Oznámenie č. 218/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 20. apríla 1995 č. 894/1995-100 o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Čiastka 75/1995
Platnosť od 19.10.1995
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

218

OZNÁMENIE

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 16 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 325/1993 Z. z. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1994 a o zmenách niektorých ďalších zákonov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1995 Z. z.

výnos z 21. septembra 1995 č. 2314/1995–100, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 20. apríla 1995 č. 894/1995–100 o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky (oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 90/1995 Z. z.).

Výnos upravuje podmienky poskytovania dotácií zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky právnickým osobám a fyzickým osobám, ktoré podnikajú v pôdohospodárstve alebo v potravinárstve, a štátnym podnikom povodí.

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Výnos je uverejnený v čiastke 10/1995 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky.