Oznámenie č. 230/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Egyptskej arabskej republiky o výnimke z vízovej povinnosti pre diplomatické, služobné a zvláštne pasy

Čiastka 78/1995
Platnosť od 30.10.1995
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 12. marca 1995 výmenou diplomatických nót na základe článku 7.

230

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 22. júna 1994 bola v Káhire podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Egyptskej arabskej republiky o výnimke z vízovej povinnosti pre diplomatické, služobné a zvláštne pasy.

Dohoda nadobudla platnosť 12. marca 1995 výmenou diplomatických nót na základe článku 7.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Egyptskej arabskej republiky
o výnimke z vízovej povinnosti pre diplomatické, služobné a zvláštne pasy

Vláda Slovenskej republiky a vláda Egyptskej arabskej republiky,

v snahe uľahčiť vstup, odchod a pohyb svojich občanov medzi oboma krajinami,

dohodli sa takto:

Článok 1

Občania oboch krajín, ktorí sú držiteľmi diplomatických, služobných a zvláštnych pasov, majú právo na vstup na územie druhej krajiny, odchod z nej alebo tranzit cez ňu bez udelenia víza.

Pri príchode sa im udelí pobyt v dĺžke 90 dní.

Článok 2

Členovia diplomatických a konzulárnych misií a medzinárodných organizácií akreditovaných do niektorej z týchto krajín, ako aj členovia ich rodín, ktorí sú držiteľmi diplomatických, služobných a zvláštnych pasov, majú právo na vstup na územie druhej krajiny bez udelenia víza.

Článok 3

Vstup a odchod občanov z oboch krajín, ktorí sú držiteľmi diplomatických, služobných a zvláštnych pasov, na územie druhej krajiny a z nej sa musí uskutočniť na miestach oficiálnych vstupov.

Článok 4

Táto dohoda nevyníma občanov oboch krajín, ktorí sú držiteľmi diplomatických, služobných a zvláštnych pasov, z povinnosti dodržiavať platné zákony a nariadenia na území druhej krajiny.

Táto dohoda dáva každej krajine právo odmietnuť vstup občanom druhej krajiny na územie svojej krajiny alebo im zrušiť pobyt v nej, ak sa dopúšťajú činov porušujúcich jej zákony a nariadenia.

Článok 5

Táto dohoda nemá vplyv na zákony alebo nariadenia všeobecného charakteru platné v oboch krajinách, ktoré sa vzťahujú na vnútornú bezpečnosť, a na tie, ktoré určujú vstup, pobyt a pohyb cudzincov.

Článok 6

Strany si diplomatickou cestou vymenia vzory diplomatických, služobných a zvláštnych pasov.

Navzájom sa budú informovať o všetkých zmenách týkajúcich sa týchto pasov 60 dní pred tým, než tieto zmeny nadobudnú platnosť.

Článok 7

Táto dohoda nadobudne platnosť dňom výmeny diplomatických nót, ktorými si strany oznámia splnenie podmienok stanovených vnútroštátnymi právnymi predpismi na nadobudnutie platnosti tejto dohody.

Táto dohoda zostane v platnosti, kým niektorá strana písomne neinformuje druhú stranu tri mesiace vopred o svojom rozhodnutí dohodu vypovedať.

Dané v Káhire 22. júna 1994 v dvoch vyhotoveniach, obe v anglickom jazyku.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Eduard Kukan v. r.

Za vládu

Egyptskej arabskej republiky:

Amre Moussa v. r.

Príloha 01