Zákon č. 271/1995 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 276/1993 Z. z. o Poisťovni Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a o financovaní zdravotného poistenia v znení neskorších predpisov

Čiastka 89/1995
Platnosť od 09.12.1995 do30.06.1998
Účinnosť od 09.12.1995 do30.06.1998
Zrušený 280/1997 Z. z.

OBSAH

271

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 20. novembra 1995,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 276/1993 Z. z. o Poisťovni Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a o financovaní zdravotného poistenia v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 276/1993 Z. z. o Poisťovni Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a o financovaní zdravotného poistenia v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 142/1995 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 16b ods. 2 znie:

(2) Z prostriedkov rezervného fondu sa uhrádzajú

a) mimoriadne výdavky na zdravotnú starostlivosť, ktoré nepredpokladal poistný rozpočet, ak tieto výdavky prekračujú základný fond alebo ak došlo k výraznému výkyvu v plynulosti čerpania základného fondu,

b) výdavky na zdravotnú starostlivosť presahujúcu rámec ustanovený osobitným predpisom5) až do výšky 5 % ročných výdavkov základného fondu.“.

2. V § 16b sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

(3) Poisťovňa môže uhradiť náklady na zdravotnú starostlivosť podľa predchádzajúceho odseku, ak

a) uhradí všetky výdavky na zdravotnú starostlivosť v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom,5)

b) suma finančných prostriedkov vo všetkých fondoch zodpovedá výške uvedenej v tomto zákone.“.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.