Nariadenie vlády č. 39/1995 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 371/1994 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník

Čiastka 15/1995
Platnosť od 15.02.1995 do31.12.1995
Účinnosť od 15.02.1995 do31.12.1995
Zrušený 300/1995 Z. z.

39

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 14. februára 1995,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 371/1994 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník

Vláda Slovenskej republiky podľa § 12 ods. 2 a § 13 ods. 1 písm. g) colného zákona č. 618/1992 Zb. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 371/1994 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník, sa mení a dopĺňa takto:

1. Príloha č. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 371/1994 Z. z. sa nahrádza znením, ktoré je prílohou č. 1 tohto nariadenia.

2. Za prílohu č. 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 371/1994 Z. z. sa pripája príloha č. 5, ktorá je prílohou č. 2 tohto nariadenia.

3. V prílohe č. 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 371/1994 Z. z. sa slovo „Tchaj-wan“ nahrádza slovom „Thajsko“.

4. V prílohe č. 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 371/1994 Z. z. sa slová „Západná Sahara“ nahrádzajú slovami „Západná Samoa“.


Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Vladimír Mečiar v. r.


Príloha č. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 39/1995 Z. z.

Príloha č. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 371/1994 Z. z.

Zoznam
colných kvót a colných sadzieb uplatňovaných v rámci colných kvót v roku 1995

Pór. 6. colnej kvóty Položky colného sadzobníka Ročná colná kvóta (t) Colná sadzba (%) v rámci colnej kvóty Pristúp na trh
1 2 3 4 5
1 010290 30 (1)
0201 30 (1)
0202 2487 30 (1)
2 010392 25 (1)
0203 6517 30 (1)
3 ex0104 5 (1)
ex0204 107 20 (1)
4 ex0207 2413 24 (1)
5 021020 30 (2)
ex021090 550 24 (2)
6 040210 30 (1)
040221 30 (1)
040229 543 35 (1)
7 040310 2374 10 (2)
8 040500 676 32 (1)
9 ex070190 9200 50 (1)
10 ex080610 2677 28 (1)
11 110811 53,2 (2)
110812 55,6 (2)
110813 820 63,4 (2)
12 12050090 2683 20 (1)
13 1206 2020 10 (2)
14 151211 18 (2)
151219 1 140 19 (2)
15 1514 980 20 (1)
16 151710 20 (2)
151790 4260 10 (2)
17 ex!702 75 50 (2)
18 190211 12 (2)
190219 12 (2)
190220 12 (2)
190230 1 152 10 (2)
19 210500 307 11 (2)
20 220210 10 160 11 (2)
21 2204 1900 25 (1)
22 220710 547 70 (1)
23 220890 4590 56 (2)
24 350510 1 176 52 (2)

ex0104 = 01041030, 01041080

ex0204 = 020410, 020421, 020422, 020423, 020430, 020441, 020442, 020443

ex0207 = len pri položkách druhu Gallus domesticus

ex021090 = 02109011, 02109019, 02109020, 02109060

ex070190 = 07019010, 07019090

ex080610 = 08061091, 08061099

ex1702 = 170230, 170240

stĺpec 5: (1) Minimálny prístup na trh

(2) Bežný prístup na trh

Príloha č. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 39/1995 Z. z.

Príloha č. 5 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 371/1994 Z. z.

Dočasná úprava colných kvót a colných sadzieb pri vybraných poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkoch na rok 1995

Por. 6. colnej kvóty Položky colného sadzobníka Dočasná colná kvóta Dočasná colná sadzba % Platnosť do
1 0102 29 05 5 000 t nulová 31. 12.1995
0102 90 29
2 0701 10 00 35 000 t nulová 15. 5. 1995
3 0701 90 10 bez obmedzenia nulová 15. 5. 1995
4 1206 15 000 t nulová 31. 5. 1995
5 1701 30 000 t 25 30. 7. 1995
6 2204 29 140 000 hl 25 30. 6. 1995