Úplné znenie č. 31/1995 Z. z.Zákon o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší) (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)

Čiastka 11/1995
Platnosť od 06.02.1995 do31.08.2002
Zrušený 478/2002 Z. z.

31

PREDSEDA

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

vyhlasuje

úplné znenie zákona z 9. júla 1991 č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší), ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom z 27. apríla 1992 č. 218/1992 Zb. a zákonom Národnej rady Slovenskej republiky z 26. mája 1994 č. 148/1994 Z. z.

ZÁKON

o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší)

Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:


PRVÁ ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 1

Predmet úpravy

Zákon upravuje práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb pri ochrane vonkajšieho ovzdušia (ďalej len „ovzdušie“) pred vnášaním znečisťujúcich látok ľudskou činnosťou a spôsob obmedzovania príčin a zmierňovanie následkov znečisťovania.

§ 2

Znečisťujúce látky

Znečisťujúcimi látkami na účely tohto zákona sú tuhé, kvapalné a plynné látky, ktoré priamo alebo po chemickej alebo fyzikálnej zmene v ovzduší alebo po spolupôsobení s inou látkou nepriaznivo ovplyvňujú ovzdušie a tým ohrozujú a poškodzujú zdravie ľudí alebo ostatných organizmov, zhoršujú ich životné prostredie, nadmerne ho obťažujú alebo poškodzujú majetok.

§ 3

Zdroje znečisťovania

(1) Zdrojmi znečisťovania ovzdušia (ďalej len „zdroje znečisťovania“) podľa tohto zákona sú

a) technologické celky, sklady a skládky palív, surovín a produktov, skládky odpadov, lomy a iné plochy s možnosťou zaparenia, horenia alebo úletu znečisťujúcich látok a iné stavby, objekty, zariadenia a činnosti, ktoré výrazne znečisťujú alebo môžu znečisťovať ovzdušie. Zdroj znečisťovania je vymedzený ako súhrn všetkých zariadení a činností v rámci funkčného a priestorového celku,

b) pohyblivé zariadenia so spaľovacími alebo inými hnacími motormi, ktoré znečisťujú ovzdušie, najmä cestné motorové vozidlá, železničné koľajové vozidlá, plavidlá a lietadlá (ďalej len „mobilné zdroje znečisťovania“); podrobnosti ustanoví Ministerstvo dopravy, spojov a verejných prác Slovenskej republiky všeobecne záväzným právnym predpisom.

(2) Zdroje znečisťovania uvedené v odseku 1 písm. a) sa členia podľa tepelného výkonu, miery vplyvu technologického procesu na ovzdušie alebo podľa rozsahu znečisťovania na

a) technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív so súhrnným tepelným výkonom 50 MW alebo vyšším ako 50 MW a ostatné osobitne závažné technologické celky (ďalej len „veľké zdroje znečisťovania“),

b) technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív so súhrnným tepelným výkonom 0,2 MW alebo vyšším ako 0,2 MW až do 50 MW, ostatné závažné technologické celky, ako aj lomy a obdobné plochy s možnosťou zaparenia, horenia alebo úletu znečisťujúcich látok, ak nie sú súčasťou veľkého zdroja znečisťovania (ďalej len „stredné zdroje znečisťovania“),

c) technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív so súhrnným tepelným výkonom do 0,2 MW, ostatné technologické celky nepatriace do kategórie veľkých a stredných zdrojov znečisťovania, plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia, skládky palív, surovín, produktov a odpadov, ak nie sú súčasťou veľkého alebo stredného zdroja znečisťovania, a iné stavby, zariadenia a činnosti výrazne znečisťujúce ovzdušie (ďalej len „malé zdroje znečisťovania“).

(3) V pochybnostiach rozhodne o vymedzení zdroja znečisťovania alebo o jeho kategorizácii príslušný orgán ochrany ovzdušia.1)

§ 4

(1) Na účely tohto zákona je

a) prevádzkovateľom zdroja znečisťovania právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá má právo alebo faktickú možnosť prevádzkovať tento zdroj,

b) investorom zdroja znečisťovania právnická osoba alebo fyzická osoba, z ktorej prostriedkov sa výstavba tohto zdroja financuje,

c) projektantom zdroja znečisťovania právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na projektovú činnosť podľa osobitných predpisov,2) ktorá tento zdroj projektuje,

d) výrobcom právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vyrába zariadenia, materiály alebo výrobky, ktoré znečisťujú alebo môžu znečisťovať ovzdušie,

e) dovozcom právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá dováža zariadenia alebo výrobky pre vnútorný trh, ktoré znečisťujú alebo môžu znečisťovať ovzdušie,

f) jestvujúcim zdrojom znečisťovania je zdroj, ktorý bol uvedený do prevádzky do 30. septembra 1991, alebo zdroj, pre ktorého zriadenie sa do tohto termínu vydalo stavebné alebo iné obdobné povolenie3) a ktorý bude uvedený do prevádzky do 31. decembra 1994,

g) novým zdrojom znečisťovania je zdroj, pre ktorého zriadenie sa vydalo stavebné alebo iné obdobné povolenie po 1. októbri 1991, alebo zdroj uvedený do prevádzky po 31. decembri 1994 bez ohľadu na deň vydania stavebného alebo iného obdobného povolenia.

(2) Vláda Slovenskej republiky ustanovuje nariadením jestvujúce zdroje znečisťovania a nové zdroje znečisťovania podľa odseku 1 písm. f) a g) vo vzťahu ku dňu účinnosti tohto nariadenia.

§ 5

Limity znečisťovania

(1) Emisný limit je najvyššia prípustná miera vy-púšťania znečisťujúcej látky do ovzdušia zo zdroja znečisťovania, zariadenia alebo inej súčasti zdroja znečisťovania vyjadrená ako hmotnostná koncentrácia znečisťujúcej látky v odpadových plynoch alebo hmotnostný tok znečisťujúcej látky za jednotku času, alebo hmotnostné množstvo znečisťujúcej látky vztiahnuté na jednotku produkcie či výkonu, alebo emisný stupeň, alebo stupeň znečisťovania ovzdušia spôsobovaný týmto zdrojom (tmavosť dymu). Pre mobilné zdroje znečisťovania možno emisný limit vyjadriť tiež ako množstvo znečisťujúcej látky vztiahnuté na jednotku dĺžky alebo na definovaný test.

(2) Imisný limit je najvyššia prípustná koncentrácia znečisťujúcej látky obsiahnutá v ovzduší.

(3) Depozičný limit je najvyššie prípustné množstvo znečisťujúcej látky usadenej po dopade na jednotku plochy zemského povrchu za jednotku času.

(4) Vláda Slovenskej republiky ustanoví nariadením limity znečisťovania vrátane ich sprísnenia v oblastiach vyžadujúcich osobitnú ochranu ovzdušia (§ 15), všeobecné podmienky prevádzkovania zdrojov znečisťovania, podmienky a dobu potrebnú na ich dosiahnutie, zoznam znečisťujúcich látok, pre ktoré sa určujú limity znečisťovania, kategorizáciu zdrojov znečisťovania uvedených v § 3 ods. 1 písm. a) a podmienky zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok. Zoznam znečisťujúcich látok a kategorizáciu zdrojov znečisťovania možno rozšíriť a vyhlásené limity znečisťovania sprísniť tak, že rozšírenie alebo sprísnenie sa musí vyhlásiť najmenej dva roky pred dňom ustanoveným ako deň ich účinnosti.

(5) Emisné limity pre mobilné zdroje znečisťovania uvedené v § 3 ods. 1 písm. b) ustanoví Ministerstvo dopravy, spojov a verejných prác Slovenskej republiky všeobecne záväzným právnym predpisom po dohode s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“). Oprávnenia právnickým osobám a fyzickým osobám na výkon meraní emisií z mobilných zdrojov znečisťovania udeľuje Ministerstvo dopravy, spojov a verejných prác Slovenskej republiky.

(6) Spôsob zisťovania množstva vypúšťaných znečisťujúcich látok z mobilných zdrojov znečisťovania a podmienky udeľovania oprávnení právnickým osobám a fyzickým osobám na zisťovanie množstva vypúšťaných znečisťujúcich látok z týchto zdrojov znečisťovania ustanoví Ministerstvo dopravy, spojov a verejných prác Slovenskej republiky všeobecne záväzným právnym predpisom.

(7) Zrušený.

(8) Zrušený.

DRUHÁ ČASŤ

POVINNOSTI PRÁVNICKÝCH OSÔB A FYZICKÝCH OSÔB

§ 6

Všeobecné povinnosti

(1) Pri výrobe, dovoze, preprave a predaji zariadení, výrobkov a materiálov, ktoré pri používaní, v spotrebe alebo pri ukladaní znečisťujú alebo môžu znečisťovať ovzdušie, je každý výrobca, dovozca, prepravca a predávajúci povinný voliť také riešenie, ktoré zabezpečuje ochranu ovzdušia.

(2) Výrobcovia a dovozcovia sú povinní vyrábať a dovážať na vnútorný trh iba také mobilné zdroje, ktoré spĺňajú podmienky na prevádzku a emisné limity.

(3) Výrobcovia, dovozcovia a predajcovia palív sú povinní vyrábať, dovážať a predávať palivá v súlade s požiadavkami na ich kvalitu, viesť prevádzkovú evidenciu a poskytovať orgánom ochrany ovzdušia potrebné údaje. Požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie, rozsah, druh a spôsob poskytovania údajov ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.

(4) V zariadeniach na spaľovanie palív sa nesmú spaľovať iné palivá než určené výrobcom zariadení, prípadne uvedené v súbore technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie prevádzky zdrojov znečisťovania (§ 7 ods. 2) alebo uvedené v súhlase orgánu ochrany ovzdušia podľa § 11 ods. 1.

(5) Pri výstavbe nových zariadení, ktoré môžu byť zdrojom znečisťovania ovzdušia, alebo pri modernizácii jestvujúcich zariadení sa musia voliť najlepšie dostupné technológie s prihliadnutím na primeranosť výdavkov na ich obstaranie a prevádzku.

§ 7

Povinnosti prevádzkovateľov veľkých a stredných zdrojov znečisťovania

(1) Prevádzkovatelia veľkých a stredných zdrojov znečisťovania sú povinní

a) uvádzať do prevádzky a prevádzkovať zdroje znečisťovania v súlade s platnou dokumentáciou a v súlade s podmienkami určenými orgánom ochrany ovzdušia podľa § 11 ods. 1,

b) dodržiavať určené emisné limity (§ 5 ods. 4 a § 14 ods. 3),

c) vykonať opatrenia na nápravu uložené orgánom ochrany ovzdušia (§ 12 ods. 1),

d) viesť prevádzkovú evidenciu o zdrojoch znečisťovania a zisťovať množstvo vypúšťaných znečisťujúcich látok spôsobom, ktorý ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom,

e) poskytovať príslušným orgánom ochrany ovzdušia údaje ustanovené právnym predpisom a ďalšie údaje potrebné na zistenie stavu ovzdušia,

f) bezodkladne odstraňovať v prevádzke zdrojov znečisťovania nebezpečné stavy ohrozujúce kvalitu ovzdušia a robiť včas potrebné opatrenia na predchádzanie haváriám,

g) vypracovať na účely regulácie emisií za situácií uvedených v § 16 regulačné poriadky na prevádzku zdrojov znečisťovania a dodržiavať schválené regulačné poriadky, ak nastane situácia podľa § 16 ods. 2,

h) pri vážnom a bezprostrednom ohrození alebo zhoršení kvality ovzdušia bezodkladne zastaviť alebo obmedziť prevádzku zdroja znečisťovania, jeho časti alebo inú činnosť, ktorá je príčinou ohrozenia alebo zhoršenia kvality ovzdušia, bezodkladne informovať orgán ochrany ovzdušia3a) a štátneho obvodného lekára3b) a plniť opatrenia na nápravu uložené orgánom ochrany ovzdušia (§ 12 ods. 1); súčasne vhodným spôsobom informovať verejnosť,

i) zabezpečiť technické prostriedky na monitorovanie emisií, a ak ide o veľké zdroje znečisťovania, aj imisií látok znečisťujúcich ovzdušie, ak to ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom, a prevádzkovať ich v súlade s platnou dokumentáciou a v súlade s podmienkami určenými orgánom ochrany ovzdušia podľa § 11 ods. 1,

j) umožniť pracovníkom orgánu ochrany ovzdušia alebo týmto orgánom povereným osobám prístup ku zdrojom znečisťovania za účelom zistiť množstvo znečisťujúcich látok a kontrolovať zdroj znečisťovania a jeho prevádzku,

k) informovať verejnosť o znečistení ovzdušia zo zdroja znečisťovania a o opatreniach vykonávaných na obmedzenie tohto znečistenia,

l) dodržiavať určené všeobecné podmienky prevádzkovania zdrojov znečisťovania (§ 5 ods. 4),

m) vypracovať program znižovania emisií zo zdrojov znečisťovania, predložiť ho do 31. decembra 1995 príslušnému orgánu ochrany ovzdušia1) a na jeho požiadanie tento program aktualizovať.

(2) Prevádzkovatelia veľkých zdrojov znečisťovania sú povinní vypracovať ako záväznú súčasť miestnych prevádzkových predpisov súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdrojov znečisťovania vrátane opatrení na zmierňovanie priebehu a odstraňovanie dôsledkov havarijných stavov a predkladať ich návrhy, ako aj zmeny na schválenie orgánu ochrany ovzdušia.

(3) Ustanovenia § 7 ods. 1 písm. b) a l) sa nevzťahujú na osobitné prípady výskumno-vývojových technologických celkov (§ 11 ods. 6). Na účely tohto zákona je výskumno-vývojovým technologickým celkom taký technologický celok, ktorého výskumno-vývojový charakter vyplýva z jeho účelu.

§ 8

Povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania

(1) Prevádzkovatelia malých zdrojov znečisťovania sú povinní

a) uvádzať do prevádzky a prevádzkovať zdroje znečisťovania v súlade s podmienkami na prevádzku týchto zariadení určenými výrobcami a v súlade s podmienkami určenými orgánmi ochrany ovzdušia (§ 11),

b) umožniť pracovníkom orgánov ochrany ovzdušia alebo týmito orgánmi povereným osobám prístup ku zdrojom znečisťovania za účelom zistenia množstva znečisťujúcich látok a kontroly zdroja znečisťovania a jeho prevádzky a predkladať im na to potrebné podklady,

c) vykonať opatrenia na nápravu uložené orgánom ochrany ovzdušia (§ 12 ods. 1),

d) viesť prevádzkovú evidenciu o zdrojoch znečisťovania a poskytovať príslušným orgánom ochrany ovzdušia údaje, ktorých rozsah ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom,

e) neprekročiť určený stupeň znečisťovania ovzdušia (tmavosť dymu).

(2) Povinnosti podľa odseku 1 písm. b) a d) sa vzťahujú na právnické osoby a fyzické osoby oprávnené podnikať.

§ 9

Povinnosti prevádzkovateľov mobilných zdrojov znečisťovania

(1) Prevádzkovatelia mobilných zdrojov znečisťovania sú povinní prevádzkovať a udržiavať tieto zdroje v súlade s podmienkami určenými výrobcami týchto zariadení a v súlade s emisnými limitmi.

(2) Prevádzkovatelia mobilných zdrojov znečisťovania sú povinní v určených lehotách bez vyzvania na vlastné náklady dať si overiť, či ich mobilné zdroje znečisťovania plnia určené emisné limity; lehoty a podrobnosti ustanoví Ministerstvo dopravy, spojov a verejných prác Slovenskej republiky všeobecne záväzným právnym predpisom.

(3) V oblastiach vyžadujúcich osobitnú ochranu ovzdušia sa u prevádzkovateľov mobilných zdrojov znečisťovania môžu uplatniť osobitné režimy (§ 15). Ak sa uplatňujú takéto osobitné režimy, prevádzkovatelia mobilných zdrojov znečisťovania sú povinní ich dodržiavať.

§ 10

Orgány ochrany ovzdušia

Orgánmi ochrany ovzdušia sa rozumejú orgány, pri ktorých pôsobnosť na výkon štátnej správy na tomto úseku ustanovuje osobitný zákon.3c)

§ 11

Súhlas orgánu ochrany ovzdušia

(1) Súhlas orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia (ďalej len „orgán ochrany ovzdušia“) obsahujúci podmienky ochrany ovzdušia sa vyžaduje

a) na umiestňovanie a povoľovanie stavieb veľkých a stredných zdrojov znečisťovania vrátane ich zmien a na ich uvedenie do prevádzky,

b) na činnosti nepodliehajúce stavebnému konaniu, ktoré znečisťujú alebo môžu znečisťovať ovzdušie a sú uvedené v zozname, ktorý sa uverejňuje vo vestníku ministerstva,

c) na inštaláciu technických prostriedkov na monitorovanie emisií a imisií látok znečisťujúcich ovzdušie podľa § 7 ods. 1 písm. i), ak na ne nebude vydaný súhlas podľa písmen a) a g),

d) na návrhy a zmeny technických noriem, ktorých uplatňovanie sa týka ochrany ovzdušia, a na schvaľovanie výnimiek z ich záväznosti, ak udelenie výnimky osobitný zákon4) pripúšťa,

e) na návrhy územnoplánovacej dokumentácie,

f) na povoľovanie stavieb malých zdrojov znečisťovania,

g) na zmeny používaných palív a surovín a na zmeny využívania technologických zariadení veľkých, stredných a malých zdrojov znečisťovania,

h) na výrobu a dovoz zariadení, materiálov a výrobkov, ktoré znečisťujú alebo môžu znečisťovať ovzdušie a sú uvedené v zozname, ktorý sa uverejňuje vo vestníku ministerstva,

i) na vydanie a zmeny súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení podľa § 7 ods. 2,

j) na prevádzku výskumno-vývojových technologických celkov patriacich do kategórie veľkých alebo stredných zdrojov znečisťovania, ak na ne nebude vydaný súhlas podľa písmen a) a g).

(2) Žiadosti o súhlas podľa odseku 1 (ďalej len „žiadosti“) predkladajú podľa povahy veci prevádzkovatelia, investori, projektanti, výrobcovia alebo dovozcovia (ďalej len „žiadateľ“) príslušnému orgánu ochrany ovzdušia. Žiadosti musia obsahovať zdôvodnenie riešenia najvýhodnejšieho z hľadiska ochrany ovzdušia (§ 6 ods. 5). Ak ide o žiadosti prevádzkovateľov veľkých zdrojov znečisťovania o súhlas na umiestnenie stavby alebo na zmenu využívania technologických zariadení, vyžaduje sa zhodnotenie vplyvu na imisnú situáciu v okolí umiestnenia zdroja znečisťovania. Žiadateľ je povinný na vyzvanie orgánu ochrany ovzdušia k žiadosti podľa odseku 1 priložiť aj odborný posudok.

(3) Odborné posudky podľa odseku 2 vydávajú osoby, ktoré majú odbornú spôsobilosť overenú ministerstvom. Náklady spojené s overovaním odbornej spôsobilosti hradí žiadateľ o overenie. Podmienky na overovanie odbornej spôsobilosti ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.

(4) Právnické osoby a fyzické osoby vykonávajúce ku dňu zverejnenia zoznamov činnosti podľa odseku 1 písm. b) a h), na ktoré treba súhlas podľa týchto ustanovení, sú povinné požiadať príslušný orgán ochrany ovzdušia o vydanie súhlasu v lehote do šiestich mesiacov od dňa zverejnenia zoznamov.

(5) Ak zdroj znečisťovania vypúšťa znečisťujúcu látku podľa § 2, ktorá však nemá určený emisný limit (§ 5 ods. 4), podmienky ochrany ovzdušia podľa odseku 1 ustanoví orgán ochrany ovzdušia po prerokovaní so štátnym obvodným lekárom3b) s prihliadnutím na škodlivé účinky danej znečisťujúcej látky a na technické možnosti obmedzovania jej emisií.

(6) V osobitných prípadoch výskumno-vývojových technologických celkov (§ 7 ods. 3) orgán ochrany ovzdušia v súhlase podľa odseku 1 písm. j) určí osobitné podmienky a dobu, na ktorú sa prevádzka týchto zdrojov znečisťovania povoľuje.

Oprávnenia a povinnosti orgánu ochrany ovzdušia

§ 12

(1) Prevádzkovateľovi veľkého, stredného alebo malého zdroja znečisťovania, ktorý neplní povinnosti ustanovené týmto zákonom a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi povinnosti pri ochrane ovzdušia, orgán ochrany ovzdušia uloží opatrenia na nápravu.

(2) Orgán ochrany ovzdušia nariadi obmedzenie alebo zastavenie prevádzky zdroja znečisťovania, ak prevádzkovateľ veľkého alebo stredného zdroja znečisťovania

a) nesplní pri vážnom a bezprostrednom ohrození alebo poškodení kvality ovzdušia povinnosti podľa § 7 ods. 1 písm. h) okrem povinnosti informovať orgán ochrany ovzdušia, štátneho obvodného lekára a verejnosť,

b) prekračuje emisný limit a nesplnil opatrenia na nápravu uložené orgánom ochrany ovzdušia podľa odseku 1 alebo podľa § 7 ods. 1 písm. b) a c),

c) opätovne poruší povinnosti, za ktorých porušenie sa mu už uložila pokuta podľa § 18 ods. 10.

(3) Orgán ochrany ovzdušia nariadi obmedzenie alebo zastavenie prevádzky zdroja znečisťovania pri vyhlásení varovného a regulačného opatrenia podľa § 16 ods. 2.

§ 13

Orgány ochrany ovzdušia sú povinné sprístupňovať včasné a úplné informácie o kvalite ovzdušia a podiele jednotlivých zdrojov na jeho znečisťovaní. Vždy sú povinné informovať verejnosť v prípade smogovej situácie (§ 16).

ÚROVEŇ ZNEČISŤOVANIA

§ 14

Prípustná úroveň znečisťovania ovzdušia

(1) Prípustnú úroveň znečisťovania ovzdušia určujú emisné, imisné a depozičné limity pre jednotlivé znečisťujúce látky.

(2) Emisné limity a všeobecné podmienky prevádzkovania zdrojov znečisťovania (§ 5 ods. 4) určené pre nové zdroje znečisťovania musia zodpovedať najlepším dostupným technológiám s prihliadnutím na primeranosť výdavkov na ich obstaranie a prevádzku (§ 6 ods. 5).

(3) Emisné limity jestvujúcich zdrojov znečisťovania vychádzajú z najnižších dosiahnuteľných emisií na daných technických zariadeniach pri dodržaní podmienok určených na ich prevádzku. Orgány ochrany ovzdušia určia tieto limity do 30. júna 1993; v prípade zistenia jestvujúceho zdroja znečisťovania do troch mesiacov od dňa začatia konania o určenie emisného limitu. Súčasne určia, dokedy sa musí dosiahnuť hodnota emisného limitu určeného pre nové zdroje znečisťovania. Táto doba sa musí určiť s prihliadnutím na používané technológie a musí sa skončiť najneskôr do 31. decembra 1998. Podrobnosti ustanovuje osobitný zákon.4a)

(4) Na účely smogových varovných a regulačných systémov pre dobu nepriaznivých meteorologických podmienok a zvýšeného znečistenia ovzdušia ustanovuje ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom osobitné imisné limity.

(5) Zrušený.

§ 15

Osobitná ochrana ovzdušia

Osobitné predpisy vymedzia oblasti vyžadujúce osobitnú ochranu ovzdušia a upravia opatrenia na obmedzenie znečisťovania ovzdušia; týmito predpismi sa môže pre príslušné oblasti zriadiť tiež smogový varovný a regulačný systém na ochranu pred veľmi znečisteným ovzduším (ďalej len „smogový regulačný systém“) a ustanoviť režim jeho prevádzkovania.

§ 16

Smogová situácia

(1) Smogová situácia je mimoriadne znečistené ovzdušie, keď úroveň znečistenia prekročí osobitný imisný limit (§ 14 ods. 4).

(2) Ak nastane smogová situácia, vyhlási okamžite orgán ochrany ovzdušia varovné a regulačné opatrenia na obmedzenie emisií zo zdrojov znečisťovania, ktoré sa na znečisťovaní ovzdušia rozhodujúcim spôsobom podieľajú. Tieto opatrenia sa uplatňujú po celý čas trvania smogovej situácie.

(3) Spôsob informovania verejnosti v prípade smogovej situácie (odsek 1) ustanovuje osobitný zákon.3c)

TRETIA ČASŤ

POPLATKY A POKUTY ZA ZNEČISŤOVANIE OVZDUŠIA

§ 17

Poplatky

(1) Za znečisťovanie ovzdušia sú povinní prevádzkovatelia zdrojov znečisťovania platiť poplatky podľa množstva a druhu vypúšťaných znečisťujúcich látok. Výšku poplatkov, ich výpočet a spôsob platenia ustanovuje osobitný zákon.4b)

(2) Povinnosť platiť poplatky sa nevzťahuje na fyzické osoby prevádzkujúce malé zdroje znečisťovania s tepelným výkonom do 50 kW, ak sa taký zdroj pravidelne nepoužíva na výkon podnikateľskej činnosti.

§ 18

Pokuty právnickým osobám a fyzickým osobám oprávneným podnikať

(1) Pokutu vo výške od 100 000 Sk do 10 000 000 Sk môže orgán ochrany ovzdušia uložiť

a) prevádzkovateľovi veľkého zdroja znečisťovania, ak nesplní opatrenia na obmedzenie alebo zastavenie prevádzky zdroja znečisťovania vyplývajúce zo schválených regulačných poriadkov smogového regulačného systému podľa § 7 ods. 1 písm. g) alebo ak pri vážnom a bezprostrednom ohrození alebo zhoršení kvality ovzdušia nezastaví alebo neobmedzí prevádzku zdroja znečisťovania podľa § 7 ods. 1 písm. h),

b) výrobcovi, dovozcovi a predajcovi palív, ak poruší povinnosti vyrábať, dovážať a predávať palivá v súlade s požiadavkami na kvalitu ustanovené v § 6 ods. 3.

(2) Pokutu vo výške od 10 000 Sk do 5 000 000 Sk môže orgán ochrany ovzdušia uložiť

a) prevádzkovateľovi veľkého zdroja znečisťovania, ak poruší povinnosti ustanovené v § 6 ods. 4 a v § 7 ods. 1 písm. a), b), c), f), i) a l),

b) výrobcovi a dovozcovi zariadení, materiálov a výrobkov, ktoré znečisťujú alebo môžu znečisťovať ovzdušie, ak vykonáva činnosť podľa § 11 ods.1 písm. h) bez súhlasu orgánu ochrany ovzdušia.

(3) Pokutu vo výške od 10 000 Sk do 1 000 000 Sk môže orgán ochrany ovzdušia uložiť výrobcovi a dovozcovi mobilných zdrojov znečisťovania za porušenie povinností ustanovených v § 6 ods. 2.

(4) Pokutu vo výške od 5 000 Sk do 1 000 000 Sk môže orgán ochrany ovzdušia uložiť

a) prevádzkovateľovi veľkého zdroja znečisťovania, ak poruší povinnosti ustanovené v § 7 ods. 1 písm. d), e), j) a k) a povinnosť informovať ustanovenú v § 7 ods. 1 písm. h),

b) výrobcovi, dovozcovi a predajcovi palív, ak poruší povinnosti o vedení prevádzkovej evidencie a poskytovaní údajov ustanovené v § 6 ods. 3.

(5) Pokutu vo výške od 50 000 Sk do 5 000 000 Sk môže orgán ochrany ovzdušia uložiť prevádzkovateľovi stredného zdroja znečisťovania, ak nesplní opatrenia na obmedzenie alebo zastavenie prevádzky zdroja znečisťovania vyplývajúce zo schválených regulačných poriadkov smogového regulačného systému podľa § 7 ods. 1 písm. g) alebo ak pri vážnom a bezprostrednom ohrození alebo zhoršení kvality ovzdušia nezastaví alebo neobmedzí prevádzku zdroja znečisťovania podľa § 7 ods. 1 písm. h).

(6) Pokutu vo výške od 5 000 Sk do 1 000 000 Sk môže orgán ochrany ovzdušia uložiť prevádzkovateľovi stredného zdroja znečisťovania, ak poruší povinnosti ustanovené v § 6 ods. 4 a v § 7 ods. 1 písm. a), b), c), f), i) a l).

(7) Pokutu od 1 000 Sk do 200 000 Sk môže orgán ochrany ovzdušia uložiť prevádzkovateľovi stredného zdroja znečisťovania, ak poruší povinnosti ustanovené v § 7 ods. 1 písm. d), e), j) a k) a povinnosť informovať ustanovenú v § 7 ods. 1 písm. h).

(8) Pokutu vo výške od 1 000 Sk do 100 000 Sk môže orgán ochrany ovzdušia uložiť prevádzkovateľovi malého zdroja znečisťovania, ak poruší povinnosti ustanovené v § 6 ods. 4, v § 8 ods.1 písm. a), c) a e) alebo ak vykonáva činnosti podľa § 11 ods.1 písm. b) bez súhlasu orgánu ochrany ovzdušia.

(9) Pokutu vo výške od 500 Sk do 10 000 Sk môže orgán ochrany ovzdušia uložiť prevádzkovateľovi malého zdroja znečisťovania, ak poruší povinnosti ustanovené v § 8 ods. 1 písm. b) a d).

(10) Ak v lehote do uplynutia jedného roka od dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty dôjde k opätovnému porušeniu povinností, za ktoré bola pokuta uložená podľa odsekov 1 až 9, a prevádzkovateľ nesplnil v lehote opatrenia na nápravu uložené orgánom ochrany ovzdušia podľa tohto zákona, orgán ochrany ovzdušia uloží pokutu až do výšky dvojnásobku súm určených v odsekoch 1 až 9 a môže nariadiť odstavenie zdroja znečisťovania alebo obmedzenie jeho prevádzky.

(11) Pokutu možno uložiť do jedného roka od dňa, keď orgán ochrany ovzdušia zistil porušenie povinností, najneskôr však do troch rokov od dňa, keď k prekročeniu emisného limitu alebo k porušeniu povinností došlo. Pri určení výšky pokuty prihliada orgán ochrany ovzdušia na množstvo a obsah emitovaného znečistenia ovzdušia a závažnosť porušenia povinností.


ŠTVRTÁ ČASŤ

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 19

Rozsah údajov, ktoré sú prevádzkovatelia zdrojov znečisťovania povinní poskytovať Štatistickému úradu Slovenskej republiky, ustanoví osobitný predpis.

§ 20

Zrušený.

§ 21

Ochranu ovzdušia súvisiacu s prevádzkou jadrových zariadení ustanovuje osobitný zákon.5)

§ 22

Pokiaľ nie je vec, ktorá je predmetom súhlasu orgánu ochrany ovzdušia podľa tohto zákona, súčasťou správneho konania vedeného iným správnym orgánom, vzťahujú sa na vydanie súhlasu predpisy o správnom konaní,6) s výnimkou súhlasu udeľovaného podľa § 11 ods. 1 písm. d) a e).

§ 23

Zrušuje sa zákon č. 35/1967 Zb. o opatreniach proti znečisťovaniu ovzdušia v znení zákona Českej národnej rady č. 146/1971 Zb. a zákona Slovenskej národnej rady č. 159/1971 Zb.

§ 24

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. októbrom 1991.

Zákon č. 218/1992 Zb. nadobudol účinnosť 1. júnom 1992 okrem ustanovenia § 5 ods. 7, ktoré nadobudlo účinnosť 1. októbrom 1992.

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 148/1994 Z. z. nadobudol účinnosť 1. júlom 1994.


Ivan Gašparovič v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 134/1992 Zb. o štátnej správe ochrany ovzdušia v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 148/1994 Z. z.

2) § 43 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 103/1990 Zb. a zákona č. 262/1992 Zb.
Vyhláška Štátnej komisie pre vedecko-technický a investičný rozvoj č. 186/1990 Zb. o oprávnení na projektovú činnosť.

3) Napríklad § 10 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe.

3a) § 3 a 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 134/1992 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 148/1994 Z. z.

3b) § 74 zákona č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 419/1991 Zb. a zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb.

3c) Zákon Slovenskej národnej rady č. 134/1992 Zb. v znení zákona č. 218/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 148/1994 Z. z.

4) Zákon č. 142/1991 Zb. o česko-slovenských technických normách v znení zákona č. 632/1992 Zb.

4a) § 12 zákona Slovenskej národnej rady č. 134/1992 Zb. v znení zákona č. 218/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 148/1994 Z. z.

4b) Zákon Slovenskej národnej rady č. 311/1992 Zb. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia.

5) Napríklad zákon č. 28/1984 Zb. o štátnom dozore nad jadrovou bezpečnosťou jadrových zariadení.

6) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).