Zákon č. 257/1995 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 294/1992 Zb. o Rade Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v znení neskorších predpisov

Čiastka 86/1995
Platnosť od 30.11.1995 do30.06.1997
Účinnosť od 30.11.1995 do30.06.1997
Zrušený 160/1997 Z. z.

OBSAH

257

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

zo 14. novembra 1995,

ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 294/1992 Zb. o Rade Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 294/1992 Zb. o Rade Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 166/1993 Z. z. o opatreniach v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania sa dopĺňa takto:

V § 7 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

(2) Člen rady sa počas výkonu funkcie člena rady zúčastňuje na zdravotnom poistení9), nemocenskom poistení a dôchodkovom zabezpečení10) rovnako ako zamestnanec v pracovnom pomere; aj na účely pracovnoprávnych predpisov11) má postavenie zamestnanca.".

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

Poznámky pod čiarou k odkazom 9), 10) a 11) znejú:

9) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov.

10) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov.

11) § 100 a nasl. Zákonníka práce.".


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.