Vyhláška č. 302/1995 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o podmienkach udeľovania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb

Čiastka 100/1995
Platnosť od 29.12.1995 do22.01.1998
Účinnosť od 29.12.1997 do22.01.1998
Zrušený 15/1998 Z. z.

302

VYHLÁŠKA

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

z 13. decembra 1995

o podmienkach udeľovania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 56 ods. 1 písm. b) zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení zákona č. 102/1988 Zb. a zákona č. 113/1990 Zb. ustanovuje:


§ 1

(1) Tovar a služby s výnimkou tovaru, ktorý nemá obchodný charakter1) (ďalej len „tovar“), uvedené v prílohách A, B, C, D a E tejto vyhlášky sa môžu doviezť do Slovenskej republiky alebo vyviezť zo Slovenskej republiky len na základe, v rozsahu a za podmienok určených v úradnom povolení (ďalej len „licencia“); licenciu udeľuje Ministerstvo hospodárstva (ďalej len „ministerstvo“).

(2) Licencia na vývoz tovaru uvedeného v odseku 1 sa vyžaduje aj na tovar pochádzajúci z Českej republiky, ak ide o vývoz mimo územia colnej únie.1a)

(3) Licencie na dovoz alebo vývoz tovaru uvedeného v prílohe A časť II a v prílohe B časť II tejto vyhlášky sa udeľujú automaticky (ďalej len „automatické licencie“); udeľujú sa každému žiadateľovi na určitý druh tovaru v určitom množstve alebo hodnote a v určenom časovom období a slúžia na evidenciu. Neautomatické licencie na dovoz a vývoz tovaru uvedeného v colnom sadzobníku3) pod číslami 01 až 24 a 4401 až 4403 ministerstvo udelí po predchádzajúcom prerokovaní s Ministerstvom pôdohospodárstva.

(4) Na udelenie licencie na dovoz alebo vývoz tovaru uvedeného v ostatných prílohách (ďalej len „neautomatické licencie“) žiadateľ nemá právny nárok. Neautomatické licencie sa udeľujú na určitý tovar v určitom množstve alebo hodnote a v určenom časovom období tak, aby dovoz alebo vývoz tovaru bol v súlade s medzinárodnými záväzkami a obchodnopolitickými záujmami Slovenskej republiky a aby súhrn povoleného množstva alebo hodnoty určitého tovaru nepresiahol ročný limit, ktorý bol určený po prerokovaní s príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy. Tieto limity sa môžu v priebehu roka upraviť po prerokovaní s príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy.

§ 2

(1) Licencia sa nevyžaduje pri tovare uvedenom v prílohách A a B na dovoz alebo vývoz, ak ide o

a) vzorky,

b) tovar určený na aktívny alebo pasívny zušľachťovací styk, uskladňovanie v colnom sklade alebo na dočasné použitie;2) to neplatí pre tovar uvedený v colnom sadzobníku3) pod číslami 01 až 24 a 4401 až 4403 prepustený do režimu pasívneho zušľachťovacieho styku a pre spätný vývoz tovaru dovezeného z Českej republiky, ak je miesto určenia tohto tovaru v inom štáte ako v Českej republike,

c) tovar, ktorý je súčasťou investičných celkov vrátane stavebných prác,

d) reklamovaný chybný tovar,

e) tovar, ktorý je náhradou za reklamovaný chybný tovar.

(2) Licencia sa nevyžaduje pri tovare uvedenom v prílohe C časť I

a) na vývoz do Španielska, ak miestom určenia sú Kanárske ostrovy, Ceuta a Melilla,

b) na vývoz tovaru určeného do colných skladov s následným vývozom okrem vývozu do Európskej únie, Turecka, Nórska, USA a Kanady,

c) na dovoz alebo vývoz tovaru určeného na účely uvedené v odseku 1 písm. b), d) a e).

(3) Licencia sa nevyžaduje na dovoz alebo vývoz tovaru uvedeného v prílohe E, ak

a) je určený na aktívny alebo pasívny zušľachťovací styk,

b) je prepustený do režimu dočasného použitia a deklarantom je ústredný orgán štátnej správy,

c) má spotrebný charakter a je určený na použitie pri medzinárodných vojenských cvičeniach alebo na použitie v rámci mandátu mierových operácií Organizácie Spojených národov, alebo je určený na odskúšanie a deklarantom je ústredný orgán štátnej správy.

§ 3

(1) Žiadosť o udelenie licencie musí obsahovať

a) obchodné meno a sídlo, ak ide o právnickú osobu, a obchodné meno a miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu podnikajúcu na základe živnostenského listu alebo iného oprávnenia na podnikateľskú činnosť,

b) identifikačné číslo žiadateľa,

c) výpis z obchodného registra alebo doklad o živnostenskom, prípadne inom oprávnení na podnikateľskú činnosť,

d) identifikačné číslo, obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania tuzemského dodávateľa, ak žiadateľ nie je výrobcom vyvážaného tovaru,

e) položku colného sadzobníka dovážaného alebo vyvážaného tovaru,3)

f) názov tovaru, jeho množstvo a colnú hodnotu,

g) navrhovanú dobu platnosti licencie,

h) názov štátu určenia vývozu tovaru alebo štátu pôvodu tovaru pri dovoze,

i) cenu za jednotku množstva dovážaného alebo vyvážaného tovaru v slovenských korunách FCO slovenská hranica.

(2) Pri tovare uvedenom v prílohe E treba pri dovoze uviesť aj identifikačné číslo tuzemského odberateľa, pri vývoze názov a sídlo zahraničného odberateľa a potvrdenie o konečnom užívateľovi.

(3) K žiadosti o udelenie licencie treba priložiť kúpnu alebo inú zmluvu o dodávke tovaru uzavretú so zahraničným dodávateľom alebo odberateľom.

(4) Vzory žiadostí sú uvedené v prílohách F, G, H, CH a I tejto vyhlášky.

(5) Žiadosti o udelenie licencie vyplnené v plnom rozsahu podľa predtlače sa predkladajú ministerstvu.

(6) K žiadosti o udelenie licencie na dovoz tovaru žiadateľ priloží doklady potvrdzujúce jeho akosť a zdravotnú neškodnosť podľa osobitných predpisov4).

§ 4

(1) Predkladanie žiadostí o udelenie automatickej licencie na tovar uvedený v prílohe A časť II a v prílohe B časť II a o udelenie neautomatickej licencie na tovar uvedený v prílohách C, D a E nie je časovo obmedzené.

(2) Žiadosti o udelenie neautomatickej licencie na tovar uvedený v prílohe A časť I a v prílohe B časť I sa predkladajú na jednotlivé štvrťroky kalendárneho roku, a to do 15 dní pred začiatkom každého tohto obdobia.

(3) Lehota na rozhodnutie o žiadosti o udelenie automatickej licencie je 15 dní od doručenia úplnej žiadosti.

(4) Lehota na rozhodnutie o žiadosti o udelenie neautomatickej licencie na tovar uvedený v prílohe A časť I a v prílohe B časť I je 15 dní od začiatku príslušného štvrťroka kalendárneho roku.

(5) Lehota na rozhodnutie o žiadosti o udelenie neautomatickej licencie na tovar uvedený v prílohách C a D je 30 dní od doručenia žiadosti.

(6) Lehota na rozhodnutie o žiadosti o udelenie neautomatickej licencie na tovar uvedený v prílohe E je 60 dní od doručenia žiadosti.

(7) Udelené licencie nemožno previesť na iné osoby.

(8) Zamietnutie žiadosti o udelenie licencie ministerstvo odôvodní.

(9) Žiadateľ zodpovedá za dodržiavanie podmienok uvedených v licencii.

§ 5

Žiadateľ, ktorému bola udelená licencia na vývoz alebo dovoz tovaru, je povinný do 15 dní odo dňa, keď sa dozvie o okolnostiach brániacich vykonaniu dovozu alebo vývozu, oznámiť túto skutočnosť ministerstvu.

§ 6

(1) Ministerstvo licenciu udelenú na dovoz alebo vývoz tovaru uvedeného v prílohe A časť I, v prílohe B časť I a v prílohách C, D a E odníme, ak

a) bola udelená na základe nepravdivých údajov alebo

b) to vyžadujú obchodnopolitické, ekologické, zdravotné, bezpečnostné alebo iné dôležité záujmy Slovenskej republiky, alebo

c) neboli dodržané podmienky v nej ustanovené, alebo

d) nastala skutočnosť uvedená v § 5.

(2) Ministerstvo môže licenciu udelenú na dovoz tovaru uvedeného v prílohe A časť II a v prílohe B časť II odňať, ak

a) bola udelená na základe nepravdivých údajov alebo

b) neboli dodržané podmienky v nej ustanovené.

(3) Ministerstvo odníme udelenú licenciu, ak žiadateľ, ktorému bola licencia udelená, porušil pri vykonávaní dovozu alebo vývozu, alebo v súvislosti s touto činnosťou všeobecne záväzné právne predpisy.

§ 7

(1) Pri prepúšťaní tovaru do určeného colného režimu súčasne s podaním colného vyhlásenia deklarant predloží colným orgánom originál licencie a ďalšie doklady, ktoré sú uvedené v licencii ako podmienka na prepustenie tovaru. Bez predloženia týchto dokladov colné orgány neprepustia deklarovaný tovar do navrhovaného režimu.

(2) Colný orgán pri prepúšťaní deklarovaného tovaru do navrhovaného režimu na rubovej strane licencie deklarantovi potvrdí množstvo a hodnotu skutočne prepusteného tovaru vyznačeného v licencii.

(3) Držiteľ licencie vráti licenciu ministerstvu do 15 dní od skončenia jej platnosti alebo vyčerpania v nej určeného množstva alebo hodnoty tovaru.

§ 8

Žiadosti o udelenie licencie na dovoz alebo vývoz tovaru uvedeného v prílohách tejto vyhlášky s výnimkou prílohy E na prvý štvrťrok 1996 sa predkladajú do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky.


§ 9

Zrušuje sa vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 560/1991 Zb. o podmienkach vydávania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb v znení vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 104/1993 Z. z., vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 315/1993 Z. z., vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 167/1994 Z. z. a vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 17/1995 Z. z.

§ 10

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 1996.


Ján Ducký v. r.


Príloha A vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 302/1995 Z. z.

ZOZNAM TOVARU
podliehajúceho licenčnému konaniu pri dovoze

ČASŤ I – NEAUTOMATICKÉ LICENCIE

Položka Názov tovaru Merná Ročné Štát pôvodu
colného
jednotka množstvo
sadzobníka
2202 voda vrátane minerálnych vôd a sódoviek, s prídavkom cukru alebo iných sladidiel alebo aromatizované a iné nealkoholické nápoje s výnimkou ovocných alebo zeleninových štiav čísla 2009hl450 000ČR
2203 00pivo zo sladuhl532 000ČR
2701 čierne uhlie, brikety, bulety a podobné tuhé palivá vyrobené z čierneho uhlia tona 4 000 000 okrem EÚ, EZVO a ČR4)
2702 hnedé uhlie, tiež aglomerované, okrem gagátu tona 300 000 okrem EÚ, EZVO a ČR

ČASŤ II – AUTOMATICKÉ LICENCIE

Položka colného sadzobníkaNázov tovaruMerná jednotkaŠtát pôvodu
Poľnohospodárske a potravinárske výrobky
0102 90ostatný živý hovädzí dobytoktonavšetky štáty
0103 91ostatný živý bravčový dobytok do 50 kgtonavšetky štáty
0103 92ostatný živý bravčový dobytok nad 50 kgtonavšetky štáty
0104ovce a kozy - živétonavšetky štáty okrem ČR
0105kohúty, sliepky, kačice, husi, moriaky, morky a perličkytonavšetky štáty
- živé, domáce
0201hovädzie mäso, čerstvé alebo chladenétonavšetky štáty
0202hovädzie mäso, mrazenétonavšetky štáty
0203bravčové mäso, čerstvé, chladené i mrazenétonavšetky štáty
0204baranie alebo kozie mäso, čerstvé, chladené alebotonaBulharsko
mrazené
baranie a jahňacie mäso:tonavšetky štáty okrem ČR
0204 10 00
0204 21 00
0204 22
0204 30 00
0204 41 00
0204 42
0204 43
0206jedlé drobytonavšetky štáty okrem ČR
0207mäso a jedlé droby hydiny čísla 0105, čerstvé, chladenétonavšetky štáty
alebo mrazené
020900 11 ažbravčové sadlo a slaninatonavšetky štáty okrem ČR
0299 00 30
0210mäso a droby, nasolené alebo v slanom náleve,tonavšetky štáty okrem ČR
sušené alebo údené, múčky a prášky jedlé, z mäsa alebo
z drobov
0301 93 00živé ryby - kaprytonavšetky štáty okrem ČR
0401mlieko a smotana, nezahustené ani neobsahujúcetonavšetky štáty
pridaný cukor ani iné sladidla
0402mlieko a smotana, zahustené alebo obsahujúce prídavoktonavšetky štáty
cukru alebo iných sladidiel
0403cmar, kyslé mlieko a smotana, jogurt, kefír a ostatnétonavšetky štáty
skvasené alebo acidofilné mlieko a smotana, tiež
zahustené alebo s prídavkom cukru alebo iných
sladidiel, alebo ochutené, alebo s prídavkom ovocia,
orechov alebo kakaa
0404srvátka, tiež zahustená alebo s prídavkom cukru alebotonavšetky štáty
iných sladidiel; výrobky zo zložiek prírodného mlieka, tiež
s prídavkom cukru alebo iných sladidiel, inde neuvedené
ani nezahrnuté
0405maslo a iné tuky a oleje pochádzajúce z mlieka; nátierkytonavšetky štáty
z mliečnych tukov
0406syry a tvarohtonavšetky štáty
0409 00 00prírodný medtonavšetky štáty okrem ČR
0602 20stromy, zákrpky, kríky a kríčky, tiež vrúbľované, týchksvšetky štáty okrem ČR
druhov, ktoré rodia jedlé ovocie a orechy
0602 30 00rododendrony a azalky, tiež vrúblovanéksvšetky štáty okrem ČR
0602 40ružové kríky, tiež vrúblovanéksvšetky štáty okrem ČR
0602 90 41lesné stromyksvšetky štáty okrem ČR
0602 90 45koreňovité odrezky a mladé rastliny stromov, kríkovksvšetky štáty okrem ČR
a kríčkov - okrem lesných
0602 90 49stromy, kríky a kríčky okrem lesných - iné nežksvšetky štáty okrem ČR
koreňovité odrezky a mladé rastliny
0603rezané kvety a puky druhov vhodných na kytice aleboksvšetky štáty
na okrasné účely, čerstvé, sušené, bielené, farbené,
napustené alebo inak upravené
0701zemiaky, čerstvé alebo chladenétonavšetky štáty
0702 00paradajky, čerstvé alebo chladenétonavšetky štáty okrem ČR
0703 10 19ostatná cibuľatonaBulharsko
0703 10 90šalotkatonaBulharsko
0703 20 00cesnaktonaBulharsko
0703 90 00pór a iná cesnakovitá zeleninatonaBulharsko
0704 90 10kapusta biela, kapusta červenátonavšetky štáty okrem ČR
0706 90 05 ahľuzový zeler (od 1. 10. do 30. 4.)tonavšetky štáty okrem ČR
0706 90 17
0706 90 30chrentonavšetky štáty okrem ČR
0706 90 90ostatné jedlé hľuzy a korenetonavšetky štáty okrem ČR
0707 00uhorky, nakladačky, čerstvé alebo chladenétonavšetky štáty okrem ČR
0708strukoviny, tiež vylúpané, čerstvé alebo chladenétonavšetky štáty
0709 51 10huby rodu Agaricus (šampiňóny)tonaBulharsko
0709 60 10 asladká paprikatonaBulharsko
0709 60 99
0710zelenina, tiež varená vo vode alebo v pare, zmrazenátonavšetky štáty
0711zelenina dočasne konzervovaná, ale v tomto stavetonavšetky štáty
nevhodná na používanie
0712zelenina sušená, tiež rozrezaná na kúsky alebotonavšetky štáty
na plátky, drvená alebo v prášku, ale inak
neupravená
0803 00banány (vrátane plantajnov), čerstvé alebo sušenétonavšetky štáty
0805citrusové plody, čerstvé alebo sušenétonavšetky štáty
0806hrozno, čerstvé alebo sušenétonavšetky štáty
0807 11 00vodné melónytonaBulharsko
0807 19 00ostatné melónytonaBulharsko
0808jablká, hrušky a dule, čerstvétonavšetky štáty
0809 10marhuletonavšetky štáty okrem ČR
0809 20čerešne, višnetonaBulharsko
0809 30broskyne vrátane nektarínoktonavšetky štáty okrem ČR
slivky:tonavšetky štáty okrem ČR
0809 40 10
0809 40 20
0809 40 30
0809 40 40
0809 40 90trnkytonaBulharsko
0810ostatné ovocie, čerstvétonavšetky štáty
0811ovocie a orechy, tiež varené vo vode alebo v pare,tonavšetky štáty
mrazené, tiež s prídavkom cukru alebo Iných sladidiel
0812ovocie a orechy, dočasne konzervovanétonavšetky štáty
0904 20 90korenie - drvené alebo v práškutonavšetky štáty okrem ČR
1001pšenica a súražtonavšetky štáty
1002 00 00ražtonavšetky štáty
1003 00jačmeňtonavšetky štáty
1004 00 00ovostonavšetky štáty
1005kukuricatonavšetky štáty
1008pohánka, proso a lesknica kanárska, ostatné obilietonavšetky štáty
1101 00pšeničná múka alebo múka zo súražetonavšetky štáty
1102obilné múky, iné ako pšeničná alebo múka zo súražetonavšetky štáty
1103krupica, krupička a aglomerované výrobky z obiliatonavšetky štáty
v tvare valčekov, guľôčok a v podobných tvaroch
1104obilné zrná inak spracované s výnimkou ryže čísla1006;tonavšetky štáty
obilné klíčky celé, drvené, vo vločkách alebo mleté
1105múka, krupica, vločky, granuly, pelety a prášoktonavšetky štáty okrem ČR
zo zemiakov
1106múka a krupica zo sušených strukovín čísla 0713,tonavšetky štáty
zo sága alebo z koreňov a hľúz čísla 0714, alebo
z výrobkov kapitoly 8
1107slad, tiež praženýtonavšetky štáty
1108škroby; inulíntonavšetky štáty
1205 00semená repky, semená repky olejnej, tiež drvenétonavšetky štáty
1206 00semená slnečnice, tiež drvenétonavšetky štáty
1209 99 10semená lesných stromovtonavšetky štáty okrem ČR
1210chmeľové šuštičky, čerstvé alebo sušené, tiež drvené;tonavšetky štáty okrem ČR
lupulín
1212 91cukrová repatonavšetky štáty
1512slnečnicový olej, požltový olej alebo bavlníkový olej a ichtonavšetky štáty
frakcie, tiež rafinované, ale chemicky neupravené
1514repkový alebo horčicový olej a ich frakcie, tiežtonavšetky štáty
rafinované, ale chemicky neupravené
1515ostatné stále rastlinné tuky a oleje (vrátane jojobovéhotonavšetky štáty
oleja) a ich frakcie, tuhé, tiež rafinované, ale chemicky
neupravené
1516tuky a oleje živočíšne alebo rastlinné a ich frakcie,tonavšetky štáty
čiastočne alebo úplne hydrogenované,
interesterifikované, reesterifikované alebo
elaidinizované, tiež rafinované, ale inak
neupravené
1517margarín; zmesi alebo prípravky pokrmových živočíšnychtonavšetky štáty
tukov alebo olejov, alebo frakcií rôznych tukov alebo olejov,
iné ako pokrmové tuky a oleje a ich frakcie čísla 1516
1601 00párky, salámy a podobné výrobky z mäsa, drobov alebo ztonavšetky štáty
krvi; potravinové prípravky na podklade týchto výrobkov
1602iné prípravky a konzervy z mäsa, drobov alebo z krvitonavšetky štáty
1701trstinový alebo repný cukor a chemicky čistá sacharóza,tonavšetky štáty
v pevnom stave
1702 30 ažglukóza, glukózový sirup a izoglukózatonavšetky štáty okrem ČR
1702 40
1703melasy získané extrahovaním alebo rafináciou cukrutonavšetky štáty
1704cukrovinky bez kakaa (vrátane bielej čokolády)tonavšetky štáty
1806čokoláda a ostatné potravinové prípravky obsahujúcetonavšetky štáty
kakao
1901 90 11sladový výťažok s obsahom 90 % alebo väčšímtonavšetky štáty okrem ČR
hmotnosti suchého výťažku
1902cestovinytonavšetky štáty
1904 10 avýrobky z obilia získané napučaním alebo praženímtonavšetky štáty okrem ČR
1904 20
1905pekársky tovar, jemné alebo trvanlivé pečivo, tiežtonavšetky štáty
s pridaním kakaa
2001zelenina, ovocie, orechy a iné jedlé časti rastlín,tonavšetky štáty
pripravené alebo konzervované v octe
2002paradajky, pripravené alebo konzervované inak akotonaBulharsko
v octe alebo v kyseline octovej
2004ostatná zelenina, pripravená alebo konzervovaná inaktonavšetky štáty
ako v octe, mrazená, iná ako výrobky čísla 2006
2005 10 00homogenizovaná zelenina, pripravená alebotonaBulharsko
konzervovaná inak ako v octe
2005 20zemiaky, pripravené alebo konzervované inak ako v octetonaBulharsko
2005 40 00hrach, pripravený alebo konzervovaný inak ako v octetonaBulharsko
2005 51 00 afazuľa, pripravená alebo konzervovaná inak ako v octetonaBulharsko
2005 59 00
2005 60 00špargľa, pripravená alebo konzervovaná inak ako v octetonaBulharsko
2005 80 00sladká kukurica, pripravená alebo konzervovaná inaktonaBulharsko
ako v octe
2005 90ostatná zelenina a zeleninové zmesi, pripravené alebotonaBulharsko
konzervované inak ako v octe
2007zaváraniny, ovocné želé, lekváre, ovocné alebo orechovétonavšetky štáty
pretlaky a pasty, pripravené varením, tiež osladené
2008ovocie, orechy a iné jedlé časti rastlín, inak upravenétonavšetky štáty
alebo konzervované, tiež s prísadou cukru alebo iných
sladidiel, alebo alkoholu, inde neuvedené
2009ovocné šťavy (vrátane hroznového muštu) a zeleninovéhlvšetky štáty
šťavy, neskvasené, bez prídavku alkoholu, tiež
s prísadou cukru alebo iných sladidiel
2101výťažky, esencie a koncentráty z kávy, čaju alebo z matéhlvšetky štáty okrem ČR
a prípravky na základe týchto výrobkov
2102 10aktívne kvasnicetonavšetky štáty okrem ČR
2103prípravky na omáčky a pripravené omáčky; korenistéhlvšetky štáty
zmesi a zmesi prísad na ochutenie; horčičná múčka
a pripravená horčica
2104prípravky na polievky a na bujóny, pripravené polievkytonavšetky štáty
a bujóny; homogenizované zložené potravinové prípravky
2105 00zmrzlina a podobné výrobky, tiež s obsahom kakaa tona všetky štáty
2106potravinové prípravky inde neuvedené ani nazahrnutétonavšetky štáty
2201voda vrátane minerálnych vôd prírodnýchhlvšetky štáty
alebo umelých a sódoviek, bez prísady cukru
alebo iných sladidiel, nearomatizovaná;
ľad a sneh
2202voda vrátane minerálnych vôd a sódoviek, s prídavkomhlvšetky štáty okrem ČR
cukru alebo iných sladidiel alebo aromatizované a iné
nealkoholické nápoje s výnimkou ovocných alebo
zeleninových štiav čísla 2009
2203 00pivo zo sladuhlvšetky štáty okrem ČR
2204víno z čerstvého hrozna vrátane vína obohatenéhohlvšetky štáty
alkoholom; hroznový mušt, iný ako čísla 2009
2205vermút a ostatné vína z čerstvého hrozna, ochutenéhlvšetky štáty
bylinami alebo inými aromatickými látkami
2206 00ostatné kvasené (fermentované) nápoje; zmesi kvasenýchhlvšetky štáty
(fermentovaných) nápojov a zmesi kvasených
(fermentovaných) nápojov s nealkoholickými nápojmi,
inde neuvedené
2207etylalkohol nedenaturovaný s objemovýmLPAvšetky štáty
alkoholometrickým titrom 80 % vol. alebo viac;
etylalkohol a ostatné liehoviny denaturované,
s akýmkoľvek alkoholometrickým titrom
2208etylalkohol nedenaturovaný s objemovým alkoholickýmLPAvšetky štáty
titrom menším ako 80 % vol. ; destiláty, likéry a ostatné
liehové nápoje
2304 00 00 ažpokrutiny a iný pevný odpadtonavšetky štáty
2306
2309prípravky používané na výživu zvierattonavšetky štáty
Tabak a vyrobené tabakové náhradky
2401nespracovaný tabak; tabakový odpadtonavšetky štáty
2402cigary (aj s odrezanými koncami), cigarky (cigarillos)ksvšetky štáty
a cigarety z tabaku alebo z tabakových náhradiek
2403ostatné tabakové výrobky a tabakové náhradky;ksvšetky štáty
„homogenizovaný" alebo „rekonštituovaný" tabak;
tabakové výťažky a esencie
Nerastné suroviny a výrobky
2501 00 91soľ vhodná na ľudskú výživutonavšetky štáty okrem ČR
2507 00 20kaolíntonavšetky štáty okrem ČR
2507 00 80ostatné kaolinické ílytonavšetky štáty okrem ČR
2519 90 10oxid horečnatý, iný ako pražený prírodný uhličitantonavšetky štáty okrem ČR
horečnatý
2523 10 00cementové slinkytonavšetky štáty okrem ČR
2523 21 00portlandský cement - biely, tiež umelo farbenýtonavšetky štáty okrem ČR
2523 29 00portlandský cement - šedýtonavšetky štáty okrem ČR
2702hnedé uhlie, tiež aglomerané, okrem gagátutonaČR, EÚ, EZVO
2704 00 11koks a polokoks z uhlia - na výrobu elektródtonavšetky štáty okrem ČR
2704 00 19koks a polokoks z uhlia - ostatnýtonavšetky štáty okrem ČR
2709 00 90ropatonavšetky štáty okrem ČR
Ropné produkty
2710 00 27 ažbenzínytonavšetky štáty okrem ČR
2710 00 39
stredné oleje:tonavšetky štáty okrem ČR
2710 00 41určené na špecifické spracovanie
2710 00 45určené na chemické spracovanie, ale iným postupom, ako
je stanovený pre podpoložku 2710 00 41
2710 00 51kerozín - palivo pre prúdové motorytonavšetky štáty okrem ČR
ťažké oleje - plynové:tonavšetky štáty okrem ČR
2710 00 61určené na špecifické spracovanie
2710 00 65určené na chemické spracovanie, ale iným postupom, ako
je stanovený pre podpoložku 2710 00 61
2710 00 66na iné účely s obsahom síry nepresahujúcim 0, 05 %
2710 00 67na iné účely s obsahom síry presahujúcim 0, 05 %, ale
nepresahujúcim 0,2 %
2710 00 68na iné účely s obsahom síry presahujúcim 0,2 %
2710 00 69na iné účely (motorová nafta)
ťažké oleje - vykurovacie:tonavšetky štáty okrem ČR
2710 00 71určené na špecifické spracovanie
2710 00 72určené na chemické spracovanie, ale iným postupom, ako
je stanovený pre podpoložku 2710 00 71
vykurovacie oleje na iné účely:tonavšetky štáty okrem ČR
2710 00 74s obsahom síry nepresahujúcim 1 % hmotnosti
2710 00 76s obsahom síry presahujúcim 1 %, ale nepresahujúcim
2 % hmotnosti
2710 00 77s obsahom síry presahujúcim 2 %, ale nepresahujúcim
2,8 % hmotnosti
2710 00 78s obsahom síry presahujúcim 2,8 % hmotnosti
mazacie oleje:tonavšetky štáty okrem ČR
2710 00 81určené na špecifické spracovanie
2710 00 83určené na chemické spracovanie, ale iným postupom, ako
je stanovený pre podpoložku 2710 00 81
2710 00 85určené na vytváranie zmesí
2710 00 87motorové oleje, mazacie oleje pre kompresory, mazacie
oleje pre turbíny
2710 00 88kvapalné oleje na hydraulické účely
2710 00 89biele oleje, kvapalný parafín
2710 00 92prevodové oleje a redukčné oleje
2710 00 94prípravky používané pri obrábaní kovov, pri uvoľňovaní
odliatkov z foriem, antikorózne oleje
2710 00 96elektrické izolačné oleje
2710 00 98ostatné mazacie oleje a ostatné oleje
Plyn a elektrická energia
2711 11 00zemný plyn skvapalnenýtonavšetky štáty okrem ČR
2711 21 00zemný plyn v plynnom stavetis. m3všetky štáty okrem ČR
2716 00 00elektrická energiaMWhvšetky štáty okrem ČR
Výrobky chemického a garbiarskeho priemyslu
2804 69 00kremíktonavšetky štáty okrem ČR
2815 12 00hydroxid sodný vo vodnom roztokutonavšetky štáty okrem ČR
2817 00 00oxid zlnočnatý, peroxid zinkutonavšetky štáty okrem ČR
2849 10 00karbid vápnikatonavšetky štáty okrem ČR
2914 22 00cyklohexanón a metylcyklohexanónytonavšetky štáty okrem ČR
2921 41 00anilín a jeho solitonavšetky štáty okrem ČR
2933 71 00kaprolaktámtonavšetky štáty okrem ČR
3102 10močovina, tiež vo vodnom roztokutonavšetky štáty okrem ČR
3102 30dusičnan amónny, tiež vo vodnom roztokutonavšetky štáty okrem ČR
3102 40zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatýmtonavšetky štáty okrem ČR
alebo s inou anorganickou látkou, ktorá nieje hnojivom
3105 20minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce tritonavšetky štáty okrem ČR
hnojive prvky: dusík, fosfor a draslík
3505 10dextríny a iné modifikované škrobytonavšetky štáty okrem ČR
3605 00 00zápalky; iné ako pyrotechnické výrobky čísla 3604Skvšetky štáty okrem ČR
3904polyméry vinylchloridu alebo iných halogénolefínovtonavšetky štáty okrem ČR
v primárnych formách (PVC)
ex3920 10fólie z polymérov etylénutonavšetky štáty okrem ČR
ex3920 20fólie z polymérov propylénutonavšetky štáty okrem ČR
ex3920 71fólie z regenerovanej celulózytonavšetky štáty okrem ČR
ex3920 73fólie z acetátovej celulózytonavšetky štáty okrem ČR
ex3920 79 00fólie z ostatných derivátov celulózytonavšetky štáty okrem ČR
4011 10 00nové pneumatiky z gumy na osobné motorové vozidláksvšetky štáty okrem ČR
vrátane kombinovaných
4011 20nové pneumatiky na autobusy a nákladné automobilyksvšetky štáty okrem ČR
4012 10 30protektorované pneumatiky na osobné motorové vozidláksvšetky štáty okrem ČR
4012 10 50protektorované pneumatiky na autobusyksvšetky štáty okrem ČR
a nákladné automobily
4012 20 90použité pneumatiky ostatnéksvšetky štáty okrem ČR
4104vyčinené kože (usne) hovädzieho dobytka, koni a inýchm2všetky štáty okrem ČR
nepárnokopytníkov
syntetický hodváb z polyamidov:tonavšetky štáty okrem ČR
5402 10
5402 31
5402 32 00
5402 41
5402 51
5402 61
syntetický hodváb z polyesterov:tonavšetky štáty okrem ČR
5402 20 00
5402 33
5402 42 00
5402 43
5402 52
syntetický hodváb z polypropylénu:tonavšetky štáty okrem ČR
5402 39 10
5402 49 91
5402 59 10
umelý hodváb z viskózy:tonavšetky štáty okrem ČR
5403 10 00
5403 31 00
5403 32 00
5403 41 00
5501 90 00kábel zo syntetického hodvábutonavšetky štáty okrem ČR
5506 90 91syntetické strižové vlákna z polypropylénutonavšetky štáty okrem ČR
Drevo a drevené výrobky
4401 10 00palivové drevo (polená, kláty, vetvy, viazanice a podobne)m3všetky štáty okrem ČR
4403 10 10stĺpy ihličnaté, surové a impregnovaném3všetky štáty okrem ČR
surové drevo ihličnaté, tiež nahrubo opracovaném3všetky štáty okrem ČR
(napr. prizmy):
smrekové:
4403 20 10 10výrezy I. až IV. triedy akosti
4403 20 10 90ostatné drevo
borovicové:
4403 20 30 10výrezy I. až IV. triedy akosti
4403 20 30 90ostatné drevo
ostatné:
4403 20 90 10výrezy l. až IV. triedy akosti
4403 20 90 90ostatné drevo
surové drevo listnaté, tiež nahrubo opracovaném3všetky štáty okrem ČR
(napr. prizmy):
dubové:
4403 91 00 10výrezy l. až IV. triedy akosti
4403 91 00 90ostatné drevo
bukové:
4403 92 00 10výrezy l. až IV. triedy akosti
4403 92 00 90ostatné drevo
topoľové:
4403 99 10 10výrezy l. až IV. triedy akosti
4403 99 10 90ostatné drevo
gaštanové:
4403 99 20 10výrezy l. až IV. triedy akosti
4403 99 20 90ostatné drevo
4403 99 50brezové
ostatné:
4403 99 99 10výrezy L až IV. triedy akosti
4403 99 99 90ostatné drevo
4410drevotrieskové doskym3všetky štáty okrem ČR
4411drevovláknité doskym3všetky štáty okrem ČR
4707zberový (odpad a výmet) papier a lepenkam3všetky štáty okrem ČR
4818 10toaletný papiertonavšetky štáty okrem ČR
4820 20zošitytonavšetky štáty okrem ČR
Textilné výrobky
5702 a 5703kobercem2okrem EÚ, EZVO a ČR
6107pánske alebo chlapčenské spodky, nočné košele,ksokrem EÚ, EZVO a ČR
pyžamy, kúpacie plášte, župany pletené alebo háčkované
6108dámske alebo dievčenské kombiné, spodničky,ksokrem EÚ, EZVO a ČR
nohavičky, nočné košele, pyžamy, negližé, kúpacie
plášte, župany pletené, alebo háčkované
6109vrchné tričká (T-shirts), tielka a iné tričká, pletené aleboksokrem EÚ, EZVO a ČR
háčkované
6110pletené pulóvre, svetre, vestyksokrem EÚ, EZVO a ČR
tepláky pletené:ksokrem EÚ, EZVO a ČR
6112 11 00
6112 12 00
6112 19 00
6115 20 11podkolienkypáryokrem EÚ, EZVO a ČR
6115 92 00 aponožkypáryokrem EÚ, EZVO a ČR
6115 93 99
pánske alebo chlapčenské bundy (vrátane lyžiarskych),ksokrem EÚ, EZVO a ČR
vetrovky a podobné výrobky:
6201 91 00z vlny alebo z jemných zvieracích chlpov
6201 92 00z bavlny
6201 93 00z chemických vlákien
6201 99 00z iných textilných materiálov
dámske alebo dievčenské bundy (vrátane lyžiarskych),ksokrem EÚ, EZVO a ČR
vetrovky a podobné výrobky:
6202 91 00z vlny alebo z jemných zvieracích chlpov
6202 92 00z bavlny
6202 93 00z chemických vlákien
6202 99 00z ostatných textilných materiálov
6203 42pánske alebo chlapčenské nohavice z bavlnyksokrem EÚ, EZVO a ČR
6204 52 00dámske alebo dievčenské sukne a nohavicové sukneksokrem EÚ, EZVO a ČR
z bavlny
6204 62nohavice dámske alebo dievčenské z bavlnyksokrem EÚ, EZVO a ČR
6205pánske alebo chlapčenské košele pletené alebo háčkovanéksokrem EÚ, EZVO a ČR
Obuv
6402ostatná obuv s podrážkou a zvrškom z kaučuku alebopárvšetky štáty okrem ČR
z plastov
6403obuv s podrážkou z kaučuku, plastov, usne alebopárvšetky štáty okrem ČR
z kompozitnej usne a so zvrškom z usne
6404obuv s podrážkou z kaučuku, plastov, usne alebopárvšetky štáty okrem ČR
z kompozitnej usne a so zvrškom z textilných materiálov
6405ostatná obuvpárvšetky štáty okrem ČR
Keramické a azbestocementové výrobky
6811tovar azbestocementový, buničitocementový a inýtonavšetky štáty okrem ČR
6904 10 00tehlym3všetky štáty okrem ČR
6907 90 99neglazované keramické dlaždicem2všetky štáty okrem ČR
6908 90 21glazované keramické dlaždice a obkladačkym2všetky štáty okrem ČR
nepresahujúce hrúbku 15 mm
6908 90 29glazované keramické dlaždice a obkladačky presahujúcem2všetky štáty okrem ČR
hrúbku 15 mm
Tabuľové sklo plavené
m2všetky štáty okrem
ČR, MR a Slovinska
7005 10
7005 21
7005 29
Železo, oceľ a výrobky z nich
surové železo:tonavšetky štáty okrem ČR
7201 10 11
7201 10 19
7201 10 30
7201 20 00
ferozliatiny:tonavšetky štáty okrem ČR
7202 11 20
7202 11 80
7202 19 00
7202 21 10
7202 21 90
7202 29 00
7202 30 00
7202 41 10
7202 41 91
7202 41 99
7202 49 10
7202 49 50
7202 49 90
7204železné a oceľové odpady a šrottonavšetky štáty okrem ČR
odpady medené a medený šrot, popoly obsahujúce hlavnetonavšetky štáty okrem ČR
, med:
7404 00
2620 30 00
odpady hliníkové a hliníkový šrot, popoly obsahujúcetonavšetky štáty okrem ČR
hlavne hliník:
7602 00
2620 40 00
odpady zinkové a zinkový šrot, popoly obsahujúce hlavnetonavšetky štáty okrem ČR
zinok:
7902 00 00
2620 11 00
7207 až 7217železo a nelegovaná oceľtonavšetky štáty okrem ČR
7302koľajnice a príslušenstvo používané na železničný zvršoktonavšetky štáty okrem ČR
ex7304 až 7306oceľové rúry okrem položiek 7304 39 51, 7304 41,tonavšetky štáty okrem ČR
7304 49, 7304 51, 7306 30 51, 7306 30 59,
7306 30 71, 7306 30 78, 7306 40, 7306 50

Príloha 02

Príloha B

vyhlášky Ministerstva hospodárstva

Slovenskej republiky č. 302/1995 Z. z.

ZOZNAM TOVARU
podliehajúceho licenčnému konaniu pri vývoze

ČASŤ I – NEAUTOMATICKÉ LICENCIE

Položka colného sadzobníkaNázov tovaruMerná jednotkaRočné množstvoŠtát určenia
Živé zvieratá a živočíšne výrobky
živý hovädzí dobytok:tona10 000všetky štáty okrem ČR
0102 10
0102 90 05
0102 90 21
0102 90 29
0102 90 41
0102 90 49
0102 90 51
0102 90 59
0102 90 61
0102 90 69
ex0102 90 71(iba s hmotnosťou do 450 kg)
0102 90 79
0102 90 90
0103 91živý bravčový dobytok do 50 kg (domáci)tona500všetky štáty okrem ČR
0103 92 11 aživý bravčový dobytok nad 50 kg (domáci)tona1 000všetky štáty okrem ČR
0103 92 19
0104 10živé ovce a jahňatátona1 400všetky štáty okrem ČR
0201 a 0202hovädzie mäso, čerstvé, chladené alebotona1 500všetky štáty okrem ČR
mrazené
0203bravčové mäso, čerstvé, chladené alebotona1 000všetky štáty okrem ČR
mrazené
0204 10 ažbaranie a jahňacie mäsotona500všetky štáty okrem ČR
0204 43
0207kohúty a sliepky vrátane kureniec a ich dielovtona2 000všetky štáty okrem ČR
0402sušené a kondenzované mliekotona12 000všetky štáty okrem ČR
0407 00 30vajcia z domácej hydinymil. ks60všetky štáty okrem ČR
0510 00 00žľazy a iné látky živočíšneho pôvodutona10všetky štáty okrem ČR
používané na výrobu farmaceutických
výrobkov
Rastlinné výrobky
0602 20stromy, zákrpky, kríky a kríčky, tiežks10 000všetky štáty okrem ČR
vrúbľované, tých druhov, ktoré rodia jedlé
ovocie a orechy
0602 90 41sadenice lesných drevínmil. ks2všetky štáty okrem ČR
0602 90 45stromy, kríky a kríčky okrem lesných -ks15 000všetky štáty okrem ČR
ich koreňovité odrezky a mladé rastliny
0602 90 49stromy, kríky a kríčky okrem lesných - inéks20 000všetky štáty okrem ČR
než koreňovité odrezky a mladé rastliny
vianočné stromčeky:ks2 000všetky štáty okrem ČR
0604 91 21
0604 91 29
1001pšenica a súražtona150 000všetky štáty okrem ČR
1002 00 00ražtona0všetky štáty okrem ČR
1003 00 90jačmeň ostatný sladovníckytona0všetky štáty okrem ČR
jačmeň ostatný kŕmnytona0všetky štáty okrem ČR
1004 00 00ovostona0všetky štáty okrem ČR
1005kukuricatona100 000všetky štáty okrem ČR
1107sladtona100 000všetky štáty okrem ČR
1205 00semená repky, semená repky olejnej,tona80 000všetky štáty okrem ČR
tiež drvené
1206 00slnečnicové semenátona50 000všetky štáty okrem ČR
1209 99 10semená lesných stromovtona20všetky štáty okrem ČR
Výrobky potravinárskeho priemyslu
1101 00pšeničná múka alebo múka zo súražetona0všetky štáty okrem ČR
1102obilné múky, iné ako pšeničná alebo múkatona0všetky štáty okrem ČR
zo súraže
1103krupica, krupička a aglomerované výrobkytona0všetky štáty okrem ČR
z obilia v tvare valčekov, gulôčok a podobných
tvarov
1104obilné zrná, inak spracované (napr. ošúpané,tona0všetky štáty okrem ČR
drvené vo vločkách, perlovité, rezané alebo
šrotované)
1105múka, krupica, vločky, granuly a peletytona0všetky štáty okrem ČR
a prášok zo zemiakov
1106múka a krupica zo sušených strukovíntona0všetky štáty okrem ČR
čísla 07 13
1701trstinový alebo repný cukor a chemicky čistátona60 000všetky štáty okrem ČR
sacharóza v pevnom stave
1703melasatona35 000všetky štáty okrem ČR
1901 20 00zmesi a cestá na prípravu pekárskeho tovaru, jemného alebo trvanlivého pečiva čísla 1905tona0všetky štáty okrem ČR
2302 až 2306 aotruby, pokrutiny a šroty, kŕmne zmesitona90 000všetky štáty okrem ČR
2309 90
Nerastné suroviny a výrobky
2505prírodné pieskym350 000okrem EÚ, EZVO a ČR
2517 10 10okruhliaky, štrk, troska a pazúrikm350 000okrem EÚ, EZVO a ČR
2517 10 20vápenec, dolomit a ostatné vápencové kamene lámané alebo drveném330 000okrem EÚ, EZVO a ČR
2517 10 80ostatném3100 000okrem EÚ, EZVO a ČR
2523 10 00cementové slinkytona20 000okrem EÚ, EZVO a ČR
2523 21 00portlandský cement - bielytona15 000okrem EÚ, EZVO a ČR
2523 29 00portlandský cement - šedýtona150 000okrem EÚ, EZVO a ČR
2702hnedé uhlie, tiež aglomerovanétona1 000 000okrem EÚ, EZVO a ČR
2704 00koks z hutníckych koksárnítona120 000okrem EÚ, EZVO a ČR
2710 00 27 ažbenzíny automobilovétona100 000okrem EÚ, EZVO a ČR
2710 00 39
ťažké oleje - plynové, na iné účely:tona150 000okrem EÚ, EZVO a ČR
2710 00 66
2710 00 67
2710 00 68
stredné oleje:tona150 000okrem EÚ, EZVO a ČR
2710 00 41
2710 00 45
2710 00 51
2710 00 55
ťažké vykurovacie oleje:tona100 000okrem EÚ, EZVO a ČR
2710 00 61
2710 00 65
2710 00 71
2710 00 72
2710 00 74
2710 00 76
2710 00 77
2710 00 78
2716 00 00elektrická energiaMWh1 000 000okrem EÚ, EZVO a ČR
Výrobky chemického priemyslu a príbuzných priemyselných odvetví vrátane farmaceutických výrobkov
3002 10antiséra a iné krvné zložkykg okrem EÚ, EZVO a ČR
3002 90 10ľudská krvkg okrem EÚ, EZVO a ČR
3003 a 3004liekymil. Sk100okrem EÚ, EZVO a ČR
3102 10močovinatona50 000okrem EÚ, EZVO a ČR
Surové kože a usne
surové hovädzie kože:tona1 000okrem EÚ, EZVO a ČR
4101 10
4101 21 00
4101 22 00
4101 29 00
4101 30
4102surové ovčie a jahňacie kožetona500okrem EÚ, EZVO a ČR
4103 90 00surové bravčové kožetona500okrem EÚ, EZVO a ČR
4104 22 10hovädzie kože ďalej neupravované akotona1 000okrem EÚ, EZVO a ČR
vyčinené chrómom v mokrom stave (wetblue)
Drevo a drevené výrobky
4403 10 10stĺpy ihličnaté, surové a impregnovaném310 000okrem EÚ, EZVO a ČR
surové drevo ihličnaté, tiež nahrubom3105 000okrem EÚ, EZVO a ČR
opracované (napr. prizmy):
4403 20 10 10smrekové výrezy I. až III. triedy akosti
4403 20 10 90ostatné drevo
borovicové:
4403 20 30 10výrezy I. až IV. triedy akosti
4403 20 30 90ostatné drevo
ostatné:
4403 20 90 10výrezy I. až IV. triedy akosti
4403 20 90 90ostatné drevo
surové drevo listnaté, tiež nahrubom3155 000okrem EÚ, EZVO a ČR
opracované (napr. prizmy):
dubové:
4403 91 00 10výrezy I. až IV. triedy akosti
4403 91 00 90ostatné drevo
bukové:
4403 92 00 10výrezy L až IV. triedy akosti
4403 92 00 90ostatné drevo
topoľové:
4403 99 10 90ostatné drevo
gaštanové:
4403 99 20 10výrezy l. až IV. triedy akosti
4403 99 20 90ostatné drevo
4403 99 50brezové
ostatné:
4403 99 99 10výrezy L až IV. triedy akosti
4403 99 99 90ostatné drevo
4406drevené železničné a podobné podvalym35 000okrem EÚ, EZVO a ČR
rezivo ihličnaté:m3500 000okrem EÚ, EZVO a ČR
4407 10 91smrekové
4407 10 93borovicové
4407 10 99ostatné
rezivo listnaté, ktorého všetky tri rozmerym3100 000okrem EÚ, EZVO a ČR
sú väčšie než hrúbka 13 mm, šírka
60 mm, dĺžka 2 000 mm:
4407 91 90dubové
4407 92 90bukové
4407 99 91topoľové
4407 99 93orechové
4407 99 98ostatné
Buničina, papier a výrobky z nich
4707zberový (odpad a výmet) papiertona5 000okrem EÚ, EZVO a ČR
a lepenka
Drahé kovy a drahé kamene
7102prírodné diamanty, tiež opracované, alectm okrem EÚ, EZVO a ČR
nemontovane, nezasadené
7106striebro vrátane zláteného a platinovéhog okrem EÚ, EZVO a ČR
striebra, surové alebo vo forme polotovaru
alebo prachu
7108zlato vrátane platinového zlata, surovég okrem EÚ, EZVO a ČR
alebo vo forme polotovarov
alebo prachu
7109 00 00obyčajné kovy alebo striebro plátovanég okrem EÚ, EZVO a ČR
zlatom, surové alebo opracované
len do formy polotovarov
7110platina, surová alebo vo forme polotovarov,g okrem EÚ, EZVO a ČR
alebo prachu
7111 00 00obyčajné kovy, striebro alebo zlato plátovanég okrem EÚ, EZVO a ČR
platinou, surové alebo opracované len
do formy polotovarov
7112odpad a úlomky drahých kovovg okrem EÚ, EZVO a ČR
Obyčajné kovy a výrobky z obyčajných kovov
surové železo a oceľ v ingotoch alebotona30 000okrem EÚ, EZVO a ČR
v iných základných tvaroch:
7201
7206
7204železné a oceľové odpady a šrottona20 000okrem EÚ, EZVO a ČR
odpady medené a medený šrot, popolytona150okrem EÚ, EZVO a ČR
obsahujúce hlavne meď:
7404 00
2620 30 00
odpady hliníkové a hliníkový šrot, popolytona500okrem EÚ, EZVO a ČR
obsahujúce hlavne hliník:
7602 00
2620 40 00
odpady zinkové a zinkový šrot, popolytona100okrem EÚ, EZVO a ČR
obsahujúce hlavne zinok:
7902 00 00
2620 11 00
valcovaný materiál:tona1 500 000okrem EÚ, EZVO a ČR
7207 až 7216
7218 až 7229
7301 až 7302
7304 až 7306oceľové rúry, rúrky a duté profilytona140 000okrem EÚ, EZVO a ČR
Umelecké diela, zberateľské predmety a starožitnosti
9705 00 00zbierky a zberateľské predmety zoologickej,ks všetky štáty
botanickej, mineralogickej, anatomickej,
historickej, archeologickej, paleontologickej,
etnografickej alebo numizmatickej hodnoty
9706 00 00starožitnosti staršie ako 100 rokovks všetky štáty

ČASŤ II – AUTOMATICKÉ LICENCIE

Položka colného sadzobníkaNázov tovaruMerná jednotkaŠtát určenia
Živé zvieratá a živočíšne výrobky
živý hovädzí dobytok:tonaČR
0102 10
0102 90 05
0102 90 21
0102 90 29
0102 90 41
0102 90 49
0102 90 51
0102 90 59
0102 90 61
0102 90 69
ex0102 90 71(iba s hmotnosťou do 450 kg)
0102 90 79
0102 90 90
0103 91živý bravčový dobytok do 50 kg (domáci)tonaČR
0103 92 11 aživý bravčový dobytok nad 50 kg (domáci)tonaČR
0103 92 19
0201 a 0202hovädzie mäso čerstvé, chladené alebo mrazenétonaČR
0203bravčové mäso čerstvé, chladené alebo mrazenétonaČR
0207kohúty a sliepky, vrátane kureniec a ich dielovtonaČR
0407 00 30vajcia z domácej hydinyksČR
Rastlinné výrobky
vetvy ihličnanovtonavšetky štáty okrem ČR
0604 91 41
0604 91 49
1001pšenica a súražtonaČR
1002 00 00ražtonaČR
1003 00 90jačmeň ostatný sladovníckytonaČR
jačmeň ostatný kŕmnytonaČR
1004 00 00ovostonaČR
1005 90 00kukuricatonaČR
1101pšeničná múka alebo múka zo súražetonaČR
1102obilné múky, iné ako pšeničná alebo múka zo súražetonaČR
1103krupica, krupička a aglomerované výrobky z obilia v tvaretonaČR
valčekov, guľôčok a podobných tvarov
1104obilné zrná inak spracované (napr. ošúpané, drvenétonaČR
vo vločkách, perlovité, rezané alebo šrotované)
1105múka, krupica, vločky, granuly a pelety a prášoktonaČR
zo zemiakov
1106múka a krupica zo sušených strukovín čísla 0713tonaČR
1205 00semená repky, semená repky olejnej, tiež drvenétonaČR
1206 00slnečnicové semenátonaČR
2302 až 2306 ai otruby, pokrutiny a šroty, kŕmne zmesitonaČR
2309 90
Výrobky potravinárskeho priemyslu
1701trstinový alebo repný cukor a chemicky čistá sacharózatonaČR
v pevnom stave
1703melasatonaČR
1901 20 00zmesi a cestá na prípravu pekárskeho tovaru, jemnéhotonaČR
alebo trvanlivého pečiva čísla 1905
Nerastné suroviny a výrobky
2505prírodné pieskym3EÚ, EZVO
2517 10okruhliaky, štrk, lámaný alebo drvený kameňm3EÚ, EZVO
2523 10 00cementové slinkytonaEÚ, EZVO
2523 21 00portlandský cement - bielytonaEÚ, EZVO
2523 29 00portlandský cement - šedýtonaEÚ, EZVO a ČR
2702hnedé uhlie, tiež aglomerovanétonaEÚ, EZVO
2704 00koks z hutníckych koksárnítonaEÚ, EZVO
2710 00 27 ažbenzíny automobilovétonaEÚ, EZVO a ČR
2710 00 39
ťažké oleje - plynové, na iné účely:tonaEÚ, EZVO a ČR
2710 00 66
2710 00 67
2710 00 68
stredné oleje:tonaEÚ, EZVO a ČR
2710 00 41
2710 00 45
2710 00 51
2710 00 55
ťažké vykurovacie oleje:tonaEÚ, EZVO a ČR
2710 00 61
2710 00 65
2710 00 71
2710 00 72
2710 00 74
2710 00 76
2710 00 77
2710 00 78
2716 00 00elektrická energiaMWhEÚ, EZVO
Výrobky chemického priemyslu a príbuzných priemyselných odvetví vrátane farmaceutických výrobkov
3002 10antiséra a iné krvné zložkykgEÚ, EZVO
3002 90 10ľudská krvkgEÚ, EZVO
3003 a 3004liekySkEÚ, EZVO
3102 10močovinatonaEÚ, EZVO
Surové kože a usne
surové hovädzie kože:tonaEÚ, EZVO a ČR
4101 10
4101 21 00
4101 22 00
4101 29 00
4101 30
4102surové ovčie a jahňacie kožetonaEÚ, EZVO a ČR
4103 90 00surové bravčové kožetonaEÚ, EZVO a ČR
4104 22 10hovädzie kože ďalej neupravované ako vyčinené chrómomtonaEÚ, EZVO a ČR
v mokrom stave (wetblue)
Drevo a drevené výrobky
4401 10 00palivové drevo (polená, kláty, vetvy, viazanice a podobne)m3všetky štáty
4403 10 10stĺpy ihličnaté, surové a impregnovaném3EÚ, EZVO a ČR
surové drevo ihličnaté, tiež nahrubom3EÚ, EZVO a ČR
opracované (napr. prizmy):
smrekové:
4403 20 10 10výrezy l. až IV. triedy akosti
4403 20 10 90ostatné drevo
borovicové:
4403 20 30 10výrezy l. až IV. triedy akosti
4403 20 30 90ostatné drevo
ostatné:
4403 20 90 10výrezy l. až IV. triedy akosti
4403 20 90 90ostatné drevo
surové drevo listnaté, tiež nahrubom3EÚ, EZVO a ČR
opracované (napr. prizmy):
dubové:
4403 91 00 10výrezy l. až IV. triedy akosti
4403 91 00 90ostatné drevo
bukové:
4403 92 00 10výrezy l. až IV. triedy akosti
4403 92 00 90ostatné drevo
topoľové:
4403 99 10 10výrezy l. až IV. triedy akosti všetky štáty
4403 99 10 90ostatné drevo
gaštanové:
4403 99 20 10výrezy l. až IV. triedy akosti
4403 99 20 90ostatné drevo
4403 99 50brezové
ostatné:
4403 99 99 10výrezy l. až IV. triedy akosti
4403 99 99 90ostatné drevo
4406drevené železničné a podobné podvalym3EÚ, EZVO
rezivo ihličnaté:m3EÚ, EZVO
4407 10 91smrekové
4407 10 93borovicové
4407 10 99ostatné
rezivo listnaté, ktorého všetky tri rozmery sú väčšie akom3EÚ, EZVO
13 mm hrúbky, 60 mm šírky, 2 000 mm dĺžky:
4407 91 90dubové
4407 92 90bukové
4407 99 91topoľové
4407 99 93orechové
4407 99 98ostatné
Buničina, papier a výrobky z nich
4707zberový (odpad a výmet) papier a lepenkatonaEÚ, EZVO a ČR
Drahé kovy a drahé kamene
7102prírodné diamanty, tiež opracované, ale nemontovane,ctmEÚ, EZVO a ČR
nezasadené
7106striebro vrátane zláteného a platinového striebra, surovégEÚ, EZVO a ČR
alebo vo forme polotovaru, alebo prachu
7108zlato vrátane platinového zlata., surové alebo vo formegEÚ, EZVO a ČR
polotovarov, alebo prachu
7109 00 00obyčajné kovy alebo striebro plátované zlatom, surovégEÚ, EZVO a ČR
alebo opracované len do formy polotovarov
7110platina surová alebo vo forme polotovarov, alebo prachugEÚ, EZVO a ČR
7111 00 00obyčajné kovy, striebro alebo zlato plátované platinou,gEÚ, EZVO a ČR
surové alebo opracované len do formy polotovarov
7112odpad a úlomky drahých kovovgEÚ, EZVO a ČR
Obyčajné kovy a výrobky z obyčajných kovov
surové železo a oceľ v ingotoch alebo v iných základnýchtonaEÚ, EZVO
tvaroch:
7201
7206
7204železné a oceľové odpady a šrottonaEÚ, EZVO a ČR
odpady medené a medený šrot, popoly obsahujúce hlavne meď:tonaEÚ, EZVO a ČR
7404 00
2620 30 00
odpady hliníkové a hliníkový šrot, popoly obsahujúce hlavnetonaEÚ, EZVO a ČR
hliník:
7602 00
2620 40 00
odpady zinkové a zinkový šrot, popoly obsahujúce hlavnetonaEÚ, EZVO a ČR
zinok:
7902 00 00
2620 11 00
valcovaný materiál:tonaEÚ, EZVO a ČR
7207 až 7216
7218 až 7229
7301 až 7302
7304 až 7306oceľové rúry, rúrky a duté profilytonaEÚ, EZVO a ČR
Motorové vozidlá
8701 90traktoryksvšetky štáty
ex – niektoré z tovarov zaradených pod uvedené číslo

Príloha 03

Príloha C

vyhlášky Ministerstva hospodárstva

Slovenskej republiky č. 302/1995 Z. z.

ZOZNAM TOVARU
podliehajúceho licenčnému konaniu pri vývoze do určitých štátov alebo do skupín štátov

ČASŤ I – TEXTILNÝ TOVAR

ŠtátČíslo kategóriePoložka colného sadzobníkaNázov tovaruMerná jednotka
Nórsko16201vesty a saká, blejzre, anoraky a pod., perkasy, kompletyks
6202a kostýmy z tkaného materiálu pre mužov, ženy a deti
6203 11 00
6203 12 00
6203 19
6203 21 00
6203 22
6203 23
6203 29
6203 31 00
6203 32
6203 33
6203 39
6204 11 00
6204 12 00
6204 13 00
6204 21 00
6204 23
6204 29
6204 31 00
6204 32
6204 33
6204 39
6211 20 00
76302 10posteľná bielizeňkg
6302 21 00
6302 22
6302 29
6302 31
6302 32
6302 39
USA4105111tkaniny obsahujúce mykané a česané vlnené priadze a jemném2
5112zvieracie chlpy
ex5007 10 00tkaniny s obsahom vlnenej prímesi
ex5007 90
ex5212
ex5407 91 00tkaniny s obsahom 36 % a viac vlny alebo jemných zvieracích
ex5407 92 00chlpov
ex5407 93 00
ex5407 94 00
ex5408 31 00
ex5408 32 00
ex5408 33 00
ex5408 34 00
ex5515 13
ex5515 22
ex5515 92
ex5516 31 00
ex5516 32 00
ex5516 33 00
ex5516 34 00
ex5309 21tkaniny s obsahom 17 % a viac vlny alebo jemných zvieracích
ex5309 29chlpov
ex5311 00
6301 20prikrývky (iné ako elektricky vyhrievané) a cestovné
koberčeky z vlny alebo z jemných zvieracích chlpov
433 pánske alebo chlapčenské saká, blejzre a kompletyks
6103 21 00pletené alebo háčkované s obsahom 23 % a viac vlny alebo
ex6103 23 00jemných zvieracích chlpov
6103 31 00
ex6103 33 00
ex6103 39 00
6203 21 00iné ako pletené alebo háčkované s obsahom 36 % a viac vlny
ex6203 23alebo jemných zvieracích chlpov
6203 31 00
ex6203 33
ex6203 39
435 dámske alebo dievčenské zvrchníky, plášte, peleríny, kabáty,ks
bundy (vrátane lyžiarskych) a podobné výrobky, komplety,
kabátiky a blejzre, časti zvrchníkov a kabátikov, lyžiarske
odevy a teplákové súpravy
6102 10pletené alebo háčkované s obsahom 23 % a viac vlny alebo
ex6102 30 10jemných zvieracích chlpov
ex6102 90 10
6104 21 00
ex6104 23 00
ex6104 29 00
6104 31
ex6104 33 00
ex6104 39 00
ex6117 90 00
6202 1 1 00iné ako pletené alebo háčkované s obsahom 36 % a viac vlny
ex6202 13alebo jemných zvieracích chlpov
ex6202 19
6202 91 00
ex6202 93 00
ex6202 99 00
6204 21 00
ex6204 23
ex6204 29
6204 31 00
ex6204 33
ex6204 39
ex6211 20 00
ex6211 41 00
ex6217 90 00
443 pánske alebo chlapčenské oblekyks
6103 11pletené alebo háčkované s obsahom 23 % a viac vlny alebo
ex6103 12 00jemných zvieracích chlpov
ex6103 19 00
6203 11 00iné ako pletené alebo háčkované s obsahom 36 % a viac vlny
ex6203 12 00alebo jemných zvieracích chlpov
ex6203 19 00
Kanada3A
3.1.6103 11 00pánske, chlapčenské a detské obleky, pletené alebo háčkovanéks
6103 12 00a tkané vrátane večerných spoločenských oblekov
6103 19 00
6203 11 00
6203 12 00
6203 19 00
3.3.6103 31 až 33pánske, chlapčenské a detské saká a blejzre, pletené,
6103 39háčkované a tkané
6203 31 až 33
6203 39
56103 41 až 43pánske, dámske, chlapčenské, dievčenské a detské nohavice,ks
6103 49nohavice s náprsenkou, s plecnicami, lýtkové a krátke
6104 61 až 64nohavice, pletené, háčkované a tkané
6104 69
6203 41 až 43
6203 49
6204 61 až 63
6204 69
31A
31.1.5112vlnené tkaniny z česanej vlny alebo z jemných zvieracíchkg
chlpov; tkaniny kategórie 5007, 5111, 5212, 5309, 5310,
5311, 5407, 5408, 5515, 5516, 5803, 5901, 5903, 5906, 5907,
ktorých základné priadze sú v zmesi hlavne alebo výlučne
s česanou vlnou alebo s jemnými zvieracími chlpmi,
gáza z česanej vlny
42A6302 60 00toaletná a kuchynská bielizeň zo slučkových bavlnenýchkg
textílií, tkaná, pletená alebo háčkovaná, ostatná toaletná
a kuchynská bielizeň
Európska25208 11 10bavlnené tkaniny, iné než gáza, froté tkaniny, úzke tkaniny,kg
únia a 5208 11 90vlasové tkaniny, ženilkové tkaniny, tyly a iné sieťoviny
Turecko 5208 12 11
5208 12 13
5208 12 15
5208 12 19
5208 12 91
5208 12 93
5208 12 95
5208 12 99
5208 13 00
5208 19 00
5208 21 10
5208 21 90
5208 22 11
5208 22 13
5208 22 15
5208 22 19
5208 22 91
5208 22 93
5208 22 95
5208 22 99
5208 23 00
5208 29 00
5208 31 00
5208 32 11
5208 32 13
5208 32 15
5208 32 19
5208 32 91
5208 32 93
5208 32 95
5208 32 99
5208 33 00
5208 39 00
5208 41 00
5208 42 00
5208 43 00
5208 49 00
5208 51 00
5208 52 10
5208 52 90
5208 53 00
5208 59 00
5209 11 00
5209 12 00
5209 19 00
5209 21 00
5209 22 00
5209 29 00
5209 31 00
5209 32 00
5209 39 00
5209 41 00
5209 42 00
5209 43 00
5209 49 10
5209 49 90
5209 51 00
5209 52 00
5209 59 00
5210 11 10
5210 11 90
5210 12 00
5210 19 00
5210 21 10
5210 21 90
5210 22 00
5210 29 00
5210 31 10
5210 31 90
5210 32 00
5210 39 00
5210 41 00
5210 42 00
5210 49 00
5210 51 00
5210 5 200
5210 59 00
5211 11 00
5211 12 00
5211 19 00
5211 21 00
5211 22 00
5211 29 00
5211 31 00
5211 32 00
5211 39 00
5211 41 00
5211 42 00
5211 43 00
5211 49 10
5211 49 90
5211 51 00
5211 52 00
5211 59 00
5212 11 10
5212 11 90
5212 12 10
5212 12 90
5212 13 10
5212 13 90
5212 14 10
5212 14 90
5212 15 10
5212 15 90
5212 21 10
5212 21 90
5212 22 10
5212 22 90
5212 23 10
5212 23 90
5212 24 10
5212 24 90
5212 25 10
5212 25 90
ex5811 00 00
ex6308 00 00
2A5208 31 00z toho: iné ako nebielené alebo bielené tkaninykg
5208 32 11
5208 32 13
5208 32 15
5208 32 19
5208 32 91
5208 32 93
5208 32 95
5208 32 99
5208 33 00
5208 39 00
5208 41 00
5208 42 00
5208 43 00
5208 49 00
5208 51 00
5208 52 10
5208 52 90
5208 53 00
5208 59 00
5209 31 00
5209 32 00
5209 39 00
5209 41 00
5209 42 00
5209 43 00
5209 49 10
5209 49 90
5209 51 00
5209 52 00
5209 59 00
5210 31 10
5210 31 90
5210 32 00
5210 39 00
5210 41 00
5210 42 00
5210 49 00
5210 51 00
5210 52 00
5210 59 00
5211 31 00
5211 32 00
5211 39 00
5211 41 00
5211 42 00
5211 43 00
5211 49 10
5211 49 90
5211 51 00
5211 52 00
5211 59 00
5212 13 10
5212 13 90
5212 14 10
5212 14 90
5212 15 10
5212 15 90
5212 23 10
5212 23 90
5212 24 10
5212 24 90
5212 25 10
5212 25 90
ex5811 00 00
ex6308 00 00
35512 11 00tkaniny zo syntetických vlákien diskontinuitných alebokg
5512 19 10odpadových, iné než úzke tkaniny, vlasové tkaniny vrátane
5512 19 90froté tkanín a ženilkové tkaniny
5512 21 00
5512 29 10
5512 29 90
5512 91 00
5512 99 10
5512 99 90
5513 11 10
5513 11 30
5513 11 90
5513 12 00
5513 13 00
5513 19 00
5513 21 10
5513 21 30
5513 21 90
5513 22 00
5513 23 00
5513 29 00
5513 31 00
5513 32 00
5513 33 00
5513 39 00
5513 41 00
5513 42 00
5513 43 00
5513 49 00
5514 11 00
5514 12 00
5514 13 00
5514 19 00
5514 21 00
5514 22 00
5514 23 00
5514 29 00
5514 31 00
5514 32 00
5514 33 00
5514 39 00
5514 41 00
5514 42 00
5514 43 00
5514 49 00
5515 11 10
5515 11 30
5515 11 90
5515 12 10
5515 12 30
5515 12 90
5515 13 11
5515 13 19
5515 13 91
5515 13 99
5515 19 10
5515 19 30
5515 19 90
5515 21 10
5515 21 30
5515 21 90
5515 22 11
5515 22 19
5515 22 91
5515 22 99
5515 29 10
5515 29 30
5515 29 90
5515 91 10
5515 91 30
5515 91 90
5515 92 11
5515 92 19
5515 92 91
5515 92 99
5515 99 10
5515 99 30
5515 99 90
5803 90 30
ex5905 00 70
ex6308 00 00
46105 10 00košele, T-shirts, ľahké roláky, tielka, iné tričká a polokošele,ks
6105 20 10pulóvre (iné ako vlnené alebo z jemných zvieracích chlpov),
6105 20 90vesty a pod., pletené alebo háčkované
6105 90 10
6109 10 00
6109 90 10
6109 90 30
6110 20 10
6110 30 10
56101 10 90pulóvre, svetre, vesty, twinsety, kardigany, nočné kabátikyks
6101 20 90(Iné ako saká a blejzre), anoraky, vetrovky a pod., pletené alebo
6101 30 90háčkované
6102 10 90
6102 20 90
6102 30 90
6110 10 10
6110 10 31
6110 10 35
6110 10 38
6110 10 91
6110 10 95
6110 10 98
6110 20 91
6110 20 99
6110 30 91
6110 30 99
66203 41 10pánske alebo chlapčenské tkané jazdecké nohavice, šortky,ks
6203 41 90iné ako kúpacie, nohavice (vrátane nohavíc na voľný čas),
6203 42 31dámske alebo dievčenské tkané nohavice (vrátane nohavíc
6203 42 33na voľný čas) z vlny, bavlny alebo z umelých vlákien, krátke
6203 42 35nohavice, dolné časti teplákových súprav s podšívkou z bavlny
6203 42 90alebo z umelých vlákien, iné ako v kategórii 16 alebo 29
6203 43 19
6203 43 90
6203 49 19
6203 49 50
6204 61 10
6204 62 31
6204 62 33
6204 62 39
6204 63 18
6204 69 18
6211 32 42
6211 33 42
6211 42 42
6211 43 42
76106 10 00dámske alebo dievčenské blúzky, košele a košeľové blúzky,ks
6106 20 00blúzy, aj pletené alebo háčkované, z vlny, bavlny alebo
6106 90 10z umelých vlákien
6206 20 00
6206 30 00
6206 40 00
86205 10 00pánske alebo chlapčenské košele, Iné ako pletené aleboks
6205 20 00háčkované, z vlny, bavlny alebo z umelých vlákien
6205 30 00
126115 12 00pančuchové nohavice, ponožky, pančuchy, podkolienkypáry
6115 19 10a pod., pletené alebo háčkované, Iné ako dojčenské, vrátane
6115 19 90pančúch na kŕčové žily
6115 20 11
6115 20 90
6115 91 00
6115 92 00
6115 93 10
6115 93 30
6115 93 99
6115 99 00
156202 11 00dámske alebo dievčenské tkané zvrchníky, plášte do dažďaks
ex6202 12 10a iné, pláštenky a peleríny, saká a blejzre z vlny, bavlny alebo
ex6202 12 90z umelých vlákien (iné ako odevy v kategórii 21)
ex6202 13 10
ex6202 13 90
6204 31 00
6204 32 90
6204 33 90
6204 39 19
6210 30 00
166203 11 00pánske alebo chlapčenské šaty (obleky) a komplety okremks
6203 12 00lyžiarskych odevov, iné ako pletené alebo háčkované,
6203 19 10z vlny, bavlny alebo z umelých vlákien
6203 19 30pánske alebo chlapčenské teplákové súpravy s podšívkouks
6203 21 00z bavlny alebo z umelých vlákien
6203 22 80
6203 23 80
6203 29 18
6211 32 31
6211 33 31
176203 31 00pánske alebo chlapčenské saká a blejzre, iné ako pletené aleboks
6203 32 90háčkované, z vlny, bavlny alebo z umelých vlákien
6203 33 90
6203 39 19
206302 21 00posteľoviny, iné než pletené alebo háčkovanékg
6302 22 90
6302 29 90
6302 31 10
6302 31 90
6302 32 90
6302 39 90
246107 21 00pánske alebo chlapčenské nočné košele, pyžamy, kúpacieks
6107 22 00plášte, župany a podobné výrobky, pletené alebo háčkované
6107 29 00
6107 91 10
6107 91 90
6107 92 00
ex6107 99 00
6108 31 10dámske alebo dievčenské nočné košele, pyžamy, kúpacieks
6108 31 90plášte, župany a podobné výrobky, pletené alebo háčkované
6108 32 11
6108 32 19
6108 32 90
6108 39 00
6108 91 10
6108 91 90
6108 92 00
6108 99 10
365408 10 00tkaniny z nekonečných umelých vlákien, iné ako tkaniny nakg
5408 21 00pneumatiky v kategórii 114
5408 22 10
5408 22 90
5408 23 10
5408 23 90
5408 24 00
5408 31 00
5408 32 00
5408 33 00
5408 34 00
ex5811 00 00
ex5905 00 70
396302 51 10stolná bielizeň, toaletná a kuchynská bielizeň, iná ako pletenákg
6302 51 90alebo háčkovaná a iná ako froté uterákoviny alebo podobné
6302 53 90bavlnené froté tkaniny
ex6302 59 00
6302 91 10
6302 91 90
6302 93 90
ex6302 99 00
766203 22 10pánske alebo chlapčenské pracovné odevy, iné ako pletenékg
6203 23 10alebo háčkované, dámske alebo dievčenské zástery, pracovné
6203 29 11plášte a iné pracovné odevy iné ako pletené alebo háčkované
6203 32 10
6203 33 10
6203 39 11
6203 42 11
6203 42 51
6203 43 11
6203 43 31
6203 49 11
6203 49 31
6204 22 10
6204 23 10
6204 29 11
6204 32 10
6204 33 10
6204 39 11
6204 62 11
6204 62 51
6204 63 11
6204 63 31
6204 69 11
6204 69 31
6211 32 10
6211 33 10
6211 42 10
6211 43 10
905607 41 00motúzy, šnúry, povrazy, laná zo syntetických vlákien, spletenékg
5607 49 11alebo nie
5607 49 19
5607 49 90
5607 50 11
5607 50 19
5607 50 30
5607 50 90
1175309 11 11ľanové a ramiové tkaninykg
5309 11 19
5309 11 90
5309 19 10
5309 19 90
5309 21 10
5309 21 90
5309 29 10
5309 29 90
5311 00 10
5803 90 90
5905 00 31
5905 00 39
1186302 29 10stolná bielizeň a kuchynská bielizeň z ľanu alebo z ramie,kg
6302 39 10iná ako pletená alebo háčkovaná
6302 39 30
6302 52 00
ex6302 59 00
6302 92 00
ex6302 99 00

ex – niektoré z tovarov zaradených pod uvedené číslo

ČASŤ II – POĽNOHOSPODÁRSKE PRODUKTY

ŠtátPoložka colného sadzobníkaNázov tovaruMerná jednotka
Európska únia0104živé ovce a jahňatátona
0204baranie a jahňacie mäsotona

Príloha 04

Príloha D

vyhlášky Ministerstva hospodárstva

Slovenskej republiky č. 302/1995 Z. z.

ZOZNAM TOVARU
podliehajúceho licenčnému konaniu pri dovoze a vývoze

ČASŤ I – ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ JEDY, OMAMNÉ LÁTKY, PSYCHOTROPNÉ LÁTKY, PREKURZORY A POMOCNÉ CHEMICKÉ LÁTKY

Položka colného sadzobníka Názov tovaru Kategória Merná jednotka
1211 90 95 Rastliny, časti rastlín, semená, plody, z toho len kg
- koka - list (1)
- konope (1)
1302 11 00 Ópium (1) kg
1302 19 99 Ostatné rastlinné šťavy a výťažky, z toho len kg
- koncentrát z toboliek a slamy maku (1)
- živice z konopí (1)
2524 00 80 Krocidolit (6) kg
2804 70 00 Fosfor (biely, žltý, červený) (4) kg
2804 80 00 Arzén (2) kg
2806 10 00 Kyselina chlorovodíková (4) tona
2807 00 10 Kyselina sírová (4) tona
2811 19 90 Ostatné anorganické kyseliny, z toho len kg
- selenovodík (2)
2811 29 90 Ostatné anorganické zlúčeniny nekovov, z toho len kg
- oxid seleničitý (2)
2812 90 00 Ostatné halogenidy a halogenidy nekovov, z toho len kg
- tetrajodiddifosfan (2)
2825 90 50 Oxid ortutnatý (6) kg
2827 39 90 Chlorid ortutnatý (kalomel) (6) kg
2830 90 19 Sírnik amónny (vrátane kyslého) (6) kg
2830 90 90 Polysulfid amónny (6) kg
2833 29 70 Sírany olova (6) kg
2836 70 00 Uhličitan olovnatý (6) kg
2841 61 00 Manganistan draselný (4) tona
2842 90 10 Soli, podvojné soli alebo komplexné soli kyseliny seleničitej alebo kg
teluričitej, z toho len
- selenan sodný (2)
- teluričitany (2)
2843 90 90 Ostatné zlúčeniny, amalgámy drahých kovov, z toho len kg
- oxid osmičelý (2)
2845 90 10 Tetradeuterometanol (2) kg
2848 00 00 Fosfidy iných kovov alebo nekovov, z toho len kg
- fosfidy medi (2)
- fosforovodík (2)
2850 00 Hydridy, nitridy, azidy, silicidy a boridy, chemicky definované kg
i nedefinované, iné ako zlúčeniny, ktoré sú tiež karbidy čísla 2849,
z toho len
- pentabóran (2)
- arzenovodík (2)
2851 00 90 Brómkyán, Jódkyán (2) kg
2902 20 Benzén (6) kg
2902 30 Toluén (4) tona
2903 14 00 Tetrachlórmetán (6) kg
2903 15 00 1 ,2-dichlóretán (6) kg
2903 21 00 Vinylchlorid (6) kg
2903 22 00 Trichlóretylén (6) kg
2903 23 00 Tetrachlóretylén (6) kg
2903 30 31 1 ,2-dibrómmetán (6) kg
2903 30 90 Metyljodid (6) kg
2903 59 Aldrín, Chlordan, Heptachlór, Campechlór (toxafén) (6) kg
2903 62 00 Hexachlórbenzén a DDT, z toho len kg
- hexachlórbenzén (2)
- l,l,l-trichlór-2,2 bis (parachlórfenyl) etán (DDT) (2)
2903 69 Polychlórované bifenyly, terfenyly, polybrómované bifenyly (6) kg
2904 20 Deriváty uhľovodíkov obsahujúce len nitro- alebo nitrózoskupinu kg
2905 11 00 Metanol (metylalkohol) (2) kg
2905 39 10 Hexylénglykol (5) kg
2905 50 Halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty alkalických alkoholov, z toho len kg
- etylchlórvinol (3) kg
2908 90 00 Ostatné halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty fenolov alebo kg
fenolalkoholov, z toho len
- 2,4-dinitrofenol (2)
- 2,4-dinitrofenolát sodný (2)
- 4,6-dinitro-o-krezol (DNOK) (2)
Dinoseb (2)
2909 11 00 Dietyléter (4) kg
2909 19 00 Bis (chlórmetyl) éter (6) kg
2909 30 90 Nitrofen (6) kg
2910 10 00 Etylénoxid (oxiran) (2) kg
2910 30 00 Epichlórhydrín (6) kg
2910 90 00 Ostatné epoxidy, epoxyalkoholy, epoxyfenoly a epoxyétery s troj článkovým kg
kruhom a ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty, z toho len
- endrín (2)
- dieldrín (2)
2913 00 00 O-nitrobenzaldehyd (6) kg
2914 11 00 Acetón (4) tona
2914 12 00 Metyletylketón (4) kg
2914 31 00 l-fenyl-2-propanón (fenylacetón) (4) kg
2915 24 00 Acetanhydrid (4) kg
2915 39 90 Ostatné estery kyseliny octovej, z toho len kg
- dinoseb acetát (2)
2915 90 80 Ostatné nasýtené acyklické monokarboxylové kyseliny a ich anhydridy, kg
halogenidy, peroxidy a peroxykyseliny, ich halogén-, sulfo- alebo
nitrózoderiváty, z toho len
- fluóroctan sodný (2)
- kyselina fluóroctová (2)
- prchavé estery kyseliny brómoctovej (metyl-, etyl-, propyl- (6)
a butylbrómacetát)
2916 34 00 Kyselina fenyloctová, jej soli (4) tona
2916 35 00 Estery kyseliny fenyloctovej (4) tona
2918 13 00 Soli a estery kyseliny vinnej , z toho len kg
- vínan antímonyldraselný (2)
2919 00 90 Ostatné fosforečné estery a ich soli vrátane laktofosfátov, ich halogén-, kg
sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty, z toho len
- tris (o-krezol) fosfát (2)
- dichlórfos (2)
- heptenofos (2)
- mevinfos (2)
- tris-(2,3-dibrómpropyl) fosfát (6)
2920 10 00 Tiofosforečné estery a ich soli, ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo kg
nitrózoderiváty, z toho len
- brórnfos-etyl (2)
- paration (2)
- paration-metyl (2)
2920 90 Ostatné estery ostatných anorganických kyselín (okrem esterov kg
halogenovodíkov) a ich solí, ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo
nitrózoderiváty, z toho len
- sulfotep (2)
- dimetylsulfát (6)
2921 19 80 Ostatné acyklické monoamíny a ich deriváty, ich soli, z toho len kg
- metylbis (2-chlóretyl) amín (2)
- tris (2-chlóretyl) amín (2)
- N-nitrózodimetylamín (6)
2921 30 99 Ostatné cykloalkanické, cykloalkenické alebo cykloterpenické mono- alebo kg
polyamíny a ich deriváty, ich soli, z toho len
- propylhexedrín (3)
2921 45 00 2-naftylamín (6) kg
2921 49 90 Ostatné aromatické monoamíny a ich deriváty, ich soli, z toho len kg
- eticyklidín (PCE) (3)
- amfetamín (3)
- dexamfetamín (3)
- levamfetamín (3)
- levometamfetamín (3)
- metamfetamín (3)
- metamfetamín racemát (3)
- benzfetamín (3)
- fentermín (3)
- lefetamín (SPA) (3)
- fenkamfamín (3)
- mefenorex (3)
- etylamfetamín (3)
- 4-aminobifenyl (6)
2921 51 90 Benzidín (6) kg
3 , 3 -dichlórbenzidín (6)
2922 19 00 Ostatné aminoalkoholy, ich étery a estery, iné ako tie, ktoré obsahujú viac kg
ako jeden druh kyslíkatej funkcie, ich soli, z toho len
- acetylmetadol (1)
- alfaacetylmetadol (1)
- alfametadol (1)
- betacetylmetadol (1)
- betametadol (1)
- katín (3)
- dimefeptanol (1)
- noracylmetadol (1)
- dextropropoxylén (1)
2922 22 00 3,4-metyléndioxyamfetamín (MDA) (3) kg
2922 29 00 Ostatné aminozlúčeniny s kyslíkatou funkciou, z toho len kg
- 2,5-dimetoxy-4-metylamfetamín (3)
- 2,5-dimetoxy-4-bróm-amfetamín (DÔB) (3)
- dimetoxyamfetamín (DMA) (3)
- parametoxyamfetamín (PMA) (3)
- trimetoxyamfetamín (TMA) (3)
- 2,5-dimetoxy-4-etyl-amfetamín (DOET) (3)
2922 30 00 Aminoaldehydy, aminoketóny a aminochinóny, iné ako tie, ktoré obsahujú kg
viac ako jeden druh kyslíkatej funkcie, ich soli, z toho len
- izometadón (1)
- metadón (1)
- normetadón (1)
- amfepramón (3)
2922 43 50 Kyselina antranilová (4) kg
2922 49 70 Tilidín (1) kg
2922 50 00 Aminoalkoholfenoly, aminokyselinofenoly a iné aminozlúčeniny s kyslíkatou kg
funkciou, z toho len
- dimenoxadol (1)
2923 90 00 Ostatné kvartérne amónne soli a hydroxidy, lecitíny a iné fosfoaminolipidy, kg
z toho len
- benzyltrimetylamónium chlorid (2)
2924 10 00 Acyklické amidy (vrátane acyklických karbamátov) a ich deriváty, kg
ich soli
- fluóracetamid (2)
- monocrotofos (2)
- fosfamidon (2)
- meprobamát (3)
- amid kyseliny monojódoctovej (2)
2924 22 00 Kyselina N-acetylantranilová (4) kg
2924 29 90 Ostatné zlúčeniny s karboxyamidovou funkciou, zlúčeniny kyseliny uhličitej kg
s amidovou funkciou, z toho len
- diapromid (1)
- etinamát (3)
2926 10 00 Akrylonitril (6) kg
2926 90 10 Acetónkyánhydrín (2) kg
2926 90 80 Ostatné zlúčeniny s nitrilovou funkciou, z toho len kg
- benzaldehydkyánhydrín (2)
- butyronitril (2)
- 3-chlórakrylonitril (2)
- 4-chlórbutylonitril (2)
- 3-chlórpropionitril (2)
- kyánacetamid (2)
- malonitril (2)
- propionitril (2)
- etylester kyseliny kyánomravčej (2)
- metylester kyseliny kyánomravčej (2)
- metadon - medziprodukt (1)
- fenproporex (3)
- brómbenzylkyanid (2)
- 2-chlórbenzylidénmalononitril (6)
- tetrakyánoetylén (2)
- flucythrinate (2)
2927 00 00 Diazometán (6) kg
2928 00 90 Fenylhydrazín (6) kg
2930 90 70 Ostatné organické zlúčeniny síry, z toho len kg
- benzylrodanid (2)
- etylrodanid (2)
- N-fenyltiomočovina (2)
- bis (2-chlóretyl) sulfid (2)
- 4-chlórfenyldiazotiomočovina (2)
- alfa-naftyltiomočovina (2)
- tetrametyléndisulfotetramín
- aldicarb (2)
- disulfoton (2)
- fenamifos (2)
- metamidofos (2)
- metomyl (2)
- ometoate (2)
- oxamyl (2)
- forát (2)
- propetamfos (2)
- tiofanox (2)
- tiokarbonyltetrachlorid (2)
- tetrametyléndisulfotetramín (2)
2931 00 80 Ostatné organicko-anorganické zlúčeniny, z toho len kg
- trialkylolovičité soli (2)
- pentakarbonyl železa (2)
- alkylzlúčeniny ortuti (2)
- tetraetylolovo (2)
- tetraizopropylfosforamid (2)
- tetrakarbonyl niklu (2)
- tetrametylolovo (2)
- fonofos (2)
- bis-tributylcínoxid (2)
- alkoxylalkyl a arylzlúčeniny ortuti (6)
- organické zlúčeniny cínu (6)
2932 19 00 Carbosulfan (2) kg
Furatiocarb (2) kg
2932 29 Ostatné laktóny, z toho len kg
- brodifacoum (2)
- beta-propiolaktón (6)
2932 91 00 Izosafrol (4) kg
2932 92 00 3,4-metyléndioxyfenyl propán-2-ón (4) kg
2932 93 00 Piperonal (4) kg
2932 94 00 Safrol (4) kg
2932 99 70 5-metoxy-3,4-metyléndioxyamfetamín (MMDA) (3) kg
3,4-metyléndioxymetamfetamín (MDMA) (3) kg
2932 99 90 Heterocyklické zlúčeniny len s kyslíkatými heteroatómami, z toho len kg
- carbofurán (2)
3- l,2-dimetylheptyl-l-hydroxy-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimetyl-
-6H-dibenzol (b,d) pyrán (DMHP) (3)
- parmexyl (3)
2933 32 00 Piperidín (4) kg
2933 39 95 Ostatné zlúčeniny obsahujúce v štruktúre nekondenzovaný pyridínový kruh kg
(hydrogenovaný alebo nehydrogenovaný), z toho len
- 2-amino-3-nitropyridín (2)
- 2-amino-5-nltropyridín (2)
- alylprodín (1)
- alfaprodín (1)
- acetyl-alfa-metyl-fentanyl (1)
- alfa-metylfentanyl (1)
- 3-metylfentanyl (1)
- pepap (1)
-MPPP (1)
- alfentanil (1)
- anileridín (1)
- benzetidín (1)
- betameprodín (1)
- betaprodín (1)
- bezitramid (1)
- difenoxín (1)
- difenoxylát (1)
- dipipanón (1)
- etoxeridín (1)
- fenampromid (1)
- fenoperidín (1)
- fentanyl (1)
- hydroxypetidín (1)
- norpipanón (1)
- petidín (1)
- petidín - medziprodukt A (1)
- petidín - medziprodukt B (1)
- petidín - medziprodukt C (1)
- piminodín (1)
- piritramid (1)
- properidín (1)
- trimepiridín (1)
- propiram (1)
- ketobemidón (1)
- fencyklidín (3)
- metylfenidát (3)
2933 51 10 Fenobarbital (INN) a jeho soli (3) kg
2933 51 30 Barbital (INN) a jeho soli (3) kg
2933 51 90 Malonylmočovina (kyselina barbiturová) a jej deriváty, jej soli, z toho len kg
- sekobarbital (3)
- amobarbital (3)
- cyklobarbital (3)
- pentabarbital (3)
- butalbital
- metylfenolbarbital (3)
- allobarbital (3)
- butabarbital (3)
- sekbutabarbital (3)
- vinylbital (3)
2933 79 00 Ostatné laktámy, z toho len kg
- methyprylon (3)
2933 90 60 Diazepíny, z toho len kg
- midazolam (midazolamum) (3)
- loprazolam (3)
- klobazam (3)
- alprazolam (3)
- bromazepam (3)
- chlórdiazepoxid (3)
- delorazepam (3)
- diazepam (3)
- estazolam (3)
- etylloflazepát (3)
- fludiazepam (3)
- flunitrazepam (3)
- flurazepam (3)
- halazepam (3)
- klonazepam (3)
- klorazepát (3)
- lormetazepam (3)
- lorazepam (3)
- medazepam (3)
- nordazepam (3)
- nitrazepam (3)
- nimetrazepam (3)
- oxazepam (3)
- pirazepam (3)
- prazepam (3)
- temazepam (3)
- tetrazepam (3)
- triazolam (3)
2933 90 95 Ostatné heterocyklické zlúčeniny len s dusíkatými heteroatómami, nukleové kg
kyseliny a ich soli, z toho len
- triazofos (2)
- etonitazen (1)
- fenazocín (1)
- fenomorfan (1)
- klonitazen (1)
- levorfanol (1)
- levorfenacylmorfan (1)
- metazocín (1)
- moramid - medzlprodukt (1)
- proheptazín (1)
- racemorfan (1)
- N,N-dietyltryptamín (DET) (3)
- N,N-dimetyltryptamín (DMT) (3)
- rolicyklidín (3)
- kamazepam (3)
- mazindol (3)
- pyrovaleron (3)
- drotebanol (1)
- norlevorfanol (1)
- racemetorfan (1)
- pentazocín (3)
- tris-aziridinyl-fosfínoxid (TEPA, trietylénfosforamid) (6)
- parafluórfentanyl (1) kg
- beta-hydroxyfentanyl (1) kg
- beta-hydroxy-3-metylfentanyl (1) kg
2934 90 89 Nukleové kyseliny a ich soli, z toho len kg
- krimidín (2)
- pirimifos-etyl (2)
-fenetyllín (3)
- meklochalón (3)
- metachalón (3)
2934 90 98 Ostatné heterocyklické zlúčeniny, z toho len kg
- pyrolidínditiokarbamát sodný (1)
- metidation (2)
- dextromoramid (1)
- dietyltiabutén (1)
- dimetyltiabutén (1)
- dioxafetylbutyrát (1)
- etylmetyltiambutén (1)
- furetidín (1)
- levomoramid (1)
- morferidín (1)
- sufentanil (1)
- tenocyklidín (TCP) (3)
- fenmetrazín (3)
- fendimetrazín (3)
- haloxazolam (3)
- ketazolam (3)
- klotiazepam (3)
- kloxazolam (3)
- oxazolam (3)
- pemolín (3)
- 4-metylaminorex (3)
- alfa-metyltiofentanyl (1)
- tiofentanyl (1)
- 3-metyltiofentanyl (1)
2936 29 90 Ostatné vitamíny a ich deriváty, z toho len kg
- aminopterín (2)
2938 90 90 Scilliroside (2) kg
2939 10 00 Alkaloidy ópia a ich deriváty, ich soli, z toho len kg
- acetorfín hydrochlorid (1)
- dihydromorfín (1)
- hydrokodón (1)
- hydromorfinol (1)
- hydromorfón (1)
- metyldesorfín (1)
- metyldihydromorfín (1)
- morfín (1)
- moríln metobromid (1)
- moríln N-oxid (1)
- myrofín (1)
- metopón (1)
- nicomorfín (1)
- normorfín (1)
- oxykodón (1)
- oxymorfón (1)
- tebaín (1)
- tebakon (1)
- acetyldihydrokodeín (1)
- dihydrokodeín (1)
- etylmorfín (1)
- folkodín (1)
- kodeín (1)
- nikodín (1)
- nikodikodín (1)
- norkodeín (1)
- desomorfín (1)
- etorfín (1)
- heroín (1)
- bezylmorfín (1)
- kodoxím (1)
- buprenorfín (3)
2939 41 00 Efedrín (4) kg
2939 42 00 Pseudoefedrín (4) kg
2939 61 00 Ergometrín (4) kg
2939 62 00 Ergotamín (4) kg
2939 63 00 Kyselina lysergová (4) kg
2939 69 00 Ostatné alkaloidy razového námeľa a ich deriváty, ich soli, z toho len kg
- (+)-N,N-dietyllysergamid (LSD) (3)
- dietylamid kyselina D-lysergovej (LSD-25) (3)
2939 90 11 Kokaín surový (1) kg
2939 90 19 Ostatný kokaín a jeho soli, ekgonín (1) kg
2939 90 90 Ostatné rastlinné alkaloidy, prírodné alebo reprodukované syntézou, a ich kg
soli, étery, estery a ostatné deriváty, z toho len
- anabazín [2-(3-pyridyl)-piperidín] (2)
- brucín (2)
- strychnín (2)
Meskalín (3)
Psilotsín (3)
8107 Kadmium a výrobky z neho vrátane odpadov a šrotu (6) kg
8112 91 89 Tálium a výrobky z neho vrátane odpadov a šrotu (2) kg
8112 99 90

Vysvetlivky: (1) omamné látky(2) zvlášť nebezpečné jedy(3) psychotropné látky(4) prekurzory(5) pomocné chemické látky(6) ostatné jedy a špecifické karcinogénne látky

Vysvetlivky: (1) omamné látky

(2) zvlášť nebezpečné jedy

(3) psychotropné látky

(4) prekurzory

(5) pomocné chemické látky

(6) ostatné jedy a špecifické karcinogénne látky

ČASŤ II – RÁDIOAKTÍVNE LÁTKY

Položka colného sadzobníkaNázov tovaruKategóriaMerná jednotka
2844 40 20Umelé rádioaktívne izotopy kg

ČASŤ III – LÁTKY POŠKODZUJÚCE OZÓNOVÚ VRSTVU ZEME

Položka colného sadzobníkaNázov tovaruKategóriaMerná jednotka
2903 14 00tetrachlórmetán tona
2903 19 101,1,1 -trichlóretán tona
2903 30 33Metylbromid tona
2903 41 00trichlórfluórmetán tona
2903 42 00dichlórdifluórmetán tona
2903 43 00trichlórtrifluóretány tona
2903 44 10dichlórtetrafluóretány tona
2903 44 90chlórpentafluóretán tona
2903 45 10chlórtrifluórmetán tona
2903 45 15pentachlórfluóretán tona
2903 45 20tetrachlórdifluóretán tona
2903 45 25heptachlórfluórpropán tona
2903 45 30hexachlórdifluórpropán tona
2903 45 35pentachlórtrifluórpropán tona
2903 45 40tetrachlórtetrafluórpropán tona
2903 45 45trichlórpentafluórpropán tona
2903 45 50dichlórhexafluórpropán tona
2903 45 55chlórheptafluórpropán tona
2903 45 90Ostatné deriváty perhalogénové iba s chlórom a fluórom - ostatné: tona
dichlórfluórmetán
chlórdifluórmetán
chlórfluórmetán
tetrachlórfluóretán
trichlórdifluóretán
dichlórtrifluóretán
chlórtetrafluóretán
trichlórfluóretán
dichlórdifluóretán
chlórtrifluóretán
dichlórfluóretán
chlórdifluóretán
chlórfluóretán
hexachlórfluórpropán
pentadifluórpropán
tetrachlórtrifluórpropán
trichlórtetrafluórpropán
dichlórpentafluórpropán
chlórhexafluórpropán
pentachlórfluórpropán
tetrachlórdifluórpropán
trichlórtrifluórpropán
dichlórtetrafluórpropán
chlórpentafluórpropán
tetrachlórfluórpropán
trichlórdifluórpropán
dichlórtrifluórpropán
chlórtetrafluórpropán
trichlórfluórpropán
dichlórdifluórpropán
chlórtrifluórpropán
dichlórfluórpropán
chlórdifluórpropán
2903 46 10chlórfluórpropán brómchlórdifluórmetán tona
2903 46 20brómtrifluórmetán tona
2903 46 90dibrómtetrafluóretán tona
2903 47 00dibrómfluónnetán tona
brómdifluórmetán
brómfluórmetán
tetrabrómfluóretán
tribrómdifluóretán
dibrómtrifluóretán
brómtetrafluóretán
tribrómfluóretán
dibrómdifluóretán
brómtrifluóretán
dibrómfluóretán
brómdifluóretán
brómfluóretán
hexabrómfluórpropán
pentabrómdifluórpropán
tetrabrómtrifluórpropán
tribrómtetrafluórpropán
dibrómpentafluórpropán
brómhexafluórpropán
pentabrómfluórpropán
tetrabrómdlfluórpropán
tribrómtrifluórpropán
dibrómtetrafluórpropán
brómpentafluórpropán
tetrabrómfluórpropán
tribrómdifluórpropán
dibrómtrifluórpropán
brómtetrafluórpropán
tribrómfluórpropán
dibrómdifluórpropán
brómtrifluórpropán
dibrómfluórpropán
brómdifluórpropán
brómfluórpropán
Stroje a elektrické zariadenia
ex8415Klimatizačné stroje a prístroje obsahujúce látky poškodzujúce ozónovú ks
vrstvu Zeme
ex8418Chladničky, mraziace boxy a iné chladiace alebo mraziace zariadenia ks
obsahujúce látky poškodzujúce ozónovú vrstvu Zeme

ex – niektoré z tovarov zaradených pod uvedené číslo (zariadenia obsahujúce v chladiacom okruhu látky a tepelnoizolačné materiály používané v konštrukčných častiach zariadení, ktorých používanie je od 1. 1. 1996 podľa Kodanského dodatku zakázané)

Príloha 05

Príloha E

vyhlášky Ministerstva hospodárstva

Slovenskej republiky č. 302/1995 Z. z.

ZOZNAM TOVARU
podliehajúceho licenčnému konaniu pri dovoze a vývoze

ZBRANE, STRELIVO, VÝBUŠNINY, ZBROJÁRSKA A BEZPEČNOSTNÁ TECHNIKA

Položka colného sadzobníka Názov tovaru Merná jednotka
3601 00 00 Práškové výmetové výbušniny kg
3602 00 00 Prípravné výbušniny, iné ako práškové výmetové výbušniny kg
3603 00 Zápalnice, bleskovice, roznetky alebo rozbušky, zapaľovače, elektrické rozbušky ks
3604 Ohňostroje, signálne rakety, dažďové rakety, hmlové signály a ostatné kg
  pyrotechnické výrobky5) 
3605 00 00 Zápalky, iné ako pyrotechnické výrobky čísla 36045) ks
8407 Vratné alebo rotačné zážihové spaľovacie piestové motory5), 6) ks
8408 Piestové vznetové motory (dieselové motory alebo motory so žiarovou hlavou)5), 6) ks
8409 Časti a súčasti určené prevažne alebo výhradne na motory čísiel 8407 alebo 84085), 6) Sk
8411 Prúdové motory, turbovrtuľové pohony a ostatné plynové turbíny6) ks
8479 Stroje a mechanické prístroje s vlastnou individuálnou funkciou, v tejto kapitole 
  inde neuvedené ani nezahrnuté7) 
8525 20 99 Vysielacie prístroje rádiotelegrafické alebo rádiotelefonické - vysielacie prístroje ks
  s prijímacím zariadením - ostatné5), 6) 
8526 Rádiolokačné a rádiosondážne prístroje (radary), rádionavigačné prístroje ks
  a rádiové prístroje na diaľkové riadenie5) 
8527 90 99 Prijímacie prístroje na rádiotelefóniu alebo na rádiotelegrafiu - ostatné prístroje ks
  - ostatné5), 6) 
8705 Motorové vozidlá na zvláštne účely, iné ako tie, ktoré sú konštruované hlavne na ks
  osobnú alebo na nákladnú dopravu (napr. vyslobodzovacie automobily, požiarne 
  automobily, žeriavové nákladné automobily, nákladné automobily s miešačkou na 
  betón, zametacie automobily, kropiace automobily, pojazdné dielne, pojazdné 
  röntgenové stanice)5) 
871000 Tanky a iné obrnené bojové vozidlá, tiež vybavené zbraňami; ich časti a súčasti ks
8802 Ostatné letúne (napr. vrtuľníky, lietadlá), kozmické lode (vrátane družíc a ich ks
  štartovacích nosičov)5) 
8803 10 Vrtule a rotory a ich časti a súčasti5), 6) Sk
8803 20 Podvozky a ich časti a súčasti5), 6) Sk
8803 30 Ostatné časti a súčasti letúnov alebo vrtuľníkov6) Sk
8805 10 90 Letecké katapulty, palubné lapače a podobné mechanizmy, pozemné prístroje na ks
  letecký výcvik, ich časti a súčasti - ostatné5), 6) 
8906 00 Ostatné lode a člny vrátane vojnových lodí a záchranných člnov okrem veslových ks
8907 Ostatné plavidlá (napr. pontóny, nádrže, kesóny, prístavné mostíky, boje ks
  a výstražné svetelné plaváky)5) 
9013 1000 Zameriavacie ďalekohľady na zbrane, periskopy, ďalekohľady na stroje a prístroje, ks
  prístroje a nástroje tejto kapitoly triedy XVI6) 
9014 Buzoly vrátane navigačných kompasov, iné navigačné nástroje a prístroje5), 6) ks
9015 Geodetické, topografické, zememeračské, nivelačné, fotogrammetrické, ks
  hydrografické, oceánografické, hydrologické, meteorologické alebo geofyzikálne 
  nástroje a prístroje okrem kompasov, diaľkomery5), 6) 
9020 00 Ostatné dýchacie prístroje a plynové masky okrem ochranných masiek bez ks
  mechanických častí a vymeniteľných filtrov5) 
9301 00 00 Vojenské zbrane, iné ako revolvery, pištole a zbrane čísla 9307 ks
9302 00 Revolvery a pištole, iné ako zaradené do čísla 9303 alebo 9304 ks
9303 Ostatné strelné zbrane a zariadenia fungujúce na princípe výbuchu strelného ks
  prachu (napr. športové brokovnice a guľovnice, strelné zbrane, ktoré možno 
  nabíjať len ústím hlavne, pištole, vystreľujúce rakety a ostatné zariadenia určené 
  len na vypúšťanie signálnych rakiet, pištole a revolvery na streľbu slepými 
  nábojmi, jatočné pištole, delá na vrhanie kotvového lana) 
9304 00 00 Ostatné zbrane (napr. pušky, karabíny a pištole na pero, tlak vzduchu alebo na ks
  plyn, obušky) okrem sečných a bodných zbraní čísla 9307 
9305 Časti, súčasti a príslušenstvo výrobkov čísiel 9301 až 9304 Sk
9306 Bomby, granáty, torpéda, míny, riadené strely, podobná vojenská výzbroj a jej ks
  časti; náboje a ostatné strelivo a strely, ich časti vrátane brokov a nábojových 
  krytiek (zátok) 
9307 00 00 Meče, tesáky, bodáky, kopije a podobné sečné a bodné zbrane, ich časti, súčasti ks
  a ich pošvy 
Technologické Stroje a zariadenia (iné ako čísla 8479) slúžiace predovšetkým na výrobu tovaru Sk
zariadenia uvedeného v tejto prílohe a opravy tovaru uvedeného v tejto prílohe 
a opravy   
Služby Služby poskytované zahraničným osobám a prijímanie služieb od zahraničných Sk
  osôb v súvislosti so zabezpečovaním obrany a bezpečnosti štátu alebo v súvislosti 
  s výskumom, vývojom, skúšaním, zavádzaním výroby a zabezpečovaním servisu 
  výrobkov, náhradných dielcov a komponentov k nim, ktoré sú osobitou 
  konštrukciou alebo usporiadaním určené na použitie v ozbrojených 
  a bezpečnostných zložkách 
 

Příloha 06

Príloha F

vyhlášky Ministerstva hospodárstva

Slovenskej republiky č. 302/1995 Z. z.

Příloha 01

Příloha 07

Príloha G

vyhlášky Ministerstva hospodárstva

Slovenskej republiky č. 302/1995 Z. z.

Příloha 01

Příloha 08

Príloha H

vyhlášky Ministerstva hospodárstva

Slovenskej republiky č. 302/1995 Z. z.

Příloha 01

Příloha 09

Príloha CH

vyhlášky Ministerstva hospodárstva

Slovenskej republiky č. 302/1995 Z. z.

Příloha 01

Príloha 10

Príloha I

vyhlášky Ministerstva hospodárstva

Slovenskej republiky č. 302/1995 Z. z.

Príloha 01

Poznámky pod čiarou

1) § 2 písm. g) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z. Colný zákon.

1a) Článok 1 Dohody medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o vytvorení colnej únie oznámenej v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod č. 199/1993 Z. z.

2) § 88 až 94 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z.

3) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 360/1996 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník.

4) Napríklad zákon č. 30/1968 Zb. o štátnom skúšobníctve v znení zákona č. 148/1995 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti, zákon č. 87/1987 Zb. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, vyhláška Úradu pre normalizáciu, meranie a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 246/1995 Z. z. o certifikácii výrobkov, vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 13/1997 Z. z. o spôsobe vykonávania kontroly dovážaných rastlín, rastlinných produktov alebo predmetov a o miestach na vykonávanie tejto kontroly, vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 118/1987 Zb. o veterinárnej ochrane štátneho územia v znení vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 258/1994 Z. z., výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 20. mája 1996 č. 981/1996–100, ktorým sa vydáva prvá časť a prvá, druhá a tretia hlava druhej časti Potravinového kódexu Slovenskej republiky (oznámenie č. 195/1996 Z. z.).

4) EÚ – Európska únia (Belgicko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Luxembursko, Spolková republika Nemecko, Portugalsko, Rakúsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko a Veľká Británia). EZVO – Európske združenie voľného obchodu (Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko).
 

5) Ak sú osobitou konštrukciou alebo usporiadaním určené na účely obrany a bezpečnosti štátu alebo na hromadné a výhradné použitie v ozbrojených silách.

6) Ak sú ako výrobky, náhradné dielce alebo komponenty určené na kompletizáciu alebo na opravy iných druhov tovaru uvedených v prílohe.

7) Ak sú určené predovšetkým na výrobu zbraní, streliva alebo výbušnín.