Nariadenie vlády č. 300/1995 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vydáva colný sadzobník

(v znení č. 318/1996 Z. z.)

Čiastka 99/1995
Platnosť od 28.12.1995 do31.12.1996
Účinnosť od 15.11.1996 do31.12.1996
Zrušený 360/1996 Z. z.

300

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 5. decembra 1995,

ktorým sa vydáva colný sadzobník

Vláda Slovenskej republiky podľa § 12 ods. 2 zákona č. 618/1992 Zb. Colný zákon nariaďuje:


§ 1

Z dovážaného tovaru sa vymeriava dovozné clo podľa sadzieb ustanovených v colnom sadzobníku, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto nariadenia.

§ 2

(1) Z tovaru uvedeného v prílohe č. 2 tohto nariadenia, ktorý je navrhnutý do colného režimu voľného obehu alebo do aktívneho zušľachťovacieho styku v systéme navracania a pochádza zo štátu, s ktorým bola uzatvorená zmluva o poskytovaní vzájomných colných výhod, alebo zo štátu, ktorému sa tieto výhody poskytujú na základe osobitného predpisu,1) sa vymeriava clo podľa platných colných sadzieb uvedených v prílohe č. 2, ak množstvo tovaru dovezeného do Slovenskej republiky v kalendárnom roku nepresiahne ročnú colnú kvótu uvedenú v prílohe č. 2.

(2) Z tovaru uvedeného v prílohe č. 3 tohto nariadenia, ktorý je navrhnutý do colného režimu voľného obehu alebo do aktívneho zušľachťovacieho styku v systéme navracania, sa vymeriava clo podľa colných sadzieb uvedených v prílohe č. 3, ak množstvo tovaru dovezeného do Slovenskej republiky v kalendárnom roku nepresiahne ročnú colnú kvótu uvedenú v prílohe č. 3.

(3) Z tovaru uvedeného v prílohe č. 4 tohto nariadenia sa vymeriava clo podľa colných sadzieb uvedených v prílohe č. 4, ak je tento tovar prepustený do colného režimu voľného obehu.

(4) Z tovaru uvedeného v prílohe tohto nariadenia sa vymeriava clo podľa colných sadzieb uvedených v tejto prílohe, ak je tento tovar prepustený do colného režimu voľného obehu.

§ 3

(1) Preferenčné sadzobné opatrenia uvedené v colnom sadzobníku v prílohe č. 1 tohto nariadenia sa vzťahujú na tovar pochádzajúci a dovážaný priamo z rozvojových krajín uvedených v prílohe č. 5 tohto nariadenia do výšky 2 mil. USD alebo ekvivalentu inej meny v štruktúre uplatňovaného preferenčného cla. Po prekročení uvedeného limitu sa uplatní zmluvná colná sadzba.

(2) Tovar pochádzajúci a dovážaný priamo z najmenej rozvinutých krajín, ktoré sú uvedené v prílohe č. 6 tohto nariadenia, je bez cla.

(3) Tovarom pochádzajúcim z rozvojových krajín alebo z najmenej rozvinutých krajín sa rozumie tovar, ktorý spĺňa podmienky ustanovené osobitným predpisom2) a vyváža ho priamo do Slovenskej republiky osoba, ktorá má sídlo (bydlisko) v niektorej z rozvojových krajín alebo z najmenej rozvinutých krajín.


§ 4

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 371/1994 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 39/1995 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 165/1995 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 188/1995 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 208/1995 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 228/1995 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 254/1995 Z. z.

§ 5

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 1996.


Vladimír Mečiar v. r.


Príloha č. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 300/1995 Z. z.

COLNÝ SADZOBNÍK 1996

Příloha 01

Príloha č. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 300/1995 Z. z.

ZOZNAM colných kvót a colných sadzieb uplatňovaných v rámci colných kvót v roku 1996

Por. č. colnej kvóty Položka colného sadzobníka Ročná colná kvóta [t] Colná sadzba [%] v rámci colnej kvóty Prístup na trh
1 2 3 4 5
1 0102 90 &nbsp 30 (D
&nbsp 0201 &nbsp 30 (D
&nbsp 0202 2735 30 (D
2 0103 92 &nbsp 25 (D
&nbsp 0203 7 168 30 (D
3 ex0104 &nbsp 5 (D
&nbsp ex0204 117 20 (D
4 ex0207 2655 24 (D
5 0210 20 &nbsp 30 (2)
&nbsp ex0210 90 550 24 (2)
6 0402 10 &nbsp 30 (D
&nbsp 0402 21 &nbsp 30 (D
&nbsp 0402 29 598 35 (D
7 0403 10 2374 10 (2)
8 0495 10 &nbsp &nbsp &nbsp
&nbsp 0405 20 &nbsp &nbsp &nbsp
&nbsp 0405 90 743 32 (D
9 ex0701 90 10 120 50 (D
10 ex0806 10 2944 28 (D
11 1108 11 &nbsp 53,2 (2)
&nbsp 1108 12 &nbsp 55,6 (2)
&nbsp 1108 13 820 63,4 (2)
12 1205 00 90 2952 20 (D
13 1206 2020 10 (2)
14 1512 11 &nbsp 18 (2)
&nbsp 1512 19 1 140 19 (2)
15 1514 1 078 20 (D
16 1517 10 &nbsp 20 (2)
&nbsp 151790 4260 10 (2)
17 ex1702 75 50 (2)
18 1902 11 &nbsp 12 (2)
&nbsp 1902 19 &nbsp 12 (2)
&nbsp 1902 20 &nbsp 12 (2)
&nbsp 1902 30 1 152 10 (2)
19 2105 00 307 11 (2)
20 2202 10 10 160 11 (2)
21 2204 2090 25 (D
22 2207 10 610 70 (D
23 2208 60 &nbsp &nbsp &nbsp
&nbsp 2208 70 &nbsp &nbsp &nbsp
&nbsp 2208 90 4590 56 (2)
24 3505 10 1 176 52 (2)

ex0104 – 0104 10 30, 0104 10 80

ex0204 – 0204 10, 0204 21, 0204 22, 0204 23, 0204 30, 0204 41, 0204 42, 0204 43

ex0207 – len pri položkách Gallus domesticus

ex0210 90 – 0210 90 11, 0210 90 19, 0210 90 21, 0210 90 29, 0210 90 60

ex0701 90 – 0701 90 10, 0701 90 90

ex0806 10 – 0806 10 93, 0806 10 95, 0806 10 97, 0806 10 99

ex1702 – 1702 30, 1702 40

stĺpec 5: (1) – minimálny prístup na trh
(2) – bežný prístup na trh

Príloha č. 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 300/1995 Z. z.

DOČASNÁ ÚPRAVA colných kvót a colných sadzieb vybraných tovarovna rok 1996

Por. č. colnej kvóty Položka colného sadzobníka Ročná colná kvóta Merná jednotka Colná sadzba [%] v rámci colnej kvóty Platnosť do
1 2 3 4 5 6
1 1003 20 000 t 12 30. 6. 1996
2 1703 20 000 t 20 31. 12. 1996
3 2204 29 100 000 hl 25 31. 12. 1996
2204 29 300 000 hl 45 31. 12. 1996
4 2921 41 00 6 000 t nulová 31. 12. 1996
5 7005 10
7005 21 1 500 000 m2 nulová 31. 12. 1996
7005 29

Príloha č. 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 300/1995 Z. z.

DOČASNÁ ÚPRAVA colnej sadzby na dovoz osobných automobilov nepresahujúcich objem valcov 1 500 cm3

Položka colného sadzobníka Dočasná colná sadzba Platnosť do
8703 21 10 nulová 31. 12. 1996
8703 22 19 nulová 31. 12. 1996
8703 31 10 nulová 31. 12. 1996

Príloha č. 5 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 300/1995 Z. z.

ZOZNAM rozvojových krajín

Albánsko India Nikaragua
Alžírsko Indonézia Omán
Angola Irak Pakistan
Antigua a Barbadua Irán Panama
Argentína Jamajka Papua-Nová Guinea
Arménsko Jordánsko Paraguaj
Azerbajdžan Južná Afrika Peru
Bahamy Južná Kórea Pobrežie Slonoviny
Bahrajn Kamerun Rusko
Barbados Katar Salvádor
Belize Kazachstan Saudská Arábia
Bielorusko Keňa Senegal
Bolívia Kirgizsko Severná Kórea
Bosna a Hercegovina Kolumbia Seychely
Brazília Kongo Singapur
Brunej Darussalam Kostarika Spojené arabské emiráty
Cyprus Kuba Srí Lanka
Čína Kuvajt Surinam
Dominika Libanon Svätá Lucia
Dominikánska republika Líbya Svätý Krištof a Nevis
Egypt Litva Svätý Vincent a Grenadiny
Ekvádor Lotyšsko Svazijsko
Estónsko Macedónsko Sýria
Fidži Malajzia Tadžikistan
Filipíny Malta Thajsko
Gabun Maroko Tonga
Ghana Marshallove ostrovy Trinidad a Tobago
Grenada Maurícius Tunisko
Gruzínsko Mexiko Turkménsko
Guatemala Mikronézia Ukrajina
Guyana Moldavsko Uruguaj
Haiti Mongolsko Uzbekistan
Honduras Namíbia Venezuela
Chile Nauru Vietnam
Chorvátsko Nigéria Zimbabwe

Príloha č. 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 300/1995 Z. z.

ZOZNAM najmenej rozvinutých krajín

Afganistan Kapverdy Rwanda
Bangladéš Kiribati Sierra Leone
Benin Komory Somálsko
Bhután Laos Stredoafrická republika
Botswana Lesotho Sudán
Burkina Faso Libéria Svätý Tomáš a Princov ostrov
Burundi Madagaskar Šalamúnove ostrovy
Čad Malawi Tanzánia
Džibutsko Maledivy Togo
Eritrea Mail Tuvalu
Etiópia Mauretánia Uganda
Gambia Mozambik Vanuatu
Guinea Myanmar Zair
Gulnea-Blssau Nepál Zambia
Jemen Niger Západná Samoa
Kambodža Rovníková Guinea &nbsp

Príloha č. 7 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 300/1995 Z. Z.

Dočasná úprava colnej sadzby na dovoz vybraných druhov obilnín a kŕmnych komponentov

Položka colného sadzobníkaColná kvóta v tonáchColná sadzba (v %) v rámci colnej kvótyPlatnosť do
1001 90 99165 000nulová30. 6. 1997
1002 00 0050 000nulová30. 6. 1997
1003 00 90165 000nulová30. 6. 1997
110420 000nulová30. 6. 1997

Poznámky pod čiarou

1) § 29 vyhlášky Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 43/1991 Zb., ktorou sa vykonáva colný zákon v znení vyhlášky Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 397/1991 Zb. a vyhlášky Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 287/1992 Zb.

2) § 3 až 6 a príloha č. 4 vyhlášky Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 69/1989 Zb. o oslobodení obchodného tovaru dovážaného a pochádzajúceho z rozvojových krajín od dovozného cla.