217

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 17. mája 1995 bola v Biškeku podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kirgizskej republiky o obchodno-hospodárskej a vedecko-technickej spolupráci.

Dohoda nadobudla platnosť 22. augusta 1995 výmenou nót na základe článku 16.

Podpísaním tejto dohody stráca platnosť Dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Republiky Kirgizsko o obchodno-ekonomických vzťahoch a vedecko-technickej spolupráci (oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 437/1992 Zb.).

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kirgizskej republiky
o obchodno-hospodárskej a vedecko-technickej spolupráci

Vláda Slovenskej republiky a vláda Kirgizskej republiky (ďalej len „zmluvné strany“),

riadiac sa želaním rozvíjať a upevňovať obchodno-hospodárske vzťahy a vedecko-technickú spoluprácu,

snažiac sa rozširovať obchodné vzťahy medzi dvoma štátmi na princípoch rovnoprávnosti a vzájomnej výhodnosti,

zohľadňujúc hlboké zmeny prebiehajúce v politických a ekonomických systémoch oboch republík,

snažiac sa o postupnú integráciu svojich ekonomík do svetovej hospodárskej sústavy v súlade s medzinárodným právom a platným právnym poriadkom oboch štátov,

berúc do úvahy záväzky Slovenskej republiky ako zmluvnej strany Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) a úsilie Kirgizskej republiky dodržiavať normy a pravidlá všeobecne platné v medzinárodnom obchode vrátane noriem a pravidiel GATT-u,

dohodli sa takto:

Článok 1

Zmluvné strany budú podporovať rozvoj hospodárskych vzťahov zameraných predovšetkým na zvýšenie vzájomného obratu tovaru a objemu poskytovaných služieb.

Zmluvné strany sa dohodli prijímať nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie, uľahčenie a stimulovanie všetkých foriem hospodárskej, obchodnej a vedecko-technickej spolupráce v rámci platného právneho poriadku štátov zmluvných strán.

Článok 2

Zmluvné strany si navzájom poskytnú doložku najvyšších výhod vo vzťahu k obchodovaniu s tovarmi majúcimi pôvod na území štátov oboch zmluvných strán podľa článku 1 GATT-u.

Doložka najvyšších výhod sa nevzťahuje na práva a výhody, ktoré

– jedna zo zmluvných strán poskytla alebo v budúcnosti poskytne susedným štátom s cieľom uľahčiť pohraničný obchod alebo medziregionálny obchod s inými štátmi,

– vyplývajú z účasti zmluvných strán v colných úniách a v zónach voľného obchodu.

Článok 3

Zmluvné strany sa dohodli, že tovarová výmena a poskytovanie služieb sa budú uskutočňovať medzi subjektmi zahranično-ekonomických vzťahov oboch krajín (ďalej len „subjekty“) na základe priamych alebo kompenzačných obchodných dohôd uzatváraných v súlade s právnym poriadkom štátov zmluvných strán za svetové ceny a na zásadách platných v medzinárodnom obchode.

Subjekty zmluvných strán budú na základe vzájomného dohovoru uzatvárať dohody a zmluvy vrátane dlhodobých, najmä na dodávky tovarov s dlhotrvajúcim výrobným cyklom, a dohody o hospodárskej spolupráci.

Článok 4

Zmluvné strany budú vytvárať priaznivé podmienky na to, aby subjekty štátov zmluvných strán mohli uzatvárať a realizovať obchodné dohody na dodávky tovarov a poskytovanie služieb.

Článok 5

Zmluvné strany budú vytvárať pre svoje fyzické osoby a právnické osoby priaznivé podmienky na priame kontakty, ako aj na výmenu delegácií a podnikateľov, na účasť na veľtrhoch a výstavách a na výmenu informácií.

Článok 6

Zmluvné strany, majúc na zreteli dôležitosť rozširovania obchodno-hospodárskej spolupráce, budú v rámci platného právneho poriadku svojich štátov vytvárať priaznivé podmienky na zriaďovanie pobočiek, organizácií, podnikov, firiem, bánk, obchodných domov, búrz, družstiev a spoločností na území svojich štátov na ich obchodnú a hospodársku činnosť.

Článok 7

Zmluvné strany s prihliadnutím na rozvoj trhových hospodárskych vzťahov v obidvoch štátoch v súlade s právnym poriadkom svojich štátov potvrdzujú vzájomný záujem o

- vytváranie predpokladov na pohyb kapitálu,

– združovanie investícií na realizáciu významných projektov,

– účasť subjektov na rozvíjaní voľných ekonomických zón,

– proces privatizácie.

Článok 8

Zmluvné strany budú v súlade s právnym poriadkom svojich štátov vytvárať priaznivé podmienky na rozvoj spoločnej podnikateľskej činnosti vrátane podpory a ochrany investícií a zamedzenia dvojitého zdanenia.

Vo vzájomnej hospodárskej spolupráci sa nebudú uplatňovať diskriminačné opatrenia.

Článok 9

Zmluvné strany, vychádzajúc z toho, že vedecko-technická spolupráca v oblasti základných a aplikačných vied vyspelej techniky a technológií zohráva dôležitú úlohu v ekonomickom rozvoji, budú v tejto oblasti vytvárať nevyhnutné podmienky na rozvoj vzájomných vzťahov.

Zmluvné strany budú podporovať uzatvorenie rezortnej dohody o vedecko-technickej spolupráci medzi partnerskými orgánmi štátnej správy kompetentnými v oblasti vedy a techniky.

Článok 10

Zmluvné strany budú venovať osobitnú pozornosť rozvoju vzťahov a spolupráci medzi vedcami a špecialistami, vedeckými organizáciami a podnikmi vrátane vytvorenia dočasných alebo trvalých spoločných vedeckých kolektívov na riešenie vedecko-technických problémov a na realizáciu výskumných projektov s cieľom zabezpečiť sociálny a ekonomický rozvoj v oboch štátoch.

Zmluvné strany budú chrániť výsledky spoločných vedecko-technických prác. Poskytnutie týchto výsledkov tretej strane sa môže uskutočniť len s písomným súhlasom účastníckej organizácie druhej zmluvnej strany.

Článok 11

Zmluvné strany budú pomáhať slovenským a kirgizským subjektom zahranično-ekonomických vzťahov pri tranzite tovarov cez územie svojich štátov do tretích štátov okrem tovarov vylúčených z dovozu právnym poriadkom štátov zmluvných strán.

Článok 12

Zúčtovania a platby za dodávané tovary a poskytované služby medzi subjektmi sa budú uskutočňovať vo voľne zameniteľnej mene alebo v mene, na ktorej sa dohodnú komerčné banky v súlade so zásadami, podmienkami a formami uplatňovanými v medzinárodnej obchodnej, finančnej a bankovej praxi.

Článok 13

Zmluvné strany sa dohodli uzatvoriť medzi príslušnými bankami zmluvných strán dohody o technickom spôsobe zúčtovania a platieb za dodávky tovarov a za poskytované služby medzi subjektmi štátov zmluvných strán, ako aj o otázkach súvisiacich s poskytovaním úverov.

Článok 14

Na posúdenie prijatia potrebných opatrení na podporu plnenia tejto dohody zmluvné strany vytvoria medzivládnu zmiešanú slovensko-kirgizskú komisiu pre obchodno-hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu.

Článok 15

Ustanovenia tejto dohody sa vzťahujú na všetky zmluvy, ktoré sa uzatvoria počas platnosti tejto dohody a nesplnia sa do ukončenia jej platnosti.

Zmeny a doplnky tejto dohody sa budú vykonávať na základe vzájomného písomného súhlasu zmluvných strán.

Článok 16

Táto dohoda podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi zmluvných strán a nadobudne platnosť dňom výmeny nót o tomto vnútroštátnom schválení.

Táto dohoda sa uzatvára na obdobie piatich rokov a bude sa automaticky predlžovať na nasledujúce päťročné obdobie, ak do šiestich mesiacov pred uplynutím jej platnosti jedna zo zmluvných strán neoznámi druhej zmluvnej strane svoj úmysel ukončiť platnosť tejto dohody.

Podpísaním tejto dohody stráca platnosť Dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Republiky Kirgizsko o obchodno-ekonomických vzťahoch a vedecko-technickej spolupráci podpísaná v Biškeku 13. mája 1992.

Dané v Biškeku 17. mája 1995 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom, kirgizskom a ruskom jazyku, pričom všetky znenia majú rovnakú platnosť. V prípade rozdielnosti výkladu tejto dohody je rozhodujúce znenie v ruskom jazyku.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Sergej Kozlík v. r.

Za vládu

Kirgizskej republiky:

A. Tagajev v. r.