Oznámenie č. 297/1995 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú podmienky na usmerňovanie platobnej bilancie Slovenskej republiky

Čiastka 97/1995
Platnosť od 22.12.1995 do30.04.1998
Zrušený 122/1998 Z. z.
Redakčná poznámka

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 1996. Zmeny opatrenia boli vyhlásené oznámením č. 371/1996 Z. z. a nadobudli účinnosť 1. januára 1997. Zmeny opatrenia boli vyhlásené oznámením č. 303/1997 Z. z. a nadobudli účinnosť 1. januára 1998.

297

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 29 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska

opatrenie z 24. novembra 1995 č. 9, ktorým sa ustanovujú podmienky na usmerňovanie platobnej bilancie Slovenskej republiky.

Týmto opatrením sa ustanovujú platobné tituly na inkasá a platby v cudzej a slovenskej mene, na platby tuzemcov, na inkasá tuzemcov od cudzozemcov, na prevody medzi cudzozemcami a na prevody cudzej meny medzi tuzemcami.

Týmto opatrením sa zrušuje opatrenie Štátnej banky česko-slovenskej z 28. februára 1992, ktorým sa určujú podmienky pre usmerňovanie platobnej bilancie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky (registrované v čiastke 29/1992 Zb.).

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 1996.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 21/1995 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných jednotkách Národnej banky Slovenska.