Zákon č. 256/1995 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 134/1992 Zb. o štátnej správe ochrany ovzdušia v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 148/1994 Z. z.

Čiastka 86/1995
Platnosť od 30.11.1995 do31.08.2002
Účinnosť od 01.12.1995 do31.08.2002
Zrušený 478/2002 Z. z.

256

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 8. novembra 1995,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 134/1992 Zb. o štátnej správe ochrany ovzdušia v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 148/1994 Z. z.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší) v znení zákona č. 218/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 148/1994 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 4 ods. 1 sa vypúšťajú písmená f) a g) vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 3) a na konci textu písmena e) sa čiarka nahrádza bodkou.

2. V § 4 ods. 2 sa vypúšťajú slová „podľa odseku 1 písm. f) a g)“.

3. V § 7 ods. 1 písm. m) sa slová „31. decembra 1995“ nahrádzajú slovami „31. decembra 1996“.

4. V § 14 ods. 3 sa v prvej a druhej vete za slovo „znečisťovania“ vkladajú slová „[§ 19a písm. a)]“ a v tretej vete sa za slovo „znečisťovania“ vkladajú slová „[§ 19a písm. b)]“.

5. Názov štvrtej časti znie:

„Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia“.

6. Za § 19 sa vkladá § 19a, ktorý znie:

㤠19a

Do ustanovenia jestvujúcich zdrojov znečisťovania a nových zdrojov znečisťovania podľa § 4 ods. 2 je

a) jestvujúcim zdrojom znečisťovania zdroj, ktorý bol uvedený do prevádzky do 30. septembra 1991, alebo zdroj, na ktorého stavbu sa do tohto termínu vydalo stavebné alebo iné obdobné povolenie4c) a ktorý bol uvedený do prevádzky do 31. decembra 1994,

b) novým zdrojom znečisťovania zdroj, na ktorého stavbu sa vydalo stavebné alebo iné obdobné povolenie po 1. októbri 1991, alebo zdroj uvedený do prevádzky po 31. decembri 1994 bez ohľadu na deň vydania stavebného alebo iného obdobného povolenia.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4c) znie:

4c) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 499/1991 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1995 Z. z.“.

Čl. II

Zákon Slovenskej národnej rady č. 134/1992 Zb. o štátnej správe ochrany ovzdušia v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 148/1994 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

Za § 16a sa vkladá § 16b, ktorý znie:

㤠16b

Tam, kde sa v tomto zákone používajú pojmy „jestvujúci zdroj znečisťovania“ a „nový zdroj znečisťovania“, rozumie sa nimi jestvujúci zdroj znečisťovania a nový zdroj znečisťovania podľa § 19a zákona o ovzduší.“.


Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembrom 1995.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.