Nariadenie vlády č. 290/1995 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu veľkého územného celku Zemplínsky región

Čiastka 95/1995
Platnosť od 20.12.1995 do16.09.1998
Účinnosť od 20.12.1995 do16.09.1998
Zrušený 281/1998 Z. z.

290

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 14. novembra 1995,

ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu veľkého územného celku Zemplínsky región

Vláda Slovenskej republiky podľa § 29 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 262/1992 Zb. nariaďuje:


§ 1

(1) Vyhlasuje sa záväzná časť územného plánu veľkého územného celku Zemplínsky región. Priestorové vymedzenie tohto veľkého územného celku je v prílohe č. 1.

(2) Základné zásady usporiadania územia a limity jeho využitia určené v záväzných regulatívoch funkčného a priestorového usporiadania územia sú záväznou časťou územného plánu veľkého územného celku Zemplínsky región a tvoria prílohu č. 2.

§ 2

Dokumentácia schváleného územného plánu je uložená a možno do nej nahliadnuť na okresných úradoch životného prostredia v Humennom, Michalovciach, Trebišove, vo Vranove nad Topľou a na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky.


§ 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Vladimír Mečiar v. r.


Príloha č. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 290/1995 Z. z.

Obrázok 01-1

Príloha č. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 290/1995 Z. z.

ZÁVÄZNÁ ČASŤ ÚZEMNÉHO PLÁNU VEĽKÉHO ÚZEMNÉHO CELKU ZEMPLÍNSKY REGIÓN1)

I. Záväzné regulatívy funkčného a priestorového usporiadania územia

Pri riadení využitia a usporiadania územia Zemplínskeho regiónu je potrebné dodržať tieto záväzné regulatívy:

1. V oblasti usporiadania územia a životného prostredia

1.1. pri ďalšom funkčnom využití a usporiadaní krajiny zohľadniť regionálne a nadregionálne biocentrá podľa návrhu regionálneho územného systému ekologickej stability,

1.2. podporiť vznik suburbánnych zón okolo miest s cieľom decentralizácie ubytovania obyvateľstva do únosnej dochádzkovej vzdialenosti od pracovných príležitostí,

1.3. z hľadiska zásobovania pitnou vodou vytvoriť podmienky na plnší rozvoj regiónu využívaním vodárenskej nádrže Starina pre vlastný región, a to zabezpečením vodných zdrojov pre oblasť Košice a Prešov,

1.4. rezervovať územie pre evidované vodné nádrže Adidovce, Hanušovce a Ladmovce,

1.5. vyhodnotiť a chrániť zásoby podzemných vôd v priestore Medzibodrožia,

1.6. považovať priestor Zemplínskej šíravy za rekreačný priestor celoštátneho až medzinárodného významu.

2. V oblasti dopravy pri využití územia chrániť

2.1. koridor diaľnice D–1 v úseku Dargovský priesmyk – Michalovce – štátna hranica s Ukrajinou (nový diaľničný hraničný priechod),

2.2 koridor diaľničného privádzača na trase Pozdišovce – Močarany – Michalovce a na trase Vrbovec – cesta č. I/50 a II/582,

2.3. koridory preložiek a úprav ciest I. a II. triedy, a to pre

a) cestu č. I/18 v úseku Hanušovce nad Topľou (vrátane preložky v Hanušovciach) – Vranov nad Topľou – Strážske – Michalovce,

b) cestu č. I/74 v úseku Humenné (vrátane preložky v Humennom) – Kamenica nad Cirochou – Dlhé nad Cirochou – Belá nad Cirochou – Snina – Stakčín – Ladomirov – Ubľa – hraničný priechod na Ukrajinu,

c) cestu č. I/50 v úseku Vyšné Nemecké – hraničný priechod na Ukrajinu,

d) cestu č. II/566 v úseku Ubľa – Ulič,

e) cestu č. II/575 v úseku Palota – hraničný priechod do Poľskej republiky – Radoszyce v Poľskej republike,

f) cestu č. II/552 v úseku Zemplínska Nová Ves – Oborín – Veľké Kapušany (vrátane preložky vo Veľkých Kapušanoch) – Maťovce,

g) cestu č. II/582 v úseku Klokočov – Jovsa – Poruba pod Vihorlatom,

h) preložku cesty č. II/555 po západnom okraji Veľkých Kapušian,

i) preložku cesty č. II/553 zo smeru Sečovská Polianka – štátna cesta č. I/50 nadväzujúca na trasu Sečovce – Trebišov a v úseku Čerhov – Slovenské Nové Mesto a Svätuša,

j) komunikačné prepojenie cesty č. II/552 a II/553 v úseku Oborín – Boľ, alternatívne Zemplínske Jastrabie – Bodrog,

2.4. koridory pre ostatnú vybranú cestnú sieť, a to pre

a) prekategorizovanie a prestavbu cesty č. III/55916 na trase Medzilaborce – Svetlice – Pčoliné – Snina na kategóriu cesty II. triedy,

b) cestný obchvat Kráľovského Chlmca a cestu v úseku Pribeník – Semjén (Maďarsko),

c) cestu č. III/55813 v úseku Humenné – Porúbka – Vinianske jazero (Zemplínska šírava),

2.5. priestory pre

a) terminál nákladnej cestnej dopravy Vyšné Nemecké,

b) štandardnú stavebnicovú štruktúru terminálu kombinovanej dopravy v areáli západnej rampy v obci Dobrá,

c) terminál kombinovanej dopravy v katastri obce Strážske,

2.6. územnú rezervu trasy vysokorýchlostnej trate Košice – Ukrajina,

2.7. železničný dopravný koridor hlavného tranzitného ťahu Košice – Čierna nad Tisou pre modernizáciu železničnej trate na rýchlosť 160 km/h,

2.8. koridor pre zdvojkoľajnenie železničnej trate v úseku Michalovce – Humenné.

3. Pre rozvoj nadradenej technickej infraštruktúry chrániť

3.1. koridor 400 kV elektrického vedenia Lemešany – Rzeszów, prechádzajúci severozápadne od Medzilaboriec,

3.2. koridor pre výstavbu 110 kV elektrického vedenia na trase Sobrance – Snina – Humenné,

3.3. koridor pre dvojité 110 kV elektrické vedenie na trase Michalovce – Sobrance,

3.4. koridor pre piatu líniu tranzitného plynovodu súbežne s existujúcou trasou tranzitného plynovodu územím okresov Michalovce a Trebišov,

3.5. koridor pre zdvojenie hlavného prívodu pitnej vody z úpravne vody Stakčín do vodojemu Humenné,

3.6. koridor pre hlavné vodovodné potrubie v úseku

a) vodojem Humenné – vodojem Strážske a ďalej do vodojemu Veľké Kapušany,

b) vodojem Vranov nad Topľou – vodojem Veľký Ruskov (pri Trebišove) a do vodojemu Viničky (pri Slovenskom Novom Meste),

3.7. koridory pre prevody vody na trasách

a) Latorica (Čičarovce) – Uh (Bajany),

b) Tisa (Malé Trakany) – Latorica (Boťany).

4. Na odstraňovanie a likvidáciu odpadu zabezpečiť územnú rezervu pre

4.1. lokality navrhovaných regionálnych skládok tuhého komunálneho odpadu,

4.2. lokality navrhovaných regionálnych priemyselných skládok.

II. Verejnoprospešné stavby

Stavby spojené s realizáciou záväzných regulatívov uvedených v bode I sú verejnoprospešné. Na ich uskutočnenie možno podľa § 108 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 262/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 199/1995 Z. z. pozemky, stavby a práva k nim vyvlastniť alebo vlastnícke práva k pozemkom a stavbám obmedziť.

Poznámky pod čiarou

1) Uznesenie vlády Slovenskej republiky z 1. augusta 1995 č. 572 k návrhu územného plánu veľkého územného celku Zemplínsky región.