Oznámenie č. 224/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o potvrdení stavu zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Švajčiarskou konfederáciou po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

Čiastka 76/1995
Platnosť od 24.10.1995

224

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že výmenou nót z 13. októbra 1994 a 25. novembra 1994 medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Švajčiarskej konfederácie bol potvrdený stav zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Švajčiarskou konfederáciou po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky. Vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Švajčiarskou konfederáciou naďalej platia tieto zmluvné dokumenty:

1. Dohoda mezi republikou Československou a Švýcarskem o vzájemné právní pomoci ve věcech občanských a obchodních. Dodatkový protokol

(BERN 21. decembra 1926, č. 9/1928 Sb.),

2. Úmluva mezi republikou Československou a Švýcarskem o uznání a výkonu soudních rozhodnutí

(BERN 21. decembra 1926, č. 23/1929 Sb.),

3. Smlouva o řízení smírčím, soudním a rozhodčím mezi Československem a Švýcarskem

(ŽENEVA 20. septembra 1929, č. 104/1930 Sb.),

4. Protokol č. 1 o jednaniach medzi Československom a Švajčiarskom o švajčiarskych záujmoch dotknutých československými dekrétmi z roku 1945 o znárodnení

(BERN 18. decembra 1946)

v znení Dodatkového protokolu

(BERN 7. februára 1947)

a Osobitná dohoda k vyrovnávaniu čl. 9 Protokolu č. 1

(BERN 18. decembra 1947),

5. Protokol č. 2 o jednaniach medzi Československom a Švajčiarskom o švajčiarskych záujmoch dotknutých predpismi a opatreniami o zriadení národnej správy a o konfiškáciách

(PRAHA 18. januára 1947),

6. Dočasná dohoda o leteckých líniách medzi Československom a Švajčiarskom

(BERN 10. septembra 1947),

7. Dohoda medzi predsedami československej a švajčiarskej delegácie o československo-švajčiarskych protokoloch týkajúcich sa znárodnenia, konfiškácie a národných správ, dojednaná výmenou nót

(PRAHA, BERN 19. decembra 1947/29. decembra 1947),

8. Dohoda medzi predsedami československej a švajčiarskej delegácie o prekluzívnej lehote, dojednaná výmenou nót

(BERN 13. februára 1948),

9. Protokol č. 3 o jednaniach medzi Československom a Švajčiarskom týkajúci sa použitia Protokolu č. 1 z 18. decembra 1946

(BERN 25. augusta 1948),

10. Dohoda medzi Československou republikou a Švajčiarskou konfederáciou o uspokojení švajčiarskych záujmov v Československu

(PRAHA 22. decembra 1949),

11. Dohoda o zmene tabuliek pripojených k Dočasnej dohode o leteckých líniách medzi Československou republikou a Švajčiarskom z 10. septembra 1947, dojednaná výmenou nót

(PRAHA 28. júna 1950),

12. Obchodná zmluva medzi Československou republikou a Švajčiarskou konfederáciou. Záverečný protokol

(BERN 24. novembra 1953, č. 50/1954 Zb.),

13. Dohoda medzi Československou socialistickou republikou a Švajčiarskou konfederáciou o vzájomnom oslobodení leteckých podnikov od zdanenia, dojednaná výmenou nót

(PRAHA 26. apríla 1960, č. 8/1963 Zb.),

14. Dohovor medzi vládou Československej socialistickej republiky a spolkovou radou Švajčiarskej konfederácie o vysporiadaní majetkovoprávnych otázok

(BERN 27. júna 1967),

15. Dohoda o hospodárskom styku medzi Československou socialistickou republikou a Švajčiarskou konfederáciou. Protokol o platobnom styku

(PRAHA 7. mája 1971, č. 85/1971 Zb.),

16. Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Švajčiarskou konfederáciou o ochrane údajov o pôvode, označení pôvodu a iných zemepisných označení. Protokol

(BERN 16. novembra 1973, č. 13/1976 Zb.),

17. Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a Švajčiarskou spolkovou radou o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave

(PRAHA 17. decembra 1975, č. 80/1976 Zb.),

18. Ujednanie medzi vládou Československej socialistickej republiky a Švajčiarskou spolkovou radou o rozšírení vykonávania Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a Švajčiarskou spolkovou radou o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave, podpísanej v Prahe 17. decembra 1975, na Kniežatstvo Lichtenštajnské, dojednané výmenou nót

(PRAHA 6. februára 1980, čiastka 28/1980 Zb.),

19. Dojednanie medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a Švajčiarskou spolkovou radou o vzájomnom zrušení vízovej povinnosti, dojednané výmenou nót

(PRAHA 31. júla 1990, č. 395/1990 Zb.),

20. Dohoda medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Švajčiarskou konfederáciou o podpore a vzájomnej ochrane investícií

(BERN 5. októbra 1990, č. 459/1991 Zb.),

21. Dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a Švajčiarskou spolkovou radou o strednodobej pôžičke vo výške 40 miliónov USD

(PRAHA 18. novembra 1991),

22. Poľnohospodárska dohoda medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Švajčiarskou konfederáciou, dojednaná výmenou nót

(BERN 10. júna 1992).