Oznámenie č. 34/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje postup prechodu z jednoduchého účtovníctva na podvojné účtovníctvo politických strán, hnutí, občianskych združení a iných nezárobkových organizácií

Čiastka 13/1995
Platnosť od 10.02.1995 do30.09.2003
Zrušený 399/2003 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda záväznosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Zmeny opatrenia boli vyhlásené oznámením č. 381/1999 Z. z. a nadobudli účinnosť 1. januára 2000.

34

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve

opatrenie z 9. septembra 1994 č. 65/422/1994, ktorým sa ustanovuje postup prechodu z jednoduchého účtovníctva na podvojné účtovníctvo politických strán, hnutí, občianskych združení a iných nezárobkových organizácií.

Týmto opatrením sa ustanovuje postup účtovnej jednotky pri prechode z jednoduchého účtovníctva na podvojné účtovníctvo pre politické strany, hnutia, občianske združenia a iné nezárobkové organizácie.

Podľa tohto opatrenia postupujú účtovné jednotky, ktoré účtovali v sústave jednoduchého účtovníctva podľa opatrenia Federálneho ministerstva financií z 23. decembra 1992 č. V/2–231372/92, ktorým sa ustanovujú postupy účtovania v malých príspevkových organizáciách, malých cirkevných organizáciách, iných drobných organizáciách a preddavkových organizáciách (oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 176/1993 Z. z.), a budú účtovať podľa účtovej osnovy a postupov účtovania pre politické strany, hnutia, občianske združenia a iné nezárobkové organizácie, ustanovených opatrením Federálneho ministerstva financií z 13. októbra 1992 č. V/20 531/1992 (registrovaným v čiastke 123/1992 Zb.).

Podľa tohto opatrenia postupujú účtovné jednotky od 1. januára 1995.

Opatrenie nadobúda záväznosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 2/1995 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.