Oznámenie č. 209/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o bezvízových cestách občanov

Čiastka 72/1995
Platnosť od 13.10.1995 do30.12.2000
Zrušený 42/2001 Z. z.
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť výmenou nót, t. j. 25. augusta 1995, na základe článku 11.

209

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 13. februára 1995 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o bezvízových cestách občanov.

Dohoda nadobudla platnosť výmenou nót, t. j. 25. augusta 1995, na základe článku 11.

Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody stráca platnosť Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o podmienkach bezvízových ciest občanov oboch štátov podpísaná v Bratislave 1. júna 1994.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie
o bezvízových cestách občanov

Vláda Slovenskej republiky a vláda Ruskej federácie (ďalej len „zmluvné strany“),

potvrdzujúc svoju oddanosť princípom Záverečného aktu Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe a Parížskej charty pre novú Európu,

riadiac sa želaním rozvíjať priateľské vzťahy a snahou o zjednodušenie cestovných formalít pre svojich občanov,

dohodli sa takto:

Článok 1

(1) Občania jedného štátu, ktorí sú držiteľmi platných cestovných dokladov uvedených v prílohe tejto dohody, môžu vstupovať na územie druhého štátu, vycestovať z neho, zdržiavať sa na ňom počas 30 dní a cestovať cez jeho územie bez víz.

(2) Príslušné orgány jedného štátu môžu v odôvodnených prípadoch a na základe oficiálnej žiadosti predĺžiť bezvízový pobyt na svojom území občanom druhého štátu.

Článok 2

Občania jedného štátu, ktorí sú držiteľmi diplomatických alebo služobných pasov, ktorí sú členmi diplomatického zboru alebo konzulárneho zboru alebo oficiálnymi predstaviteľmi medzinárodných organizácií so štatútom diplomatickej misie so sídlom na území druhého štátu, môžu vstupovať na územie tohto štátu, vycestovať z neho a zdržiavať sa na ňom bez víz počas svojej akreditácie. Rodinní príslušníci, ktorí sú držiteľmi diplomatických alebo služobných pasov, môžu vstupovať na územie druhého štátu, vycestovať z neho a zdržiavať sa na ňom bez víz počas svojej akreditácie.

Článok 3

Občania jedného štátu, ktorí vstupujú na územie druhého štátu na dlhšie ako 30 dní, a tí, ktorí naň vstupujú s cieľom vykonávať pracovnú činnosť alebo získať trvalý pobyt, musia mať vízum tohto štátu.

Článok 4

Občania jedného štátu vstupujú na územie druhého štátu cez hraničné priechody určené na medzinárodný styk.

Článok 5

Zmluvné strany sa budú diplomatickou cestou navzájom bezodkladne informovať o prípadných zmenách podmienok na vstup, pobyt, tranzit a vycestovanie občanov obidvoch štátov.

Článok 6

Občania jedného štátu sú povinní počas pobytu na území druhého štátu dodržiavať zákony a predpisy tohto štátu.

Článok 7

(1) Táto dohoda neobmedzuje právo každého štátu odmietnuť vstup na svoje územie alebo zakázať na ňom pobyt občanom druhého štátu, ktorí by mohli ohrozovať jeho bezpečnosť alebo verejný poriadok, ako aj občanom, ktorí nedisponujú dostatočnými prostriedkami na zabezpečenie pobytu.

(2) Zmluvné strany budú prijímať vlastných občanov na svoje územie bez formalít.

Článok 8

Občania jedného štátu, ktorí stratili platný cestovný doklad na území druhého štátu, vycestujú zo štátu, v ktorom sa nachádzajú, s náhradným cestovným dokladom vydaným zastupiteľským úradom alebo konzulárnym úradom príslušnej zmluvnej strany bez víz.

Článok 9

Zmluvné strany môžu z dôvodov bezpečnosti, verejného poriadku, ochrany zdravia a z iných dôvodov čiastočne alebo úplne pozastaviť vykonávanie tejto dohody s výnimkou prípadu uvedeného v článku 7 ods. 2. O zavedení alebo zrušení takýchto opatrení sa zmluvné strany budú navzájom bezodkladne informovať diplomatickou cestou. Také opatrenia nadobudnú platnosť dňom ich oznámenia.

Článok 10

V prípade zmien v platných cestovných dokladoch alebo zavedenia nových cestovných dokladov si zmluvné strany diplomatickou cestou vymenia ich vzory a budú sa informovať o spôsobe ich používania najneskôr 30 dní pred nadobudnutím platnosti týchto dokladov.

Článok 11

Táto dohoda nadobudne platnosť tridsiatym dňom odo dňa doručenia neskoršej nóty, ktorou si zmluvné strany potvrdia splnenie vnútroštátnych podmienok schválenia nevyhnutných pre nadobudnutie jej platnosti.

Článok 12

Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody stráca platnosť Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o podmienkach bezvízových ciest občanov oboch štátov podpísaná v Bratislave 1. júna 1994.

Článok 13

Táto dohoda sa uzaviera na dobu neurčitú. Každá zo zmluvných strán môže dohodu vypovedať písomným oznámením druhej zmluvnej strane diplomatickou cestou. Platnosť dohody sa skončí tridsiatym dňom odo dňa doručenia písomného oznámenia druhej zmluvnej strane.

Dané v Bratislave 13. februára 1995 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a ruskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Vladimír Mečiar v. r.

Za vládu

Ruskej federácie:

Viktor Stepanovič Černomyrdin v. r.

Příloha 01

Príloha

k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o bezvízových cestách občanov

Platnými cestovnými dokladmi podľa článku 1 tejto dohody sú:

1. Pre občanov Slovenskej republiky

– diplomatický pas,

– služobný pas,

– cestovný pas,

– námornícka knižka,

– náhradný cestovný doklad.

2. Pre občanov Ruskej federácie

– diplomatický pas,

– služobný pas,

– osobný cestovný pas,

– námornícky pas,

– osvedčenie na návrat do Ruskej federácie.