Zákon č. 269/1995 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 158/1994 Z. z.

(v znení č. 153/1996 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 89/1995
Platnosť od 09.12.1995 do30.06.2015
Účinnosť od 28.05.1996 do30.06.2015
Zrušený 180/2014 Z. z.

OBSAH

269

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 13. novembra 1995,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 158/1994 Z. z.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 158/1994 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

2. V § 1a ods. 1 prvá veta znie:

„Petícia za vyhlásenie referenda (ďalej len „petícia“) musí byť písomná a musí byť pod ňou uvedené meno, priezvisko a bydlisko toho, kto ju podpisuje.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.