Zákon č. 212/1995 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o koncesionárskych poplatkoch a o zmene zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov

Čiastka 73/1995
Platnosť od 14.10.1995 do31.03.2008
Účinnosť od 12.07.2007 do31.03.2008
Zrušený 68/2008 Z. z.

212

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 20. septembra 1995

o koncesionárskych poplatkoch a o zmene zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Koncesionárske poplatky za rozhlasové a televízne prijímače

§ 1

Predmet úpravy

Tento zákon upravuje platenie koncesionárskych poplatkov za používanie rozhlasových prijímačov a televíznych prijímačov (ďalej len „poplatok“), vyberanie poplatkov, ich vymáhanie a sankcie za omeškanie.

§ 2

Základné pojmy

(1) Rozhlasovým prijímačom alebo televíznym prijímačom (ďalej len „prijímač“) sa rozumie prevádzkyschopné telekomunikačné zariadenie určené na príjem a reprodukciu rozhlasových alebo televíznych programov šírených rozhlasovými alebo televíznymi vysielačmi.

(2) Za prijímače podľa tohto zákona sa bez ohľadu na to, či umožňujú príjem a reprodukciu rozhlasových alebo televíznych programov, nepovažujú

a) oznamovacie prijímače,

b) telekomunikačné zariadenia Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky a jeho výkonného orgánu štátnej správy používané výhradne na technickú kontrolu vysielania,

c) telekomunikačné zariadenia Rady Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie používané výhradne na kontrolu vysielania,

d) telekomunikačné zariadenia výhradne zaisťujúce bezpečnosť a prevádzku premávky,

e) telekomunikačné zariadenia Slovenských telekomunikácií používané na technické zabezpečenie a kontrolu vysielania,

f) zariadenia schopné prijímať a reprodukovať rozhlasové alebo televízne programy šírené rozhlasovými alebo televíznymi vysielačmi, ktorým prevažujúce určenie je iné, a to za podmienky, že ich uvedená schopnosť nie je využívaná na podnikanie.

§ 3

Platiteľ poplatkov

(1) Platiteľom poplatkov je fyzická osoba, ktorá prijímač vlastní, samostatne zárobkovo činná osoba,1a) ktorá prijímač eviduje v účtovníctve, a právnická osoba, ktorá prijímač eviduje v účtovníctve.

(2) Ten, kto zaplatí poplatok za jeden prijímač, môže sám alebo s príslušníkmi svojej domácnosti používať viac prijímačov, a to v byte alebo mimo bytu.

(3) Platiteľ poplatku je povinný zaplatiť poplatok za prijímač vyberateľovi poplatku vo výške ustanovenej týmto zákonom do 15. dňa v mesiaci.

(4) Ak je platiteľ poplatku právnická osoba alebo samostatne zárobkovo činná fyzická osoba, je povinný platiť poplatok za každý prijímač.

(5) Namiesto vlastníka prijímača je povinný platiť poplatok ten,

a) kto vykonáva právo hospodárenia k prijímačom vo vlastníctve štátu,

b) kto má prijímač na území Slovenskej republiky v držbe, ak tu vlastník nemá sídlo alebo trvalý pobyt.

(6) Povinnosť zaplatiť poplatok vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po tom, ako platiteľ poplatku nadobudol prijímač a skončí sa posledným dňom mesiaca, v ktorom zanikla povinnosť platiť poplatok.

(7) Osoba, ktorá má povinnosť platiť poplatok podľa § 4a ods. 3, preukáže túto skutočnosť vyberateľovi poplatkov čestným vyhlásením.

(8) Platiteľ poplatkov podľa odsekov 1 až 4 je povinný vyberateľovi poplatkov

a) oznámiť vyberateľovi poplatkov do 15 dní vznik povinnosti platiť poplatok, a to aj v prípade, ak mu táto povinnosť vznikla opäť po predchádzajúcom uplatnení zániku povinnosti platiť poplatok, s uvedením mena, priezviska, rodného čísla a adresy trvalého bydliska; právnické osoby a samostatne zárobkovo činné osoby presné označenie ich názvu, sídla, obchodného mena a identifikačného čísla,

b) oznámiť do 30 dní zmenu trvalého bydliska, zmenu priezviska fyzických osôb, zmenu názvu, obchodného mena, sídla a identifikačného čísla právnických osôb a samostatne zárobkovo činných osôb.

(9) Povinnosť platiť poplatok zaniká, ak sa prijímač zničí alebo je neopraviteľný, ak prijímač predá, daruje alebo zverí na dlhodobé používanie inej fyzickej osobe.

§ 4

Príjemca poplatkov

(1) Príjemcom poplatku za rozhlasový prijímač je Slovenský rozhlas. Z poplatku podľa § 3 je vyberateľ poplatkov oprávnený zrážať zmluvne dohodnutú províziu.

(2) Príjemcom poplatku za televízny prijímač je Slovenská televízia. Z poplatku podľa § 3 je vyberateľ poplatku oprávnený zrážať zmluvne dohodnutú províziu.

§ 4a

Sadzba poplatkov

(1) Mesačná výška poplatku za používanie rozhlasových prijímačov pre fyzickú osobu je 40 Sk a televíznych prijímačov je 100 Sk.

(2) Mesačná výška poplatkov za používanie rozhlasových prijímačov právnických osôb a samostatne zárobkovo činných osôb je 40 Sk, za používanie televíznych prijímačov 100 Sk, a to za každý prijímač.

(3) Mesačná výška poplatku pre fyzickú osobu, ktorá je poberateľom dôchodku,1c) ak nežije v domácnosti1d) s inou osobou s pravidelným príjmom zo zárobkovej činnosti, je za používanie rozhlasových prijímačov 20 Sk a za používanie televíznych prijímačov 50 Sk.

§ 5

Vyberateľ poplatkov

(1) Vyberateľom poplatkov je právnická osoba na základe zmluvného vzťahu s príjemcom poplatkov.

(2) Vzťahy medzi vyberateľom poplatkov, Slovenským rozhlasom a Slovenskou televíziou najmä pri vymáhaní nezaplatených poplatkov, nedoplatkov a úrokov z omeškania (§ 7 ods. 5, § 8 ods. 2 a § 9 ods. 1) vrátane výšky provízie za vyberanie poplatkov sa zabezpečia zmluvne.

(3) Slovenský rozhlas a Slovenská televízia nie sú oprávnené pohľadávky voči koncesionárom odpredať, poskytnúť ako bankovú zálohu alebo inú garanciu, ako aj inak ich prevádzať na tretie subjekty.

(4) Vyberateľ poplatkov na účely tohto zákona vedie evidenciu platiteľov poplatkov, ktorá obsahuje

a) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu, ak je platiteľ poplatkov fyzická osoba,

b) názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo, ak je platiteľ poplatkov právnická osoba alebo samostatne zárobkovo činná osoba,

c) deň, keď sa fyzická osoba alebo právnická osoba stala platiteľom poplatkov,

d) počet prijímačov a adresu miesta, kde sú umiestnené, ak ide o platiteľa poplatkov podľa § 3 ods. 4,

e) počet a adresu prevádzkarní, ak ide o platiteľa poplatkov podľa § 3 ods. 4.

(5) Právnické osoby, ktoré spravujú údaje Evidencie mesačných záloh na odber elektrickej energie, sú povinné bezplatne poskytnúť vyberateľovi poplatkov na účely utvárania a pravidelnej mesačnej aktualizácie evidencie platiteľov poplatkov tieto údaje: meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu platiteľa, ak ide o fyzickú osobu, alebo názov, obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu alebo samostatne zárobkovo činnú osobu.

(6) Osobné údaje získané podľa odsekov 3 a 4 a podľa § 10a podliehajú ochrane osobných údajov;1e) využívať ich môžu iba príjemcovia poplatkov na účely tohto zákona.

§ 6

Oslobodenie od poplatkov

(1) Od povinnosti platiť poplatky sú oslobodení:

a) cudzinci, ak ich pobyt na území Slovenskej republiky nepresahuje tri mesiace v kalendárnom roku,

b) pracovníci zastupiteľských úradov a misií cudzích štátov, ak nie sú slovenskými štátnymi občanmi a ak je zaručená vzájomnosť,

c) občania s ťažkým zdravotným postihnutím.1d)

(2) Od povinnosti platiť poplatky sú oslobodení aj

a) prevádzkovatelia rozhlasového vysielania alebo televízneho vysielania zo zákona a Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie,

b) zariadenia sociálnych služieb alebo humanitárne zariadenia, zariadenia Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky, predškolské zariadenia, školy,2) zdravotnícke zariadenia s lôžkovými oddeleniami, zastupiteľské úrady cudzích štátov a medzinárodné vládne organizácie.

(3) Fyzická osoba, ktorej vznikol nárok na oslobodenie od poplatkov po nadobudnutí účinnosti tohto zákona, preukáže to na tlačive vyberateľa poplatkov. K tlačivu priloží doklad potrebný na potvrdenie skutočnosti, ktorá je podľa odseku 1 dôvodom na oslobodenie od poplatkov.

§ 7

Kontrola platenia poplatkov

(1) Kontrolu platenia poplatkov podľa tohto zákona vykonávajú podľa svojej pôsobnosti Slovenská televízia a Slovenský rozhlas (§ 5).

(2) Každý platiteľ poplatku je povinný Slovenskej televízii a Slovenskému rozhlasu na ich výzvu preukázať splnenie povinnosti platiť poplatok.

(3) Každá fyzická osoba v Slovenskej republike a každá právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, ktoré nie sú platiteľmi poplatkov, sú povinné vyberateľovi poplatkov na jeho výzvu preukázať dôvod oslobodenia od povinnosti platiť poplatok podľa § 6 alebo čestným vyhlásením preukázať skutočnosť, že nie sú vlastníkmi prijímačov alebo že nevykonávajú právo hospodárenia k prijímačom vo vlastníctve štátu.

(4) Vyberateľ poplatkov, Slovenská televízia alebo Slovenský rozhlas majú právo vykonať jednorazové technické zameranie na zistenie prijímačov v domácnostiach fyzických osôb a v objektoch právnických osôb.

(5) V prípade takého zistenia rozhlasového alebo televízneho prijímača u fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá nezaplatila poplatok za prijímač, má vyberateľ poplatkov, Slovenská televízia alebo Slovenský rozhlas právo vymáhať nezaplatené poplatky podľa § 8 odo dňa zistenia.

§ 8

Vymáhanie nezaplatených poplatkov

(1) Ak platiteľ poplatku nesplní povinnosť podľa § 3 ods. 3 a 8 alebo povinnosť podľa § 7 ods. 2 a 3, je v omeškaní so zaplatením poplatku.

(2) Ak je platiteľ poplatku v omeškaní so zaplatením poplatku dlhšie ako jeden mesiac odo dňa splatnosti poplatku (§ 3 ods. 3 a 6), vyberateľ poplatkov, Slovenská televízia alebo Slovenský rozhlas písomne vyzve platiteľa na splnenie povinnosti podľa tohto zákona.

(3) Ak platiteľ poplatku nesplní povinnosť označenú vo výzve, Slovenská televízia alebo Slovenský rozhlas po uplynutí určenej lehoty uplatní právo na úhradu nedoplatku na príslušnom súde.

§ 9

Úroky z omeškania

(1) Ak je platiteľ poplatku (§ 3) v omeškaní s platbou dlhšie ako dva mesiace a dodržal sa postup podľa § 8, Slovenská televízia alebo Slovenský rozhlas požiada platiteľa o zaplatenie úroku z omeškania.

(2) Výška úroku z omeškania podľa odseku 1 je dvojnásobok základnej úrokovej sadzby Národnej banky Slovenska platnej v prvý deň omeškania s platbou. Úrok z omeškania sa vyrubí za každý deň omeškania, začínajúc prvým dňom vzniku omeškania až do dňa platby vrátane. Úrok z omeškania sa vyrubí za každý prijímač, za ktorý je platiteľ poplatku (§ 3) v omeškaní s platbou.

(3) Ak platiteľ poplatku nezaplatí úrok z omeškania ani do jedného mesiaca po doručení výzvy na jeho zaplatenie (odsek 2), Slovenská televízia alebo Slovenský rozhlas môže uplatniť do šiestich mesiacov po doručení výzvy (odsek 1) svoj nárok na súde.

(4) Príjmy z úrokov z omeškania sú príjmami Slovenského rozhlasu, ak ide o poplatky za používanie rozhlasového prijímača, a Slovenskej televízie, ak ide o poplatky za používanie televízneho prijímača.

§ 10

Použitie príjmov

Príjemcovia príjmov z koncesionárskych poplatkov za používanie prijímačov a poplatkov z omeškania uložených podľa tohto zákona sú povinní použiť tieto príjmy len na pokrytie nákladov súvisiacich s výrobou a šírením programov schválených v konkrétnej vysielacej štruktúre príslušnou Rozhlasovou radou alebo Radou Slovenskej televízie.

Prechodné ustanovenie

§ 10a

Sociálna poisťovňa3) je povinná vyberateľovi poplatkov podľa § 4a ods. 3 na účely aktualizácie evidencie platiteľov poplatkov bezplatne poskytnúť do dvoch mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona zoznam poberateľov dôchodku, ktorý obsahuje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu poberateľa dôchodku.

§ 10b

Na platiteľa poplatkov (§ 3), ktorý zaplatí najneskôr do 60 dní po nadobudnutí účinnosti tohto zákona všetky nedoplatky na poplatkoch, ktoré mu vznikli do nadobudnutia účinnosti tohto zákona, ak ho na ich zaplatenie vyberateľ poplatku (§ 5) alebo príjemca poplatku (§ 4) vyzval podľa § 8 ods. 2, sa ustanovenie § 9 ods. 2 platné do nadobudnutia účinnosti tohto zákona neuplatní. Na nedoplatky na poplatkoch, ktoré vznikli od nadobudnutia účinnosti tohto zákona platiteľovi poplatkov (§ 3), ktorého na ich zaplatenie vyberateľ poplatku (§ 5) alebo príjemca poplatku (§ 4) nevyzval do nadobudnutia účinnosti tohto zákona, sa ustanovenie § 9 ods. 2 platné do nadobudnutia účinnosti tohto zákona neuplatní.

§ 10c

Na nedoplatky na poplatkoch, ktoré vznikli do 20. februára 2006, sa ustanovenie § 9 platného do 20. februára 2006, nevzťahuje.

§ 11

Zrušovacie ustanovenia

Zrušujú sa:

1. § 7 zákona č. 110/1964 Zb. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov,

2. vyhláška Federálneho ministerstva spojov č. 51/1985 Zb., ktorou sa vydáva Rozhlasový a televízny poriadok v znení vyhlášky Federálneho ministerstva spojov č. 76/1987 Zb., vyhlášky Federálneho ministerstva spojov č. 39/1988 Zb., vyhlášky Federálneho ministerstva spojov č. 315/1990 Zb. a vyhlášky Federálneho ministerstva spojov č. 100/1991 Zb.

§ 11a

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 206/1997 Z. z., ktorou sa ustanovuje výška koncesionárskych poplatkov.


Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembrom 1995.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Vyhláška Federálneho ministerstva spojov č. 50/1985 Zb., ktorou sa vydáva Poriadok rozhlasu po drôte v znení neskorších predpisov.

1a) § 4a zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov.

1b) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 15/1993 Zb. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách obvodnými úradmi, zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.

1c) § 7 písm. a) 1., 2., 5. až 9. bod a § 54 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov.

1d) § 57 zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.

1e) Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.

2) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach.Zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov.Zákon č. 172/1990 Zb. o vysokých školách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 41/1994 Z. z.

3) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov.