Oznámenie č. 30/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rumunska o bezvízovom styku

Čiastka 10/1995
Platnosť od 03.02.1995
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť tridsať dní odo dňa výmeny verbálnych nót, t. j. 9. novembra 1994, na základe článku 12.

30

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 4. augusta 1994 bola v Bukurešti podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rumunska o bezvízovom styku.

Dohoda nadobudla platnosť tridsať dní odo dňa výmeny verbálnych nót, t. j. 9. novembra 1994, na základe článku 12.

Týmto dňom stratila platnosť vo vzťahu k Slovenskej republike Dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Rumunska o bezvízovom styku podpísaná v Bukurešti 6. augusta 1991 (oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 371/1991 Zb.).

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rumunska
o bezvízovom styku

Vláda Slovenskej republiky a vláda Rumunska (ďalej len „zmluvné strany“),

vedené prianím rozvíjať priateľské vzťahy medzi oboma štátmi,

dohodli sa takto:

Článok 1

Občania jedného štátu, ktorí sú držiteľmi platných cestovných dokladov, môžu vstupovať za účelom pobytu, ktorého cieľom nie je zárobková činnosť, na územie druhého štátu a zdržiavať sa tam až do tridsať dní bez víza.

Článok 2

(1) Držitelia diplomatických alebo služobných pasov, ktorí sú členmi diplomatickej misie alebo konzulárneho úradu jedného štátu na území druhého štátu, zástupcovia štátu v medzinárodných organizáciách so sídlom na území druhého štátu, ako aj úradníci v takýchto organizáciách sa môžu zdržiavať na území tohto štátu počas svojho pridelenia bez víza.

(2) Rodinní príslušníci, ktorí žijú v spoločnej domácnosti s osobami uvedenými v odseku 1 a sú držiteľmi platných diplomatických alebo služobných pasov, sa môžu zdržiavať na území štátu po dobu ich pridelenia bez víza.

Článok 3

Občania jedného štátu, ktorí vstupujú na územie druhého štátu za účelom zárobkovej činnosti, pobytu nad tridsať dní alebo trvalého pobytu, musia získať zodpovedajúce povolenie podľa právnych predpisov tohto štátu.

Článok 4

Občania jedného štátu, ktorí žijú dlhodobo alebo trvalo na území druhého štátu, môžu vycestovať do domovského štátu alebo tretích štátov a vrátiť sa do tohto štátu bez víza na základe platného cestovného dokladu.

Článok 5

Občania jedného štátu môžu vstupovať na územie druhého štátu cez hraničné priechody určené na medzinárodný styk.

Článok 6

Zrušenie vízovej povinnosti neoslobodzuje osoby, na ktoré sa táto dohoda vzťahuje, od povinnosti dodržiavať platné zákony a právne predpisy príslušného štátu týkajúce sa vstupu, pobytu a zamestnania.

Článok 7

Táto dohoda neobmedzuje právo príslušných orgánov štátov zmluvných strán odoprieť vstup alebo prerušiť pobyt občanom druhého štátu, ktorí by mohli ohroziť bezpečnosť štátu alebo verejný poriadok alebo nedisponujú dostatočnými finančnými prostriedkami na zabezpečenie pobytu.

Článok 8

Občania jedného štátu, ktorí stratili cestovné doklady na území druhého štátu, môžu opustiť druhý štát s náhradným cestovným dokladom vydaným diplomatickou misiou alebo konzulárnym úradom svojho štátu.

Článok 9

Zmluvné strany sa zaväzujú, že kedykoľvek prijmú bez formalít na svoje územie občanov vlastného štátu, ktorí sú držiteľmi platného cestovného dokladu.

Článok 10

(1) Každá zmluvná strana môže z dôvodov zabezpečenia verejného poriadku, bezpečnosti alebo ochrany zdravia dočasne pozastaviť vykonávanie tejto dohody alebo jej časti s výnimkou článku 9.

(2) Zavedenie a zrušenie takýchto opatrení sa bezodkladne oznámi diplomatickou cestou druhej zmluvnej strane.

Článok 11

(1) Platné cestovné doklady občanov Slovenskej republiky a Rumunska sú uvedené v prílohe, ktorá je súčasťou tejto dohody.

(2) Zmluvné strany si diplomatickou cestou vzájomne vymenia vzory platných cestovných dokladov najneskôr tridsať dní pred nadobudnutím ich platnosti.

(3) V prípade zmien platných cestovných dokladov si zmluvné strany diplomatickou cestou vzájomne poskytnú vzory s údajmi o použití týchto dokladov minimálne tridsať dní pred ich zavedením do praxe.

Článok 12

(1) Táto dohoda nadobúda platnosť tridsať dní odo dňa výmeny verbálnych nót, ktorými si zmluvné strany oznámia, že boli splnené ich vnútroštátne podmienky na nadobudnutie platnosti dohody.

(2) Dňom, keď táto dohoda nadobúda platnosť vo vzťahu k Slovenskej republike, stráca platnosť Dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Rumunska o bezvízovom styku zo 6. augusta 1991.

Článok 13

Dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú. Platnosť dohody sa končí uplynutím šiestich mesiacov odo dňa doručenia písomnej výpovede jednej zmluvnej strany diplomatickou cestou.

Dané v Bukurešti 4. augusta 1994 v dvoch vyhotoveniach, každé v jazyku slovenskom a rumunskom, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Ladislav Pittner v. r.

Za vládu

Rumunska:

Ioan Doru Taracila v. r.

Príloha

k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rumunska
o bezvízovom styku

Platnými cestovnými dokladmi v zmysle tejto dohody sú:

1. Pre občanov Slovenskej republiky

a) diplomatický pas,

b) služobný pas,

c) cestovný pas,

d) námornícka knižka,

e) cestovný preukaz totožnosti,

f) náhradný cestovný doklad.

2. Pre občanov Rumunska

a) diplomatický pas,

b) služobný pas,

c) pas,

d) pas pre rumunských občanov s trvalým pobytom v zahraničí,

e) pas pre osoby bez štátnej príslušnosti,

f) náhradný cestovný doklad,

g) námornícka knižka.