Oznámenie č. 187/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa

Čiastka 62/1995
Platnosť od 31.08.1995

187

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že v súlade s ustanovením § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní a § 2 vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 49/1991 Zb. o ukladaní kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, sprostredkovateľoch a rozhodcoch a o ďalšej úprave konania bola na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky od 14. júna 1995 do 18. augusta 1995 uložená kolektívna zmluva vyššieho stupňa a dodatky ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa:

1. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre dopravné podniky v Slovenskej republike na roky 1995–1997 uzavretá 30. júna 1995 medzi Slovenským odborovým zväzom pracovníkov dopravy, cestného hospodárstva a automobilového opravárenstva

a

Zväzom zamestnávateľov mestskej hromadnej dopravy Slovenskej republiky.

2. Dodatok č. 1 zo dňa 27. júna 1995 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1995–1996 uzavretej 9. decembra 1994 medzi Slovenským odborovým zväzom energetikov

a

Zväzom zamestnávateľov energetiky Slovenska.

3. Dodatok č. 1 zo dňa 28. júna 1995 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1994–1995 uzavretej 18. apríla 1994 medzi Odborovým zväzom pracovníkov obchodu a cestovného ruchu na Slovensku

a

Slovenským zväzom spotrebných družstiev.

4. Dodatok č. 2 zo dňa 12. júla 1995 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1994–1995 uzavretej 1. júla 1994 medzi Zväzom polygrafie na Slovensku

a

Slovenským odborovým zväzom pracovníkov polygrafie.