3

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 16. mája 1994 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Holandského kráľovstva o leteckých dopravných službách.

Dohoda nadobúda platnosť 1. decembra 1994 na základe článku 22 ods. 1.

Nadobudnutím platnosti tejto dohody sa končí platnosť Dohody o leteckých službách medzi Československou republikou a Holandským kráľovstvom, podpísanej v Prahe 1. septembra 1947.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Holandského kráľovstva
o leteckých dopravných službách

Vláda Slovenskej republiky a vláda Holandského kráľovstva

ako účastníci Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve, podpísaného v Chicagu 7. decembra 1944,

s prianím prispieť k rozvoju medzinárodného civilného letectva,

želajúc si uzavrieť dohodu s cieľom zaviesť letecké dopravné služby medzi územiami svojich štátov a mimo ich území,

dohodli sa na tomto:

Článok 1

Pojmy

Na účely výkladu a vykonávania tejto dohody a jej prílohy

a) pojem „Dohovor“ znamená Dohovor o medzinárodnom civilnom letectve, podpísaný v Chicagu 7. decembra 1944, vrátane všetkých dodatkov schválených podľa článku 90 Dohovoru a akejkoľvek zmeny Dohovoru alebo dodatkov podľa článkov 90 a 94 Dohovoru, ak tieto dodatky a zmeny nadobudli platnosť pre obe zmluvné strany alebo nimi boli ratifikované;

b) pojem „vládny orgán civilného letectva“ znamená v prípade Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy, spojov a verejných prác, v prípade Holandského kráľovstva ministra dopravy, verejných prác a vodného hospodárstva, alebo v oboch prípadoch ľubovoľnú osobu alebo orgán, ktorý je splnomocnený vykonávať funkcie vyplývajúce z uvedených právomocí;

c) pojem „určená letecká spoločnosť“ znamená leteckú spoločnosť, ktorá bola určená a splnomocnená v súlade s ustanoveniami článku 3 tejto dohody;

d) pojem „územie“ vo vzťahu k štátu má význam uvedený v článku 2 Dohovoru;

e) pojmy „letecká dopravná služba“, „medzinárodná letecká dopravná služba“, „letecká spoločnosť“, „zastavenie nie na účely leteckých dopravných služieb“ majú význam určený v článku 96 Dohovoru;

f) pojmy „dohodnuté služby“ a „určená trasa“ znamenajú medzinárodné letecké dopravné služby podľa článku 2 tejto dohody a trasu určenú v príslušnej časti prílohy tejto dohody;

g) pojem „tovar“ znamená tovary ľahko konzumovateľného charakteru na užívanie alebo predaj na palube lietadla vrátane zásob občerstvenia podávaného počas letu;

h) pojem „Dohoda“ znamená túto dohodu a jej prílohu, zmeny tejto dohody a jej prílohy podľa článku 16 tejto dohody;

i) pojem „tarifa“ znamená akýkoľvek poplatok účtovaný leteckými spoločnosťami priamo alebo prostredníctvom ich agentov akémukoľvek subjektu za prepravu cestujúcich (a ich batožiny) a nákladu (okrem pošty) v leteckej doprave vrátane

I. podmienok určujúcich prípustnosť a použiteľnosť taríf,

II. poplatkov a podmienok za akékoľvek doplnkové služby poskytované pri preprave leteckými spoločnosťami;

j) pojem „počítačový rezervačný systém“ (CRS) znamená automatizovaný systém obsahujúci informácie o letových poriadkoch, voľných miestach, cestovnom a obdobných službách, pomocou ktorých možno rezervovať a/alebo vydávať a predávať letenky, pričom tento systém umožňuje agentom prístup k niektorým alebo všetkým častiam systému.

Článok 2

Zabezpečenie práv

1. Každá zmluvná strana zaručuje druhej zmluvnej strane okrem práv určených v prílohe Dohody na účely vykonávania medzinárodných leteckých dopravných služieb poskytovaných určenou leteckou spoločnosťou štátu druhej zmluvnej strany tieto práva:

a) právo prelietať bez pristátia nad územím jej štátu;

b) právo pristávať na území jej štátu z dôvodov, ktoré nesúvisia s leteckou dopravnou službou;

c) pri poskytovaní dohodnutých služieb na určenej trase právo pristávať na území jej štátu s cieľom priberať a dopravovať cestujúcich a nakladať a vykladať náklad a poštu v medzinárodnej preprave, a to oddelene alebo v kombinácii.

2. Žiadne z ustanovení odseku 1 nedáva právo určenej leteckej spoločnosti štátu jednej zmluvnej strany zúčastňovať sa na leteckej preprave medzi bodmi na území štátu druhej zmluvnej strany.

Článok 3

Určenie leteckej spoločnosti a udelenie prevádzkového povolenia

1. Každá zmluvná strana má právo určiť a diplomatickou cestou písomne oznámiť druhej zmluvnej strane leteckú spoločnosť, ktorá bude poskytovať letecké dopravné služby po trasách určených v prílohe a nahradiť už určenú leteckú spoločnosť inou leteckou spoločnosťou.

2. Po prijatí takého oznámenia každá zmluvná strana bez meškania vydá takto určenej leteckej spoločnosti štátu druhej zmluvnej strany príslušné prevádzkové povolenie v súlade s ustanoveniami tohto článku.

3. Po prijatí prevádzkového povolenia podľa odseku 2 tohto článku môže určená letecká spoločnosť kedykoľvek začať poskytovať dohodnuté služby leteckej prepravy, a to čiastočne alebo úplne. Zodpovedá pri tom za to, že sú v súlade s ustanoveniami Dohody a že tarify za takéto služby sú stanovené v súlade s ustanoveniami článku 5 Dohody.

4. Každá zmluvná strana má právo odoprieť vydanie prevádzkového povolenia podľa odseku 2 tohto článku alebo žiadať od určenej leteckej spoločnosti splnenie podmienok, ktoré považuje za nevyhnutné pre využívanie práv uvedených v článku 2 Dohody, ak nemá dôkaz o tom, že prevažná časť majetku a efektívna kontrola tejto leteckej spoločnosti prislúcha zmluvnej strane, ktorá ju určila, alebo jej štátnym príslušníkom.

Článok 4

Zrušenie a pozastavenie povolenia

1. Vládne orgány civilného letectva štátu každej zmluvnej strany majú právo odoprieť prevádzkové povolenie uvedené v článku 3, dané leteckej spoločnosti určenej druhou zmluvnou stranou, zrušiť alebo pozastaviť také povolenie alebo určiť podmienky v prípade, že

a) taká letecká spoločnosť nepreukáže spôsobilosť pred vládnymi orgánmi civilného letectva štátu tejto zmluvnej strany podľa zákonov a iných právnych predpisov uplatňovaných týmito orgánmi v súlade s Dohovorom;

b) taká letecká spoločnosť nevyhovuje zákonom alebo iným právnym predpisom tejto zmluvnej strany,

c) nie je preukázané, že prevažná časť vlastníctva a efektívna kontrola určenej leteckej spoločnosti sú prevedené na určenú leteckú spoločnosť štátu druhej zmluvnej strany alebo na jej štátnych príslušníkov;

d) letecká spoločnosť nie je inak schopná vykonávať prepravu v súlade s podmienkami predpísanými Dohodou.

2. S výnimkou prípadov zamedzenia ďalšiemu porušovaniu zákonov a iných právnych predpisov sa oprávnenia podľa odseku 1 tohto článku začnú uplatňovať iba po konzultácii vládnych orgánov civilného letectva štátov oboch zmluvných strán. Konzultácie sa začnú v priebehu šesťdesiatich (60) dní odo dňa prijatia žiadosti, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

Článok 5

Tarify

1. Tarify účtované určenými leteckými spoločnosťami štátov zmluvných strán za prepravu medzi územiami ich štátov schvália vládne orgány civilného letectva štátov oboch zmluvných strán. Tarify sa určia na primeranej úrovni so zreteľom na dôležité činitele vrátane nákladov na prevádzku, primeraný zisk a tarify iných leteckých spoločností na ktorejkoľvek časti určenej trasy.

2. Tarify uvedené v odseku 1 tohto článku musia, ak je to možné, schváliť určené letecké spoločnosti štátov oboch zmluvných strán podľa postupov na určovanie taríf Medzinárodného združenia leteckých dopravcov (IATA). Ak to nie je možné, tarify sa dohodnú medzi určenými leteckými spoločnosťami. V každom prípade tarify podliehajú schváleniu vládnymi orgánmi civilného letectva štátov oboch zmluvných strán.

3. Dohodnuté tarify sa predkladajú na schválenie vládnym orgánom civilného letectva štátov oboch zmluvných strán najneskôr šesťdesiat (60) dní pred navrhovaným dátumom ich zavedenia. Na základe vzájomnej dohody týchto orgánov možno v osobitných prípadoch túto lehotu skrátiť.

4. Schválenie taríf sa udeľuje ihneď. Ak žiadny z vládnych orgánov civilného letectva nevyjadril svoj nesúhlas do tridsiatich (30) dní odo dňa predloženia, v súlade s odsekom 3 tohto článku sa tarify považujú za schválené. V prípade, že sa lehota podľa odseku 3 tohto článku skrátila, oba vládne orgány civilného letectva sa môžu dohodnúť aj na skrátení lehoty, v ktorej sa musí oznámiť nesúhlas.

5. Ak nie je možná dohoda o tarifách podľa odseku 2 tohto článku alebo ak v lehote podľa odseku 4 tohto článku jeden vládny orgán civilného letectva oznámi druhému vládnemu orgánu civilného letectva svoj nesúhlas s dohodnutými tarifami, vládne orgány civilného letectva štátov oboch zmluvných strán sa pokúsia určiť tarify vzájomnou dohodou.

6. Ak sa vládne orgány civilného letectva nedohodnú na tarife predloženej podľa ustanovení odseku 3 tohto článku alebo na určení tarify podľa odseku 5 tohto článku, spor sa bude riešiť podľa ustanovení článku 17 Dohody.

7. Tarify určené podľa ustanovení tohto článku ostávajú v platnosti dovtedy, kým sa neurčia nové tarify.

8. Určené letecké spoločnosti štátov oboch zmluvných strán nemôžu použiť tarify odlišné od tých, ktoré sa schválili podľa ustanovení tohto článku.

Článok 6

Obchodná činnosť

1. Určené letecké spoločnosti štátov oboch zmluvných strán môžu na základe reciprocity

a) zriadiť na území štátu druhej zmluvnej strany kancelárie na propagáciu leteckej dopravy a predaj prepravných dokumentov, ako aj iné zariadenia v súvislosti s poskytovaním leteckej dopravnej služby;

b) na území štátu druhej zmluvnej strany priamo alebo na základe úvahy leteckej spoločnosti prostredníctvom agentov predávať služby leteckej prepravy.

2. Určená letecká spoločnosť jednej zmluvnej strany môže na území štátu druhej zmluvnej strany zamestnávať svoj riadiaci, obchodný, prevádzkový a technický personál, aký sa vyžaduje pri zabezpečovaní leteckej prepravy.

3. Požiadavky na personál možno podľa uváženia určenej leteckej spoločnosti splniť z vlastných zdrojov alebo využitím služieb inej organizácie, spoločnosti alebo leteckej spoločnosti pôsobiacej na území štátu druhej zmluvnej strany a oprávnenej poskytovať také služby na území štátu tejto zmluvnej strany.

4. Tieto činnosti sa musia vykonávať v súlade s právnym poriadkom štátu druhej zmluvnej strany.

Článok 7

Čestná konkurencia

1. Určené letecké spoločnosti štátov oboch zmluvných strán majú spravodlivú a rovnakú možnosť zúčastňovať sa na medzinárodnej leteckej preprave na základe Dohody.

2. Obe zmluvné strany podniknú všetky potrebné kroky v rámci svojho právneho poriadku, aby odstránili všetky formy diskriminácie alebo nekalej súťaže, nepriaznivo ovplyvňujúce konkurenčné postavenie leteckej spoločnosti štátu druhej zmluvnej strany.

3. Určená letecká spoločnosť štátu jednej zmluvnej strany poskytujúca služby na určenej trase berie do úvahy záujmy určenej leteckej spoločnosti štátu druhej zmluvnej strany poskytujúcej služby na rovnakej trase. Hlavným cieľom musí byť splnenie existujúcich a očakávaných požiadaviek na dopravu týkajúcich sa prepravy cestujúcich, nákladu a/alebo pošty na určených trasách.

Článok 8

Letový poriadok

1. Letecká spoločnosť určená každou zo zmluvných strán predloží na schválenie vládnym orgánom civilného letectva štátu druhej zmluvnej strany najneskôr štyridsaťpäť (45) dní vopred letový poriadok jej predpokladaných služieb s určením frekvencie, typu lietadla, konfigurácie a počtu sedadiel pre verejnosť.

2. Žiadosť o povolenie na vykonávanie dodatočných letov môže určená letecká spoločnosť predložiť na schválenie priamo vládnemu orgánu civilného letectva štátu druhej zmluvnej strany.

Článok 9

Dane, clá a poplatky

1. Lietadlo určenej leteckej spoločnosti štátu jednej zo zmluvných strán prevádzkované v medzinárodných leteckých dopravných službách, obvyklé vybavenie, náhradné dielce, zásoby palív a mazív, tovar (vrátane potravín, nápojov a tabaku) na palube, propagačný a informačný materiál nachádzajúce sa na palube lietadla sú oslobodené od všetkých ciel, inšpekčných poplatkov a podobných vnútroštátnych alebo miestnych ciel a poplatkov za predpokladu, že po prílete na územie štátu druhej zmluvnej strany ostáva takéto vybavenie a zásoby na palube lietadla dovtedy, kým sa opäť nevyvezú.

2. Na obvyklé vybavenie, náhradné dielce, zásoby palív a mazív, tovar, ktorý je dovezený na územie štátu jednej zmluvnej strany určenou leteckou spoločnosťou štátu druhej zmluvnej strany alebo v jej mene, alebo je naložený na palube lietadla určenej leteckej spoločnosti štátu druhej zmluvnej strany s úmyslom používať ho počas prevádzky lietadla v medzinárodnej preprave, nebudú uvalené colné ani inšpekčné poplatky ukladané na území štátu prvej zmluvnej strany ani v takom prípade, ak sa tento tovar použije na časť cesty vykonanej nad územím štátu zmluvnej strany, v ktorom bol naložený na palubu. Uvedené materiály možno colne prezrieť a skontrolovať. Ustanovenia tohto odseku neumožňujú jednej zmluvnej strane žiadať druhú zmluvnú stranu o úhradu colných poplatkov, ktoré už boli za uvedené materiály vyrubené určenej leteckej spoločnosti.

3. Obvyklé palubné vybavenie, náhradné dielce, materiály, palivá a mazivá, zásoby nachádzajúce sa na palube lietadla jednej zmluvnej strany sa môžu vyložiť na území štátu druhej zmluvnej strany len so súhlasom colných orgánov tejto zmluvnej strany, ktorá môže požadovať, aby sa tieto materiály uskladnili pod ich dohľadom, kým sa opäť nevyvezú alebo sa s nimi inak nenaloží v súlade s colnými predpismi.

Článok 10

Dvojité zdanenie

Zmluvné strany budú konať v súlade s opatreniami Zmluvy medzi Československou socialistickou republikou a Holandským kráľovstvom o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmu a z majetku, ktorá bola podpísaná v Prahe 4. marca 1974.

Článok 11

Prevod peňažných prostriedkov

1. Určená letecká spoločnosť štátu jednej zmluvnej strany má právo voľne predávať služby leteckej prepravy na území štátu druhej zmluvnej strany buď priamo, alebo prostredníctvom agentov.

2. Určené letecké spoločnosti štátov zmluvných strán majú právo slobodne previesť prebytok príjmov nad výdavkami z územia predaja na územie vlastného štátu, a to v súlade s platnými ustanoveniami devízových predpisov daného štátu. Transfer zahŕňa aj príjmy z predaja uskutočneného priamo alebo prostredníctvom agentov leteckých dopravných služieb a príjmy z pomocných a doplnkových služieb vrátane obvyklých obchodných úrokov získaných z týchto príjmov, uložených dovtedy, kým nebudú prevedené.

3. Určená letecká spoločnosť štátu zmluvnej strany dostane povolenie na transfer do tridsiatich (30) dní odo dňa podania žiadosti. Transfer sa uskutoční vo voľne vymeniteľnej mene podľa oficiálneho kurzu výmeny miestnej meny v deň podania žiadosti o povolenie. Po vydaní povolenia sa prevod uskutoční okamžite.

Článok 12

Aplikácia zákonov a iných právnych predpisov a postupov

1. Zákony, iné právne predpisy a postupy štátu jednej zmluvnej strany upravujúce prílet alebo odlet lietadla z územia jej štátu v medzinárodných leteckých službách alebo prevádzku a navigáciu takýchto lietadiel platia pre určenú leteckú spoločnosť štátu druhej zmluvnej strany od príletu až do odletu jej lietadla z územia štátu tejto zmluvnej strany.

2. Zákony, iné právne predpisy a postupy štátu jednej zmluvnej strany, ktoré sa týkajú imigrácie, pasov alebo iných schválených cestovných dokladov, vstupu, colného odbavenia, karantény, platia pre posádku, cestujúcich, náklad a poštu prepravovanú lietadlom určenej leteckej spoločnosti štátu druhej zmluvnej strany od príletu až do odletu z územia štátu tejto zmluvnej strany.

3. Cestujúci, batožina a náklad pri priamom tranzite cez územie štátu ktorejkoľvek zmluvnej strany, ktorí neopúšťajú na tento účel vyhradený priestor letiska, podliehajú zjednodušenej kontrole s výnimkou bezpečnostných opatrení proti násiliu a vzdušnému pirátstvu. Batožina a náklad pri priamom tranzite sa oslobodzujú od ciel a iných obdobných daní.

4. Poplatky uplatňované na území štátu jednej zmluvnej strany pri leteckej prevádzke lietadla štátu druhej zmluvnej strany za používanie letísk a ďalších leteckých zariadení prvej zmluvnej strany nebudú vyššie ako tie, ktoré platia pre iné letecké spoločnosti poskytujúce obdobné služby.

5. Žiadna zo zmluvných strán nebude preferovať inú leteckú spoločnosť pred určenou leteckou spoločnosťou štátu druhej zmluvnej strany pri uplatňovaní colných, imigračných, karanténnych a obdobných opatrení alebo pri používaní letísk, leteckých trás, služieb leteckej dopravy a pridružených zariadení, ktoré má pod vlastnou kontrolou.

Článok 13

Uznanie osvedčení a licencií

Osvedčenia o spôsobilosti lietadla na lietanie, osvedčenia o spôsobilosti a licencie, ktoré vydala alebo vyhlásila za platné jedna zmluvná strana, sa počas ich platnosti uznávajú za platné aj druhou zmluvnou stranou na účely poskytovania dohodnutých služieb na určených trasách, ak takéto osvedčenia a licencie boli vydané alebo uznané za platné v súlade s normami ustanovenými v Dohovore. Každá zmluvná strana si vyhradzuje právo v prípade preletu ponad územie jej štátu odmietnuť uznať platnosť osvedčení o spôsobilosti a licencií, ktoré boli udelené príslušníkom jej štátu druhou zmluvnou stranou.

Článok 14

Bezpečnosť

1. Zmluvné strany budú postupovať v súlade s opatreniami Dohovoru o trestných činoch a niektorých iných činoch spáchaných na palube lietadiel, podpísaného v Tokiu 14. septembra 1963, Dohovoru o potlačení protiprávneho zmocnenia sa lietadla, podpísaného v Haagu 16. decembra 1970, Dohovoru o potlačení protiprávnych činov ohrozujúcich bezpečnosť civilného letectva, podpísaného v Montreale 23. septembra 1971, ak sú obe zmluvné strany účastníkmi týchto Dohovorov.

2. Zmluvné strany si na požiadanie navzájom poskytnú všetku nevyhnutnú pomoc, aby zabránili protiprávnemu zmocneniu sa civilných lietadiel a iným nezákonným činom proti bezpečnosti takýchto lietadiel, ich cestujúcich a posádok, letísk a leteckých navigačných zariadení a akýmkoľvek iným útokom na bezpečnosť civilného letectva.

3. Zmluvné strany budú vo vzájomných vzťahoch konať v súlade s ustanoveniami o bezpečnosti letectva a technickými požiadavkami, ktoré boli prijaté Medzinárodnou organizáciou pre civilné letectvo a zaradené ako dodatok k Dohovoru, do tej miery, do akej sú tieto ustanovenia a požiadavky prijateľné pre zmluvné strany. Zmluvné strany budú vyžadovať, aby u nich registrovaná obsluha lietadla a obsluha medzinárodných letísk na jej území konali v súlade s ustanoveniami o bezpečnosti letectva.

4. Každá zmluvná strana súhlasí s tým, že od obsluhy lietadiel možno vyžadovať dodržanie ustanovení o bezpečnosti civilného letectva uvedených v odseku 3 tohto článku, požadovaných druhou zmluvnou stranou pri prílete, odlete alebo počas pobytu na území štátu tejto druhej zmluvnej strany.

5. Každá zmluvná strana zaručuje, že na území jej štátu sa účinne aplikujú primerané opatrenia zamerané na ochranu lietadla a na kontrolu cestujúcich, posádky, prevážaných predmetov, batožiny, nákladu a leteckých zásob pred nástupom a počas nástupu a nakladania na palubu.

6. Každá zmluvná strana v prípade konkrétnej hrozby vykoná na základe požiadavky druhej zmluvnej strany mimoriadne bezpečnostné opatrenia.

7. Ak sa vyskytne prípad alebo hrozba nezákonného zmocnenia sa civilného lietadla alebo iný nezákonný postup proti bezpečnosti takéhoto lietadla, jeho cestujúcich a posádky, letísk alebo leteckých navigačných zariadení, zmluvné strany si budú navzájom pomáhať prostredníctvom komunikačných prostriedkov a iných vhodných opatrení zameraných na rýchle a bezpečné skončenie takéhoto prípadu alebo odstránenie hrozby.

8. Ak zmluvná strana má dôvodné podozrenie, že druhá zmluvná strana nedodržala ustanovenia o bezpečnosti letectva uvedené v tomto článku, vládny orgán civilného letectva štátu tejto zmluvnej strany môže požiadať o urýchlené konzultácie s vládnym orgánom civilného letectva štátu druhej zmluvnej strany. Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, tieto konzultácie sa začnú v lehote šesťdesiatich (60) dní odo dňa prijatia takej žiadosti.

Článok 15

Počítačový rezervačný systém

1. Zmluvné strany sa dohodli, že

a) záujmy zákazníkov leteckej prepravy ochránia pred akýmkoľvek zneužitím informácií vrátane ich nesprávneho uvádzania;

b) určená letecká spoločnosť štátu jednej zmluvnej strany a agenti leteckej spoločnosti majú neobmedzený a rovnoprávny prístup k používaniu počítačového rezervačného systému na území štátu druhej zmluvnej strany;

c) sa v tomto zmysle bude používať sprievodný kód počítačového rezervačného systému prijatý na území štátu danej zmluvnej strany.

2. Zmluvná strana zaručuje na území svojho štátu voľný a nerušený prístup k počítačovému rezervačnému systému, zvolenému ako primárny systém určenou leteckou spoločnosťou štátu druhej zmluvnej strany. Žiadna zo zmluvných strán na území svojho štátu neustanoví alebo nedovolí ustanoviť na počítačový rezervačný systém zvolený určenou leteckou spoločnosťou štátu druhej zmluvnej strany prísnejšie požiadavky, než sú požiadavky na počítačový rezervačný systém vlastnej určenej leteckej spoločnosti.

Článok 16

Konzultácie a zmeny

1. V duchu úzkej spolupráce vládne orgány civilného letectva štátov obidvoch zmluvných strán v prípade potreby navzájom prekonzultujú zabezpečenie vykonávania a dodržiavania ustanovení Dohody.

2. Každá zmluvná strana, ak má v úmysle zmeniť platnú Dohodu alebo jej prílohu, môže požiadať o konzultácie. Konzultácie sa začnú v lehote šesťdesiatich (60) dní odo dňa prijatia žiadosti druhou zmluvnou stranou, ak sa nedohodne inak. Také konzultácie sa môžu viesť ústne alebo písomne.

3. Každá dohodnutá zmena platnej Dohody nadobúda platnosť výmenou diplomatických nót.

4. Každá zmena prílohy platnej Dohody sa dohodne medzi vládnymi orgánmi civilného letectva a nadobudne platnosť dňom určeným týmito orgánmi.

Článok 17

Urovnanie sporov

1. Každý spor medzi zmluvnými stranami týkajúci sa výkladu Dohody alebo jej prílohy sa bude riešiť priamymi rokovaniami medzi vládnymi orgánmi civilného letectva štátov zmluvných strán. Ak vládne orgány civilného letectva nedospejú k dohode, spor sa vyrieši diplomatickou cestou.

2. Ak zmluvné strany nedosiahnu dohodu rokovaniami, na žiadosť ktorejkoľvek zo zmluvných strán sa môže spor postúpiť arbitráži pozostávajúcej z troch arbitrov. Každá zmluvná strana vymenuje jedného arbitra a tí sa dohodnú na treťom arbitrovi, ktorý musí byť príslušníkom tretieho štátu. Každá zmluvná strana musí vymenovať arbitra do šesťdesiatich (60) dní odo dňa, v ktorom jej bolo diplomatickou cestou doručené oznámenie druhej zmluvnej strany o úmysle predložiť spor arbitráži. Tretieho arbitra treba vymenovať v priebehu nasledujúcich šesťdesiatich (60) dní. Ak v určenej lehote niektorá zo zmluvných strán nevymenuje svojho arbitra alebo nebude určený tretí arbiter, ktorákoľvek zmluvná strana môže požiadať prezidenta Rady Medzinárodnej organizácie pre civilné letectvo, aby vymenoval arbitra alebo arbitrov. Náklady arbitrážneho konania znášajú obe zmluvné strany rovnakým dielom. Tretí arbiter, vždy občan tretieho štátu, je predsedom arbitráže a určuje miesto konania. Arbitráž si určí vlastné procesné pravidlá.

3. Zmluvné strany sa zaväzujú splniť akékoľvek rozhodnutie vydané v súlade s odsekom 2 tohto článku.

Článok 18

Vypovedanie Dohody

Každá zmluvná strana môže kedykoľvek diplomatickou cestou písomne oznámiť druhej zmluvnej strane svoje rozhodnutie skončiť platnosť Dohody. Oznámenie sa musí súčasne zaslať aj Medzinárodnej organizácii pre civilné letectvo. V takom prípade sa platnosť Dohody končí uplynutím dvanástich (12) mesiacov odo dňa prijatia oznámenia druhou zmluvnou stranou, pokiaľ nebude oznámenie na základe dohody vzaté späť pred uplynutím tejto lehoty. Ak druhá zmluvná strana nepotvrdí príjem oznámenia, po uplynutí štrnástich (14) dní odo dňa prijatia oznámenia Medzinárodnou organizáciou pre civilné letectvo sa oznámenie pokladá za prijaté.

Článok 19

Registrácia v ICAO

Dohoda a všetky jej zmeny podliehajú registrácii v Medzinárodnej organizácii pre civilné letectvo (ICAO).

Článok 20

Uplatnenie multilaterálnych dohôd

1. Ustanovenia Dohovoru sa vzťahujú na Dohodu.

2. Ak pre obidve zmluvné strany nadobudne platnosť mnohostranná dohoda týkajúca sa akejkoľvek veci upravenej touto Dohodou, vecné ustanovenia takej dohody nahradia vecné ustanovenia tejto Dohody.

Článok 21

Uplatnenie

Dohoda sa týka Holandského kráľovstva iba v Európe.

Článok 22

Nadobudnutie platnosti

1. Dohoda nadobúda platnosť prvý deň druhého mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom si zmluvné strany navzájom písomne oznámia, že sú splnené príslušné vnútroštátne predpisy potrebné pre nadobudnutie platnosti Dohody.

2. Nadobudnutím platnosti Dohody sa končí platnosť Dohody o leteckých službách medzi Československou republikou a Holandským kráľovstvom, podpísanej v Prahe 1. septembra 1947.

Dolupodpísaní, náležite na to splnomocnení svojimi vládami, Dohodu podpísali.

Dané v Bratislave 16. mája 1994 v dvoch vyhotoveniach v anglickom jazyku.

Za vládu
Slovenskej republiky:

Mikuláš Dzurinda v. r.

Za vládu
Holandského kráľovstva:

Hans Heinemann v. r.

Príloha

Časť A

Plán trás k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Holandského kráľovstva o leteckých dopravných službách:

1. Letecká spoločnosť určená vládou Slovenskej republiky má právo poskytovať letecké dopravné služby na týchto určených trasách:
body na území Slovenskej republiky – medziľahlé body – body na území Holandska – body za týmto územím a naopak.

2. Letecká spoločnosť určená vládou Holandského kráľovstva má právo poskytovať letecké dopravné služby na týchto určených trasách:
body na území Holandska – medziľahlé body – body na území Slovenskej republiky – body za týmto územím a naopak.

Časť B

1. Každá určená letecká spoločnosť môže pri ľubovoľnom lete alebo všetkých letoch vynechať niektorý bod alebo všetky body na určených trasách.

2. Určené letecké spoločnosti Slovenskej republiky a Holandského kráľovstva majú právo vykonávať lety na uvedených určených trasách bez obmedzenia frekvencie a typu lietadla v každej konfigurácii.

3. Kapacitu dohodnutých služieb poskytovaných určenými leteckými spoločnosťami dohodnú vládne orgány civilného letectva štátov oboch zmluvných strán na základe princípu spravodlivej a rovnakej možnosti.

4. Každá určená letecká spoločnosť má právo plne vykonávať piatu slobodu v preprave na všetkých medziľahlých bodoch a bodoch za územiami na ich príslušných určených trasách.

5. Určená letecká spoločnosť štátu jednej zmluvnej strany nemá právo vykonávať prepravné právo piatej slobody za oblasťami, v ktorých určená letecká spoločnosť štátu druhej zmluvnej strany vykonáva prepravné právo tretej a štvrtej slobody, iba ak

a) sa vládne orgány civilného letectva štátov oboch zmluvných strán nedohodnú inak alebo

b) zúčastnené letecké spoločnosti štátov oboch zmluvných strán neuzavrú obchodnú dohodu.

Ak určená letecká spoločnosť štátu jednej zmluvnej strany vykonáva prepravné právo piatej slobody v oblasti, v ktorej určená letecká spoločnosť štátu druhej zmluvnej strany začína vykonávať prepravné právo tretej a štvrtej slobody v sezónnom turnuse IATA, prvá určená letecká spoločnosť môže pokračovať vo vykonávaní prepravného práva piatej slobody až do skončenia turnusu IATA.

Anglické znenie textu