Opatrenie č. 248/1995 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave výšky sadzieb náhrad stravného

Čiastka 82/1995
Platnosť od 15.11.1995 do30.06.2002

248

OPATRENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

zo 7. novembra 1995

o úprave výšky sadzieb náhrad stravného

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 1 a 2 zákona č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách ustanovuje:


Čl. I

V zmysle § 8 ods. 2 zákona č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách výška sadzieb náhrad stravného1) sa mení takto:

1. V § 5 ods. 1 písm. a) sa suma „44 Sk“ nahrádza sumou „46 Sk“.

2. V § 5 ods. 1 písm. b) sa suma „70 Sk“ nahrádza sumou „73 Sk“.

3. V § 5 ods. 1 písm. c) sa suma „109 Sk“ nahrádza sumou „114 Sk“.

4. V § 5 ods. 2 sa suma „44 Sk“ nahrádza sumou „46 Sk“.

Čl. II

Sadzby náhrad stravného upravené týmto opatrením patria zamestnancom od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo toto opatrenie uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.


Čl. III

Toto opatrenie nadobúda záväznosť dňom jeho uverejnenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.


Oľga Keltošová v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 68/1995 Z. z. o úprave výšky sadzieb náhrad stravného.