Oznámenie č. 298/1995 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 31. januára 1994 č. 2 o kapitálovej primeranosti bánk

Čiastka 97/1995
Platnosť od 22.12.1995 do29.06.1997
Zrušený 184/1997 Z. z.
Redakčná poznámka

Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

298

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 15 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách a § 19 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska

opatrenie z 24. novembra 1995 č. 10, ktorým sa dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 31. januára 1994 č. 2 o kapitálovej primeranosti bánk.

Týmto opatrením sa dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 31. januára 1994 č. 2 o kapitálovej primeranosti bánk (oznámenie Národnej banky Slovenska č. 27/1994 Z. z.) o splnomocnenie Národnej banky Slovenska na udelenie výnimky z § 5 ods. 1 písm. e).

Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 21/1995 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných jednotkách Národnej banky Slovenska.