299

VYHLÁŠKA

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

zo 4. decembra 1995

o podmienkach na udeľovanie oprávnenia na vykonávanie oprávnených meraní emisií a imisií a o zásadách výkonu tejto činnosti

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 17 písm. e) zákona Slovenskej národnej rady č. 134/1992 Zb. o štátnej správe ochrany ovzdušia v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 148/1994 Z. z. (úplné znenie č. 32/1995 Z. z.) ustanovuje:


§ 1

Predmet úpravy

Táto vyhláška upravuje

a) podmienky na udeľovanie oprávnenia na vykonávanie oprávnených meraní emisií na stacionárnych zdrojoch znečisťovania1) a oprávnených meraní imisií, ktorých výsledky slúžia na potreby konania pred orgánmi štátnej správy ochrany ovzdušia,2)

b) zásady vykonávania oprávnených meraní emisií a imisií podľa písmena a).

§ 2

Oprávnené meranie

(1) Oprávneným meraním emisií na stacionárnych zdrojoch znečisťovania a oprávneným meraním imisií (ďalej len „oprávnené meranie“) sa rozumie súbor činností, ktorých výsledkom je zistenie

a) hodnôt veličín, ktorými sa vyjadrujú

1. emisné limity znečisťovania ovzdušia pre stacionárne zdroje znečisťovania,3)

2. množstvá vypúšťaných znečisťujúcich látok,

3. imisné limity,3)

4. pracovné charakteristiky technických prostriedkov na monitorovanie emisií a imisií látok znečisťujúcich ovzdušie,

b) kvalitatívneho zloženia odpadových plynov a vonkajšieho ovzdušia.

(2) Výsledkom oprávneného merania je údaj, ktorý sa zistil pomocou metód, metodík a technických prostriedkov zodpovedajúcich stavu techniky oprávneného merania emisií a imisií, ktorý sa vzťahuje na ustanovené limity znečisťovania3) a je vyhodnotený vo forme správy z oprávneného merania v rozsahu ustanovenom touto vyhláškou.

(3) Stav techniky oprávneného merania emisií a imisií podľa odseku 2 je stav rozvoja metód, metodík a súvisiacich technických prostriedkov, konštrukčných a iných materiálov, ktorými alebo s ktorých využitím možno s ohľadom na ich vlastnosti vyplývajúce zo všeobecných prírodných a iných zákonitostí zistiť správne hodnoty veličín.

(4) Zoznamy metód a metodík oprávneného merania podľa odseku 3 zverejňuje ministerstvo vo svojom vestníku.

§ 3

Výkon oprávneného merania

(1) Vykonávať oprávnené meranie môže fyzická osoba oprávnená na podnikanie4) a právnická osoba, ak im bolo udelené oprávnenie na vykonávanie oprávneného merania (ďalej len „oprávnená osoba“).

(2) Oprávnená osoba môže vykonávať oprávnené meranie len prostredníctvom osoby, ktorá je uvedená v oprávnení podľa odseku 1 ako osoba zodpovedná za vykonávanie oprávneného merania (ďalej len „zodpovedná osoba“).

(3) Iná než oprávnená osoba môže vykonávať oprávnené meranie len výnimočne, za podmienok ustanovených v § 12.

(4) Výkon oprávneného merania sa uskutočňuje podľa zásad, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 tejto vyhlášky.

(5) Oprávnená osoba vypracúva správu z oprávneného merania, ktorej náležitosti sú uvedené v prílohe č. 2. Orgán ochrany ovzdušia, pre ktorý je správa z oprávneného merania určená, môže požadovať doplnenie ďalších nevyhnutných údajov.

(6) Správa z oprávneného merania musí mať postupne očíslované strany; počet strán sa uvedie v jej závere. Správa z oprávneného merania sa buď zviaže niťou, ktorej konce sa zapečatia, alebo každú stranu autorizuje zodpovedná osoba.

§ 4

Podmienky na udelenie oprávnenia

(1) Oprávnenie možno udeliť tomu, kto

a) má oprávnenie na podnikanie4a) na území Slovenskej republiky v oblasti činnosti, na ktorú žiada udelenie oprávnenia, alebo uvedenú činnosť má v zriaďovacej listine alebo v štatúte,5)

b) má platné osvedčenie o akreditácii,6) ak sa akreditácia uskutočnila podľa doplnkových kritérií a požiadaviek určených ministerstvom,

c) v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu zamestnáva zodpovedné osoby, ktoré spĺňajú podmienky podľa odseku 2, alebo je sám zodpovednou osobou,

d) nie je v konkurznom alebo vyrovnávacom konaní alebo nebol podaný návrh na ich začatie, alebo nie je v likvidácii,

e) je hodnotený podľa § 6 stupňom „vyhovel“.

(2) Za zodpovednú osobu môže byť ustanovená osoba, ktorá

a) má spôsobilosť na právne úkony,

b) je bezúhonná,

c) má požadovanú kvalifikáciu a odbornú prax,

d) je uvedená v príručke kvality6a) ako osoba spôsobilá na vykonávanie a na odborné posudzovanie výsledkov oprávneného merania,

e) je hodnotená podľa § 6 stupňom „vyhovel“.

(3) Požadovanou kvalifikáciou a odbornou praxou sa rozumie

a) ukončené vysokoškolské vzdelanie technického alebo prírodovedného smeru a najmenej trojročná odborná prax, z toho najmenej jeden rok praxe v oprávnenom meraní, alebo

b) ukončené úplné stredné odborné vzdelanie technického smeru a najmenej šesťročná odborná prax, z toho najmenej tri roky praxe v oprávnenom meraní.

(4) Odbornou praxou sa rozumie prax v odbore, v ktorom sa žiada o udelenie oprávnenia, alebo v odboroch s príbuznou technológiou zdrojov znečisťovania ovzdušia.6b)

(5) Za bezúhonného sa považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin ohrozenia životného prostredia7) a nebolo mu zrušené oprávnenie podľa § 8 ods. 2 písm. c) a § 8 ods. 3.

§ 5

Žiadosť o udelenie oprávnenia

(1) Fyzická osoba oprávnená na podnikanie4) alebo právnická osoba, ktorá žiada o udelenie oprávnenia na výkon oprávneného merania (ďalej len „ žiadateľ“) predkladá žiadosť ministerstvu.

(2) Žiadateľ v žiadosti uvedie

a) názov alebo obchodné meno a sídlo,

b) identifikačné číslo (IČO),

c) meno, priezvisko, rodné číslo a funkčné zaradenie osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom alebo jeho členmi, alebo splnomocnených osôb, ktoré sú oprávnené konať v mene štatutárneho orgánu žiadateľa vo veciach oprávnených meraní,

d) označenie odborov, predmetov a metodík oprávneného merania (§ 2 ods. 4), na ktoré žiada udelenie oprávnenia,

e) meno, priezvisko a rodné číslo zodpovedných osôb podľa odbornosti v členení podľa písmena d),

f) dátum podania žiadosti, meno, priezvisko a podpis osôb uvedených v písmenách c) a e) a odtlačok pečiatky žiadateľa.

(3) K žiadosti podľa odseku 2 žiadateľ priloží

a) overený doklad podľa § 4 ods. 1 písm. a), ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace,

b) originál platného osvedčenia o akreditácii alebo jeho overenú kópiu,

c) príručku kvality s prílohami,6a)

d) doklady a pracovné postupy potvrdzujúce platnosť a splnenie požiadaviek metodík, na ktoré žiada udelenie oprávnenia,

e) originál plnomocenstva alebo poverenia osoby alebo osôb, ktoré sú oprávnené konať v mene štatutárneho orgánu žiadateľa vo veciach oprávnených meraní, alebo jeho overenú kópiu,

f) čestné vyhlásenie osôb uvedených v písmene e) o splnení podmienky podľa § 4 ods. 1 písm. d) a čestné vyhlásenie o tom, že odmeny zamestnancov nezávisia od výsledkov oprávneného merania,

g) čestné vyhlásenie zodpovedných osôb a osôb uvedených v písmene e) o vykonávaní oprávnených meraní podľa podmienok a zásad výkonu oprávnených meraní určených touto vyhláškou, právnymi predpismi vo veciach ochrany ovzdušia a podľa doplnkových kritérií a požiadaviek určených ministerstvom,

h) doklady subdodávateľov podľa písmen a) až g) a podľa odseku 2 písm. a) až e), ak sa žiada vykonávanie vybraných častí oprávnených meraní ich prostredníctvom; príručka kvality podľa písmena c) sa predloží celá alebo sa predložia jej časti opisujúce systém kvality vykonávania vybraných častí oprávnených meraní,

i) doklad o zaplatení správneho poplatku podľa osobitného predpisu.9)

(4) K žiadosti podľa odseku 2 žiadateľ pre každú zodpovednú osobu pripojí

a) výpis z registra trestov, ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace,

b) overený doklad o dosiahnutom vzdelaní,

c) doklad alebo čestné vyhlásenie preukazujúce dĺžku odbornej praxe,

d) prehľad odbornej pracovnej činnosti alebo vedeckej činnosti alebo publikačnej činnosti vzťahujúcej sa na metodiky oprávneného merania a na odbory (§ 4 ods. 4), na ktoré žiada udelenie oprávnenia,

e) pracovnú zmluvu a popis pracovnej činnosti.

(5) Ak žiadosť neobsahuje náležitosti podľa odsekov 2 až 4 alebo ak sú na overenie splnenia podmienok na udelenie oprávnenia potrebné ďalšie nevyhnutné údaje, ministerstvo vyzve žiadateľa na ich doplnenie a určí lehotu na doplnenie.

§ 6

Overenie splnenia podmienok na udelenie oprávnenia

(1) Splnenie podmienok na udelenie oprávnenia overuje ministerstvo na základe údajov a dokladov uvedených v žiadosti podľa § 5 a na základe konkrétneho oprávneného merania a spracovania písomnej správy z oprávneného merania (príloha č. 2 tejto vyhlášky), ktoré vykonal na vlastné náklady žiadateľ pre každý jednotlivý odbor oprávneného merania alebo pre znečisťujúcu látku alebo ako porovnávacie medzilaboratórne oprávnené meranie, a vykonaním pohovoru so žiadateľom a subdodávateľom.

(2) Overenie sa hodnotí stupňom „vyhovel“ alebo „nevyhovel“.

(3) Ministerstvo môže od vykonania konkrétneho oprávneného merania podľa odseku 1 upustiť, ak splnenie podmienok na udelenie oprávnenia

a) sa uskutočnilo konkrétnym oprávneným meraním v rámci akreditácie6) alebo

b) žiadateľ preukáže predložením správ z predchádzajúcich konkrétnych oprávnených meraní.

§ 7

Oprávnenie

(1) Ministerstvo udelí oprávnenie žiadateľovi, ktorý bol ohodnotený stupňom „vyhovel“ a preukázal splnenie ostatných podmienok podľa § 4. Dňom doručenia oprávnenia sa žiadateľ stáva oprávnenou osobou.

(2) Čas platnosti oprávnenia je 5 rokov odo dňa jeho udelenia, ak v oprávnení nie je určený kratší čas platnosti.

(3) Na žiadosť oprávnenej osoby môže ministerstvo predĺžiť platnosť oprávnenia najviac o 5 rokov.

(4) Ministerstvo môže predĺžiť platnosť oprávnenia, ak

a) oprávnená osoba v uplynulom období oprávnené merania vykonávala,

b) žiadosť o predĺženie bola podaná pred uplynutím času jeho platnosti,

c) oprávnené merania sa vykonávali v súlade s ustanoveniami tejto vyhlášky, príručky kvality8) a stavom techniky oprávneného merania emisií a imisií,

d) organizácia poverená kontrolou správnosti výsledkov oprávnených meraní10) nezistila dôvody na zmenu alebo zrušenie oprávnenia.

§ 8

Zmena a zrušenie oprávnenia

(1) Ministerstvo oprávnenie zmení, ak oprávnená osoba písomne požiada o zmenu jeho rozsahu. Na rozšírenie rozsahu oprávnenia sa primerane vzťahujú ustanovenia tejto vyhlášky.

(2) Ministerstvo môže zmeniť rozsah oprávnenia alebo ho zrušiť,

a) ak oprávnená osoba neoznámi zmenu údajov podľa § 10,

b) ak oprávnená osoba alebo zodpovedná osoba prechodný čas nemôže oprávnené merania riadne vykonávať,

c) tomu, kto preukázateľne opakovane vykonal oprávnené meranie v rozpore so zásadami výkonu oprávneného merania uvedenými v prílohe č. 1 tejto vyhlášky alebo opakovane a napriek upozorneniu ministerstva nedodržal obsah správy z oprávneného merania uvedený v prílohe č. 2 tejto vyhlášky,

d) ak organizácia poverená kontrolou správnosti výsledkov oprávnených meraní10) zistila dôvody na zmenu alebo zrušenie oprávnenia.

(3) Ministerstvo oprávnenie zruší, ak oprávnená osoba alebo zodpovedná osoba

a) nemôže oprávnené merania trvale vykonávať,

b) bola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin ohrozenia životného prostredia,7)

c) získala oprávnenie na základe vedome nesprávnych údajov uvedených v žiadosti a jej prílohách,

d) sa nepodrobí overeniu plnenia podmienok podľa § 11 písm. a) a b),

e) sa preukázateľne stala zaujatou.

(4) Účinky zmeny alebo zrušenia oprávnenia nastávajú dňom doručenia zmeneného oprávnenia alebo oznámenia o zrušení oprávnenia oprávnenej osobe.

§ 9

Zánik oprávnenia

Oprávnenie zaniká

a) zánikom alebo zrušením oprávnenej osoby,

b) smrťou, ukončením pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu zodpovednej osoby, ak je jedinou osobou zodpovednou za výkon oprávneného merania [§ 7 ods. 2 písm. f)],

c) uplynutím času platnosti oprávnenia, ak oprávnená osoba nepožiadala o jeho predĺženie najneskôr 30 dní pred uplynutím času platnosti oprávnenia,

d) zrušením alebo uplynutím času platnosti osvedčenia o akreditácii.

§ 10

Oznamovanie zmien údajov

Oprávnená osoba oznámi do 30 dní ministerstvu zmenu údajov a dokladov uvedených v § 4 ods. 1 písm. a) až d), § 5 ods. 2 písm. a) až e), § 5 ods. 3 písm. a) až d), § 5 ods. 4 písm. e), a zmenu ďalších údajov týkajúcich sa zodpovedných osôb uvedených v § 4 ods. 2 písm. a), b) a d).

§ 11

Nové overenie splnenia podmienok na udelenie oprávnenia

Oprávnenej osobe možno uložiť, aby sa podrobila novému overeniu splnenia podmienok udelenia oprávnenia,

a) ak dôjde k zásadným zmenám stavu techniky oprávneného merania alebo všeobecne záväzných a technických predpisov vzťahujúcich sa na ochranu ovzdušia alebo oprávnené meranie,

b) ak pri kontrole plnenia podmienok na udelenie oprávnenia uvedených v § 4 ministerstvo zistilo dôvody na vykonanie nového overenia,

c) na návrh organizácie vykonávajúcej z poverenia ministerstva kontrolu správnosti výsledkov oprávneného merania.10)

§ 12

Vykonávanie oprávneného merania vo výnimočných prípadoch

(1) Vo výnimočných prípadoch možno povoliť vykonanie jednorazového oprávneného merania aj osobe, ktorá nie je oprávnenou osobou alebo zodpovednou osobou, ak má na vykonanie oprávneného merania potrebné odborné predpoklady a technické prostriedky.

(2) Výnimočným prípadom sa rozumie prípad, ak vykonanie oprávneného merania je neodkladnou potrebou konania orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia a nijaká iná oprávnená osoba

a) nie je ustanovená na vykonanie oprávneného merania, metodiky oprávneného merania alebo na konkrétnu znečisťujúcu látku alebo

b) nemôže oprávnené meranie vykonať.

(3) Žiadosť o vykonanie oprávneného merania podľa odseku 1 podáva ten, kto má jednorazové oprávnené meranie vo výnimočnom prípade vykonať. Žiadateľ v žiadosti uvedie údaje podľa § 5 ods. 2 a odôvodnenie výnimočného prípadu podľa odseku 2.

(4) K žiadosti podľa odseku 3 žiadateľ priloží

a) údaje o prevádzkovateľovi zdroja znečisťovania ovzdušia alebo o účastníkovi konania, ktorý žiada súhlas alebo iné rozhodnutie orgánu ochrany ovzdušia,

b) údaje o účele jednorazového oprávneného merania,

c) identifikačné údaje predmetu jednorazového oprávneného merania a jeho kategorizáciu,

d) údaje o subdodávateľoch podľa § 5 ods. 2 písm. a) až e), ak majú vykonať vybrané časti jednorazového oprávneného merania, a o ich podiele na jednorazovom oprávnenom meraní,

e) údaje o zodpovednej osobe žiadateľa a o zodpovedných osobách subdodávateľov podľa § 5 ods. 4 písm. b) až d) vzťahujúce sa na predmet a odbor jednorazového oprávneného merania,

f) stručný opis predmetu jednorazového oprávneného merania a jeho technicko-prevádzkové parametre rozhodujúce z hľadiska účelu jednorazového oprávneného merania,

g) zoznam meraných údajov a metodík, na ktoré sa žiada povolenie jednorazového oprávneného merania, a predpokladané neistoty výsledkov jednorazového oprávneného merania,

h) doklady a pracovné postupy preukazujúce možnosť vykonania jednorazového oprávneného merania v súlade s metodikami zodpovedajúcimi súčasnému stavu techniky (§ 2 ods. 4),

i) stručný opis postupu jednorazového oprávneného merania a zhodnotenie možností vykonania jednorazového oprávneného merania podľa právnych predpisov vo veciach ochrany ovzdušia a podľa metodík, ktoré zodpovedajú súčasnému stavu techniky (§ 2 ods. 4),

j) návrh osobitných podmienok jednorazového oprávneného merania, ak sú potrebné, a predpokladaný termín začatia jednorazového oprávneného merania,

k) písomné čestné vyhlásenie osoby žiadateľa a zodpovedných osôb subdodávateľov o bezúhonnosti a o pravdivosti údajov podľa písmena e),

l) písomný záväzok žiadateľa, že jednorazové oprávnené meranie vykoná v súlade so zásadami výkonu oprávneného merania, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1, a že dodrží náležitosti správy z oprávneného merania, ktoré sú uvedené v prílohe č. 2.

(5) Ak žiadosť neobsahuje náležitosti podľa odsekov 3 a 4 alebo na overenie splnenia podmienok na povolenie vykonať jednorazové oprávnené meranie sú potrebné ďalšie nevyhnutné údaje, žiadateľ po vyzvaní ministerstvom a po určení lehoty na ich doplnenie tieto doplní.

§ 13

Zoznam

(1) Oprávnené osoby a zodpovedné osoby sa zapisujú do zoznamu, ktorý vedie ministerstvo.

(2) Do zoznamu môže každý nahliadnuť na ministerstve, na krajských úradoch a na okresných úradoch. Zoznam je prístupný aj v elektronickej podobe.

(3) Oprávnenú osobu, ktorej oprávnenie bolo zrušené alebo zaniklo, ministerstvo vyčiarkne zo zoznamu vrátane jej zodpovedných osôb.


§ 14

Prechodné ustanovenia

(1) Odo dňa účinnosti tejto vyhlášky až do 31. decembra 2003 oprávnené meranie môžu vykonávať aj osoby uvedené v osobitnom zozname, ktorý zverejňuje ministerstvo vo svojom vestníku.

(2) Do osobitného zoznamu podľa odseku 1 sa zapíšu fyzické osoby oprávnené na podnikanie4) a právnické osoby, ktoré podajú žiadosť o zapísanie do osobitného zoznamu a preukážu, že

a) spĺňajú podmienku podľa § 4 ods. 1 písm. a),

b) sú spôsobilé vykonávať oprávnené merania podľa metód a metodík zodpovedajúcich stavu techniky oprávneného merania (§ 2 ods. 4) alebo sú autorizované na vykonávanie zhodných oprávnených meraní podľa osobitného predpisu,12)

c) v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu zamestnávajú osoby spĺňajúce podmienky podľa § 4 ods. 2 písm. a) až c).

(3) Na žiadosť o zapísanie do osobitného zoznamu podľa odseku 1 sa vzťahujú ustanovenia § 5 s výnimkou ustanovení § 5 ods. 3 písm. b) a i).

§ 15

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 1996.


Jozef Zlocha v. r.


Príloha č. 1 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 299/1995 Z. z.

ZÁSADY VÝKONU OPRÁVNENÉHO MERANIA

1. Vykonávať oprávnené merania podľa metód a metodík zodpovedajúcich súčasnému stavu techniky oprávneného merania, ktoré sa vzťahujú na ustanovené limity znečisťovania, podľa platných právnych predpisov a iných technických predpisov vzťahujúcich sa na ochranu ovzdušia a na oprávnené meranie (§ 2).

2. Oznamovať predmet, účel, merané údaje a plánovaný termín začatia oprávneného merania najmenej desať pracovných dní vopred a skutočný termín oprávneného merania, ak nie je totožný s plánovaným termínom, najmenej dva pracovné dni pred jeho začatím pri meraní emisií a imisií okresnému úradu, na ktorého území sa oprávnené meranie vykonáva, a organizácii vykonávajúcej kontrolu správnosti výsledkov – pri oprávnenom meraní emisií vecne príslušnému inšpektorátu ochrany ovzdušia Slovenskej inšpekcie životného prostredia a pri oprávnenom meraní imisií územne príslušnému pracovisku Slovenského hydrometeorologického ústavu.

3. Vysvetliť na požiadanie orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia alebo organizácie poverenej kontrolou správnosti výsledkov správu z oprávneného merania a súvisiace podklady.

4. Uschovávať správy, záznamy, materiály a podklady dokumentujúce podmienky oprávneného merania, pôvodné zistenia a z nich odvodené závery, výpočty, prehľadné tabuľky o dodržiavaní právnych predpisov vo veciach ochrany ovzdušia a normatívnych parametrov metodík oprávneného merania počas najmenej štyroch rokov od odovzdania alebo od doplnenia správy z oprávneného merania.

5. Zachovávať voči tretím stranám mlčanlivosť vo veciach tvoriacich obchodné a služobné tajomstvo prevádzkovateľa zdroja znečisťovania (účastníka konania). Za tretiu stranu sa nepovažujú konajúce orgány štátnej správy ochrany ovzdušia alebo organizácie poverené kontrolou správnosti výsledkov oprávnených meraní.

6. Vykonávať pravidelnú internú kontrolu kvality výkonu oprávnených meraní podľa schválenej príručky kvality alebo iného zodpovedajúceho dokumentu a o internej kontrole kvality viesť dôsledné záznamy.

7. Zúčastňovať sa na medzilaboratórnych alebo na im zodpovedajúcich porovnávacích meraniach určených ministerstvom.

8. Zasielať raz do roka ministerstvu alebo ministerstvom určenej organizácii zoznam vykonaných oprávnených meraní so stručným uvedením údajov o objednávateľovi, účele, predmete, čase a prehľadnú tabuľku výsledkov oprávneného merania.

9. Preberať záruky za dohodnutý výkon oprávneného merania vo vzťahu k objednávateľovi merania podľa všeobecne platných právnych predpisov a uzavretej zmluvy – spravidla o kontrolnej činnosti.

10. Umožniť kontrolu správnosti výsledkov oprávneného merania; na požiadanie umožniť kontrolu oprávneného merania na mieste, bezodkladne poskytovať úplné a pravdivé informácie súvisiace s posúdením správnosti výsledkov oprávneného merania vrátane vykonania prípadných porovnávacích medzilaboratórnych skúšok alebo súvisiacich rozborov overovacích vzoriek.

11. Vykonávať oprávnené merania výlučne zodpovednými osobami a ďalšie činnosti odborne kvalifikovanými osobami tak, ako je to určené v príručke kvality alebo v príslušnej pracovnej príručke.

12. Vykonávať vybrané časti oprávneného merania, najmä analytický rozbor alebo iný obdobný rozbor vzorky, špecifické kvalitatívne stanovenie zloženia odpadových plynov a vonkajšieho ovzdušia v prípadoch uvedených v oprávnení (§ 7) prostredníctvom subdodávateľa s tým, že subdodávateľ

12.1 je uvedený v príručke kvality oprávnenej osoby a zmluvné podmienky vykonávania subdodávok sú opísané do náležitých podrobností,

12.2 vykonáva stanovenia a rozbory podľa metodík, ktoré zodpovedajú súčasnému stavu techniky (§ 2), a v rámci overenia splnenia podmienok na udelenie oprávnenia preukáže (§ 6), že má potvrdenú a zdokumentovanú ich platnosť,

12.3 má v svojom systéme kvality zavedené podmienky na udelenie oprávnenia, doplnkové kritériá a požiadavky určené ministerstvom, zásady výkonu oprávneného merania a náležitosti protokolu z vybranej časti oprávneného merania podľa významu dotknutých ustanovení tejto vyhlášky a podľa vykonávaných vybraných častí oprávneného merania,

12.4 je v potrebnom rozsahu oboznámený so súvisiacimi okolnosťami rozhodujúcimi pre kvalifikovaný výkon subdodávky.

13. Nevykonať oprávnené meranie, ak vo vzťahu k predmetu merania, k príslušnému orgánu ochrany ovzdušia a k účastníkom konania možno mať pochybnosť o nezaujatosti oprávnenej osoby, zodpovednej osoby alebo subdodávateľa. Rozhodujúce zásady pre posúdenie nezaujatosti oprávnenej osoby, zodpovednej osoby a subdodávateľa sú:

13.1 Vylúčiť iný priamy alebo nepriamy prospech alebo postih vo vzťahu k výsledku oprávneného merania okrem finančnej sumy, ktorá je primeraná vykonanej práci.

13.2 Nevykonávať oprávnené merania pre vlastnú potrebu a pre ostatné ekonomicky alebo personálne subjekty prepojené s oprávnenou osobou.1)

13.3 Odmeňovanie zodpovedných osôb a ďalších zamestnancov zúčastňujúcich sa na oprávnenom meraní nesmie závisieť od výsledkov oprávneného merania.

13.4 Vylúčiť vlastníctvo alebo spoluvlastníctvo autorských práv vynálezov a zlepšovacích návrhov alebo iných obdobných práv k predmetu oprávneného merania, napríklad patentová ochrana.

13.5 Vylúčiť príbuzenský vzťah k osobám uvedeným v predchádzajúcich bodoch, ktoré majú vo väzbe na výsledky oprávneného merania priamy prospech alebo ktoré by mohli byť na základe výsledkov oprávnených meraní postihované bez ohľadu na formu postihnutia, napríklad členovia štatutárnych orgánov právnických osôb alebo fyzických osôb oprávnených na podnikanie, zodpovední pracovníci vnútornej organizačnej jednotky až po najnižšiu úroveň zodpovedného pracovníka meraného zdroja alebo výrobne vrátane zmenového majstra alebo predáka.

13.6 Vylúčiť príbuzenský vzťah aj k osobe konajúcej v mene orgánu ochrany ovzdušia v konkrétnom konaní.

13.7 Vylúčiť účasť pracovníkov orgánov štátnej správy ochrany ovzdušia a pracovníkov poverených kontrolou správnosti výsledkov v štatutárnych, dozorných a kontrolných orgánoch právnickej osoby alebo ich majetkového podielu v organizácii; výnimkou je majetková účasť formou kupónovej privatizácie, ak nie je dominantná.

13.8 Dôsledne preskúmať plnenie tejto zásady pred oprávneným meraním, pričom sa predpokladá, že na posúdenie možných pochybností o zaujatosti oprávnená osoba, zodpovedná osoba a subdodávateľ poznajú vec do všetkých podrobností.

13.9 Ak by o nezaujatosti boli pochybnosti, na vylúčenie možných nejasností prerokovať konkrétny prípad s príslušným orgánom ochrany ovzdušia pred vykonaním oprávneného merania. Na naplnenie podstaty nesplnenia týchto zásad je rozhodujúci už vznik dôvodnej pochybnosti; zaujatosť a správnosť výsledku oprávneného merania sa v tomto zmysle neskôr neskúmajú a orgánom ochrany ovzdušia ani nedokazujú.

13.10 Vo výnimočných prípadoch, ak sa niektorá z uvedených zásad nezaujatosti nemôže splniť, možno oprávnené meranie uskutočniť len za osobitných podmienok určených príslušným orgánom ochrany ovzdušia.

Príloha č. 2 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 299/1995 Z. z.

NÁLEŽITOSTI SPRÁVY Z OPRÁVNENÉHO MERANIA

1. Titulná strana:

Uvedú sa najmä identifikačné údaje oprávnenej osoby a zodpovednej osoby, číslo oprávnenia, výstižný názov správy, dátum vydania správy, podpis zodpovednej osoby za oprávnené meranie, meno, funkčné zaradenie a podpis osoby, ktorá je oprávnená konať v mene štatutárneho orgánu oprávnenej osoby vo veciach oprávnených meraní, a odtlačok pečiatky.

2. Údaje o účastníkovi konania (žiadateľovi o súhlas alebo prevádzkovateľovi zdroja):

Uvedú sa najmä identifikačné údaje, číslo zmluvy o oprávnenom meraní – spravidla o kontrolnej činnosti a dátum jej podpísania.

3. Účel oprávneného merania.

4. Predmet oprávneného merania:

Uvedie sa najmä platný názov, identifikačné údaje, umiestnenie a kategória predmetu oprávneného merania.

5. Súhrnný prehľad a odborné posúdenie výsledkov oprávneného merania:

Uvedie sa prehľadná tabuľka výsledkov oprávneného merania spracovaná podľa účelu oprávneného merania vrátane údajov o neistote, odborné posúdenie výsledkov oprávneného merania a poučenie o platnosti výsledkov oprávneného merania.

6. Účastníci oprávneného merania:

Uvedú sa najmä údaje o pracovníkoch oprávnenej osoby, ktorí vykonali konkrétne oprávnené meranie vrátane údajov o subdodávateľoch, ktorí vykonali vybrané časti oprávneného merania podľa prílohy č. 1 bodu 12 tejto vyhlášky, a o ich podiele na oprávnenom meraní.

7. Technicko-prevádzkové parametre predmetu oprávneného merania:

Uvedú sa predpísané hodnoty predmetu oprávneného merania podľa dokumentácie a skutočné hodnoty technicko-prevádzkových parametrov počas oprávneného merania.

8. Postup a vyhodnotenie výsledkov oprávneného merania:

Uvedie sa ucelený chronologický textový opis postupu oprávneného merania v členení podľa jednotlivých častí oprávneného merania začínajúci plánovaním oprávneného merania, uvedením označenia metodík a konkrétnych podmienok odberu vzoriek a oprávneného merania, nákres umiestnenia meracích miest a odberových bodov, údaje o technických meracích prostriedkoch a zabezpečení ich nadväznosti, systémový opis zisťovania meraných údajov a súvisiacich veličín, zhodnotenie súladu skutočných podmienok oprávneného merania s požiadavkami na oprávnené meranie, ktoré sú ustanovené právnymi predpismi vo veciach ochrany ovzdušia a metodikami oprávneného merania, opis ohodnotenia neistoty, vyhodnotenie a odborné posúdenie výsledkov oprávneného merania; tabuľky čiastkových výsledkov meraní, výpočty, obrázky, grafy, záznamy a pod. sa postupne podľa uvádzania v opise označia a pripoja k správe z oprávneného merania.

9. Iné dôležité skutočnosti o oprávnenom meraní:

Uvedú sa najmä doklady o rokovaniach, doklady o určení osobitných podmienok oprávneného merania, vyhlásenie účastníka konania, osobitné opatrenia na zabezpečenie dôveryhodnosti výsledku oprávneného merania, ak boli vykonané.

10. Záverečná klauzula:

Uvedie sa údaj o počte strán správy z oprávneného merania, zoznam príloh s údajom o počte strán každej prílohy a podmienky reprodukovania súhrnného prehľadu a odborného posúdenia výsledkov oprávneného merania, prípadne celej správy z oprávneného merania.

Poznámky pod čiarou

1) § 23 ods. 6 zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov.

2) Napríklad § 7 a 11 zákona č. 309/1991 Zb. a § 5 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia.

3) § 5 ods. 1 až 3 zákona č. 309/1991 Zb.

4) § 2 ods. 2 písm. c) Obchodného zákonníka.

4a) § 2 ods. 2 písm. a) až c) a § 21 Obchodného zákonníka.

5) Napríklad § 21 až 23 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 333/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov, zákon č. 172/1990 Zb. o vysokých školách v znení neskorších predpisov.

6) STN EN 45001 (01 5253) Všeobecné kritériá pre činnosť skúšobných laboratórií.STN EN 45002 (01 5254) Všeobecné kritériá pre posudzovanie skúšobných laboratórií.STN EN 45003 (01 5255) Všeobecné kritériá pre akreditačné orgány laboratórií.

6a) STN EN 45001 (01 5253) Všeobecné kritériá pre činnosť skúšobných laboratórií.

6b) Príloha č. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 92/1996 Z. z., ktorým sa vykonáva zákon č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov.

7) § 181a, 181b, 181c a 181e Trestného zákona č. 140/1961 Zb. v znení zákona č. 159/1989 Zb., zákona č. 175/1990 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 177/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 248/1994 Z. z.

9) Položka 170 písm. c) prílohy zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

10) § 2 ods. 2 písm. l) zákona Slovenskej národnej rady č. 134/1992 Zb. o štátnej správe ochrany ovzdušia v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 148/1994 Z. z. (úplné znenie č. 32/1995 Z. z.).

11) Položka 1 písm. a) prílohy zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z.

12) § 21 zákona č. 505/1990 Zb. o metrológii.