Vyhláška č. 255/1995 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 80/1991 Zb. o stredných školách v znení vyhlášky č. 52/1993 Z. z.

Čiastka 85/1995
Platnosť od 28.11.1995 do31.08.2008
Účinnosť od 01.12.1995 do31.08.2008
Zrušený 245/2008 Z. z.

255

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva Slovenskej republiky

z 20. októbra 1995,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 80/1991 Zb. o stredných školách v znení vyhlášky č. 52/1993 Z. z.

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 2, § 19 ods. 4, § 20 ods. 3, § 21 ods. 5, § 26 ods. 4 a § 43 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení zákona č. 171/1990 Zb., zákona č. 522/1990 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 230/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 231/1994 Z. z. a podľa § 11 ods. 1, § 12 ods. 2, § 13 ods. 2 a § 14 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve ustanovuje:


Čl. I

Príloha vyhlášky Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 80/1991 Zb. o stredných školách v znení vyhlášky Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky č. 52/1993 Z. z. sa nahrádza prílohou tejto vyhlášky.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembrom 1995.


Eva Slavkovská v. r.


Príloha vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 255/1995 Z. z.

ODDIEL A

Sústava skupín študijných odborov, študijných odborov a zameraní v stredných odborných učilištiach

KódSKUPINA ŠTUDIJNÝCH ODBOROV
študijný odbor
zameranie študijného odboru
Určený pre: chlapcov-CH dievčatá-DNajvyšší počet žiakov na jedného majstra odbornej výchovyKód zodpovedajúcich študijných odborov a ich zameraní podľa doterajších predpisov
1. roč.2. až 4. roč.
123456
21BANÍCTVO
2152 4mechanik banských strojov a veľkostrojovCH12122152 4
22HUTNÍCTVO
2262 4hutník operátor   2262 4
2262 4 01hutník operátor — pre metalurgiuCH1282262 4 01
2262 4 02hutník operátor — pre tvárnenie kovovCH1282262 4 02
24STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA
2411 4mechanik nastavovač    
2411 4 01mechanik nastavovač — obrábacie stroje a linkyCH, D12122411 4 01
2411 4 02mechanik nastavovač — stavebné strojeCH12122411 4 02
2411 4 03mechanik nastavovač — linky na výrobu stavebných látokCH12122411 4 03
2412 4mechanik číslicovo riadených strojovCH, D1282412 4
2413 4mechanik strojov a zariadeníCH, D12122413 4
2450 4mechanik lietadlových prístrojovCH, D12122450 4
2453 4letecký mechanikCH12102453 4
26ELEKTROTECHNIKA A TELEKOMUNIKÁCIE
2670 4mechanik silnoprúdových zariadeníCH, D12102670 4
2671 4banský elektromontérCH12122671 4
2672 4mechanik elektronik    
2672 4 01mechanik elektronik — automatizačná technikaCH, D12102672 4 01
2672 4 02mechanik elektronik — organizačná a výpočtová technikaCH, D12102672 4 02
2672 4 03mechanik elektronik — oznamovacia a zabezpečovacia technikaCH, D12102672 4 03
2672 4 04mechanik elektronik — telekomunikačné zariadeniaCH, D12102672 4 04
2672 4 05mechanik elektronik — prenosové zariadeniaCH, D12102672 4 05
2672 4 06mechanik elektronik — vysielače a technika VKVCH, D12102672 4 06
2672 4 07mechanik elektronik — spotrebná elektronikaCH, D12102672 4 07
2672 4 08mechanik elektronik — číslicová a riadiaca technikaCH, D12102672 4 08
2672 4 09mechanik elektronik — časomerné zariadeniaCH, D12102672 4 09
2672 4 10mechanik elektronik — zdravotnícka elektronikaCH, D12102672 4 10
2672 4 11mechanik elektronik — optoelektronické zariadeniaCH, D12102672 4 11
28OSTATNÁ TECHNICKÁ CHÉMIA
2859 4operátor gumárskej a plastikárskej výrobyCH, D17122859 4
2860 4chemik operátor    
2860 4 01chemik operátor — priemyselná chémiaCH, D12122860 4 01
2860 4 02chemik operátor — výroba celulózy a papieraCH, D12122860 4 02
2860 4 03chemik operátor — farmaceutická výrobaCH, D12122860 4 03
2860 4 04chemik operátor — ochrana a tvorba životného prostrediaCH, D12122860 4 04
29POTRAVINÁRSTVO
2960 4operátor potravinárskej výrobyCH, D12122960 4
31TEXTIL A ODEVNÍCTVO
3137 4operátor odevnej výroby    
3137 4 01operátor odevnej výroby — odevná výrobaCH, D12123137 4 01
3137 4 02operátor odevnej výroby — odevné stroje a zariadeniaCH, D12123137 4 02
3138 4operátor textilnej výroby    
3138 4 01operátor textilnej výroby — tkáčovneCH, D12123138 4 01
3138 4 02operátor textilnej výroby — pradiarneCH, D12123138 4 02
3138 4 03operátor textilnej výroby — pletiarneCH, D12123138 4 03
3138 4 04operátor textilnej výroby — zošľachťovanie textíliíCH, D12123138 4 04
32SPRACÚVANIE KOŽE A VÝROBA OBUVI
3243 4operátor kožiarskej výrobyCH, D12103243 4
3244 4operátor kožušníckej výrobyCH, D12103244 4
33SPRACÚVANIE DREVA A VÝROBA HUDOBNÝCH NÁSTROJOV
3341 4operátor drevárskej a nábytkárskej výrobyCH, D12123341 4
34POLYGRAFIA A SPRACÚVANIE FILMU
3451 4sadzačCH, D773451 4
3453 4tlačiar na polygrafických strojochCH773453 4
3471 4reprodukčný grafikCH, D773471 4
36STAVEBNÍCTVO A VODOHOSPODÁRSTVO
3656 4operátor stavebnej výroby    
3656 4 01operátor stavebnej výroby — murované konštrukcieCH12123656 4 01
3656 4 02operátor stavebnej výroby — betónové konštrukcieCH12103656 4 02
3657 4mechanik tepelných sústavCH1773657 4
3658 4mechanik stavebnoinštalačných zariadeníCH1273658 4
37DOPRAVA A POŠTY
3791 4spojový manipulantCH, D12103791 4
45POĽNOHOSPODÁRSTVO A LESNÉ HOSPODÁRSTVO
4503 4operátor poľnohospodárskej techniky    
4503 4 01operátor poľnohospodárskej techniky — rastlinná výrobaCH1274503 4 01
4503 4 02operátor poľnohospodárskej techniky — živočíšna výrobaCH, D1274503 4 02
4555 4chovateľ cudzokrajných zvieratCH, D664555 4
4556 4operátor lesnej technikyCH15104556 4
64EKONOMIKA A ORGANIZÁCIA, OBCHOD A SLUŽBY
6441 4kníhkupecCH, D12126441 4
6442 4obchodný pracovník    
6442 4 01obchodný pracovník — potravinársky tovarCH, D12106442 4 01
6442 4 02obchodný pracovník — technický tovarCH, D12106442 4 02
6442 4 03obchodný pracovník — chemický tovarCH, D12106442 4 03
6442 4 04obchodný pracovník — odevCH, D12106442 4 04
6444 4čašník, servírkaCH, D1286444 4
6445 4kuchárCH, D1286445 4
6446 4kozmetičkaD15101)6446 4
85UMENIE, ÚŽITKOVÉ UMENIE A RUČNÁ UMELECKOREMESELNÁ VÝROBA
8503 4umeleckoremeselné spracúvanie kovov    
8503 4 01umeleckoremeselné spracúvanie kovov — kováčske a zámočnícke práceCH668503 4 01
8503 4 02umeleckoremeselné spracúvanie kovov — kovolejárske a cizelérske práceCH668503 4 02
8503 4 03umeleckoremeselné spracúvanie kovov — rytecké práceCH, D668503 4 03
8503 4 04umeleckoremeselné spracúvanie kovov — pasiarske práceCH, D668503 4 04
8504 4umeleckoremeselné spracúvanie dreva    
8504 4 01umeleckoremeselné spracúvanie dreva — stolárske práceCH, D668504 4 01
8504 4 02umeleckoremeselné spracúvanie dreva — rezbárske práceCH, D668504 4 02
8504 4 03umeleckoremeselné spracúvanie dreva — čalúnnické a dekoratérske práceCH, D668504 4 03
8505 4umeleckoremeselná stavba hudobných nástrojov    
8505 4 01umeleckoremeselná stavba hudobných nástrojov — strunové nástrojeCH, D668505 4 01
8505 4 02umeleckoremeselná stavba hudobných nástrojov— klávesové nástrojeCH, D668505 4 02
8505 4 03umeleckoremeselná stavba hudobných nástrojov— dychové a bicie nástrojeCH, D668505 4 03
8506 4umeleckoremeselné spracúvanie textilu    
8506 4 01umeleckoremeselné spracúvanie textilu — tkáčske práceCH, D668506 4 01
8506 4 02umeleckoremeselné spracúvanie textilu — gobelinárske práceCH, D668506 4 02
8506 4 03umeleckoremeselné spracúvanie textilu — ručná čipkaCH, D668506 4 03
8506 4 04umeleckoremeselné spracúvanie textilu — ručná výšivkaCH, D668506 4 04
8506 4 05umeleckoremeselné spracúvanie textilu — ručná tlačCH, D668506 4 05
8507 4umeleckoremeselné spracúvanie kameòa a keramiky    
8507 4 01umeleckoremeselné spracúvanie kameòa a keramiky – kameňosochárske práceCH668507 4 01
8507 4 02umeleckoremeselné spracúvanie kameňa a keramiky – mozaikárske práceCH, D668507 4 02
8507 4 03umeleckoremeselné spracúvanie kameňa a keramiky – štukatérske práceCH668507 4 03
8507 4 04umeleckoremeselné spracúvanie kameňa a keramiky – keramické práceCH, D668507 4 04
8508 4scénické umeleckoremeselné práce    
8508 4 01scénické umeleckoremeselné práce — parochniarske a maskérske práceCH, D668508 4 01
8508 4 02scénické umeleckoremeselné práce — maľba dekorácií a interiérovCH668508 4 02
8508 4 03scénické umeleckoremeselné práce — kroje a kostýmyCH, D668508 4 03
8508 4 04scénické umeleckoremeselné práce — krojová a divadelná obuvCH, D668508 4 04
8509 4umeleckoremeselné spracúvanie skla    
8509 4 01umeleckoremeselné spracúvanie skla — hutné tvarovanieCH668509 4 01
8509 4 02umeleckoremeselné spracúvanie skla — brúsenie a rytieCH, D668509 4 02
8511 4umeleckoremeselné pozlacovanieCH, D668511 4

ODDIEL B

Študijné odbory a zamerania študijných odborov v gymnáziách

Kódštudijný odbor
zameranie študijného odboru
7902 5gymnázium
7902 5 01gymnázium — matematika
7902 5 02gymnázium — matematika a fyzika
7902 5 10gymnázium — biológia a chémia
7902 5 16gymnázium — ekológia a cudzie jazyky
7902 5 38gymnázium — programovanie
7902 5 71gymnázium — kultúrno-výchovná činnosť
7902 5 73gymnázium — cudzie jazyky
7902 5 74gymnázium — bilingválne štúdium
7902 5 76gymnázium — telesná výchova
7902 5 81gymnázium — umelecká výchova
9502 5vojenské gymnázium
9502 5 01vojenské gymnázium — prírodovedné zameranie
9502 5 02vojenské gymnázium — vojenský manažment
9502 5 03vojenské gymnázium — strojárstvo
9502 5 04vojenské gymnázium — elektrotechnika
9502 5 05vojenské gymnázium — ekonomika

ODDIEL C

Sústava skupín študijných odborov, študijných odborov a zameraní v stredných odborných školách

KódSKUPINA ŠTUDIJNÝCH ODBOROV
študijný odbor
zameranie študijného odboru
VysvetlivkyKód doteraz platný
1234
11FYZIKÁLNO-MATEMATICKÉ VEDY
1140 6astronómiaPMŠ 
21BANÍCTVO A BANÍCKA GEOLÓGIA
2140 6baníctvo a banícka geológia 2140 6
2140 6 01baníctvo a banícka geológia — životné prostredie  
2141 6geológia a baníctvo  
2141 6 01geológia a baníctvo — inžinierska geológia a hydrogeológia  
2141 6 02geológia a baníctvo — geochémia životného prostredia  
2141 6 03geológia a baníctvo — meračstvo a geodézia  
2141 6 04geológia a baníctvo — prieskum ložísk  
2141 6 05geológia a baníctvo — dobývanie ložísk  
2141 6 06geológia a baníctvo — podzemné staviteľstvo  
2141 6 07geológia a baníctvo — vŕtanie  
2141 6 08geológia a baníctvo — úpravníctvo  
2144 6ťažba a spracovanie kameňa 2144 6
22HUTNÍCTVO
2234 6zlievačstvo 2234 6
2234 6 01zlievačstvo — prevádzka zlievární  
2234 6 02zlievačstvo — netradičné spôsoby zlievačskej výroby  
2234 6 03zlievačstvo — riadenie priemyselných podnikov  
2235 6hutníctvo 2235 6
2235 6 01hutníctvo — výroba kovov  
2235 6 02hutníctvo — tvárnenie kovov  
2235 6 03hutníctvo — kovové a nekovové materiály  
2235 6 04hutníctvo — ekológia v hutníctve  
2235 6 05hutníctvo — riadenie priemyselných podnikov  
2235 6 06hutníctvo — tepelná energetika  
2235 6 07hutníctvo — výskyt a spracúvanie druhotných surovín  
2235 6 08hutníctvo — keramické materiály  
2241 6polytechnika  
2241 7polytechnikaPMŠ 
23STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA
2307 6strojárska technológia 2307 6
2381 6strojárstvo 2381 6
2381 6 01strojárstvo — stavba strojov  
2381 6 02strojárstvo — technický manažment  
2381 6 03strojárstvo — diagnostika a servis  
2381 6 04strojárstvo — dopravné zariadenia  
2381 6 05strojárstvo — technika prostredia  
2381 6 91strojárstvo — delostreleckýVSŠ 
2381 6 92strojárstvo — výzbrojnýVSŠ 
2381 6 93strojárstvo — ženijnýVSŠ 
2381 7strojárstvoPMŠ 
2381 7 01strojárstvo — hydraulické systémyPMŠ 
2381 7 02strojárstvo — príprava a riadenie výrobyPMŠ 
2381 7 05strojárstvo — technika prostrediaPMŠ 
2384 6strojárska konštrukcia 2384 6
2385 6prevádzkyschopnosť výrobných zariadeníVSŠ2385 6
2387 6mechatronika  
2388 6základy strojárstva a elektrotechniky  
26ELEKTROTECHNIKA
2660 6elektronické a oznamovacie zariadeniaV2660 6
2660 6 01elektronické a oznamovacie zariadenia — oznamovacia technika  
2660 6 02elektronické a oznamovacie zariadenia — prístrojové zdravotnícke zariadenia  
2660 6 03elektronické a oznamovacie zariadenia — obrazová a zvuková technika  
2660 6 04elektronické a oznamovacie zariadenia — elektronické počítačové systémy  
2661 6zariadenia silnoprúdovej elektrotechnikyV2661 6
2661 6 01zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky — elektrické stroje a prístroje  
2661 6 02zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky — elektroenergetika  
2662 6silnoprúdová elektrotechnika 2662 6
2662 6 01silnoprúdová elektrotechnika — elektrické stroje a prístroje  
2662 6 02silnoprúdová elektrotechnika — elektroenergetika  
2662 6 03silnoprúdová elektrotechnika — výkonová elektronika  
2662 7silnoprúdová elektrotechnikaPMŠ 
2662 7 01silnoprúdová elektrotechnika — elektroenergetikaPMŠ 
2663 6slaboprúdová elektrotechnika 2663 6
2663 6 01slaboprúdová elektrotechnika — oznamovacia technika  
2663 6 02slaboprúdová elektrotechnika — elektronické počítačové systémy  
2663 6 03slaboprúdová elektrotechnika — automatizačná technika  
2663 6 04slaboprúdová elektrotechnika — prístrojové a zdravotnícke zariadenia  
2663 6 05slaboprúdová elektrotechnika — obrazová a zvuková technika  
2663 6 06slaboprúdová elektrotechnika — technológia mikroelektroniky  
2665 7manažment a podnikanie v elektrotechnikePMŠ 
2666 6automatizačná technikaV2666 6
2675 6elektrotechnikaV 
2675 6 01elektrotechnika — elektrické stroje a prístroje  
2675 6 02elektrotechnika — elektroenergetika  
2675 6 03elektrotechnika — výkonová elektronika  
2675 6 04elektrotechnika — elektrické zariadenia  
2675 6 11elektrotechnika — oznamovacia technika  
2675 6 12elektrotechnika — elektronické počítačové systémy  
2675 6 13elektrotechnika — automatizačná technika  
2675 6 14elektrotechnika — prístrojové a zdravotnícke zariadenia  
2675 6 15elektrotechnika — obrazová a zvuková technika  
2675 6 16elektrotechnika — technológia mikroelektroniky  
2675 7elektrotechnikaPMŠ 
2675 7 02elektrotechnika — elektroenergetikaPMŠ 
27TECHNICKÁ CHÉMIA SILIKÁTOV
2720 6chémia silikátov  
2720 6 01chémia silikátov — chémia stavebných spojív  
2720 6 02chémia silikátov — chémia keramiky  
2720 6 03chémia silikátov — automatizovaný systém riadenia keramického priemyslu  
2720 6 04chémia silikátov — chémia skla  
2724 6technológia stavebných spojív 2724 6
2726 6technológia keramiky 2726 6
2726 6 01technológia keramiky — technológia keramiky  
2726 6 02technológia keramiky — automatizovaný systém riadenia keramického priemyslu  
2727 6technológia skla 2727 6
28TECHNICKÁ CHÉMIA OSTATNÁ
2850 6chémia  
2850 6 01chémia — chemická technológia  
2850 6 02chémia — chémia liečiv  
2850 6 03chémia — výroba čistých a špeciálnych chemikálií  
2850 6 04chémia — analytická chémia  
2850 6 05chémia — výroba tukov a kozmetických prípravkov  
2850 6 06chémia — biotechnológia  
2850 6 07chémia — monitorovanie životného prostredia  
2850 6 08chémia — sanácia životného prostredia  
2850 6 09chémia — technológia polymérov  
2850 6 10chémia — výroba celulózy a papiera  
2850 6 11chémia — chemická technológia textilu  
2850 6 12chémia — chemická technológia kože  
2851 6chemická technológiaV2851 6
2851 6 01chemická technológia — chemická technológia  
2851 6 02chemická technológia — technológia polymérov  
2851 6 03chemická technológia — sanácia životného prostredia  
2851 6 04chemická technológia — výroba čistých a špeciálnych chemikálií  
2851 6 05chemická technológia — chémia liečiv  
2851 6 06chemická technológia — technológia tukov a kozmetiky  
2853 6výroba celulózy a papiera 2853 6
2854 6analytická chémia 2854 6
2854 6 01analytická chémia — biotechnológia  
2854 6 02analytická chémia — monitorovanie životného prostredia  
29POTRAVINÁRSTVO
2940 6potravinárstvo  
2940 6 01potravinárstvo — výroba cukru a cukroviniek  
2940 6 02potravinárstvo — priemyselná výroba krmív a mlynárstvo  
2940 6 03potravinárstvo — spracúvanie múky  
2940 6 04potravinárstvo — kvasná technológia  
2940 6 05potravinárstvo — spracúvanie mlieka  
2940 6 06potravinárstvo — spracúvanie mäsa  
2940 6 07potravinárstvo — konzervárstvo  
2940 6 08potravinárstvo — podnikanie v potravinárstve  
2940 6 09potravinárstvo — potravinár kvalitár  
2940 7potravinárstvoPMŠ 
2940 7 01potravinárstvo — hygiena potravínPMŠ 
2941 6výroba cukru a cukroviniek 2941 6
2942 6priemyselná výroba krmív a mlynárstvo 2942 6
2943 6spracúvanie múky 2943 6
2944 6kvasná technológia 2944 6
2945 6spracúvanie mlieka 2945 6
2946 6technológia tukov 2946 6
2947 6spracúvanie mäsa 2947 6
2948 6konzervárstvo 2948 6
31TEXTIL A ODEVNÍCTVO
3124 6zošľachťovanie textílií 3124 6
3125 6odevníctvo 3125 6
3125 6 01odevníctvo — technológia odevov  
3125 6 02odevníctvo — konštrukcia odevov  
3126 6textilná technológia 3126 6
3126 6 01textilná technológia — pradiarstvo  
3126 6 02textilná technológia — tkáčstvo  
3126 6 03textilná technológia — pletiarstvo  
3126 6 04textilná technológia — riadenie technologických procesov  
3126 7textilná technológiaPMŠ 
3126 7 08textilná technológia — tkáčska výroba a dizajnPMŠ 
3126 7 09textilná technológia — pletiarska výroba a dizajnPMŠ 
3126 7 10textilná technológia — textilný manažmentPMŠ 
32SPRACÚVANIE KOŽE, PLASTOV A GUMY A VÝROBA OBUVI
3230 6chemická technológia kože 3230 6
3231 6výroba obuvi a galantérneho tovaru 3231 6
3231 6 01výroba obuvi a galantérneho tovaru — výroba obuvi  
3231 6 02výroba obuvi a galantérneho tovaru — výroba galantérneho tovaru  
33SPRACÚVANIE DREVA A VÝROBA HUDOBNÝCH NÁSTROJOV
3331 6drevárstvo 3331 6
3332 6nábytkárstvo 3332 6
3337 6výroba hudobných nástrojov 3337 6
3337 6 01výroba hudobných nástrojov — technológie výroby hudobných nástrojov  
3337 6 02výroba hudobných nástrojov — manažment predaja hudobných nástrojov  
3383 6spracúvanie dreva  
34POLYGRAFIA, SPRACÚVANIE PAPIERA, FILMU A FOTOGRAFIE
3431 6polygrafia 3431 6
3432 6obalová technika 3432 6
36STAVEBNÍCTVO, GEODÉZIA A KARTOGRAFIA
3632 6pozemné staviteľstvo 3632 6
3632 6 01pozemné staviteľstvo — pozemné staviteľstvo  
3632 6 02pozemné staviteľstvo — silikátová prefabrikácia  
3632 6 03pozemné staviteľstvo — požiarna ochrana  
3632 6 04pozemné staviteľstvo — rekonštrukcia a adaptácia budov  
3648 6ekologické staviteľstvoPMŠ 
3650 6staviteľstvo  
3650 6 01staviteľstvo — pozemné staviteľstvo  
3650 6 02staviteľstvo — dopravné staviteľstvo  
3650 6 03staviteľstvo — železničné staviteľstvo  
3650 6 04staviteľstvo — vodohospodárske stavby  
3650 6 05staviteľstvo — požiarna ochrana  
3650 6 06staviteľstvo — rekonštrukcia a adaptácia budov  
3650 6 07staviteľstvo — technické zariadenie budov  
3650 6 08staviteľstvo — ekologické staviteľstvo  
3650 6 09staviteľstvo — hydroekologické stavby  
3650 6 10staviteľstvo — stavebný manažment  
3651 6železničné staviteľstvo 3651 6
3652 6technické zariadenie budov 3652 6
3653 6dopravné staviteľstvo 3653 6
3654 6vodohospodárske stavby 3654 6
3654 6 01vodohospodárske stavby — vodné stavby  
3654 6 02vodohospodárske stavby — vodné hospodárstvo  
3655 6geodézia 3655 6
37DOPRAVA, POŠTY A TELEKOMUNIKÁCIE
3740 6elektrotechnika v doprave a spojoch  
3740 6 01elektrotechnika v doprave a spojoch — elektrická trakcia a energetika v doprave  
3740 6 02elektrotechnika v doprave a spojoch — silnoprúdová elektrotechnika v doprave  
3740 6 03elektrotechnika v doprave a spojoch — údržba a oprava vozidiel  
3740 6 04elektrotechnika v doprave a spojoch — oznamovacia technika v doprave a spojoch  
3740 6 05elektrotechnika v doprave a spojoch — zabezpečovacia technika v doprave  
3740 6 06elektrotechnika v doprave a spojoch — telekomunikačná technika  
3740 6 07elektrotechnika v doprave a spojoch — rádiokomunikačná technika  
3741 6zabezpečovacia a oznamovacia technika v doprave 3741 6
3741 6 01zabezpečovacia a oznamovacia technika v doprave — zabezpečovacia technika  
3741 6 02zabezpečovacia a oznamovacia technika v doprave — oznamovacia technika  
3742 6elektrická trakcia v doprave 3742 6
3742 6 01elektrická trakcia v doprave — technika a prevádzka koľajových vozidiel  
3742 6 02elektrická trakcia v doprave — údržba a oprava koľajových vozidiel  
3743 6železničná doprava a preprava 3743 6
3744 6cestná dopravaV3744 6
3744 6 01cestná doprava — prevádzka a údržba vozidiel  
3744 6 02cestná doprava — doprava a preprava  
3746 6spojová technika 3746 6
3746 6 01spojová technika — telekomunikácie  
3746 6 02spojová technika — rádiokomunikácie  
3760 6prevádzka a ekonomika dopravy  
3760 6 01prevádzka a ekonomika dopravy — železničná doprava  
3760 6 02prevádzka a ekonomika dopravy — železničná preprava  
3760 6 03prevádzka a ekonomika dopravy — colný deklarant  
3760 6 04prevádzka a ekonomika dopravy — zasielateľstvo  
3760 6 05prevádzka a ekonomika dopravy — cestná doprava a preprava  
3772 6doprava  
3772 6 01doprava — prevádzka a údržba cestných vozidiel  
3772 6 03doprava — lodná dopravaCH 
3772 6 05doprava — kamiónová dopravaCH 
39ŠPECIÁLNE TECHNICKÉ ODBORY
3916 6životné prostredie  
3917 6technické a informatické služby  
3917 6 01technické a informatické služby — v hutníctve  
3917 6 02technické a informatické služby — v strojárstve  
3917 6 03technické a informatické služby — v elektrotechnike  
3917 6 04technické a informatické služby — v chémii  
3917 6 05technické a informatické služby — v textile a odevníctve  
3917 6 06technické a informatické služby — v stavebníctve  
3917 6 07technické a informatické služby — prevádzka a ekonomika železníc  
3917 6 08technické a informatické služby — mechanizácia a doprava v poľnohospodárstve  
3917 6 09technické a informatické služby — zasielateľstvo  
3917 6 10technické a informatické služby — odevníctvo  
3917 6 11technické a informatické služby — obuvníctvo  
3917 6 12technické a informatické služby — spracúvanie dreva  
3917 6 13technické a informatické služby — geológia a baníctvo  
3963 6požiarna ochranaPMŠ, P3963 6
42POĽNOHOSPODÁRSTVO A LESNÉ HOSPODÁRSTVO
4210 6agropodnikanie  
4210 6 01agropodnikanie — poľnohospodárska prevádzka  
4210 6 02agropodnikanie — poľnohospodárske služby  
4210 6 03agropodnikanie — podnikanie a služby na vidieku  
4210 6 04agropodnikanie — farmárstvo  
4210 6 05agropodnikanie — mechanizácia poľnohospodárskej výroby  
4210 6 06agropodnikanie — ekologické poľnohospodárstvo  
4210 6 07agropodnikanie — hydinárstvo  
4210 6 08agropodnikanie — poľnohospodársky manažment  
4210 6 09agropodnikanie — záhradnícka výroba  
4210 6 10agropodnikanie — krajinnoekologické meliorácie  
4210 7agropodnikaniePMŠ 
4210 7 01agropodnikanie — reprodukcia a hygiena v chove hospodárskych zvieratPMŠ 
4210 7 02agropodnikanie — hygiena potravín živočíšneho pôvoduPMŠ 
4211 6záhradníctvo 4211 6
4211 6 01záhradníctvo — ovocinárstvo a zeleninárstvo  
4211 6 02záhradníctvo — kvetinárstvo a sadovníctvo  
4211 6 03záhradníctvo — ovocinárstvo, vinohradníctvo a zeleninárstvo  
4211 6 04záhradníctvo — šľachtiteľstvo a semenárstvo  
4211 6 05záhradníctvo — zeleninárstvo a kvetinárstvo  
4211 6 06záhradníctvo — záhradnícke služby  
4211 6 07záhradníctvo — viazanie a aranžovanie kvetín  
4211 6 16záhradníctvo — záhradná a krajinárska tvorbaPMŠ 
4211 7záhradníctvoPMŠ 
4211 7 04záhradníctvo — šľachtiteľstvo a semenárstvoPMŠ 
4211 7 07záhradníctvo — alternatívne záhradníctvoPMŠ 
4211 7 08záhradníctvo — aranžovanie a viazačstvoPMŠ 
4211 7 09záhradníctvo — škôlkárstvoPMŠ 
4211 7 10záhradníctvo — rýchlenie zeleniny a kvetín pod sklomPMŠ 
4211 7 11záhradníctvo — ovocinárska farmaPMŠ 
4211 7 12záhradníctvo — životné prostrediePMŠ 
4211 7 13záhradníctvo — podnikanie a obchodPMŠ 
4213 6pestovateľstvo a chovateľstvo 4213 6
4213 6 01pestovateľstvo a chovateľstvo — poľnohospodárska prevádzka  
4213 6 02pestovateľstvo a chovateľstvo — poľnohospodárske služby  
4213 6 03pestovateľstvo a chovateľstvo — dievčenské poľnohospodárske povolaniaD 
4213 6 04pestovateľstvo a chovateľstvo — farmárstvo  
4213 6 05pestovateľstvo a chovateľstvo — ekologické poľnohospodárstvo  
4214 6vinohradníctvo 4214 6
4214 6 01vinohradníctvo — prevádzka vo vinohradníctve a ovocinárstve  
4214 6 02vinohradníctvo — podnikanie vo vinohradníctve a ovocinárstve  
4215 6rybárstvo 4215 6
4216 6hydinárstvo 4216 6
4217 6mechanizácia poľnohospodárskej výroby 4217 6
4218 6ekonomika poľnohospodárstva a výživy 4218 6
4219 6lesníctvo 4219 6
4219 6 01lesníctvo — lesnícka prevádzka  
4219 6 02lesníctvo — krajinná ekológia  
4219 6 03lesníctvo — lesnícke služby  
4230 6pestovateľsko-chovateľský 4230 6
4231 6pestovateľstvo 4231 6
4231 6 01pestovateľstvo — prevádzka v rastlinnej výrobe  
4231 6 02pestovateľstvo — chemizácia a ochrana životného prostredia v rastlinnej výrobe  
4231 6 03pestovateľstvo — agrochemická kontrola  
4231 6 04pestovateľstvo — meliorácie a hospodárenie s vodou  
4232 6chovateľstvo 4232 6
4232 6 01chovateľstvo — prevádzka v živočíšnej výrobe  
4232 6 02chovateľstvo — zootechnické služby  
4232 6 03chovateľstvo — agrochemická kontrola  
4232 6 04chovateľstvo — biotechnológia  
4232 6 05chovateľstvo — plemenárstvo  
43VETERINÁRSKE VEDY
4330 6veterinárstvoE4336 6
53ZDRAVOTNÍCTVOE 
5301 6všeobecná sestra 5301 6,
5302 6,
5303 6
5304 6asistent výživy 5304 6
5306 6rehabilitačný asistentPMŠ5306 6
5307 6asistent hygienickej službyPMŠ5307 6
5308 6zdravotnícky laborant 5308 6
5309 6rádiologický asistentPMŠ5309 6
5310 6zubný technikPMŠ5310 6
5311 6farmaceutický laborant 5311 6
5312 6očný optikPMŠ5312 6
5314 6ortopedický technikPMŠ5314 6
5315 6zdravotnícky záchranárPMŠ5371 2
5317 7diplomovaný fyzioterapeutPMŠ 
5318 7diplomovaná psychiatrická sestraPMŠ 
5323 7diplomovaná detská sestraD, PMŠ 
5324 7diplomovaná ženská sestraD, PMŠ 
5325 7diplomovaná všeobecná sestraPMŠ 
5326 7diplomovaná operačná sestraPMŠ 
5327 7diplomovaná kozmetologická sestraPMŠ 
5328 7diplomovaná dentálna hygieničkaPMŠ 
5329 7diplomovaný zubný technikPMŠ 
5331 7diplomovaný asistent urgentnej medicínyPMŠ 
5333 7diplomovaný rádiologický asistentPMŠ 
5335 7diplomovaný optometristaPMŠ 
5351 3ortopedický protetik 5560 2
5370 3masér 5570 2
5371 3sanitár 5571 2
5376 3masér pre zrakovo postihnutých  
62EKONOMICKÉ VEDY
6292 6hospodárska informatikaPMŠ 
63EKONOMIKA A ORGANIZÁCIA, OBCHOD A SLUŽBY
6306 6výpočtová technika a spracúvanie informáciíPMŠ6306 6
6306 7výpočtová technika a spracúvanie informáciíPMŠ 
6310 7financiePMŠ 
6314 6cestovný ruchPMŠ6314 6
6314 7cestovný ruchPMŠ 
6317 6obchodná akadémia 6341 6
6317 6 07obchodná akadémia — bankovníctvo  
6317 6 73obchodná akadémia — cudzí jazyk  
6317 6 74obchodná akadémia — bilingválne štúdium  
6318 7manažment hotelov a cestovných kanceláriíPMŠ 
6318 7 01manažment hotelov a cestovných kancelárií — manažment hotelovPMŠ 
6318 7 02manažment hotelov a cestovných kancelárií — manažment cestovných kanceláriíPMŠ 
6321 3obchodná škola 6321 2
6323 6hotelová akadémiaV6317 6
6323 6 01hotelová akadémia — hotelový manažment  
6323 6 02hotelová akadémia — gastronomický manažment  
6326 6efektívny manažmentPMŠ 
6341 6škola podnikania  
6347 3odborná škola 6347 2
6352 6obchod a podnikanieD6352 6
6353 3služby a domáce hospodárenieD6353 3
6354 6služby a súkromné podnikanieD 
6354 6 01služby a súkromné podnikanie — ekonomika a prevádzka stravovania a stolovaniaD 
6354 6 02služby a súkromné podnikanie — ekonomika a prevádzka odievaniaD 
6354 6 03služby a súkromné podnikanie — ekonomika a prevádzka kozmetikyD 
6354 6 04služby a súkromné podnikanie — marketingD 
6355 6služby v cestovnom ruchuD 
6357 6ekonomické službyD, NDŠ 
6358 6sociálne službyD, NDŠ 
6360 6kozmetikaD, PMŠ 
68PRÁVNE VEDY
6851 6sociálno-právna činnosťPMŠ6851 6
6851 7sociálno-právna činnosťPMŠ 
6853 6penológiaNDŠ, PMŠ, S6853 6
6854 6sociálna prácaD6852 6
72PUBLICISTIKA, KNIHOVNÍCTVO A VEDECKÉ INFORMÁCIE
7236 6vedecké informácie a knihovníctvo 7236 6
7236 6 01vedecké informácie a knihovníctvo — vedecké informácie  
7236 6 02vedecké informácie a knihovníctvo — knihovníctvo  
7237 6informačné systémy a služby 7236 7
7237 6 01informačné systémy a služby — knihovníctvo a vedecké informácie  
7237 6 02informačné systémy a služby — archívnictvo  
7237 6 03informačné systémy a služby — hospodárske informácie  
7252 6spisová a archívna službaVSŠ6116 6 01
75PEDAGOGICKÉ VEDY
7518 7špeciálna pedagogikaPMŠ 
7547 6guvernantkaPMŠ 
76UČITEĽSTVOE 
7640 6učiteľstvo pre materské školy 7640 6
7641 6vychovávateľstvo 7641 6
7644 6pedagogická škola 7642 6
7646 6opatrovateľská a vychovávateľská činnosť  
7647 3opatrovateľkaD7645 3
82UMENIE, ÚŽITKOVÉ UMENIE A RUČNÁ UMELECKOREMESELNÁ VÝROBAE 
8222 6úžitková maľba 8222 6
8223 6úžitková fotografia 8223 6
8226 6hudobno-dramatické umenie 8226 6
8226 7hudobno-dramatické umeniePMŠ8226 7
8227 6tanec 8227 6
8227 6 01tanec — klasický tanec  
8227 6 02tanec — ľudový tanec  
8227 7tanecPMŠ8227 7
8227 7 01tanec — klasický tanecPMŠ 
8227 7 02tanec — ľudový tanecPMŠ 
8228 6spev 8228 6
8228 7spevPMŠ8228 7
8229 6hudba 8229 6
8229 6 01hudba — skladba  
8229 6 02hudba — dirigovanie  
8229 6 03hudba — hra na klavíri  
8229 6 04hudba — hra na organe  
8229 6 05hudba — hra na flaute, hoboji, klarinete, fagote, trúbke, lesnom rohu, pozaune, tube, bicích nástrojoch  
8229 6 06hudba — hra na husliach, viole, čele, kontrabase, harfe, gitare, cimbale  
8229 6 07hudba — hra na akordeóne  
8229 6 08hudba — cirkevná hudba  
8229 6 09hudba — hra na ľudových hudobných nástrojoch  
8229 7hudbaPMŠ8229 7
8229 7 01hudba — skladbaPMŠ 
8229 7 02hudba — dirigovaniePMŠ 
8229 7 03hudba — hra na klavíriPMŠ 
8229 7 04hudba — hra na organePMŠ 
8229 7 05hudba — hra na flaute, hoboji, klarinete, fagote, trúbke, lesnom rohu, pozaune, tube a bicích nástrojochPMŠ 
8229 7 06hudba — hra na husliach, viole, čele, kontrabase, harfe, gitare, cimbalePMŠ 
8229 7 07hudba — hra na akordeónePMŠ 
8229 7 08hudba — cirkevná hudbaPMŠ 
8229 7 09hudba — hra na ľudových hudobných nástrojochPMŠ 
8230 6scénická technika 8230 6
8231 6tvarovanie priemyselných výrobkov 8231 6
8231 6 01tvarovanie priemyselných výrobkov — tvarovanie strojov a nástrojov  
8231 6 02tvarovanie priemyselných výrobkov — tvarovanie výrobkov z plastov  
8232 6propagačné výtvarníctvo 8232 6
8232 6 01propagačné výtvarníctvo — výstavníctvo  
8232 6 02propagačné výtvarníctvo — propagačná grafika  
8232 6 03propagačné výtvarníctvo — grafická úprava tlačív  
8233 6výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov 8233 6
8233 6 01výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov — zlatníctvo a strieborníctvo  
8233 6 02výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov — umelecké zámočníctvo a kováčstvo  
8233 6 03výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov — plošné a plastické rytie kovov  
8233 6 04výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov — umelecké odlievanie  
8233 6 05výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov — brúsenie a rytie drahých kameňov  
8234 6výtvarné spracúvanie keramiky a porcelánu 8234 6
8234 6 01výtvarné spracúvanie keramiky a porcelánu — modelárstvo  
8234 6 02výtvarné spracúvanie keramiky a porcelánu — zdobenie  
8235 6výtvarné spracúvanie skla 8235 6
8235 6 01výtvarné spracúvanie skla — modelovanie lisovaného skla  
8235 6 02výtvarné spracúvanie skla — brúsenie skla  
8235 6 03výtvarné spracúvanie skla — hutnícke tvarovanie skla  
8235 6 04výtvarné spracúvanie skla — maľovanie a leptanie skla  
8235 6 05výtvarné spracúvanie skla — rytie skla  
8235 6 06výtvarné spracúvanie skla — tvorba a výroba sklených figúrok  
8235 6 07výtvarné spracúvanie skla — vzorkárstvo sklenej bižutérie  
8235 6 08výtvarné spracúvanie skla — vitrážové sklo  
8236 6textilné výtvarníctvo 8236 6
8236 6 01textilné výtvarníctvo — tkáčska tvorba  
8236 6 02textilné výtvarníctvo — pletiarska tvorba  
8236 6 03textilné výtvarníctvo — tlačiarenská tvorba  
8237 6modelárstvo a návrhárstvo odevov 8237 6
8238 6ručné výtvarné spracúvanie textílií 8238 6
8239 6čalúnnictvo a dekoratérstvo 8250 6
8240 6tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov 8240 6
8241 6konštrukcia a tvorba svietidiel 8241 6
8242 6konštrukcia a tvorba nábytku 8242 6
8243 6tvorba a vzorovanie bižutérie 8243 6
8243 6 01tvorba a vzorovanie bižutérie — tvarovanie a rytectvo razníc  
8243 6 02tvorba a vzorovanie bižutérie — pasiarstvo  
8243 6 03tvorba a vzorovanie bižutérie — povrchové zošľachťovanie  
8244 6modelárstvo a návrhárstvo obuvi a módnych doplnkov 8244 6
8245 6konzervátorstvo a reštaurátorstvo 8245 6
8245 7konzervátorstvo a reštaurátorstvoPMŠ 
8247 6ladenie klavírov 8247 6
8248 6kameňosochárstvo 8248 6
8249 6tvarovanie dreva a rezbárstvo 8249 6
8260 6propagačné výtvarníctvo  
8261 6propagačná grafika  
8262 6grafická úprava tlačív  
8264 6konzervátorské a reštaurátorské práce  
8264 6 01konzervátorské a reštaurátorské práce — papier, staré tlače a knižné väzby  
8264 6 02konzervátorské a reštaurátorské práce — textil, koža  
8264 6 03konzervátorské a reštaurátorské práce — drevo  
8264 6 04konzervátorské a reštaurátorské práce — kov  
8264 6 05konzervátorské a reštaurátorské práce — kameň, omietky, nástenné maľby, keramika, porcelán  
92BEZPEČNOSTNÉ SLUŽBY
9210 6bezpečnostná službaPMŠ, B 
9210 6 01bezpečnostná služba — základná policajná prípravaPMŠ, B 
9210 6 02bezpečnostná služba — poriadková políciaPMŠ, B 
9210 6 03bezpečnostná služba — dopravná políciaPMŠ, B 
9210 6 05bezpečnostná služba — hraničná a cudzinecká políciaPMŠ, B 
9210 6 06bezpečnostná služba — kriminálna políciaPMŠ, B 
94NEŠTÁTNE BEZPEČNOSTNÉ SLUŽBY
9410 6obecná a mestská polícia  
9420 6civilná bezpečnostná služba  
95VOJENSKÉ ODBORY
9523 6strojárskyVSŠ 
9523 6 01strojársky — pozemné vojskoVSŠ 
9523 6 02strojársky — letectvoVSŠ 
9523 7strojárskyVSŠ 
9523 7 01strojársky — pozemné vojskoVSŠ 
9523 7 02strojársky — letectvoVSŠ 
9526 6elektrotechnickýVSŠ 
9526 6 01elektrotechnický — pozemné vojskoVSŠ 
9526 6 02elektrotechnický — letectvoVSŠ 
9526 7elektrotechnickýVSŠ 
9526 7 01elektrotechnický — pozemné vojskoVSŠ 
9526 7 02elektrotechnický — letectvoVSŠ 
9563 6ekonomickýVSŠ 
9563 7ekonomickýVSŠ 
9528 6chemickýVSŠ 
9528 6 01chemický — technická chémiaVSŠ 
9528 6 02chemický — aplikovaná chémiaVSŠ 
9528 7chemickýVSŠ 
9528 7 01chemický — technická chémiaVSŠ 
9528 7 02chemický — aplikovaná chémiaVSŠ 
9571 6vojenský manažmentVSŠ 
9571 7vojenský manažmentVSŠ 

Vysvetlivky: 
CH — do študijného odboru sa prijímajú len chlapci 
D — do študijného odboru sa prijímajú len dievčatá 
E — v študijnom odbore nemožno študovať externou formou
NDŠ — nadstavbové štúdium
PMŠ — pomaturitné štúdium
B — v študijnom odbore možno študovať len v SOŠ Policajného zboru — Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
P — v študijnom odbore možno študovať len v SŠ požiarnej ochrany — Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
S — v študijnom odbore možno študovať len v SŠ Zboru väzenskej a justičnej stráže — Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
V — v študijnom odbore pripravujú aj vojenské SŠ — Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
VSŠ — v študijnom odbore možno študovať len vo vojenských SŠ — Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

ODDIEL D

Sústava skupín študijných odborov, študijných odborov a zameraní v stredných odborných učilištiach pre absolventov trojročných učebných odborov

KódSKUPINA ŠTUDIJNÝCH ODBOROV
študijný odbor
zameranie študijného odboru
Kód zodpovedajúcich študijných odborov a ich zameraní podľa doterajších predpisov
123
 BANÍCTVO
2153 4baníctvo2153 4
22HUTNÍCTVO
2235 4hutníctvo2235 4
24STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA
2414 4strojárstvo 
2414 4 01strojárstvo — výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení2414 4 01
2414 4 02strojárstvo — obrábanie materiálov2414 4 02
2414 4 03strojárstvo — tvárnenie, odlievanie a úprava kovov2414 4 03
2415 4plynárenstvo2415 4
2416 4požiarna technika2416 4
2417 4prevádzka strojov a zariadení2417 4
26ELEKTROTECHNIKA A TELEKOMUNIKÁCIE
2675 4elektrotechnika 
2675 4 01elektrotechnika — energetika2675 4 01
2675 4 02elektrotechnika — výroba a prevádzka strojov a zariadení2675 4 02
2675 4 03elektrotechnika — elektronické zariadenia2675 4 03
2676 4zariadenia oznamovacej techniky2676 4
27TECHNICKÁ CHÉMIA SILIKÁTOV
2731 4keramický priemysel2731 4
2732 4bižutériový priemysel2732 4
2733 4sklársky priemysel 
2733 4 01sklársky priemysel — výroba skla2733 4 01
2733 4 02sklársky priemysel — zošľachťovanie skla2733 4 02
2733 4 03sklársky priemysel — optika2733 4 03
2733 4 04sklársky priemysel — brúsenie technického a šperkového kameňa2733 4 04
28OSTATNÁ TECHNICKÁ CHÉMIA
2857 4spracúvanie kaučuku a plastov2857 4
2858 4priemyselná chémia 
2858 4 01priemyselná chémia — chemickotechnologické procesy2858 4 01
2858 4 02priemyselná chémia — farmaceutická výroba2858 4 02
2858 4 03priemyselná chémia — výroba a spracúvanie papiera2858 4 03
29POTRAVINÁRSTVO
2959 4potravinársky priemysel2959 4
31TEXTIL A ODEVNÍCTVO
3125 4odevníctvo3125 4
3139 4textilný priemysel 
3139 4 01textilný priemysel — prevádzka textilných strojov3139 4 01
3139 4 02textilný priemysel — textilná technológia3139 4 02
3139 4 03textilný priemysel — zošľachťovanie textílií3139 4 03
32SPRACÚVANIE KOŽE A VÝROBA OBUVI
3245 4kožušnícka konfekcia3245 4
3246 4kožiarska výroba 
3246 4 01kožiarska výroba — výroba usní a kožušín3246 4 01
3246 4 02kožiarska výroba — výroba obuvi3246 4 02
3246 4 03kožiarska výroba — výroba koženej galantérie3246 4 03
33SPRACÚVANIE DREVA A VÝROBA HUDOBNÝCH NÁSTROJOV
3342 4drevárska výroba3342 4
3343 4nábytkárska výroba 
3343 4 01nábytkárska výroba — stolárstvo3343 4 01
3343 4 02nábytkárska výroba — čalúnnictvo3343 4 02
34POLYGRAFIA A SPRACÚVANIE FILMU
3454 4polygrafický priemysel3454 4
36STAVEBNÍCTVO A VODOHOSPODÁRSTVO
3659 4stavebníctvo 
3659 4 01stavebníctvo — výroba stavieb3659 4 01
3659 4 02stavebníctvo — technické zariadenie budov3659 4 02
3660 4vodné hospodárstvo3660 4
37DOPRAVA A POŠTY
3756 4poštová prevádzka3756 4
3757 4dopravná prevádzka 
3757 4 01dopravná prevádzka — cestná a mestská doprava3757 4 01
3757 4 02dopravná prevádzka — železničná doprava a preprava3757 4 02
3757 4 03dopravná prevádzka — lodná doprava3757 4 03
45POĽNOHOSPODÁRSTVO A LESNÉ HOSPODÁRSTVO
4501 4rastlinná výroba4501 4
4502 4živočíšna výroba 
4502 4 01živočíšna výroba — chov hospodárskych zvierat4502 4 01
4502 4 02živočíšna výroba — rybárstvo4502 4 02
4511 4záhradníctvo4511 4
4521 4lesné hospodárstvo4521 4
4526 4mechanizácia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva4526 4
64EKONOMIKA A ORGANIZÁCIA, OBCHOD A SLUŽBY
6401 4prevádzka miestneho hospodárstva a výrobných družstiev 
6401 4 01prevádzka miestneho hospodárstva a výrobných družstiev — výroba a služby6401 4 01
6401 4 02prevádzka miestneho hospodárstva a výrobných družstiev — ľudová a remeselná výroba6401 4 02
6411 4prevádzka obchodu 
6411 4 01prevádzka obchodu — vnútorný obchod6411 4 01
6411 4 02prevádzka obchodu — propagácia6411 4 02
6411 4 03prevádzka obchodu — knižná kultúra6411 4 03
6421 4spoločné stravovanie6421 4
6426 4vlasová kozmetika6426 4
6427 4skladové hospodárstvo6427 4
85UMENIE, ÚŽITKOVÉ UMENIE A RUČNÁ UMELECKOREMESELNÁ VÝROBA
8501 4umeleckoremeselné práce8501 4
8502 4scénická tvorba8502 4

Vysvetlivky: 
Študijné odbory 8502 4 scénická tvorba a 6411 4 03 prevádzka obchodu — knižná kultúra sú určené len pre absolventov trojročných učebných odborov podľa doterajších predpisov.
Študijný odbor 8501 4 umeleckoremeselné práce je určený aj pre absolventov trojročných učebných odborov podľa doterajších predpisov.

ODDIEL E

I. Sústava skupín študijných odborov, učebných odborov a zameraní učebných odborov v stredných odborných učilištiach, ktorých denné štúdium trvá 3 roky

KódSKUPINA UČEBNÝCH ODBOROV
učebný odbor
zameranie
Určený pre: chlapcov-CH dievčatá-DNajvyšší počet žiakov na jedného majstra odbornej výchovyKód zodpovedajúcich učebných odborov a ich zameraní podľa doterajších predpisovKód študijného odboru pre absolventov učebných odborov uvedených v tomto oddiele1)
1. roč.2. a 3. roč.
1234567
22HUTNÍCTVO
2275 2hutník     
2275 2 01hutník — výroba koksuCH1282275 2 012235 4
2275 2 02hutník — výroba železných kovovCH1282275 2 022235 4
2275 2 03hutník — výroba neželezných kovovCH1282275 2 032235 4
2275 2 04hutník — tvárnenie kovovCH1282275 2 042235 4, 2414 4 03
24STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA
2401 2zlievačCH12122401 22235 4, 2414 4 03
2423 2nástrojárCH, D12122423 22414 4 01, 2414 4 02
2433 2obrábač kovov     
2433 2 01obrábač kovov — univerzálne obrábanieCH, D12122433 2 012414 4 02
2433 2 02obrábač kovov — sústruženieCH, D12122433 2 022414 4 02
2433 2 03obrábač kovov — frézovanieCH, D12122433 2 032414 4 02
2433 2 04obrábač kovov — brúsenieCH, D12122433 2 042414 4 02
2434 2strojný kováčCH12122434 22414 4 03
2435 2klampiar     
2435 2 01klampiar — strojárska výrobaCH12122435 2 012414 4 01, 2414 4 03
2435 2 02klampiar — stavebná výrobaCH, D12122)2435 2 022414 4 01, 2414 4 03, 3659 4 01
2436 2modelárCH, D12122436 22414 4 02, 2414 4 03, 3343 4 01
2439 2lakovníkCH, D12122439 26401 4 01
2440 2optik     
2440 2 01optik — prístrojová technikaCH, D12122440 2 012414 4 01, 2733 4 03
2440 2 02optik — okuliarová optikaCH, D12122440 2 022414 4 01, 2733 4 03
2461 2mechanik optických prístrojovCH, D12122461 22414 4 01
2463 2hodinárCH, D1272463 22414 4 01, 2675 4 03
2464 2strojný mechanik     
2464 2 01strojný mechanik — stroje a zariadeniaCH, D12122464 2 012414 4 01, 2416 4, 2417 4
2464 2 02strojný mechanik — oceľové konštrukcieCH12122464 2 022414 4 01
2464 2 03strojný mechanik — výroba a montáž potrubiaCH12122464 2 032414 4 01, 2417 4
2464 2 04strojný mechanik — výroba a montáž kotlovCH12122464 2 042414 4 01, 2417 4
2464 2 05strojný mechanik — okuliarová výrobaCH, D12122464 2 052414 4 01, 2733 4 03
2464 2 06strojný mechanik — traťové montážeCH12122464 2 062414 4 01, 2417 4
2465 2strojník     
2465 2 01strojník — vrtné súpravyCH12152465 2 012417 4
2465 2 02strojník — hutnícka druhovýroba kovovCH, D12102465 2 022417 4
2465 2 03strojník — energetické zariadeniaCH, D12102465 2 032417 4, 2675 4 01
2465 2 04strojník — výroba stavebných látokCH, D12102465 2 042417 4
2465 2 05strojník — duté skloCH12122465 2 052417 4, 2733 4 01
2465 2 06strojník — ploché skloCH12102465 2 062417 4, 2733 4 01
2465 2 07strojník — výroba krmív a úprava plodínCH, D12122465 2 072417 4
2465 2 08strojník — drevárske polovýrobkyCH, D12152465 2 082417 4, 3342 4
2465 2 09strojník — konštrukčné doskyCH, D12152465 2 092417 4, 3342 4
2465 2 10strojník — stavebné strojeCH12122465 2 102417 4
2465 2 11strojník — vodohospodárske zariadeniaCH12122465 2 112417 4, 3660 4
2465 2 12strojník — traťové strojeCH17122465 2 122417 4
2465 2 13strojník — lodná dopravaCH12122465 2 132417 4, 3757 4 03
2465 2 14strojník — výroba papieraCH, D12122465 2 142417 4, 2858 4 03
2465 2 15strojník — spracúvanie papieraCH, D12122465 2 152417 4, 2858 4 03
2465 2 16strojník — banské úpravneCH17122465 2 162417 4
2466 2mechanik opravár     
2466 2 01mechanik opravár — plynárenské zariadeniaCH12122466 2 012414 4 01, 2415 4, 2417 4
2466 2 02mechanik opravár — stroje a zariadeniaCH, D12122466 2 022414 4 01, 2416 4, 2417 4, 3454 4
2466 2 03mechanik opravár — požiarna technikaCH12122466 2 032414 4 01, 2416 4, 2417 4
2466 2 04mechanik opravár — lesné stroje a zariadeniaCH12102466 2 042414 4 01, 2417 4, 4526 4
2466 2 05mechanik opravár — poľnohospodárska technika rastlinnej výrobyCH12102466 2 052414 4 01, 2417 4, 4526 4
2466 2 06mechanik opravár — poľnohospodárska technika živočíšnej výrobyCH12102466 2 062414 4 01, 2417 4, 4526 4
2466 2 07mechanik opravár — cukrovary a škrobárneCH, D12122466 2 072414 4 01, 2417 4
2466 2 08mechanik opravár — renovácia poľnohospodárskej techniky a kováčstvoCH12122466 2 082414 4 01, 2417 4, 4526 4
2466 2 09mechanik opravár — cestné motorové vozidláCH, D12102466 2 092414 4 01, 2416 4, 2417 4, 3757 4 01
2466 2 10mechanik opravár — koľajové vozidláCH12122466 2 102414 4 01, 2417 4
2466 2 11mechanik opravár — lietadláCH12122466 2 112414 4 01
2466 2 12mechanik opravár — banské stroje a zariadeniaCH17132466 2 122153 4
2466 2 13mechanik opravár — hutnícke zariadeniaCH12122466 2 132414 4 03, 2235 4
2467 2úpravár kovov     
2467 2 01úpravár kovov — tepelné spracúvanieCH12122467 2 012414 4 03
2467 2 02úpravár kovov — pokovovanieCH12122467 2 022414 4 03
2468 2nastavovač textilných strojov     
2468 2 01nastavovač textilných strojov — tkáčovneCH, D12122468 2 013139 4 01
2468 2 02nastavovač textilných strojov — pradiarneCH, D12122468 2 023139 4 01
2468 2 03nastavovač textilných strojov — pletiarneCH, D12122468 2 033139 4 01
2485 2rytec kovov     
2485 2 01rytec kovov — tlačiace a raziace valceCH, D1272485 2 012414 4 02
2485 2 02rytec kovov — nástroje a znakyCH, D1272485 2 022414 4 01, 2414 4 02, 6401 4 02
26ELEKTROTECHNIKA A TELEKOMUNIKÁCIE
2680 2mechanik     
2680 2 01mechanik — vážiace zariadeniaCH, D12122680 2 012414 4 01, 2675 4 03
2680 2 02mechanik — zdvíhacie zariadeniaCH12102680 2 022414 4 01, 2675 4 02
2680 2 03mechanik — chladiace zariadeniaCH, D12122680 2 032414 4 01, 2675 4 02
2680 2 04mechanik — stroje a zariadeniaCH, D12122680 2 042414 4 01, 2675 4 02
2680 2 05mechanik — elektrotechnikaCH, D12122680 2 052414 4 01, 2675 4 02, 2675 4 03
2680 2 06mechanik — meracie prístroje a zariadeniaCH, D12122680 2 062414 4 01, 2675 4 02, 2675 4 03
2680 2 07mechanik — administratívna technikaCH, D12122680 2 072414 4 01, 2675 4 02, 2675 4 03
2683 2elektromechanik     
2683 2 01elektromechanik — banské stroje a zariadeniaCH12102683 2 012153 4, 2675 4 01, 2675 4 02
2683 2 02elektromechanik — oznamovacie a zabezpečovacie zariadeniaCH, D12102683 2 022675 4 03, 2676 4
2683 2 03elektromechanik — rozvodné zariadeniaCH, D12102683 2 032675 4 01, 2675 4 02
2683 2 04elektromechanik — stroje a zariadeniaCH, D12102683 2 042675 4 01, 2675 4 02
2686 2mechanik elektronických zariadeníCH, D12102686 22675 4 03
2687 2autoelektrikárCH, D12102687 23757 4 01
2689 2spojový mechanik     
2689 2 01spojový mechanik — oznamovacie sieteCH12102689 2 012675 4 03, 2676 4
2689 2 02spojový mechanik — spojovacie zariadeniaCH, D12102689 2 022675 4 03, 2676 4
27TECHNICKÁ CHÉMIA SILIKÁTOV
2735 2keramik     
2735 2 01keramik — porcelán a keramikaCH, D17122735 2 012731 4, 6401 4 02
2735 2 02keramik — stavebná a žiaruvzdorná keramikaCH, D17102735 2 022731 4
2735 2 03keramik — brúsiace prostriedkyCH, D17102735 2 032731 4
2735 2 04keramik — elektrokeramikaCH, D17102735 2 042731 4
2735 2 05keramik — modelovanieCH, D17122735 2 052731 4
2755 2maliar skla a keramiky     
2755 2 01maliar skla a keramiky — maľba sklaCH, D17122755 2 012733 4 02
2755 2 02maliar skla a keramiky — maľba a dekorácia keramikyCH, D17122755 2 022731 4, 6401 4 02
2756 2sklár     
2756 2 01sklár — duté a lisované skloCH12102756 2 012733 4 01
2756 2 02sklár — výroba foriemCH12102756 2 022414 4 02, 2733 4 01
2756 2 03sklár — technické skloCH, D12102756 2 032733 4 01
2757 2výrobca bižutérie     
2757 2 01výrobca bižutérie — sklená bižutériaCH, D12122757 2 012732 4
2757 2 02výrobca bižutérie — kovová bižutériaCH, D12122757 2 022732 4
2759 2výrobca ozdobných predmetov a zapínadiel     
2759 2 01výrobca ozdobných predmetov a zapínadiel — ozdobné predmetyCH, D12152759 2 012732 4
2759 2 02výrobca ozdobných predmetov a zapínadiel — zapínadláCH, D12122759 2 022732 4
2759 2 03výrobca ozdobných predmetov a zapínadiel — vianočné ozdobyCH, D772759 2 032732 4
2783 2brusič skla     
2783 2 01brusič skla — zabrusovanie a obrusovanieCH, D12122783 2 012733 4 02
2783 2 02brusič skla — vybrusovanieCH, D12122783 2 022733 4 02
2783 2 03brusič skla — rytieCH, D12102783 2 032733 4 02
2794 2brusič technického a šperkového kameňaCH, D12122794 22732  4, 2733  4 04, 6401 4 02
28OSTATNÁ TECHNICKÁ CHÉMIA
2861 2prevádzkový chemik     
2861 2 01prevádzkový chemik — priemyselná chémiaCH, D12122861 2 012858 4 01
2861 2 02prevádzkový chemik — výroba tukov a kozmetikyCH, D12122861 2 022858 4 01
2861 2 03prevádzkový chemik — farmaceutická výrobaCH, D12122861 2 032858 4 02
2866 2gumár plastikár     
2866 2 01gumár plastikár — spracúvanie kaučukuCH, D12123)2866 2 012857 4
2866 2 02gumár plastikár — spracúvanie plastovCH, D12122866 2 022857 4
2873 2textilný chemik     
2873 2 01textilný chemik — úprava textíliíCH, D12122873 2 013139 4 03
2873 2 02textilný chemik — farbenie textíliíCH, D12122873 2 023139 4 03
2873 2 03textilný chemik — potláčanie textíliíCH, D1272873 2 033139 4 03
2874 2garbiarsky chemik     
2874 2 01garbiarsky chemik — spracúvanie kožeCH, D12102874 2 013246 4 01
2874 2 02garbiarsky chemik — spracúvanie kožušníckych kožiekCH, D12102874 2 023246 4 01
2875 2výrobca a spracúvateľ silikátových vlákenCH, D17122875 22733 4 01
2876 2chemik práčovní a čistiarníCH, D12122876 22858 4 01, 6401 4 01
2878 2biochemik     
2878 2 01biochemik — mliekárska výrobaCH, D12102878 2 012959 4
2878 2 02biochemik — výroba piva a sladuCH, D12102878 2 022959 4
2878 2 03biochemik — liehovarnícka výroba a výroba vínaCH, D12102878 2 032959 4
29POTRAVINÁRSTVO
2961 2mlynárCH12102961 22959 4, 2417 4
2962 2pekárCH, D12102962 22959 4
2964 2cukrárCH, D12102964 22959 4, 6421 4
2965 2cukrovinkár pečivár     
2965 2 01cukrovinkár pečivár — výroba cukroviniekCH, D17102965 2 012959 4
2965 2 02cukrovinkár pečivár — výroba trvanlivého pečivaCH, D17102965 2 022959 4, 6422 4
2968 2mäsiar údenár     
2968 2 01mäsiar údenár — spracúvanie mäsa a mäsových výrobkovCH, D12102968 2 012959 4
2970 2konzervárCH, D12102970 22959 4
31TEXTIL A ODEVNÍCTVO
3143 2pradiar     
3143 2 01pradiar — spracúvanie textilných vlákenCH, D12123143 2 013139 4 02
3143 2 02pradiar — výroba netkaných textíliíCH, D12123143 2 023139 4 02
3145 2plstiar     
3145 2 01plstiar — technické plstiCH, D17123145 2 013139 4 02
3145 2 02plstiar — klobučnícke plstiCH, D17123145 2 023139 4 02
3146 2tkáč     
3146 2 01tkáč — plošné textílieCH, D12123146 2 013139 4 02
3146 2 02tkáč — kovové tkaniny a sitáCH, D12123146 2 023139 4 02
3149 2výrobca textilných rukavícCH, D12123149 23125 4
3150 2prámikárCH, D12123150 23139 4 02
3151 2pletiarCH, D12123151 23139 4 02
3152 2krajčír     
3152 2 01krajčír — pánske odevyCH, D12123152 2 013125 4
3152 2 02krajčír — dámske odevyCH, D12123152 2 023125 4
3177 2strojná vyšívačka     
3177 2 01strojná vyšívačka — priemyselná výrobaD12103177 2 013139 4 02
3177 2 02strojná vyšívačka — zákazková výrobaD12103177 2 023139 4 02
3181 2klobučník     
3181 2 01klobučník — priemyselná výrobaCH, D17123181 2 013139 4 02
3181 2 02klobučník — zákazková výrobaCH, D17123181 2 023139 4 02
3185 2krajčírka     
3185 2 01krajčírka — odevná konfekcia a bielizeňD12123185 2 013125 4
3185 2 02krajčírka — technická konfekciaD12123185 2 023125 4
3185 2 03krajčírka — textilné hračkyD12153185 2 033125 4
32SPRACÚVANIE KOŽE A VÝROBA OBUVI
3250 2remenár sedlárCH, D12123250 23246 4 03
3251 2kožušník     
3251 2 01kožušník — príprava kožušinových výrobkovCH, D12103251 2 013245 4
3251 2 02kožušník — šitie a oprava kožušinových výrobkovCH, D12103251 2 023245 4
3253 2rukavičkár     
3253 2 01rukavičkár — strihyCH, D12103253 2 013246 4 03
3253 2 02rukavičkár — šitieCH, D12153253 2 023246 4 03
3272 2zvrškárCH, D12123272 23246 4 02
3274 2obuvník     
3274 2 01obuvník — priemyselná výrobaCH, D12103274 2 013246 4 02
3274 2 02obuvník — zákazková výroba a oprava obuviCH, D12103274 2 023246 4 02
3274 2 03obuvník — ortopedická obuvCH, D7103274 2 033246 4 02
3274 2 04obuvník — obuvnícke polovýrobkyCH, D12103274 2 043246 4 02
33SPRACÚVANIE DREVA A VÝROBA HUDOBNÝCH NÁSTROJOV
3355 2stolár     
3355 2 01stolár — výroba nábytku a zariadeníCH, D12123355 2 013343 4 01
3355 2 02stolár — stavebnostolárska výrobaCH12123355 2 023343 4 01, 3242 4, 3659 4 01
3355 2 03stolár — poľnohospodárska výrobaCH12103355 2 033343 4 01, 3342 4
3355 2 04stolár — priemyselné obrábanie drevaCH, D12123355 2 043342 4, 3343 4 01
3356 2spracúvateľ prírodných pletívCH, D12103356 26401 4 01, 6401 4 02
3359 2debnárCH12103359 23342 4
3362 2kefárCH, D17153362 23342 4
3364 2ramár pozlacovačCH, D17123364 26401 4 02
3367 2výrobca športových potriebCH, D12103367 23343 4 01
3368 2mechanik hudobných nástrojov     
3368 2 01mechanik hudobných nástrojov —akordeóny a ústne harmonikyCH, D12123368 2 01nie je určený
3368 2 02mechanik hudobných nástrojov —klávesové nástrojeCH, D12123368 2 02nie je určený
3368 2 03mechanik hudobných nástrojov —strunové nástrojeCH, D12123368 2 03nie je určený
3369 2mechanik dychových a bicích hudobných nástrojov     
3369 2 01mechanik dychových a bicích hudobných nástrojov — bicie nástrojeCH, D12123369 2 01nie je určený
3369 2 02mechanik dychových a bicích hudobných nástrojov —jazýčkové a perné nástrojeCH, D12123369 2 02nie je určený
3369 2 03mechanik dychových a bicích hudobných nástrojov — nátrubkové nástrojeCH, D12123369 2 03nie je určený
3369 2 04mechanik dychových a bicích hudobných nástrojov — strojiváCH, D12123369 2 04nie je určený
3370 2čalúnnikCH, D12123370 23343 4 02
34POLYGRAFIA A SPRACÚVANIE FILMU
3468 2pečiatkárCH, D1773468 26401 4 01
3470 2tlačiar na maloofsetových strojochCH, D12103470 23454 4
3472 2lejár v polygrafiiCH773472 23454 4
3492 2filmový laborantCH, D7103492 26401 4 01
3473 2polygraf     
3473 2 01polygraf — sadzbaCH, D773473 2 013454 4
3473 2 02polygraf — reprodukčná grafikaCH, D773473 2 023454 4
3473 2 03polygraf — polygrafická montážCH, D773473 2 033454 4
3473 2 04polygraf — tlač na polygrafických strojochCH773473 2 043454 4
3473 2 05polygraf — dokončievacie spracovanieCH, D773473 2 053454 4
36STAVEBNÍCTVO A VODOHOSPODÁRSTVO
3661 2murárCH12123661 23659 4 01
3663 2tesárCH1273663 23659 4 01
3664 2železobetonárCH12103664 23659 4 01
3665 2štukatérCH1273665 26401 4 01, 6401 4 02, 3659 4 01
3666 2vodár meliorátorCH17103666 23659  4 01, 3660  4
3672 2kamenárCH12103672 26401 4 01, 3659 4 01
3674 2dlaždič — cestárCH12123674 23659 4 01
3675 2maliar     
3675 2 01maliar — interiéryCH12103675 2 016401 4 01, 3659 4 01
3675 2 02maliar — stavebná výrobaCH12103675 2 026401 4 01, 3659 4 01
3676 2izolatérCH1273676 23659 4 01
3677 2pokrývačCH1272)3677 23659 4 01
3678 2inštalatérCH1273678 23659 4 02, 2414 4 01
3679 2sklenárCH, D12103679 23659 4 01
3680 2podlahárCH1273680 23659 4 01
3688 2kominárCH17102)3688 26401 4 01
37DOPRAVA A POŠTY
3762 2železničiarCH, D12123762 23757 4 02
3763 2manipulant poštovej prevádzky a prepravyCH, D12103763 23756 4
45POĽNOHOSPODÁRSTVO A LESNÉ HOSPODÁRSTVO
4560 2pestovateľ     
4560 2 01pestovateľ — chmeliarstvoCH, D12124560 2 014501 4
4560 2 02pestovateľ — ovocinárstvo a včelárstvoCH, D12124560 2 024501 4, 4511 4
4560 2 03pestovateľ — šľachtenie a semenárstvoCH, D12124560 2 034501 4, 4511 4
4560 2 04pestovateľ — vinohradníctvoCH, D12124560 2 044501 4, 4511 4
4561 2poľnohospodár     
4561 2 01poľnohospodár — mechanizáciaCH12104561 2 014526 4
4561 2 02poľnohospodár — farmárstvoCH, D12124561 2 024501  4, 4502  4
4561 2 03poľnohospodár — službyCH, D12124561 2 03nie je určený
4571 2záhradníkCH, D12124571 24511 4
4575 2mechanizátor lesnej výrobyCH17104575 24521 4
4576 2mechanizátor rastlinnej výrobyCH12104576 24501 4, 4526 4
4577 2hydinárCH, D12124577 22959 4, 4502 4 01
4578 2rybárCH1274578 24502 4 02
4580 2chovateľ     
4580 2 01chovateľ — chov hospodárskych zvieratCH, D12104580 2 014502 4 01
4580 2 02chovateľ — chov koní a jazdectvoCH, D1274580 2 024502 4 01
4580 2 03chovateľ — chov oviecCH, D12104580 2 034502 4 01
4580 2 04chovateľ — chov kožušinových a laboratórnych zvieratCH, D12104580 2 044502 4 01
64EKONOMIKA A ORGANIZÁCIA, OBCHOD A SLUŽBY
6451 2aranžérCH, D12124)6451 26411 4 02
6452 2fotografCH, D17126452 26401 4 01, 6401 4 02
6453 2knihár     
6453 2 01knihár — ručná výrobaCH, D1276453 2 013454 4
6453 2 02knihár — priemyselná výrobaCH, D12126453 2 023454 4
6456 2kaderníkCH, D17106456 26426 4
6460 2predavač     
6460 2 01predavač — potravinársky tovarCH, D12106460 2 016411 4 01
6460 2 02predavač — rozličný tovarCH, D12106460 2 026411 4 01
6460 2 03predavač — elektrotechnický tovarCH, D1286460 2 036411 4 01
6460 2 04predavač — drogériový tovarCH, D12106460 2 046411 4 01
6460 2 05predavač — motorové vozidláCH, D12106460 2 056411 4 01
6460 2 06predavač — stavebniny a remeselnícke potrebyCH, D1286460 2 066411 4 01
6460 2 07predavač — textil a odevyCH, D12106460 2 076411 4 01
6460 2 08predavač — obuv a kožená galantériaCH, D12106460 2 086411 4 01
6460 2 09predavač — domáce potrebyCH, D12106460 2 096411 4 01
6460 2 10predavač — drobný tovarCH, D1286460 2 106411 4 01
6460 2 11predavač — hodiny a klenotyCH, D1286460 2 116411 4 01
6460 2 12predavač — nábytok a bytové zariadenieCH, D1286460 2 126411 4 01
6480 2operátor skladovania     
6480 2 01operátor skladovania — hutnícke a strojárske výrobkyCH, D12106480 2 012417 4, 6427 4
6480 2 02operátor skladovania — obchodCH, D12106480 2 026427 4
6490 2kuchár čašník, kuchárka servírka     
6490 2 01kuchár čašník, kuchárka servírka — príprava jedálCH, D1286490 2 016421 4
6490 2 02kuchár čašník, kuchárka servírka — obsluhaCH, D1286490 2 026421 4
6490 2 03kuchár čašník, kuchárka servírka — pohostinstvoCH, D1286490 2 036421 4
85UMENIE, ÚŽITKOVÉ UMENIE A RUČNÁ UMELECKOREMESELNÁ VÝROBA
8541 2umelecký kováč a zámočníkCH888541 28501 4
8545 2zlatník a klenotníkCH, D12108545 26401 4 02, 8501 4
8555 2umelecký rezbárCH, D888555 28501 4
8557 2umelecký stolárCH, D888557 28501 4
8559 2umelecký čalúnnik a dekoratérCH, D888559 28501 4
8571 2umelecká vyšívačkaD888571 26401 4 02, 8501 4
8572 2umelecká čipkárkaD888572 26401 4 02, 8501 4
8582 2umelecký krajčírCH, D888582 28501 4

ODDIEL E

II. Sústava skupín učebných odborov a učebných odborov v stredných odborných učilištiach, ktorých denné štúdium trvá 2 roky

KódSKUPINA UČEBNÝCH ODBOROV
učebný odbor
Určený pre: chlapcov-CH dievčatá-DNajvyšší počet žiakov na jedného majstra odbornej výchovyKód zodpovedajúcich odborov podľa doterajších predpisovKód príslušného 3-ročného učebného odboru
1. roč.2. roč.
1234567
21BANÍCTVO 
2172 2povrchové dobývanieCH12122172 2nie je určený
22HUTNÍCTVO 
2276 2hutnícka výrobaCH, D12102276 22275 2, 2465 2 01
24STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA 
2475 2prevádzka energetických výrobníCH12102475 22465 2 03
2476 2stavba rozvodných zariadeníCH12102476 22683 2 03
2477 2obrábanie kovovCH, D12122477 22433 2
2478 2strojárska výrobaCH, D12122478 22466 2 02, 2464 2 01
2479 2povrchová úpravaCH, D12122479 22467 2
2480 2zlievárenská výrobaCH, D12122480 22401 2
26ELEKTROTECHNIKA A TELEKOMUNIKÁCIE 
2691 2elektrotechnická výrobaCH, D12122691 22683 2 04, 2686 2
2693 2spojové montáže a opravyCH, D12102693 22689 2
27TECHNICKÁ CHÉMIA SILIKÁTOV 
2781 2keramická výrobaCH, D12122781 22735 2
2782 2sklárska výrobaCH, D772782 22756 2, 2783 2
2788 2výroba bižutérieCH, D772788 22757 2, 2759 2
2789 2výroba stavebných látokCH, D772789 22465 2 04
28OSTATNÁ TECHNICKÁ CHÉMIA 
2883 2výroba umelých kvetínCH, D772883 22735 2 01
2884 2gumárska a plastikárska výrobaCH, D12122884 22866 2
2885 2chemická výrobaCH, D12122885 22861 2
2892 2spracúvanie papieraCH, D12122892 22465 2 15
29POTRAVINÁRSTVO
2982 2potravinárska výrobaCH, D12122982 22878 2, 2962 2, 2964 2, 2965 2, 2968 2, 2970 2
31TEXTIL A ODEVNÍCTVO
3178 2výroba konfekcieCH, D17123178 23152 2, 3185 2
3179 2textilná výrobaCH, D12123179 23146 2 01
32SPRACÚVANIE KOŽE A VÝROBA OBUVI
3282 2výroba obuviCH, D12123282 23272 2, 3274 2
3283 2výroba koženej galantérieCH, D12123283 23253 2, 3250 2
3284 2kožušnícka výrobaCH, D12123284 23251 2 02
33SPRACÚVANIE DREVA A VÝROBA HUDOBNÝCH NÁSTROJOV
3382 2košikárska výrobaCH, D1273382 23356 2
3383 2spracúvanie drevaCH, D12123383 23355 2
3384 2čalúnnická výrobaCH, D12123384 23370 2
3385 2výroba kancelárskych potriebCH, D12123385 2nie je určený
34POLYGRAFIA A SPRACÚVANIE FILMU
3490 2polygrafická výrobaCH, D1273490 23470 2, 6453 2
3494 2výroba gramofónových platní a magnetofónových kazietCH, D7123494 22866 2
36STAVEBNÍCTVO A VODOHOSPODÁRSTVO
3686 2stavebná výrobaCH12123686 23664 2, 3661 2
3687 2kominárske služby5)CH773687 23688 2
37DOPRAVA A POŠTY
3772 2dopravaCH12123772 22762 2, 2683 2 02
3773 2spojová prevádzkaCH, D12103773 23763 2
45POĽNOHOSPODÁRSTVO A LESNÉ HOSPODÁRSTVO
4572 2poľnohospodárska výrobaCH, D12124572 24580 2, 4576 2
4579 2lesná výrobaCH, D17124579 24575 2
64EKONOMIKA A ORGANIZÁCIA, OBCHOD A SLUŽBY
6449 2technické služby v autoserviseCH10106449 22466 2 09
6450 2prevádzka práčovní a čistiarníCH, D10106450 22876 2
6457 2laboratórne práce vo fotografiiCH, D10106457 26452 2

ODDIEL F

Sústava skupín učebných odborov a učebných odborov učilíšť s osobitne upravenými učebnými plánmi, ktorých denné štúdium trvá 2 roky

KódSKUPINA UČEBNÝCH ODBOROV
učebný odbor
Určený pre chlapcov-CH dievčatá-DNajvyšší počet žiakov na jedného majstra odbornej výchovyKód zodpovedajúcich učebných odborov podľa doterajších predpisov
1. roč.2. roč.
123456
21BANÍCTVO
2172 0povrchové dobývanieCH12122172 0
22HUTNÍCTVO
2276 0hutnícka výrobaCH, D10102276 0
24STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA
2475 0prevádzka energetických výrobníCH12102475 0
2476 0stavba rozvodných zariadeníCH12102476 0
2477 0obrábanie kovovCH, D12122477 0
2478 0strojárska výrobaCH, D12122478 0
2479 0povrchová úpravaCH, D12122479 0
2480 0zlievárenská výrobaCH12122480 0
26ELEKTROTECHNIKA A TELEKOMUNIKÁCIE
2691 0elektrotechnická výrobaCH, D12122691 0
2693 0spojové montáže a opravyCH, D12102693 0
27TECHNICKÁ CHÉMIA SILIKÁTOV
2781 0keramická výrobaCH, D12122781 0
2782 0sklárska výrobaCH, D772782 0
2788 0výroba bižutérieCH, D772788 0
2789 0výroba stavebných látokCH, D772789 0
28OSTATNÁ TECHNICKÁ CHÉMIA
2884 0gumárska a plastikárska výrobaCH, D12122884 0
2885 0chemická výrobaCH, D12122885 0
2892 0spracúvanie papieraCH, D12122892 0
29POTRAVINÁRSTVO
2982 0potravinárska výrobaCH, D12122982 0
31TEXTIL A ODEVNÍCTVO
3178 0výroba konfekcieCH, D17123178 0
3179 0textilná výrobaCH, D12123179 0
32SPRACÚVANIE KOŽE A VÝROBA OBUVI
3282 0výroba obuviCH, D12123282 0
3283 0výroba koženej galantérieCH, D12123283 0
3284 0kožušnícka výrobaCH, D12123284 0
33SPRACÚVANIE DREVA A VÝROBA HUDOBNÝCH NÁSTROJOV
3382 0košikárska výrobaCH, D1273382 0
3383 0spracovanie drevaCH, D12123383 0
3384 0čalúnnická výrobaCH, D12123384 0
3385 0výroba kancelárskych potriebCH, D12123385 0
34POLYGRAFIA A SPRACÚVANIE FILMU
3490 0polygrafická výrobaCH, D1273490 0
3494 0výroba gramofónových platní a magnetofónových kazietCH, D7123494 0
36STAVEBNÍCTVO A VODOHOSPODÁRSTVO
3686 0stavebná výrobaCH12123686 0
37DOPRAVA A POŠTY
3772 0dopravaCH12123772 0
3773 0spojová prevádzkaCH, D12103773 0
45POĽNOHOSPODÁRSTVO A LESNÉ HOSPODÁRSTVO
4572 0poľnohospodárska výrobaCH, D12124572 0
4579 0lesná výrobaCH, D17124579 0
64EKONOMIKA A ORGANIZÁCIA, OBCHOD A SLUŽBY
6449 0technické služby v autoserviseCH10106449 0
6450 0prevádzka práčovní a čistiarníCH, D10106450 0

Poznámky pod čiarou

1) Pri práci so zákazníkom najviac 6 žiačok na jedného majstra odbornej výchovy.

1) Študijný odbor podľa oddielu D, ktorý obsahovo nadväzuje na učebný odbor.

2) V 3. ročníku pri práci vo výškach 4 žiaci na jedného majstra odbornej výchovy.

3) V blokoch učiva o vulkanizácii je najviac 6 žiakov na jedného majstra odbornej výchovy.

4) Pri aranžérskych prácach v obchodnej prevádzke najviac 10 žiakov na jedného majstra odbornej výchovy.

5) Učebný odbor je určený len na štúdium popri zamestnaní.