Vyhláška č. 249/1995 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 143/1984 Zb. o základnej škole v znení vyhlášky Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 409/1990 Zb.

Čiastka 83/1995
Platnosť od 17.11.1995 do31.08.2008
Účinnosť od 01.12.1995 do31.08.2008
Zrušený 245/2008 Z. z.

OBSAH

249

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva Slovenskej republiky

z 25. októbra 1995,

ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 143/1984 Zb. o základnej škole v znení vyhlášky Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 409/1990 Zb.

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky podľa § 6 ods. 4 písm. a), § 11 ods. 1 a § 12 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 143/1984 Zb. o základnej škole v znení vyhlášky č. 409/1990 Zb. sa dopĺňa takto:

Za § 2 sa vkladá nový § 2a, ktorý znie:

㤠2a

Plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole sa vzťahuje aj na deti cudzincov s dlhodobým alebo trvalým pobytom na území Slovenskej republiky.2a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2a) znie:

2a) Napr. § 19 zákona č. 498/1990 Zb. o utečencoch; § 6 až 11 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 73/1995 Z. z. o pobyte cudzincov na území Slovenskej republiky.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembrom 1995.


Eva Slavkovská v. r.