Vyhláška č. 234/1995 Z. z.Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 111/1992 Zb. o úhrade nákladov za ubytovanie a základnú starostlivosť v domovoch-penziónoch pre dôchodcov v znení neskorších predpisov

Čiastka 81/1995
Platnosť od 09.11.1995 do30.06.1998
Účinnosť od 01.12.1995 do30.06.1998
Zrušený 195/1998 Z. z.

OBSAH

234

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

z 26. októbra 1995,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 111/1992 Zb. o úhrade nákladov za ubytovanie a základnú starostlivosť v domovoch-penziónoch pre dôchodcov v znení neskorších predpisov

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 39 písm. b) a e) zákona Slovenskej národnej rady č. 543/1990 Zb. o štátnej správe sociálneho zabezpečenia v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 195/1992 Zb. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 111/1992 Zb. o úhrade nákladov za ubytovanie a základnú starostlivosť v domovoch-penziónoch pre dôchodcov v znení vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 215/1994 Z. z. a vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 64/1995 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 4 vrátane nadpisu a poznámky pod čiarou k odkazu 1a) znie:

„Výpočet úhrady

§ 4

(1) Úhrada za ubytovanie a za základnú starostlivosť v penziónoch zahŕňa úhradu za podlahovú plochu obytnej miestnosti, za podlahovú plochu vedľajších miestností, za základné prevádzkové zariadenie a za vybavenie obytnej jednotky, za vykurovanie obytnej jednotky a za spotrebu tepla na ohrev vody, za elektrickú energiu, za dodávku vody, za odvádzanie odpadových vôd, za užívanie výťahu a za služby základnej starostlivosti poskytované všetkým obyvateľom.

(2) Mesačná úhrada za ubytovanie a za základnú starostlivosť sa určí

a) násobkom podlahovej plochy obytnej miestnosti a vedľajších miestností a sadzieb za 1 m2 týchto plôch,

b) sadzbami za základné prevádzkové zariadenie a za vybavenie obytnej jednotky,

c) za vykurovanie obytnej jednotky násobkom podlahovej plochy obytnej jednotky a sadzby za 1 m2; za spotrebu tepla na ohrev vody podľa spotreby tepla na ohrev vody penziónu po odpočítaní spotreby tepla na ohrev vody v stravovacej prevádzke a práčovni a určenej sadzby za 1 GJ 1a) prepočítanej na osobomesiace,

d) ak je obytná jednotka vybavená meračmi spotreby tepla na vykurovanie obytnej jednotky a na ohrev vody, násobkom skutočnej spotreby tepla a určenej sadzby za 1 GJ 1a),

e) za elektrickú energiu, ak nie sú v obytných jednotkách elektromery, mesačnými sadzbami, a ak sú obytné jednotky vybavené elektromermi, sumou za skutočne spotrebovanú elektrickú energiu podľa príslušnej tarifnej sadzby pre maloodber v domácnostiach1a),

f) za dodávku vody, za odvádzanie odpadových vôd a za užívanie výťahu mesačnými sadzbami, a ak sú obytné jednotky vybavené prietokovými meračmi teplej a studenej vody, násobkom skutočného množstva spotrebovanej vody a maximálnej ceny pitnej a úžitkovej vody pre domácnosti a za odpadovú vodu odvedenú z domácnosti1a),

g) za služby základnej starostlivosti mesačnými sadzbami.

1a) § 10 a § 20 písm. b) zákona č. 526/1990 Zb. o cenách.“.

2. V § 8 ods. 1 znie:

(1) Sadzba za vykurovanie za 1 m2 sa vypočíta podielom násobku spotreby tepla na vykurovanie nameranej na vstupe do domu s určenou sadzbou za 1 GJ1a) a celkovej podlahovej plochy penziónu.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembrom 1995.


Oľga Keltošová v. r.

Poznámky pod čiarou

1a) § 10 a § 20 písm. b) zákona č. 526/1990 Zb. o cenách.“.