Oznámenie č. 223/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o potvrdení stavu zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Čínskou ľudovou republikou po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

Čiastka 76/1995
Platnosť od 24.10.1995

223

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že výmenou nót z 12. októbra 1994 a 22. novembra 1994 medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Čínskej ľudovej republiky bol potvrdený stav zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Čínskou ľudovou republikou po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky. Vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Čínskou ľudovou republikou naďalej platia tieto zmluvné dokumenty:

1. Dohoda o telekomunikačnom styku medzi Československou republikou a Čínskou ľudovou republikou

(PEKING 6. mája 1952),

2. Dohoda o poštovej službe medzi Československou republikou a Čínskou ľudovou republikou

(PEKING 6. mája 1952),

3. Dohoda medzi Československou republikou a Čínskou ľudovou republikou o vedecko-technickej spolupráci

(PEKING 6. mája 1952),

4. Stanovy spoločnej komisie pre spoluprácu vo vede a technike k Dohode medzi Československou republikou a Čínskou ľudovou republikou

(PEKING 6. mája 1952),

5. Dohoda o vzájomnom bezplatnom poskytovaní víz medzi Československou republikou a Čínskou ľudovou republikou

(PEKING 19. mája 1954),

6. Dohoda o vzájomnom zrušení vízovej povinnosti na diplomatické, služobné a zvláštne pasy medzi Československou republikou a Čínskou ľudovou republikou, dojednaná výmenou nót

(PRAHA 19. mája 1956),

7. Zmluva o priateľstve a spolupráci medzi Československou republikou a Čínskou ľudovou republikou

(PEKING 27. marca 1957, č. 27/1958 Zb.),

8. Dohoda o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej republiky a vládou Čínskej ľudovej republiky

(PEKING 27. marca 1957),

9. Dohoda medzi Československou republikou a Čínskou ľudovou republikou o vysporiadaní vzájomných pohľadávok vzniknutých do 9. mája 1945, dojednaná výmenou nót

(PEKING 13. novembra 1957),

10. Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Čínskej ľudovej republiky o hospodárskej a technickej spolupráci. Protokol o zriadení spoločnej komisie pre hospodársku, obchodnú a vedecko-technickú spoluprácu

(PRAHA 6. júla 1984),

11. Zmluva medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Čínskej ľudovej republiky o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmu

(PRAHA 11. júna 1987, č. 41/1988 Zb.),

12. Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Čínskej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied

(PRAHA 13. mája 1988, č. 161/1988 Zb.),

13. Dohoda o leteckej doprave medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Čínskej ľudovej republiky

(PEKING 25. mája 1988, č. 91/1989 Zb.),

14. Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Čínskej ľudovej republiky o základných smeroch dlhodobej hospodárskej a vedecko-technickej spolupráce

(PEKING 25. mája 1988),

15. Dohoda o vedecko-technickej spolupráci v oblasti železničnej dopravy medzi Federálnym ministerstvom dopravy a spojov Československej socialistickej republiky a Ministerstvom železníc Čínskej ľudovej republiky

(PRAHA 15. júna 1988, čiastka 26/1988 Zb.),

16. Konzulárny dohovor medzi Československou socialistickou republikou a Čínskou ľudovou republikou

(PEKING 5. septembra 1988, č. 97/1989 Zb.),

17. Dohoda o spolupráci v oblasti technickej štandardizácie, merania a kvalitatívnej kontroly medzi Československým úradom štandardizácie a merania a Čínskym úradom technickej kontroly

(29. septembra 1988),

18. Dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Čínskej ľudovej republiky o podpore a vzájomnej ochrane investícií

(PEKING 4. decembra 1991),

19. Dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Čínskej ľudovej republiky o spolupráci a vzájomnej pomoci v oblasti colníctva

(PRAHA 21. júla 1992).