2

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 14. októbra 1993 bola v Bratislave podpísaná Zmluva medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o režime na slovensko-ukrajinských štátnych hraniciach, spolupráci a vzájomnej pomoci v hraničných otázkach.

Národná rada Slovenskej republiky so zmluvou vyslovila súhlas svojím uznesením č. 384 z 27. januára 1994 a prezident Slovenskej republiky ju ratifikoval 21. septembra 1994.

Zmluva nadobudne platnosť tridsiatym dňom od výmeny ratifikačných listín podľa jej článku 34. Výmena ratifikačných listín sa uskutočnila 2. decembra 1994.

ZMLUVA

medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o režime na slovensko-ukrajinských štátnych hraniciach, spolupráci a vzájomnej pomoci v hraničných otázkach

Slovenská republika a Ukrajina (ďalej len „zmluvné strany“),

vedené prianím rozvíjať priateľské vzťahy na prospech oboch štátov a ich ľudu,

usilujúce sa dodržiavať stanovený režim na štátnych hraniciach medzi oboma štátmi

dohodli sa takto:

PRVÁ HLAVA

HRANIČNÍ SPLNOMOCNENCI, ICH PRÁVA A POVINNOSTI

Článok 1

Na plnenie úloh vyplývajúcich z tejto zmluvy sa zriaďuje inštitút hraničných splnomocnencov, ktorý v každom štáte tvoria:

– hlavný hraničný splnomocnenec,

– zástupcovia hlavného hraničného splnomocnenca,

– hraniční splnomocnenci,

– zástupcovia hraničných splnomocnencov,

– pomocníci hraničných splnomocnencov,

– experti.

Článok 2

(1) Vlády zmluvných strán vymenúvajú hlavných hraničných splnomocnencov a ich zástupcov.

(2) Hlavní hraniční splnomocnenci vymenúvajú hraničných splnomocnencov a ich zástupcov.

(3) Mená hlavných hraničných splnomocnencov a ich zástupcov si zmluvné strany oznámia diplomatickou cestou.

(4) Zástupcovia hlavných hraničných splnomocnencov a zástupcovia hraničných splnomocnencov majú rovnaké práva a povinnosti ako splnomocnenci, ktorých zastupujú.

(5) Hlavní hraniční splnomocnenci a hraniční splnomocnenci majú právo prizvať expertov na plnenie úloh vyplývajúcich z tejto zmluvy.

Článok 3

(1) Na plnenie úloh sa hlavným hraničným splnomocnencom a ich zástupcom, hraničným splnomocnencom a ich zástupcom vydávajú splnomocnenia v slovenskom a ukrajinskom jazyku.

(2) Splnomocnenia vydávajú

a) hlavným hraničným splnomocnencom a ich zástupcom vlády zmluvných strán,

b) hraničným splnomocnencom a ich zástupcom hlavní hraniční splnomocnenci.

(3) Pomocníkom a expertom vydávajú hlavní hraniční splnomocnenci alebo hraniční splnomocnenci písomné poverenie, v ktorom určia ich práva a povinnosti.

Článok 4

(1) Hlavní hraniční splnomocnenci sú povinní najmä

a) hodnotiť situáciu v oblasti ochrany slovensko-ukrajinských štátnych hraníc, zabezpečovať dodržiavanie bezpečnostných záruk a poriadku na týchto hraniciach, prijímať spoločné opatrenia na riešenie vzniknutých problémov a koordinovať činnosť hraničných splnomocnencov,

b) rozhodovať o otázkach súvisiacich s kontrolou hraničnej prevádzky a fungovania hraničných priechodov a prijímať príslušné opatrenia,

c) vyšetrovať a riešiť závažné prípady, ktoré sa vyskytnú na štátnych hraniciach a ktoré nepatria do právomoci hraničných splnomocnencov,

d) odovzdávať diplomatickou cestou na prerokovanie mimoriadne udalosti a prípady, na ktorých vyriešení sa vzájomne nedohodli, a svoje závery o nich a návrhy na ich riešenie,

e) určiť úseky pôsobnosti hraničných splnomocnencov a ich zástupcov a informovať hlavného hraničného splnomocnenca druhej zmluvnej strany o nich,

f) určiť vzory dokladov, ktoré používajú v spoločnej činnosti hraničných splnomocnencov.

(2) Ustanovenia odseku 1 písm. d) tohto článku nevylučujú možnosť, aby sa otázky predtým prerokúvané diplomatickou cestou opäť neodovzdali na riešenie hlavným hraničným splnomocnencom.

Článok 5

(1) Hraniční splnomocnenci v oblasti ich pôsobenia sú povinní najmä

a) vyhodnocovať stav ochrany štátnych hraníc a koordinovať činnosť hraničných orgánov,

b) organizovať kontrolu hraničnej prevádzky a zabezpečovať fungovanie hraničných priechodov, ako aj spoluprácu s ostatnými kontrolnými orgánmi pôsobiacimi na území hraničných priechodov; poskytovať hlavným hraničným splnomocnencom údaje týkajúce sa hraničnej prevádzky,

c) organizovať objasňovanie a vyšetrovanie všetkých udalostí, ku ktorým došlo na štátnych hraniciach.

(2) Hraniční splnomocnenci sa navzájom bezodkladne informujú

a) o živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach, ktoré sa môžu rozšíriť na územie druhej zmluvnej strany, a o vykonávaných opatreniach,

b) o narušení vzdušného priestoru druhej zmluvnej strany,

c) o všetkých prípadoch pripravovaných alebo uskutočnených protiprávnych prekročení štátnych hraníc a o prijímaných opatreniach.

(3) Pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach, ku ktorým došlo v blízkosti štátnych hraníc, hraniční splnomocnenci zabezpečujú prechod záchranných skupín, ktoré môžu prekročiť štátne hranice bez cestovných dokladov, ak ich požiadala o pomoc druhá zmluvná strana.

(4) Pri požiaroch v blízkosti štátnych hraníc môžu požiarne oddiely s vedomím hraničného splnomocnenca prekročiť štátne hranice bez cestovných dokladov a zasahovať, aj keď ich o pomoc nepožiadala druhá zmluvná strana.

(5) V neodkladných prípadoch hraniční splnomocnenci zabezpečujú poskytnutie lekárskej pomoci občanom druhej zmluvnej strany a povoľujú ich dopravu cez štátne hranice do najbližšej nemocnice.

(6) Osoby poskytujúce pomoc v prípadoch uvedených v odsekoch 3 až 5 tohto článku môžu prekračovať štátne hranice v ktoromkoľvek dennom a nočnom čase a zdržiavať sa na území druhej zmluvnej strany tak dlho, ako je to na poskytnutie pomoci nevyhnutne potrebné. Môžu si zobrať so sebou potrebný materiál a prostriedky a pri návrate spravidla použijú najbližší hraničný priechod.

(7) Pri živelných pohromách alebo v iných prípadoch ohrozenia života alebo zdravia osoby v blízkosti štátnych hraníc môžu prekročiť štátne hranice na ktoromkoľvek mieste a v ktoromkoľvek čase bez cestovných dokladov. Sú však povinné neodkladne sa hlásiť u príslušných miestnych orgánov. Návrat týchto osôb sprostredkúvajú hraniční splnomocnenci.

Článok 6

Hraniční splnomocnenci na objasnenie podstaty veci na mieste činu preskúmajú okolnosti mimoriadnych udalostí a vyhotovia o nich protokol, v ktorom opíšu priebeh udalostí a uvedú výsledky zistenia. K protokolu sa pripájajú náčrtky, fotografie a iné dokumenty. Taký postup nemá charakter vyšetrovania.

Článok 7

Akékoľvek otázky, na ktorých riešení sa hraniční splnomocnenci nedohodli, postúpia do 14 dní na prerokovanie hlavným hraničným splnomocnencom. V tomto prípade musí protokol obsahovať ich stanovisko a návrhy na riešenie.

Článok 8

(1) Nároky na náhradu škody, ktoré vznikli udalosťami na štátnych hraniciach, spoločne prerokúvajú hraniční splnomocnenci v súlade s právnymi predpismi zmluvnej strany, na ktorej území škoda vznikla.

(2) Rozhodnutia hraničných splnomocnencov o otázkach uvedených v odseku 1 tohto článku nevylučujú možnosť uplatniť nárok na náhradu škody na súde príslušnej zmluvnej strany.

Článok 9

(1) Hraniční splnomocnenci vykonávajú nevyhnutné opatrenia na zamedzenie nezákonnému prechodu osôb cez štátne hranice a na zamedzenie inej činnosti poškodzujúcej obe zmluvné strany. O prijatých opatreniach upovedomujú hraničných splnomocnencov druhej zmluvnej strany.

(2) Orgány ochrany štátnych hraníc sú povinné bezodkladne po prevzatí hlásenia použiť všetky prostriedky na zadržanie osôb, ktoré narušili štátne hranice, a o výsledku informovať hraničného splnomocnenca druhej zmluvnej strany.

Článok 10

(1) Hlavní hraniční splnomocnenci a hraniční splnomocnenci plnia svoje povinnosti prostredníctvom vzájomných rokovaní podľa potreby.

(2) Stretnutia a rokovania hlavných hraničných splnomocnencov sa uskutočňujú najmenej raz za rok, hraničných splnomocnencov dvakrát za rok, striedavo na území oboch zmluvných strán.

(3) Stretnutia a rokovania hlavných hraničných splnomocnencov a hraničných splnomocnencov sa konajú na návrh jedného z nich v ním navrhovanom termíne. Odpovedať na pozvanie treba najneskôr do 48 hodín, v mimoriadnych prípadoch bezodkladne, po jeho prevzatí. Ak termín rokovania nevyhovuje, musí byť v odpovedi navrhnutý iný termín.

(4) V odôvodnených prípadoch môže príslušného splnomocnenca na navrhovanom stretnutí a rokovaní zastupovať jeho zástupca. V tomto prípade je jeho povinnosťou včas o tom upovedomiť splnomocnenca druhej zmluvnej strany.

(5) Na stretnutí a rokovaní predsedá predstaviteľ tej zmluvnej strany, na ktorej území sa rokovanie koná.

(6) Zo stretnutí a rokovaní sa vždy vyhotovuje zápisnica v slovenskom a ukrajinskom jazyku. Zápisnica nadobúda platnosť jej podpisom, ak sa nedohodne inak.

Článok 11

(1) Hlavní hraniční splnomocnenci môžu pri plnení úloh prekračovať štátne hranice na ktoromkoľvek mieste.

(2) Hraniční splnomocnenci môžu pri plnení povinností prekračovať štátne hranice na úseku, ktorý im bol zverený do pôsobnosti.

Článok 12

Osoby uvedené v článku 1 môžu počas pobytu na území druhej zmluvnej strany nosiť služobnú rovnošatu a osobnú zbraň. Pri plnení svojich povinností na tomto území majú zaručenú osobnú nedotknuteľnosť a nedotknuteľnosť dopravných prostriedkov a úradných listín, ktoré majú pri sebe. Druhá zmluvná strana poskytne týmto osobám, ak o to požiadajú, nevyhnutnú pomoc najmä pri zabezpečovaní dopravných prostriedkov, ubytovania a prostriedkov na spojenie s vlastnými štátnymi orgánmi.

Článok 13

(1) Osoby, ktoré sú splnomocnené na základe príslušných dohôd zmluvných strán vykonávať práce na štátnych hraniciach, môžu ich prekračovať len s hraničnou priepustkou.

(2) Prekračovanie štátnych hraníc za účelom vykonávania prác uvedených v odseku 1 tohto článku sa uskutočňuje na hraničných priechodoch a v prípade potreby na základe súhlasu hraničných splnomocnencov aj na iných miestach.

(3) Hraničná priepustka oprávňuje jej držiteľa prekračovať štátne hranice a zdržiavať sa na území druhej zmluvnej strany do vzdialenosti 500 metrov od hraničnej čiary.

(4) Pobyt na území druhej zmluvnej strany sa povoľuje od svitania do súmraku. Ak sa práce musia vykonávať v noci, treba o tom včas upovedomiť hraničných splnomocnencov oboch zmluvných strán a v mimoriadne neodkladných prípadoch miestne orgány ochrany štátnych hraníc. Oznamovacia povinnosť sa nevzťahuje na osoby, ktoré pracujú v celodennej prevádzke.

Článok 14

Osoby uvedené v článku 13 ods. 1 sú oprávnené na územie druhej zmluvnej strany dovážať a spätne vyvážať potrebný materiál a pracovné náradie, ktoré nepodliehajú colným poplatkom ani iným dovozným a vývozným obmedzeniam. Ak práce trvajú niekoľko dní, materiál a pracovné náradie možno so súhlasom príslušných orgánov druhej zmluvnej strany skladovať na pracovisku.

Článok 15

Vzory hraničných priepustiek a spôsob ich vydávania určuje každá zmluvná strana v interných smerniciach. Príslušné orgány zmluvných strán si vzájomne vymenia vzory hraničných priepustiek.

DRUHÁ HLAVA

ODOVZDÁVANIE A PRIJÍMANIE OSÔB, DOMÁCICH ZVIERAT A PREDMETOV

Článok 16

(1) Osoby, ktoré protiprávne prekročili štátne hranice a boli zadržané na území jednej zo zmluvných strán, sa po vykonanom prešetrení okolností prekročenia štátnych hraníc v čo najkratšom čase odovzdajú hraničnému splnomocnencovi tej zmluvnej strany, z ktorej územia štátne hranice prekročili.

(2) Hraniční splnomocnenci určujú spôsob preberania osôb, ktoré narušili štátne hranice. Zmluvné strany súhlasia, že ani jedna zmluvná strana nemá právo odmietnuť prijatie týchto osôb okrem prípadov, ktoré sa budú riešiť inými dohodami.

(3) Pri odovzdávaní týchto osôb sa zároveň odovzdajú aj veci, ktoré tieto osoby mali pri sebe v čase zadržania, a ak ich priniesli z územia druhej zmluvnej strany.

Článok 17

(1) Osoby, ktoré prekročili štátne hranice cez hraničné priechody bez dokladov z územia jednej zmluvnej strany, alebo ak orgány ochrany štátnych hraníc druhej zmluvnej strany uznali ich doklady za neplatné, musia byť v prípade ich okamžitého vrátenia prijaté tou zmluvnou stranou, z ktorej územia štátne hranice prekročili.

(2) Každá zo zmluvných strán prijme na návrh druhej zmluvnej strany bez zbytočných formalít osobu, ktorá nespĺňa podmienky potrebné na vycestovanie a pobyt na území druhej zmluvnej strany, ak sa dokáže, že je občanom zmluvnej strany, ktorej je odovzdávaná.

Článok 18

Hraniční splnomocnenci sa vzájomne informujú o zatúlaní domácich zvierat na územie druhej zmluvnej strany za účelom prijatia opatrení na ich vyhľadanie. Odovzdávanie zatúlaných domácich zvierat sa uskutoční podľa veterinárnych predpisov zmluvných strán, spravidla najbližšie k miestu, kde boli nájdené. O odovzdaní zatúlaných domácich zvierat sa vyhotoví zápisnica.

Článok 19

Predmety, ktoré sa dostali na územie jednej zmluvnej strany z územia druhej zmluvnej strany pôsobením prírodných síl, sa po prešetrení okolností odovzdajú druhej zmluvnej strane, o čom sa vyhotoví zápisnica.

TRETIA HLAVA

REŽIM VYUŽÍVANIA HRANIČNÝCH VÔD, ŽELEZNÍC A CIEST, KTORÉ PRECHÁDZAJÚ ŠTÁTNYMI HRANICAMI

Článok 20

Zmluvné strany prijmú nevyhnutné opatrenia na to, aby sa pri využívaní hraničných vôd dodržiavali ustanovenia tejto zmluvy a aby sa rešpektovali práva a záujmy zmluvných strán.

Článok 21

(1) Na hraničných vodách sú člny a iné plavidlá oboch zmluvných strán oprávnené voľne plávať až po hraničnú čiaru.

(2) Ak sa plavidlá ktorejkoľvek zmluvnej strany ocitnú v nebezpečenstve, môžu pristáť pri brehu rieky druhej zmluvnej strany. V takom prípade osoba zodpovedná za plavidlo neodkladne informuje o tom hraničné orgány druhej zmluvnej strany, ktoré sú povinné poskytnúť jej potrebnú pomoc.

Článok 22

(1) Plavidlám zmluvných strán sa povoľuje plavba v hraničných vodách od svitania do súmraku. Za tmy musia byť plavidlá zakotvené alebo pripútané pri svojom brehu.

(2) Všetky člny a ostatné plavidlá plávajúce v hraničných vodách musia mať príslušnú štátnu vlajku alebo jej vyobrazenie a musia byť označené zreteľne viditeľnými číslami.

Článok 23

(1) Rybolov v štátnych vodách je povolený až po štátne hranice, a to podľa predpisov platných na území zmluvných strán. Pri výkone práva rybolovu sa zakazuje

a) používať výbušniny, otravné a omamné látky, ako aj prostriedky na hromadné ničenie rýb a ich zásob,

b) rybolov v hraničných vodách za tmy, ale aj cez deň, ak je znížená viditeľnosť.

(2) Otázky ochrany a chovu rýb v hraničných vodách, ako aj zákazu výlovu jednotlivých druhov rýb na stanovených úsekoch sa upravujú osobitnými dohodami medzi príslušnými orgánmi zmluvných strán.

Článok 24

(1) Totožnosť mŕtvol objavených v hraničných vodách alebo na ich brehoch v prípade potreby zisťujú predstavitelia príslušných orgánov oboch zmluvných strán spoločne.

(2) Ak v hraničných vodách alebo na ich brehoch budú objavené neznáme predmety alebo uhynuté zvieratá, príslušné orgány zmluvných strán urobia všetky opatrenia na zistenie ich pôvodu.

(3) Zmluvné strany budú dbať o ochranu hraničných tokov pred znečistením.

Článok 25

(1) Spojovacie železnice a cesty, ako aj používanie iných prepravných zariadení, ktoré pretínajú štátne hranice a hraničné priechody na týchto komunikáciách, sa upravujú osobitnými dohodami medzi príslušnými orgánmi zmluvných strán.

(2) Zmluvné strany prijmú opatrenia na to, aby všetky železnice a cesty, ktoré pretínajú štátne hranice, boli udržiavané v náležitom stave.

Článok 26

Stavby mostov a iné stavby na hraničných vodách sa vykonávajú na základe osobitných dohôd príslušných orgánov zmluvných strán.

ŠTVRTÁ HLAVA

VYKONÁVANIE PRÁC NA ŠTÁTNYCH HRANICIACH, OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A POĽOVNÍCTVO

Článok 27

(1) Na pozemkoch v blízkosti hraničnej čiary vykonávajú zmluvné strany všetky práce tak, aby tým nespôsobili škodu druhej zmluvnej strane.

(2) Pri vzniku lesného požiaru blízko štátnych hraníc je zmluvná strana, na ktorej území požiar vznikol, povinná urobiť všetky opatrenia na lokalizáciu a uhasenie požiaru a na obmedzenie jeho rozšírenia cez štátne hranice. Druhá zmluvná strana všemožne pomáha pri uskutočňovaní uvedených opatrení.

(3) O otázkach ochrany hraničných lesov, hraničných tokov a ďalšieho prírodného bohatstva, boja s lesnými a poľnohospodárskymi škodcami, ako aj o problematike hospodárskeho využitia lesov sa v prípade potreby dohodnú príslušné orgány zmluvných strán v osobitnej dohode.

Článok 28

(1) Prieskum a ťažba nerastných surovín v blízkosti hraničnej čiary sa musia vykonávať tak, aby sa nimi nespôsobila škoda na území druhej zmluvnej strany. Pre prieskum a ťažbu nerastných surovín v blízkosti štátnych hraníc platia predpisy tej zmluvnej strany, na ktorej území sa tieto práce vykonávajú.

(2) Práce podľa odseku 1 tohto článku sa nesmú vykonávať do vzdialenosti 20 metrov od štátnych hraníc, ak to nebude určené osobitnými dohodami.

Článok 29

(1) Každá zo zmluvných strán bude dohliadať na to, aby sa v blízkosti štátnych hraníc prísne dodržiavali predpisy o poľovníctve platné na jej území a aby v čase poľovačiek nedochádzalo k streľbe a prenasledovaniu zveri a vtáctva cez štátne hranice.

(2) Príslušné orgány zmluvných strán sa v prípade potreby dohodnú na všetkých otázkach ochrany zveri a vtáctva.

(3) Príslušné orgány zmluvných strán sa podľa potreby dohodnú na spoločných opatreniach na vyhlásenie chránených území a rezervácií na jednotlivých úsekoch štátnych hraníc.

PIATA HLAVA

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 30

Každá zmluvná strana uhrádza svoje výdavky v súvislosti s plnením úloh hraničných splnomocnencov vyplývajúcich z tejto zmluvy.

Článok 31

Táto zmluva sa nevzťahuje na záväzky vyplývajúce z iných dohôd uzatvorených zmluvnými stranami.

Článok 32

Táto zmluva sa uzatvára na obdobie 10 rokov. Ak ani jedna zo zmluvných strán túto zmluvu nevypovie počas 6 mesiacov pred uplynutím stanovenej lehoty, jej platnosť sa automaticky predlžuje na ďalších 10 rokov za rovnakých podmienok jej vypovedania.

Článok 33

Táto zmluva podlieha ratifikácii. Výmena ratifikačných listín sa uskutoční v čo najkratšom čase.

Článok 34

Táto zmluva nadobudne platnosť tridsiatym dňom od výmeny ratifikačných listín.

Dané v Bratislave 14. októbra 1993 v dvoch vyhotoveniach, každé v slovenskom a ukrajinskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za Slovenskú republiku:

Jozef Tuchyňa v. r.

Za Ukrajinu:

Hubenko Valerij Olexandrovič v. r.