Nariadenie vlády č. 228/1995 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 371/1994 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník v znení neskorších predpisov

Čiastka 77/1995
Platnosť od 25.10.1995 do31.12.1995
Účinnosť od 25.10.1995 do31.12.1995
Zrušený 300/1995 Z. z.

228

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 17. októbra 1995,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 371/1994 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 12 ods. 2 a § 13 ods. 1 písm. g) colného zákona č. 618/1992 Zb. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 371/1994 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 39/1995 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 165/1995 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 188/1995 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 208/1995 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 2 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) Z tovaru uvedeného v prílohe č. 9 tohto nariadenia sa vymeriava clo podľa colných sadzieb uvedených v prílohe č. 9, ak je tento tovar prepustený do colného režimu voľného obehu.“.

2. Za prílohu č. 8 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 371/1994 Z. z. sa pripája príloha č. 9, ktorá je prílohou tohto nariadenia.


Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Vladimír Mečiar v. r.


Príloha nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 228/1995 Z. z.

Príloha č. 9 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 371/1994 Z. z.

Dočasná úprava colnej sadzby na dovoz cukrovej repy v roku 1995

Položka colného sadzobníka Dočasná colná sadzba Platnosť do
1212 91 10 17 % 31. 12. 1995