Oznámenie č. 259/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o zriadení Medzivládnej slovensko-maďarskej zmiešanej komisie pre hospodársku spoluprácu

Čiastka 86/1995
Platnosť od 30.11.1995
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť dňom podpisu na základe článku 6.

259

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 6. októbra 1995 bola v Budapešti podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o zriadení Medzivládnej slovensko-maďarskej zmiešanej komisie pre hospodársku spoluprácu.

Dohoda nadobudla platnosť dňom podpisu na základe článku 6.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky
o zriadení Medzivládnej slovensko-maďarskej zmiešanej komisie pre hospodársku spoluprácu

Vláda Slovenskej republiky a vláda Maďarskej republiky (ďalej len „zmluvné strany“),

riadiac sa želaním rozvíjať a upevňovať hospodársku spoluprácu,

vychádzajúc zo záverov oficiálneho stretnutia predsedov vlád Slovenskej republiky a Maďarskej republiky 25. januára 1995 v Budapešti,

dohodli sa takto:

Článok 1

Zmluvné strany zriaďujú Medzivládnu slovensko-maďarskú zmiešanú komisiu pre hospodársku spoluprácu (ďalej len „zmiešaná komisia“).

Zmiešaná komisia bude konzultačným a koordinačným orgánom pre hospodársku spoluprácu prioritne v odvetviach obchodu, priemyslu, energetiky, poľnohospodárstva, stavebníctva, dopravy a telekomunikácií a v oblasti financií a cestovného ruchu.

Článok 2

Zmiešaná komisia bude v súlade s vnútroštátnym právnym poriadkom platným v štátoch oboch zmluvných strán

– sledovať plnenie vzájomných dvojstranných dohôd,

– hodnotiť a analyzovať výsledky hospodárskej spolupráce,

– navrhovať formy, metódy a podmienky rozvoja vzájomnej hospodárskej spolupráce.

Článok 3

V rámci spolupráce zmluvných strán bude zmiešaná komisia

- konzultovať o rozvoji národných hospodárstiev, o vývine rozhodujúcich vonkajších podmienok a o stave rozvojových koncepcií a ich regulácii v štátoch zmluvných strán,

- vymieňať si názory a skúsenosti so zameraním na vyhľadávanie styčných bodov rozvojových koncepcií štátov zmluvných strán,

- iniciovať a koordinovať činnosť smerujúcu k vládnej podpore realizácie významných dvojstranných projektov,

- koordinovať koncepciu a realizáciu väčších projektov v oblasti pohraničného a regionálneho rozvoja,

- podporovať zbližovanie právnych systémov štátov zmluvných strán v súlade s právom štátov Európskej únie, v záujme zabezpečenia právnych istôt a zlepšenia podmienok subjektov obchodnej a hospodárskej spolupráce podieľať sa na vypracúvaní, uzatváraní, kontrole a realizácii obojstranných hospodárskych dohôd,

- podporovať kontakty príslušných inštitúcií a podnikateľských subjektov v rámci obchodnej a hospodárskej spolupráce,

- navrhovať uzatváranie medzivládnych a medzirezortných dohôd.

Článok 4

Zmiešaná komisia sa skladá zo slovenskej a z maďarskej časti na čele s predsedami menovanými zmluvnými stranami.

Zmiešaná komisia bude zasadať najmenej raz za rok, striedavo v Slovenskej republike a v Maďarskej republike.

Mimoriadne zasadnutie sa môže uskutočniť na návrh jedného z predsedov zmiešanej komisie.

Zmiešaná komisia bude pracovať v súlade s rokovacím poriadkom, ktorý schváli na prvom zasadnutí.

Pracovnými jazykmi zmiešanej komisie bude slovenčina a maďarčina.

Článok 5

Táto dohoda sa môže meniť a dopĺňať len na základe vzájomnej dohody oboch zmluvných strán. Zmeny a doplnky sa musia vykonať písomne a nadobudnú platnosť dňom podpisu.

Článok 6

Táto dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu.

Táto dohoda sa uzatvára na neurčitú dobu a každá zo zmluvných strán ju môže písomne vypovedať. Platnosť dohody sa skončí posledným dňom šiesteho mesiaca nasledujúceho od doručenia výpovede druhej zmluvnej strane.

Dané v Budapešti 6. októbra 1995 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a maďarskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Ján Ducký v. r.

Za vládu

Maďarskej republiky:

Dunai Imre v. r.