Oznámenie č. 19/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa upravujú podrobnosti o čerpaní a zúčtovaní poistného plateného štátom

Čiastka 8/1995
Platnosť od 26.01.1995
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

19

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vydalo podľa § 21 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky

výnos z 10. januára 1995 č. 19/1995-KM, ktorým sa upravujú podrobnosti o čerpaní a zúčtovaní poistného plateného štátom.

Výnos upravuje podrobnosti o čerpaní a zúčtovaní poistného plateného štátom podľa § 14 ods. 9 a 10 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z. na nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie a týka sa vzťahov ústredných orgánov štátnej správy, najmä Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a Ministerstva financií Slovenskej republiky, a Sociálnej poisťovne.

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.