Nariadenie vlády č. 208/1995 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 371/1994 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník v znení neskorších predpisov

Čiastka 71/1995
Platnosť od 06.10.1995 do31.12.1995
Účinnosť od 06.10.1995 do31.12.1995
Zrušený 300/1995 Z. z.

208

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 3. októbra 1995,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 371/1994 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 12 ods. 2 a § 13 ods. 1 písm. g) colného zákona č. 618/1992 Zb. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 371/1994 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 39/1995 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 165/1995 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 188/1995 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 2 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Z tovaru uvedeného v prílohe č. 8 tohto nariadenia sa vymeriava clo podľa colných sadzieb uvedených v prílohe č. 8, ak je tento tovar prepustený do colného režimu voľného obehu.“.

2. Za prílohu č. 7 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 371/1994 Z. z. sa pripája príloha č. 8, ktorá je prílohou tohto nariadenia.


Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Vladimír Mečiar v. r.


Príloha nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 208/1995 Z. z.

Príloha č. 8 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 371/1994 Z. z.

Dočasná úprava colnej kvóty a colnej sadzby na dovoz neskorých konzumných zemiakov v roku 1995

Položka colného Dočasná colná Dočasná colná Platnosť do
sadzobníka kvóta sadzba
0701 90 100 000 t 15% 31. 12. 1995