28

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky

z 20. januára 1995

o školských kluboch detí

Ministerstvo školstva a vedy Slovenskej republiky podľa § 42 ods. 1 a 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach a § 6 ods. 4 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve ustanovuje:


§ 1

Zriaďovanie a zrušovanie školských klubov detí

(1) Školský klub detí1) (ďalej len „klub detí“) sa zriaďuje pre žiakov základných škôl, špeciálnych základných škôl a žiakov, ktorí si plnia povinnú školskú dochádzku v osemročných gymnáziách.

(2) Klub detí, do ktorého sa zaradia žiaci jednej školy, zriaďuje sa ako súčasť tejto školy. Ak klub detí slúži žiakom viacerých škôl, zriaďuje sa ako samostatný klub detí.

(3) Klub detí možno zriadiť, ak sa prihlási najmenej 15 žiakov na pravidelnú dochádzku a pri zmenovom vyučovaní, ak sa prihlási najmenej 15 žiakov na jednu zmenu; zruší sa, ak počet pravidelne dochádzajúcich žiakov klesne pod 12. Pre žiakov špeciálnych základných škôl a špeciálnych tried možno klub zriadiť, ak sa prihlási najmenej 8 žiakov na pravidelnú dochádzku; zruší sa, ak počet pravidelne dochádzajúcich žiakov klesne na 6.

(4) Klub detí môže zriadiť alebo zrušiť orgán štátnej správy v školstve,2) cirkev, náboženská spoločnosť, obec a iná právnická osoba alebo fyzická osoba3) (ďalej len „zriaďovateľ“) v súlade s určenou sieťou týchto školských zariadení.4) Spôsob hospodárenia a právnu formu klubu detí určuje zriaďovateľ podľa osobitného predpisu.5)

(5) Ministerstvo školstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo") môže klub detí zriadený iným zriaďovateľom ako orgánom štátnej správy v školstve zrušiť pre opakované zistenia nedostatkov v činnosti, v starostlivosti o zdravie a bezpečnosť detí a v personálnom a materiálnom vybavení.

§ 2

Organizácia a riadenie klubu detí

(1) Klub detí zriadený ako súčasť školy riadi riaditeľ tejto školy. Výchovno-vzdelávaciu činnosť klubu detí organizuje vedúci vychovávateľ klubu detí, ktorý je zároveň členom vedenia školy. Pedagogickí pracovníci klubu detí sú členmi pedagogickej rady školy.

(2) Klub detí zriadený ako samostatné školské zariadenie riadi jeho riaditeľ, ktorý si ako poradné orgány zriaďuje radu klubu detí a pedagogickú radu klubu detí. Radu klubu detí tvorí najviac 5 vychovávateľov klubu detí a rovnaký počet zákonných zástupcov žiakov navštevujúcich klub detí.

(3) Riaditeľ školy alebo riaditeľ samostatného klubu detí určí počet oddelení podľa počtu žiakov prihlásených na pravidelnú dochádzku.

(4) V oddelení môže byť zapísaných najviac 30 trvale dochádzajúcich žiakov. Oddelenia pre žiakov špeciálnych základných škôl, osobitných škôl a pomocných škôl sa napĺňajú ako triedy týchto škôl.8) Počet žiakov v záujmových útvaroch klubu detí sa určuje s prihliadnutím na charakter vykonávaných činností a na bezpečnosť žiakov.

(5) Vnútorný poriadok klubu detí zriadeného ako súčasť školy vydáva riaditeľ školy. Tvorí súčasť vnútorného poriadku školy. Vnútorný poriadok samostatného klubu detí vydáva jeho riaditeľ po prerokovaní s riaditeľmi škôl, z ktorých žiaci pravidelne dochádzajú do klubu detí.

§ 3

Prevádzka klubu detí

(1) Klub detí je v prevádzke spravidla celý školský rok okrem dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov, denne od 6.00 h do 18.00 h; pritom sa prihliada na oprávnené požiadavky zákonných zástupcov žiakov a ekonomické podmienky zriaďovateľov.

(2) O prerušení prevádzky klubu detí počas školských prázdnin a o rozsahu jeho dennej prevádzky rozhoduje riaditeľ školy alebo riaditeľ samostatného klubu detí, pritom sa prihliada na oprávnené požiadavky zákonných zástupcov žiakov a ekonomické podmienky zriaďovateľov.

(3) V miestach, kde je viac klubov detí zriadených orgánom štátnej správy v školstve, určí tento orgán po dohode s riaditeľmi príslušných škôl a samostatných klubov detí, ak nie je zriaďovateľom obec, ktorý z klubov detí ostáva v prevádzke aj počas školských prázdnin.

§ 4

Zaraďovanie žiakov

(1) Žiaci sa do klubu detí zaraďujú vždy na jeden školský rok na základe písomnej prihlášky podanej ich zákonnými zástupcami najneskôr do 30. júna príslušného školského roku. Pre deti zapísané do 1. ročníka sa určuje termín odovzdania prihlášok do 15. septembra príslušného školského roku. Do klubu možno zaradiť aj žiakov na prechodné obdobie a nepravidelnú dochádzku alebo iba na niektorú z činností dennej prevádzky klubu detí. Zaradením týchto žiakov nevzniká nárok na zvýšenie počtu oddelení alebo záujmových útvarov klubu detí.

(2) O zaradení žiaka do klubu detí rozhoduje riaditeľ školy alebo riaditeľ samostatného klubu detí.

(3) Žiaci sa zaraďujú do oddelení klubu detí podľa veku a do záujmových útvarov podľa osobného záujmu o jednotlivé činnosti.

(4) Do klubu detí sa prednostne zaraďujú žiaci nižších ročníkov prihlásení na pravidelnú dochádzku, ktorých rodičia sú zamestnaní.

(5) Do klubu detí zriadeného pre žiakov základnej školy sa môžu zaradiť aj žiaci špeciálnej základnej školy alebo špeciálnej triedy, do špeciálnej triedy možno zaradiť aj žiakov základnej školy.

§ 5

Výchovno-vzdelávacia činnosť

(1) Výchovno-vzdelávacia činnosť klubu detí je zameraná na uspokojenie záujmov žiakov v čase mimo vyučovania a na ich prípravu na vyučovanie. Počas školského roku prevažujú a v období školských prázdnin sa uskutočňujú výlučne činnosti oddychového, rekreačného a záujmového charakteru.

(2) Príprava žiakov na vyučovanie a činnosti oddychového a rekreačného charakteru sa uskutočňujú v oddeleniach klubu detí, záujmová činnosť žiakov sa uskutočňuje spravidla v záujmových útvaroch klubu detí, ale môže sa uskutočňovať aj v záujmových útvaroch školy a v iných výchovných zariadeniach.9)

(3) Klub detí svoju činnosť organizuje tak, aby sa žiakom umožnila účasť aj na ďalších formách záujmovej činnosti.

(4) Výchovno-vzdelávaciu činnosť klubu detí vykonávajú vychovávatelia (ďalej len „vychovávateľ“). Vychovávateľ klubu detí je spravidla aj vedúcim záujmového útvaru klubu detí. Vedúcim záujmového útvaru môže byť aj učiteľ.

§ 6

Dochádzka žiakov

(1) Rozsah dennej dochádzky žiaka prihláseného na trvalú dochádzku a spôsob jeho odchodu z klubu detí uvedie zákonný zástupca žiaka v prihláške do klubu detí. V prihláške ďalej uvedie prípadné odchýlky v dochádzke a spôsobe odchodu žiaka z klubu detí a tiež záujmovú oblasť. Zmeny v dochádzke a spôsobe odchodu oznamuje zákonný zástupca písomne.

(2) Vychovávateľ uvoľní žiaka z klubu detí len na základe písomného oznámenia zákonného zástupcu žiaka.

(3) Žiak, ktorý neodôvodnene a bez písomného ospravedlnenia vynechá dochádzku sedem za sebou nasledujúcich pracovných dní alebo dvanásť dní v mesiaci, sa vyradí zo zoznamu pravidelne dochádzajúcich žiakov.

§ 7

Starostlivosť o bezpečnosť žiakov

(1) Za bezpečnosť žiakov v klube detí zodpovedá od príchodu do klubu až do odchodu z neho vychovávateľ klubu detí.

(2) Prechod žiakov do klubu detí v rámci školy zabezpečuje vychovávateľ, do klubu detí mimo školy vychovávateľ alebo iná dospelá osoba poverená riaditeľom školy alebo riaditeľom klubu detí. Žiaci druhého stupňa odchádzajú do klubu detí samostatne.

(3) Pri činnostiach organizovaných mimo objektu klubu detí nemožno zveriť jednému vychovávateľovi viac ako 25 žiakov. Pri činnostiach, ktoré sa organizujú so žiakmi špeciálnych základných škôl, mimo objektu klubu detí, je počet žiakov, nad ktorými vykonáva dozor jeden pedagogický pracovník, zhodný s počtom týchto žiakov v príslušnej triede.

(4) Ak si to vyžaduje náročnosť prostredia alebo výkon činnosti, riaditeľ školy určí vyšší počet pedagogických pracovníkov alebo nižší počet žiakov.

(5) Pri vychádzkach, výletoch alebo iných podujatiach organizovaných mimo objektu klubu detí zodpovedá vychovávateľ alebo iný vedúci záujmového útvaru za bezpečnosť žiakov až do ich rozchodu pred objektom klubu detí. Z miesta konania podujatia možno žiaka uvoľniť len na základe súhlasu zákonného zástupcu.

§ 8

Názov a priestory klubu detí

(1) Klub detí zriadený ako súčasť školy má názov Školský klub detí.

(2) Klub detí zriadený ako samostatné školské zariadenie nesie názov Školský klub detí s uvedením úradného názvu jeho sídla. Ak má klub detí aj čestný názov, uvádza sa pred názvom jeho sídla.

(3) Na vonkajšie označenie objektu, v ktorom má sídlo klub detí zriadený ako samostatné školské zariadenie, sa používa tabuľa s uvedením názvu klubu podľa odseku 2. Tabuľa je obdĺžnikového tvaru s rozmermi 70 cm x 50 cm bielej farby, písmo tlačené a modrej farby. Umiestňuje sa na hlavnom priečelí vpravo od hlavného vchodu z čelného pohľadu.

(4) Pre klub detí slúžia spravidla osobitne vyčlenené priestory školy alebo samostatného klubu detí. Na záujmovú a rekreačnú činnosť klubu detí zriadeného ako súčasť školy sa využívajú aj špeciálne učebne, dielne, telocvične, ihriská, pokusné pozemky a ďalšie objekty školy.

§ 9

Dokumentácia klubu detí

V klube sa vedie táto dokumentácia:

a) rámcový plán činnosti klubu detí,

b) zápisný lístok žiaka,

c) prehľad výchovno-vzdelávacej činnosti,

d) prehľad záujmovej činnosti,

e) rozvrh týždennej činnosti,

f) prehľad prázdninovej činnosti.

§ 10

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením v školskom klube detí

(1) Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením v školskom klube detí, ktorého zriaďovateľom je orgán štátnej správy v školstve alebo obec, určená podľa osobitného predpisu,9a) môže byť na jedného žiaka najmenej 50 Sk a najviac 7,5 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu,9b) ak táto vyhláška neustanovuje inak. Tento príspevok sa uhrádza za príslušný mesiac do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

(2) Škola, v ktorej je školský klub detí súčasťou školy alebo samostatný školský klub detí, sú oprávnené prekročiť rozpočtový limit výdavkov9c) o prostriedky získané podľa odsekov 1 a 6.

(3) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením sa neplatí za pobyt žiaka v klube detí zriadený orgánom štátnej správy v školstve zdravotníckych zariadení.

(4) Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením v školských kluboch detí uvedených v odseku 1 vyjadruje náročnosť a charakter záujmovej činnosti.

(5) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením v školskom klube detí uhrádza zákonný zástupca žiaka.

(6) Výška mesačného príspevku uvedeného v odseku 1 je 0 Sk až 50 Sk na jedného žiaka, ak rodič alebo iná osoba, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť, predloží rozhodnutie podľa osobitného predpisu10) riaditeľovi školského klubu detí.

§ 10a

Príspevok podľa § 10 ods. 1 a 6 sa uhrádza prvýkrát za mesiac december 2004.


§ 11

Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa:

1. úprava Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky z 27. júla 1979 č. 6464/1979-20 o organizácii a výchovno-vzdelávacej činnosti školských družín a školských klubov (registrovaná v čiastke 20/1979 Zb.),

2. úprava Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky z 30. apríla 1986 č. 2165/1986-20, ktorou sa mení a dopĺňa úprava Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky z 27. júla 1979 č. 6464/1979-20 o organizácii a výchovno-vzdelávacej činnosti školských družín a školských klubov (registrovaná v čiastke 20/1986 Zb.).

§ 12

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marcom 1995.


Eva Slavkovská v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 6 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z.

2) § 10 ods. 5 písm. n) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3) § 2 ods. 2 a 3 zákona č. 279/1993 Z. z.

4) § 15 zákona č. 596/2003 Z. z.

5) § 2 ods. 4 a 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z.

8) § 20 ods. 3 vyhlášky Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 212/1991 Zb. o špeciálnych školách.

9) § 6 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z.

9a) § 5 ods. 6 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z.

9b) § 2 písm. a) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

9c) § 2 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení.§ 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.

10) § 25 zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.