Oznámenie č. 278/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 5. mája 1993 č. 65/2/1993, ktorým sa ustanovujú účtovné výkazy pre rozpočtové a príspevkové organizácie a obce

Čiastka 90/1995
Platnosť od 12.12.1995 do31.12.2001
Zrušený 574/2001 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda záväznosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

278

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve

opatrenie z 20. novembra 1995 č. 65/538/1995, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 5. mája 1993 č. 65/2/1993, ktorým sa ustanovujú účtovné výkazy pre rozpočtové a príspevkové organizácie a obce (oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 142/1993 Z. z.).

Týmto opatrením sa mení vzor účtovného výkazu o plnení príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií a obcí Úč RO 2-04 a vysvetlivky k jeho zostavovaniu. Podľa tohto opatrenia postupujú účtovné jednotky, ktoré zostavujú účtovný výkaz o plnení príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií a obcí Úč RO 2-04.

Týmto opatrením sa zrušuje opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. marca 1994 č. 65/124/1994, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 5. mája 1993 č. 65/2/1993, ktorým sa ustanovujú účtovné výkazy pre rozpočtové a príspevkové organizácie a obce (oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 80/1994 Z. z.).

Podľa tohto opatrenia sa po prvýkrát postupuje pri zostavovaní výkazu o plnení príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií a obcí Úč RO 2-04 za prvý štvrťrok 1996.

Opatrenie nadobúda záväznosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 10/1995 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky a na daňových úradoch v sídle okresu.