Oznámenie č. 237/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa

Čiastka 81/1995
Platnosť od 09.11.1995
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

237

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vydalo podľa § 7 ods. 1 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní

výnos z 27. októbra 1995 č. 1135/1995–KM o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa.

Vo výnose sa ustanovuje, že Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 1993–1996 uzavretá 5. apríla 1993 medzi Odborovým zväzom KOVO a Zväzom elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky a jej Dodatok č. 2 zo dňa 13. marca 1995 a Kolektívna zmluva vyššieho stupňa o odmeňovaní zamestnancov na rok 1993 uzavretá 5. apríla 1993 medzi Odborovým zväzom KOVO a Zväzom elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky a jej Dodatok č. 2 zo dňa 13. marca 1995 sú záväzné aj pre zamestnávateľov uvedených v prílohe tohto výnosu.

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Úplné znenie výnosu a zoznam zamestnávateľov, na ktorých sa vzťahuje, sa uverejní v časopise Práca a sociálna politika č. 11/1995.

Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, v Odborovom zväze KOVO a vo Zväze elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky.