Oznámenie č. 276/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia pre podnikateľské subjekty pri zrušení Platobnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou

Čiastka 90/1995
Platnosť od 12.12.1995
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda záväznosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

276

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve

opatrenie z 10. novembra 1995 č. 65/506/1995 pre podnikateľské subjekty pri zrušení Platobnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou.

Týmto opatrením sa pre podnikateľské subjekty pri zrušení Platobnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou ustanovuje postup pri vysporiadaní pohľadávok a záväzkov, ktoré vznikli pred 8. februárom 1993 a neboli uhradené do 30. septembra 1995.

Opatrenie nadobúda záväznosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 10/1995 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.