Opatrenie č. 248/1995 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave výšky sadzieb náhrad stravného

Čiastka 82/1995
Platnosť od 15.11.1995 do30.06.2002