Zákon č. 280/1995 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov

Čiastka 91/1995
Platnosť od 13.12.1995
Účinnosť od 13.12.1995

280

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

zo 17. novembra 1995,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 ods. 1 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

b) prídelu vo výške sumy potrebnej na poskytnutie príspevkov na úhradu výdavkov na dopravu do zamestnania a späť zamestnancom, ktorí spĺňajú podmienky uvedené v § 7 ods. 1 písm. c), najviac však vo výške 0,5 % zo základu ustanoveného v § 4 ods. 1,“.

Doterajšie písmeno b) sa označuje ako písmeno c).

2. V § 3 ods. 2 sa slová „Národnej poisťovni“ nahrádzajú slovami „zdravotným poisťovniam, Sociálnej poisťovni“ a za slová „Fondu zamestnanosti“ sa vkladajú slová „Slovenskej republiky“.

3. V § 4 ods. 1 znie:

(1) Základom na určenie prídelu podľa § 3 ods. 1 písm. a) a b) je súhrn hrubých miezd (platov) zúčtovaných zamestnancom na výplatu za bežný rok, z ktorých sa zisťuje priemerný zárobok na pracovnoprávne účely.3)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3) znie:

3) § 17 zákona č. 1/1992 Zb. o mzde, odmene za pracovnú pohotovosť a o priemernom zárobku.“.

4. § 7 ods. 1 sa dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

c) zamestnancom na úhradu výdavkov na dopravu do zamestnania a späť, u ktorých priemerný mesačný zárobok3) nepresahuje 7 000 Sk a ich skutočne vynaložené výdavky na dopravu do zamestnania pravidelnou autobusovou dopravou s výnimkou mestskej hromadnej dopravy a železničnou osobnou dopravou sú najmenej 200 Sk mesačne, v rozsahu dohodnutom v kolektívnej zmluve, najviac však vo výške podľa § 3 ods. 1 písm. b); poskytovanie tohto príspevku nevylučuje poskytovanie príspevku na dopravu do zamestnania a späť podľa písmena b).“.

5. V § 7 ods. 2 sa za slovo „fondu“ vkladajú slová „podľa odseku 1 písm. a) a b)“.

6. V § 7 ods. 3 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „rozsah príspevku podľa odseku 1 písm. c) dohodne zamestnávateľ so zamestnancom.“.

7. § 7 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:

(4) Zamestnanec na účely príspevku podľa odseku 1 písm. c) je povinný preukázať výšku výdavkov na dopravu do zamestnania a späť.

(5) Zamestnávateľ je povinný viesť evidenciu o poskytovaných príspevkoch podľa odseku 1 písm. c); súčasťou tejto evidencie sú doklady preukazujúce vynaložené výdavky zamestnancov na dopravu do zamestnania a späť.“.


Čl. II

Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi príspevok na úhradu výdavkov na dopravu do zamestnania podľa čl. I bodu 3 tohto zákona po prvý raz za mesiac september 1995.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.