Oznámenie č. 273/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 1994 č. 65/520/1994, ktorým sa ustanovuje účtová osnova a postupy účtovania pre banky, a opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 1994 č. 65/521/1994, ktorým sa ustanovuje usporiadanie a obsahové vymedzenie položiek účtovnej závierky bánk a minimálny rozsah údajov z nej určených na zverejnenie

Čiastka 90/1995
Platnosť od 12.12.1995 do05.12.1996
Zrušený 349/1996 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda záväznosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Zmeny opatrenia, vyhláseného oznámením č. 346/1994 Z. z., boli zrušené oznámením č. 348/1996 Z. z. s účinnosťou od 6. decembra 1996.

273

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve

opatrenie zo 6. novembra 1995 č. 65/481/1995, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 1994 č. 65/520/1994, ktorým sa ustanovuje účtová osnova a postupy účtovania pre banky, a opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 1994 č. 65/521/1994, ktorým sa ustanovuje usporiadanie a obsahové vymedzenie položiek účtovnej závierky bánk a minimálny rozsah údajov z nej určených na zverejnenie.

Týmto opatrením sa mení a dopĺňa

a) opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 1994 č. 65/520/1994, ktorým sa ustanovuje účtová osnova a postupy účtovania pre banky,

b) opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 1994 č. 65/521/1994, ktorým sa ustanovuje usporiadanie a obsahové vymedzenie položiek účtovnej závierky bánk a minimálny rozsah údajov z nej určených na zverejnenie

(oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 346/1994 Z. z. a oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 347/1994 Z. z.; obidve opatrenia boli uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 17/1994).

Opatrenie nadobúda záväznosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 10/1995 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.