Oznámenie č. 305/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výnosu o postupe a spôsobe otvárania rozpočtových limitov výdavkov a o tvorbe a použití fondu reprodukcie a použití rezervného fondu

Čiastka 101/1995
Platnosť od 30.12.1995
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 1996. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 377/1999 Z. z. a nadobudli účinnosť 1. januára 2000. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 482/2000 Z. z. a nadobudli účinnosť 1. januára 2001. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením ...

305

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa ustanovenia § 10 ods. 2 a § 41 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách

výnos z 21. decembra 1995 č. 41/928/1995 o postupe a spôsobe otvárania rozpočtových limitov výdavkov a o tvorbe a použití fondu reprodukcie a použití rezervného fondu.

Výnos upravuje spôsob otvárania rozpočtových limitov výdavkov v Národnej banke Slovenska. Ďalej upravuje tvorbu a použitie fondu reprodukcie príspevkových organizácií a použitie rezervného fondu príspevkových organizácií.

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 1996.

Výnos je uverejnený vo Finančnom spravodajcovi č. 1/1996 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.