Oznámenie č. 35/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia k ročnej účtovnej závierke Národnej poisťovne, ostatných rezortných zdravotných poisťovní a Fondu zamestnanosti

Čiastka 13/1995
Platnosť od 10.02.1995
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda záväznosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

35

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve a podľa § 7 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 567/1992 Zb. o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky

opatrenie z 5. januára 1995 č. 65/2/1995 k ročnej účtovnej závierke Národnej poisťovne, ostatných rezortných zdravotných poisťovní a Fondu zamestnanosti.

Podľa tohto opatrenia postupujú poisťovne zriadené podľa osobitných predpisov a Fond zamestnanosti, ktorí účtujú podľa účtovej osnovy a postupov účtovania pre politické strany, hnutia, občianske združenia a iné nezárobkové organizácie, ustanovených opatrením Federálneho ministerstva financií z 13. októbra 1992 č. V/20 531/1992 (registrovaným v čiastke 123/1992 Zb.).

Podľa tohto opatrenia sa postupuje pri účtovnej závierke za rok 1994.

Opatrenie nadobúda záväznosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 2/1995 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.