Oznámenie č. 258/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o vzájomnom obchode a platbách po 1. januári 1993

Čiastka 86/1995
Platnosť od 30.11.1995
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 10. júna 1993 výmenou nót na základe článku 10.

258

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 1. marca 1993 bola v Dudinciach podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o vzájomnom obchode a platbách po 1. januári 1993.

Dohoda nadobudla platnosť 10. júna 1993 výmenou nót na základe článku 10.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky
o vzájomnom obchode a platbách po 1. januári 1993

Vláda Slovenskej republiky a vláda Maďarskej republiky (ďalej len „zmluvné strany“),

snažiac sa rozvíjať obchodné a platobné vzťahy medzi obidvoma krajinami v súlade s medzinárodnou praxou a normami a prispôsobujúc sa procesom svetového hospodárstva,

berúc na vedomie, že tieto vzťahy a ich rozvoj musia byť v súlade s hospodárskym systémom obidvoch krajín, najmä s významnými zmenami hospodárskej úlohy štátov zmluvných strán a ich subjektov oprávnených na zahraničnoobchodnú činnosť,

snažiac sa o to, aby potrebná zmena mechanizmu ekonomických vzťahov bola vzájomne výhodná a nespôsobovala zlomy v týchto vzťahoch ani v ekonomikách obidvoch krajín,

dohodli sa takto:

Článok 1

Zmluvné strany sa budú vo vzájomných obchodných vzťahoch riadiť predpismi Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) a na základe Doložky najvyšších výhod napomôžu vzájomný rozvoj obchodných a platobných vzťahov a neuplatnia proti sebe, resp. proti obchodu realizovanému druhou zmluvnou stranou diskriminačné opatrenia.

Článok 2

Rozvoj obchodnej spolupráce, ktorej sa týka táto dohoda, sa uskutoční v súlade s medzinárodnými dohodami, ktoré prijali zmluvné strany, vrátane Stredoeurópskej dohody o zóne voľného obchodu medzi Českou republikou, Maďarskou republikou, Poľskou republikou a Slovenskou republikou podpísanej 21. decembra 1992 v Krakove.

Článok 3

Vzájomné dodávky tovarov a služieb sa budú uskutočňovať medzi slovenskými právnickými a fyzickými osobami oprávnenými uskutočňovať zahraničnoobchodnú činnosť podľa platných slovenských právnych predpisov na jednej strane a maďarskými právnickými a fyzickými osobami oprávnenými uskutočňovať zahraničnoobchodnú činnosť podľa platných maďarských právnych predpisov na druhej strane (ďalej len „subjekty“) na základe zmlúv uzatvorených medzi nimi.

Článok 4

Zmluvy týkajúce sa dodávok tovarov a služieb uzatvoria subjekty v súlade s medzinárodnými obchodnými zvyklosťami vo svetových cenách a vo voľne zameniteľnom platobnom prostriedku, ktorý si vzájomne odsúhlasia.

Článok 5

Subjekty môžu okrem obchodu realizovaného vo voľne zameniteľnej mene uskutočňovať aj iné formy obchodu v súlade s právnymi predpismi štátov zmluvných strán.

Článok 6

Kompetentné banky štátov zmluvných strán sa podľa potreby dohodnú o spôsobe realizácie platieb a zúčtovania medzi subjektmi obidvoch krajín.

Článok 7

Vo vzťahu k neobchodným platbám uzavrú kompetentné orgány zmluvných strán podľa potreby osobitné dohody.

Článok 8

Zmluvné strany budú v záujme rozvoja vzájomného obchodu podporovať výmenu informácií v oblasti právnych predpisov týkajúcich sa obchodu, ekonomických programov, ako aj výmenu ďalších informácií, ktoré napomôžu rozvoj obchodných vzťahov.

Článok 9

Zmluvné strany budú v záujme plnenia tejto dohody

- sústavne vyhodnocovať realizáciu jej ustanovení a navrhovať riešenia na uskutočnenie jej cieľov,

- posudzovať a podľa potreby iniciovať ďalšie kroky na podporu rozvoja a rozšírenia obchodných vzťahov a s nimi spojených hospodárskych oblastí zmluvných strán,

- vytvárať podmienky na výmenu informácií v oblasti obchodnej a priemyselnej spolupráce a spolupráce v oblasti technológií týkajúcich sa obchodu a priemyselnej kooperácie a špecializácie.

Článok 10

Táto dohoda nadobudne platnosť v deň, keď si zmluvné strany diplomatickou cestou vzájomne vymenia informáciu o jej schválení v súlade s právnym poriadkom štátov zmluvných strán.

Článok 11

Táto dohoda sa uzatvára na obdobie piatich rokov. Jej platnosť sa automaticky predlžuje vždy o jeden rok, ak ju jedna zo zmluvných strán písomne diplomatickou cestou nevypovie najneskôr do šiestich mesiacov pred uplynutím lehoty jej platnosti.

Dané v Dudinciach 1. marca 1993 v dvoch vyhotoveniach, každé v slovenskom a maďarskom jazyku, pričom obidva texty sú autentické a majú rovnakú platnosť.

Za

vládu Slovenskej republiky:

Ľudovít Černák v. r.

Za

vládu Maďarskej republiky:

Béla Kádár v. r.