Oznámenie č. 253/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva školstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o hmotnom zabezpečení študentov vysokých škôl formou pôžičiek

Čiastka 83/1995
Platnosť od 17.11.1995 do31.07.1997
Zrušený 200/1997 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 17. novembrom 1995.

253

OZNÁMENIE

Ministerstva školstva Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky vydalo podľa § 35 ods. 2 písm. a) zákona č. 172/1990 Zb. o vysokých školách

výnos z 15. novembra 1995 č. 5949/1995–162–ÚP o hmotnom zabezpečení študentov vysokých škôl formou pôžičiek.

Tento výnos sa vzťahuje na študentov vysokých škôl a určuje sa ním možnosť poskytovania pôžičiek študentom vysokých škôl študujúcich dennou formou štúdia.

Výnos nadobúda účinnosť 17. novembrom 1995.

Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve školstva Slovenskej republiky a na dekanátoch fakúlt jednotlivých vysokých škôl v Slovenskej republike.