Oznámenie č. 268/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa

Čiastka 88/1995
Platnosť od 08.12.1995

268

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že v súlade s ustanovením § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní a § 2 vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 49/1991 Zb. o ukladaní kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, sprostredkovateľoch a rozhodcoch a o ďalšej úprave konania boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky od 12. októbra 1995 do 23. novembra 1995 uložené tieto dodatky ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa:

1. Dodatok č. 1 zo dňa 29. septembra 1995 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 1995 pre odvetvie lesného hospodárstva Slovenskej republiky uzavretej 6. marca 1995 medzi Združením zamestnávateľov lesného hospodárstva v Slovenskej republike

a

Odborovým zväzom drevárskeho, nábytkárskeho, papierenského priemyslu, lesného a vodného hospodárstva na Slovensku.

2. Dodatok č. 6 zo dňa 20. októbra 1995 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa uzavretej 1. júla 1993 medzi Nezávislým odborovým zväzom pracovníkov verejnej cestnej dopravy na Slovensku

a

Zväzom dopravy na Slovensku.

3. Dodatok č. 1 zo dňa 27. októbra 1995 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 1995 uzavretej 2. mája 1995 medzi Odborovým zväzom pracovníkov obchodu a cestovného ruchu

a

Zväzom zamestnávateľov obchodu a cestovného ruchu Slovenskej republiky.