Oznámenie č. 196/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uskutočnení notifikácie sukcesie Slovenskej republiky do Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve

(v znení č. r1/c82/1995 Z. z.)

Čiastka 66/1995
Platnosť od 29.09.1995
Účinnosť od 29.09.1995

196

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 15. marca 1993 sa uskutočnila notifikácia sukcesie Slovenskej republiky do Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 147/1947 Zb.), uzavretého 7. decembra 1944 v Chicagu, s platnosťou od 14. apríla 1993. Týmto dňom sa Slovenská republika stala členským štátom Medzinárodnej organizácie civilného letectva.

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky zároveň oznamuje, že v súlade s Dohovorom o medzinárodnom civilnom letectve hlavou VI sú v Slovenskej republike platné dodatky, zmeny a doplnky k dohovoru, ak Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky neoznámilo Medzinárodnej organizácii civilného letectva rozdiely medzi jeho vlastným predpisom a predpisom stanoveným medzinárodnou normou, ktoré sú publikované v doplnkoch k dodatkom.

Oznámenie o platných dodatkoch, zmenách a doplnkoch k dohovoru bude uverejnené v najbližšom čísle Spravodajcu Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky. Ďalšie dodatky, zmeny a doplnky sa budú oznamovať rovnakým spôsobom.

Všetky dodatky k dohovoru a doplnky k dodatkom sú v úplnom znení uložené a prístupné na nazretie v dokumentačnom stredisku odboru civilného letectva Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.