Oznámenie č. 20/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa

Čiastka 8/1995
Platnosť od 26.01.1995
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

20

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vydalo podľa § 7 ods. 1 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní

výnos z 18. januára 1995 č. 2724/1994-KM o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa.

Vo výnose sa ustanovuje, že Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 1994-1995 uzavretá 17. mája 1994 medzi Odborovým zväzom potravinárov Slovenskej republiky a Zväzom podnikateľov a zamestnávateľov potravinárskeho priemyslu na Slovensku a Zväzom priemyselných a potravinárskych výrobcov (oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 156/1994 Z. z.) je záväzná aj pre zamestnávateľov uvedených v prílohe tohto výnosu.

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Úplné znenie výnosu so zoznamom zamestnávateľov, na ktorých sa vzťahuje, sa uverejní v časopise Práca a sociálna politika č. 2/1995. Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, v Odborovom zväze potravinárov Slovenskej republiky, vo Zväze podnikateľov a zamestnávateľov potravinárskeho priemyslu na Slovensku a vo Zväze priemyselných a potravinárskych výrobcov.