Oznámenie č. 22/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa

Čiastka 8/1995
Platnosť od 26.01.1995
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

22

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vydalo podľa § 7 ods. 1 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní

výnos z 18. januára 1995 č. 2820/1994-KM o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa.

Vo výnose sa ustanovuje, že Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 1994 pre odvetvie drevárskeho a nábytkárskeho priemyslu na Slovensku uzavretá 18. januára 1994 medzi Zväzom drevárskeho, nábytkárskeho a celulózo-papierenského priemyslu Slovenskej republiky a Odborovým zväzom pracovníkov drevárskeho, nábytkárskeho, papierenského priemyslu, lesného a vodného hospodárstva na Slovensku (oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 59/1994 Z. z.) vrátane jej dodatku č. 1 z 31. mája 1994 (oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 156/1994 Z. z.) je záväzná aj pre zamestnávateľov uvedených v prílohe tohto výnosu.

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Úplné znenie výnosu so zoznamom zamestnávateľov, na ktorých sa vzťahuje, sa uverejní v časopise Práca a sociálna politika č. 2/1995. Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, vo Zväze drevárskeho, nábytkárskeho a celulózo-papierenského priemyslu Slovenskej republiky a v Odborovom zväze pracovníkov drevárskeho, nábytkárskeho, papierenského priemyslu, lesného a vodného hospodárstva na Slovensku.