Vyhláška č. 27/1995 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o zabezpečovaní organizovania jednotiek civilnej ochrany

(v znení č. 268/1998 Z. z.)

Čiastka 10/1995
Platnosť od 03.02.1995 do30.04.2002
Účinnosť od 01.10.1998 do30.04.2002
Zrušený 201/2002 Z. z.

27

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

z 20. januára 1995

o zabezpečovaní organizovania jednotiek civilnej ochrany

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 36 ods. 2 písm. e) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva ustanovuje:


§ 1

Objektom sa rozumie zariadenie alebo komplex zariadení vo vlastníctve štátu, právnickej osoby alebo fyzickej osoby, v ktorom sa vytvárajú jednotky civilnej ochrany.

§ 2

(1) Jednotky civilnej ochrany sa členia na riadiace orgány (ďalej len „štáb“) a na odborné jednotky civilnej ochrany (ďalej len „odborná jednotka“). Organizačná štruktúra jednotiek civilnej ochrany je uvedená v prílohe č. 1.

(2) Štáby a odborné jednotky sa vytvárajú v obciach a v objektoch na základe rozhodnutia okresného úradu1).

§ 3

Okresný úrad v rozhodnutí o povinnosti vytvoriť štáb a odborné jednotky pre potrebu územia určuje funkcie v štábe, počty a druhy odborných jednotiek. V rozhodnutí prihliada najmä na

a) zabezpečenie ochrany zamestnancov a iných osôb, ktoré môžu byť ohrozené mimoriadnou udalosťou,

b) veľkosť objektu, počet a zloženie zamestnancov, materiálnu základňu, pripravenosť a schopnosť riešiť mimoriadnu udalosť,

c) závery analýzy možnosti vzniku mimoriadnej udalosti v súlade s kategorizáciou územia Slovenskej republiky,2)

d) úlohy spojené so zabezpečením evakuácie,

e) činnosť objektu v čase brannej pohotovosti štátu.

§ 4

(1) Vlastník objektu, a ak je objekt v nájme, nájomca objektu (ďalej len „vedúci objektu“), ako aj obec

a) zabezpečujú vytvorenie a pripravenosť štábu a odborných jednotiek,

b) vybavujú štáb a odborné jednotky materiálom podľa prílohy č. 2,

c) oboznamujú ich pred určením do štábu alebo do odbornej jednotky s plnením povinností a s používaním príslušných ochranných prostriedkov,

d) školia a overujú znalosti zaradených do štábu a odborných jednotiek,

e) vydávajú dekréty určeným do štábu a odborných jednotiek civilnej ochrany; z jednotiek civilnej ochrany ich aj odvolávajú.

(2) Pri vytváraní štábu a odborných jednotiek pre potrebu územia činnosti uvedené v odseku 1 písm. b) a d) vykonáva okresný úrad.

(3) V mieri možno určovať do štábov a odborných jednotiek aj osoby podliehajúce brannej povinnosti.

(4) Ak sa v objekte nachádza viac právnických osôb, za vytvorenie štábu odborných jednotiek zodpovedá vedúci objektu.

(5) Právnické osoby, ktoré sídlia v objekte, sa podieľajú na vytváraní štábu a odborných jednotiek po dohode s vedúcim objektu.

§ 5

Štáb riadi svoje odborné jednotky pri vykonávaní záchranných, lokalizačných a likvidačných prác v území alebo v objekte.

§ 6

(1) Počet a druhy odborných jednotiek pre potrebu územia a pre potrebu vlastného objektu sa určujú s prihliadnutím na možnosti vzniku mimoriadnej udalosti, a to podľa organizačnej štruktúry uvedenej v prílohe č. 1 tejto vyhlášky.

(2) V objektoch a obciach možno vytvárať tieto odborné jednotky:

a) prieskumné

1. na všeobecný pozemný prieskum,

2. na špeciálny prieskum, najmä radiačný a chemický, biologický a veterinárny,

b) vyslobodzovacie,

c) zdravotnícke,

d) na dekontamináciu terénu,

e) požiarne,

f) poriadkové,

g) zásobovacie,

h) záchranné,

i) na obsluhu a činnosť zariadení civilnej ochrany3).

§ 7

Veliteľ odbornej jednotky a jej členovia sa určujú v odbornostiach uvedených v časti B prílohy č. 1 tejto vyhlášky spravidla z tých istých alebo príbuzných pracovných profesií.


§ 8

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marcom 1995.4)


Ľudovít Hudek v. r.


Príloha č. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 27/1995 Z. z.

VZOR ORGANIZAČNEJ ŠTRUKTÚRY JEDNOTIEK CIVILNEJ OCHRANY

Príloha 01

Príloha č. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 27/1995 Z. z.

ZÁKLADNÉ VYBAVENIE ŠTÁBOV A ODBORNÝCH JEDNOTIEK CIVILNEJ OCHRANY MATERIÁLOM CIVILNEJ OCHRANY

Základné vybavenie osoby zaradenej do jednotky civilnej ochrany
názovpočet
Ochranná maska (lícnica, dva ochranné filtre a kapsa)1
Zdravotnícky prostriedok jednotlivca vrátane vreckového obväzu1
Rukávová páska civilnej ochrany1
Dozimeter diagnostický1
Pracovný alebo občiansky odev1
A. Vybavenie štábu
názovpočet
Súprava operatívnych dozimetrov1
Rádiostanica1
Nabíjač zdrojov rádiostaníc1
Ďalekohľad, zdravotnícka kapsa, telefónny prístroj, materiál a pomôcky
na zabezpečenie riadenia odborných jednotiek civilnej ochranypodľa potreby
B. Vybavenie najmenšej odbornej jednotky
1. Prieskumná jednotka
názovpočet
Špeciálny ochranný odev5
Intenzimeter1
Chemický preukazník1
Súprava operatívnych dozimetrov1
Súprava na zisťovanie prízemnej meteosituácie, univerzálna
odmorovacia súprava, prostriedky na vytyčovanie kontaminovaného
priestoru, buzola, rádiostanica, ďalekohľad, motorové vozidlopodľa potreby
2. Mobilná skupina analytického zisťovania
názovpočet
Špeciálny ochranný odev8
Súprava na zisťovanie prízemnej meteosituácie1
Intenzimeter1
Rádiometer1
Súprava operatívnych dozimetrov1
Rádiostanica1
Chemický preukazník1
Rozstrekovač1
Signalizátor1
Prenosné chemické laboratórium, súprava na odber vzoriek,
prostriedky na vytyčovanie kontaminovaného priestoru, kanistra
na vodu, dezinfekčné, odmorovacie a dezaktivačné látky, stan, lampa,
plynový varič, nádoba na dekontamináciu, motorové vozidlopodľa potreby
3. Vyslobodzovacia jednotka
názovpočet
Špeciálny ochranný odev10
Zdravotnícka kapsa2
Rádiostanica1
Rádiomaják prijímač1
Ručný kriesiaci prístroj1
Súprava operatívnych dozimetrov1
Zdravotnícke nosidlá1
Autogénna súprava, kladkostroj, fúrik, trhací hák, zdvihák, oceľové
a konopné laná, píla, čakan, lopata, sochor, klin, megafón, pneumatické
búracie, zbíjacie, vŕtacie kladivo, buldozér, rýpadlo, automobilový žeriav,
kompresor, elektrocentrála, nákladný automobilpodľa potreby
4. Zdravotnícka jednotka
názovpočet
Špeciálny ochranný odev4
Zásobník zdravotníckeho materiálu1
Zdravotnícka kapsa4
Rádiostanica1
Ručný kriesiaci prístroj1
Zdravotnícke nosidlá1
Súprava operatívnych dozimetrov1
Rukávová páska s červeným krížom, zásobník zdravotníckeho materiálupodľa potreby
5. Jednotka na dekontamináciu terénu
názovpočet
Špeciálny ochranný odev10
Rádiostanica1
Súprava operatívnych dozimetrov1
Intenzimeter1
Chemický preukazník1
Rozstrekovač1
Ručné rozmetávadlo na chlórové vápno10
Signalizátor1
Prostriedky na vytyčovanie kontaminovaného priestoru, zdravotnícka
kapsa, kropiaci automobil, posypový automobil, nákladný automobil,
dezinfekčné, odmorovacie a dezaktivačné látkypodľa potreby
6. Požiarna jednotka
názovpočet
Špeciálny ochranný odev4
Rádiostanica1
Zdravotnícka kapsa1
Ručné hasiace prístroje, motorová striekačka, požiarnický materiálpodľa potreby
7. Poriadková jednotka
názovpočet
Špeciálny ochranný odev4
Rádiostanica1
Súprava pre smerníka, stavací terč, súprava prenosných
dopravných značiek, megafónpodľa potreby
8. Zásobovacia jednotka
názovpočet
Rádiostanica1
Poľná kuchyňa1
Náradie na prípravu a výdaj stravy, výstroj kuchárapodľa potreby
9. Záchranná jednotka
názovpočet
Prostriedky ochrany povrchu tela, zdravotnícka kapsa, zdravotnícke
nosidlá, rádiostanica, ručný hasiaci prístroj, ručné náradie, megafón,
Intenzimeter, chemický preukazníkpodľa potreby
10. Miesto civilnej ochrany na vykonávanie hygienickej očisty, dezaktivácie a špeciálnej očisty
názovpočet
Špeciálny ochranný odev66
Rádiostanica9
Nabíjač zdrojov rádiostaníc1
Súprava operatívnych dozimetrov2
Intenzimeter4
Chemický preukazník4
Rozstrekovač8
Ručné rozmetávadlo na chlórové vápno5
Zdravotnícka kapsa3
Signalizátor1
Prostriedky na vytyčovanie kontaminovaného priestoru, zdroj tlakovej
vody, dezinfekčné, odmorovacie a dezaktivačné látky, stan,
zdravotnícke nosidlá, dezinfektor, parák, telefónny prístrojpodľa potreby
11. Stanica civilnej ochrany na dekontamináciu odevov
názovpočet
Špeciálny ochranný odev20
Rádiostanica1
Súprava operatívnych dozimetrov1
Intenzimeter2
Chemický preukazník2
Rozstrekovač1
Ručné rozmetávadlo na chlórové vápno2
Zdravotnícka kapsa, zdravotnícke nosidlá, parák, telefónny prístrojpodľa potreby
12. Stanica civilnej ochrany na dekontamináciu dopravných prostriedkov
názovpočet
Špeciálny ochranný odev15
Rádiostanica1
Súprava operatívnych dozimetrov1
Intenzimeter2
Chemický preukazník2
Rozstrekovač4
Ručné rozmetávadlo na chlórové vápno2
Prostriedky na vytyčovanie kontaminovaného priestoru, zdravotnícka
kapsa, zdravotnícke nosidlá, stan, zdroj tlakovej vody, dezinfekčné,
odmorovacie a dezaktlvačné látkypodľa potreby
13. Chemické laboratórium civilnej ochrany
názovpočet
Špeciálny ochranný odev3
Rádiostanica1
Súprava operatívnych dozimetrov1
Intenzimeter1
Chemický preukazník1
Prenosné chemické laboratórium1
14. Stanica civilnej ochrany na vykonávanie hygienickej očisty
názovpočet
Špeciálny ochranný odev8
Rádiostanica1
Súprava operatívnych dozimetrov1
Intenzimeter2
Chemický preukazník2
Rozstrekovač1
Ručné rozmetávadlo na chlórové vápno1
Prostriedky na vytyčovanie kontaminovaného priestoru, zdravotnícka
kapsa, zdravotnícke nosidlá, zdroj tlakovej vody, dezinfekčné,
odmorovacie a dezaktivačné látkypodľa potreby
15. Chránené pracovisko civilnej ochrany
názovpočet
Špeciálny ochranný odev3
Zdravotnícka kapsa1
Rádiostanica1
Nabíjač zdrojov rádiostaníc1
Rádiomaják vysielač1
Intenzimeter1
Chemický preukazník1
Akumulátorová a vrecková lampa, súprava vybavenia úkrytu civilnej ochrany,
telefónny prístroj, zdravotnícke nosidlápodľa potreby
16. Úkryt civilnej ochrany
názovpočet
Špeciálny ochranný odev3
Zdravotnícka kapsa1
Rádiostanica1
Nabíjač zdrojov rádiostaníc1
Rádiomaják vysielač1
Intenzimeter1
Chemický preukazník1
Akumulátorová a vrecková lampa, súprava vybavenia úkrytu civilnej
ochrany, telefónny prístroj, zdravotnícke nosidlápodľa potreby

Poznámka: Vybavenie odborných jednotiek možno doplniť o ďalší materiál potrebný na zabezpečenie činnosti na základe analýzy možnosti vzniku mimoriadnej udalosti na území okresu.

Odbornú jednotku vytvorenú pre potrebu územia treba vybaviť potrebným počtom vozidiel na prepravu osôb a materiálu.

Poznámky pod čiarou

1) § 14 ods. 1 písm. g) a § 16 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.

2) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 166/1994 Z. z. o kategorizácii územia Slovenskej republiky v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 25/1997 Z. z.

3) § 4 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení zákona č. 117/1998 Z. z.

4) Týmto dňom stráca platnosť predpis „Organizácia civilnej obrany na objektoch národného hospodárstva a štátnej správy (CO-2-12/s a CO-2-12/č)“ vydaný Ministerstvom národnej obrany Československej socialistickej republiky v roku 1985.