Oznámenie č. 222/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o potvrdení stavu zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Nórskym kráľovstvom po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

Čiastka 76/1995
Platnosť od 24.10.1995

222

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že na základe Protokolu medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Nórskeho kráľovstva o zmluvách, podpísaného 16. septembra 1994 ministrami zahraničných vecí Slovenskej republiky a Nórskeho kráľovstva, bol potvrdený stav zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Nórskym kráľovstvom po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky. Vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Nórskym kráľovstvom naďalej platia tieto zmluvné dokumenty:

1. Úmluva o pokojném vyřizování veškerých mezinárodních sporů mezi Československem a Norskem

(ŽENEVA 9. septembra 1929, č. 101/1930 Sb.),

2. Dohoda o kultúrnych vzťahoch medzi Československom a Nórskom

(OSLO 11. marca 1937),

3. Protokol o vysporiadaní nevybavených finančných otázok medzi Československou republikou a Nórskom

(PRAHA 9. júna 1954),

4. Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nórskeho kráľovstva o leteckej doprave

(OSLO 3. decembra 1968, č. 122/1969 Zb.),

5. Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nórskeho kráľovstva o medzinárodnej cestnej doprave

(OSLO 16. februára 1973, č. 3/1974 Zb.),

6. Zmluva medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nórskeho kráľovstva o zamedzení dvojakého zdanenia a o zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmu a z majetku

(OSLO 27. júna 1979, č. 35/1980 Zb.),

7. Dohoda o recipročnej úprave víz udeľovaných diplomatickým a administratívnym pracovníkom veľvyslanectva Československej socialistickej republiky a Nórska, dojednaná výmenou nót

(PRAHA 10. marca 1980),

8. Dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Nórskeho kráľovstva o zrušení vízovej povinnosti, dojednaná výmenou nót

(PRAHA 13. júla 1990, č. 461/1990 Zb.),

9. Dohoda medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Nórskym kráľovstvom o vzájomnej podpore a ochrane investícií

(OSLO 21. mája 1991),

10. Protokol o obchodovaní s poľnohospodárskymi výrobkami – produktmi

(PRAHA, OSLO 8. apríla 1992).