Vyhláška č. 247/1995 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje výška koncesionárskych poplatkov

Čiastka 82/1995
Platnosť od 15.11.1995 do31.07.1997
Účinnosť od 15.11.1995 do31.07.1997
Zrušený 206/1997 Z. z.

OBSAH

247

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 13. novembra 1995,

ktorou sa ustanovuje výška koncesionárskych poplatkov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 212/1995 Z. z. o koncesionárskych poplatkoch a o zmene zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov ustanovuje:


§ 1

Mesačná výška koncesionárskeho poplatku

a) za rozhlasový prijímač je 20 Sk,

b) za televízny prijímač je 50 Sk.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Sergej Kozlík v. r.